Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2015

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015 konaného dne 23. 6. 2015 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 23. 6. 2015;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2015
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a omluvil pozdější příchod T. Kučery. Dále oznámil, že ke dni 22. 6. 2015 odstoupil M. Kašparů z funkce zastupitele kraje a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: O. Benc, J. Komínek, J. Slámečka, P. Heřman.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
87. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
88. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
89. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
Zastupitelstvo návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2015
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
 5. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
 6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 8. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 9. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
 10. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
 11. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
 12. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
 13. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 14. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
 15. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
 16. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
 17. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
 18. Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 19. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
 20. Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 21. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k. ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
 23. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Znětínek
 24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
 25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
 28. Neuplatnění předkupního práva - k. ú. Obyčtov
 29. Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
 30. Prodej pozemků v k. ú. Březolupy
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
 33. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 34. Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
 35. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
 36. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
 37. Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 38. Výkup pozemků v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
 39. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
 40. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
 41. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
 42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
 43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 44. Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
 45. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
 46. Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
 47. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
 48. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
 50. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
 52. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0596/07/2014/ZK
 53. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
 54. Uzavření budoucích kupních smluv rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
 55. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
 56. Darování pozemků - k. ú. Polná
 57. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka , změna usnesení 0101/02/2010/ZK
 58. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 59. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 60. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
 61. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 62. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
 64. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 65. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 66. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 67. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
 68. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
 69. Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
 72. Změny ve školském rejstříku
 73. Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
 74. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
 75. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
 76. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
 77. Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
 79. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
 80. Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
 81. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
 82. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 83. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 84. Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 85. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2014
 86. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
 87. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 88. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 89. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
 90. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0270/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Radek Černý, Antonín Daněk.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0271/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Radka Černého a Antonína Daňka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o doplňující informace k níže uvedeným bodům:
 • Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu dotace na projekt Udržitelný jídelníček (RK-16-2015-51);
 • Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Harmonizace při opatrování dětí“ (RK-17-2015-35);
 • Dohoda o podnájmu nebytových prostor mezi Raiffeisen Zentralbank Österreich AG a Krajem Vysočina v objektu č. 20/22, Rue du Commerce v Bruselu - kancelář Kraje Vysočina v Bruselu (RK-18-2015-16);
J. Fischerová požádala o vyjádření k materiálu:
 • Nové nástroje v rámci Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání SMART AKCELERÁTOR (RK-16-2015-33);
R. Černý požádal o bližší informace k materiálu:
 • Spolupráce v oblasti zdravotnictví mezi Provincií Hubei a Krajem Vysočina (RK-20-2015-04)
K výše uvedeným vzneseným dotazům se vyjádřili J. Fialová, P. Krčál, J. Běhounek, M. Hyský.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-02.doc, ZK-04-2015-02, př. 1, ZK-04-2015-02, př. 2, ZK-04-2015-02, př. 3, ZK-04-2015-02, př. 4, ZK-04-2015-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, k předloženým písemným podkladům o činnosti krajského úřadu v uplynulém období krátce informoval o úspěšném umístění Krajského úřadu Kraje Vysočina, resp. Kraje Vysočina, v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ respekt k rovným příležitostem, pořádané Ministerstvem vnitra ČR a otevřel rozpravu.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-03.doc, ZK-04-2015-03, př. 1, ZK-04-2015-03, př. 2, ZK-04-2015-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Bobrová o dotaci na pořízení hasičského auta
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci Městysu Bobrová, na pořízení cisternové automobilové stříkačky.
M. Plodík tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Městysu Bobrová, IČO 00293971 ve výši 500 000 Kč na pořízení cisternové automobilové stříkačky dle materiálu ZK-04-2015-04, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-04, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-04.doc, ZK-04-2015-04, př. 1, ZK-04-2015-04, př. 2, ZK-04-2015-04, př. 3

05. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2015
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci na zajištění realizace uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-04-2015-05, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-04-2015-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-05.doc, ZK-04-2015-05, př. 1

06. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny pro jednotlivé členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období od 1. 12. 2014 31. 5. 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2014 - 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-06.doc, ZK-04-2015-06, př. 1

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit odměny pro předsedy, místopředsedy, členy výborů zastupitelstva kraje a členy komisí rady kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2014 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-07, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2014 31. 5. 2015 dle materiálu ZK-04-2015-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-07.doc, ZK-04-2015-07, př. 1, ZK-04-2015-07, př. 2

08. Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 obcím. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek v celkové výši 632 199 Kč obcím na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 4;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-08, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS spočívající ve zvýšení, § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek o částku 32 199 Kč při současném snížení § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 32 199 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana a ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-08.doc, ZK-04-2015-08, př. 1, ZK-04-2015-08, př. 2, ZK-04-2015-08, př. 3, ZK-04-2015-08, př. 4

09. Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2015 - schválení navržených podpor
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozhodnout o poskytnutí dotací na uvedený projekt žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2015“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-09, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Informační a komunikační technologie 2015“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2015-09, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-09.doc, ZK-04-2015-09, př. 1, ZK-04-2015-09, př. 2

10. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2015 - schválení navržených podpor
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o poskytnutí dotací na daný projekt žadatelům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2015“ žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-10, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Infrastruktura ICT 2015“ žadatelům na projekt dle materiálu ZK-04-2015-10, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-10.doc, ZK-04-2015-10, př. 1, ZK-04-2015-10, př. 2

11. Fond Vysočiny: Infrastruktura ICT 2014 - žádost o změnu v projektu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2015-11, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-11.doc, ZK-04-2015-11, př. 1, ZK-04-2015-11, př. 2, ZK-04-2015-11, př. 3

12. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, zajištěná ručením Kraje Vysočina
J. Běhounek sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0282/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o ručení s Komerční bankou, a. s., dle materiálu ZK-04-2015-12, př. 5.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-12.doc, ZK-04-2015-12, př. 1, ZK-04-2015-12, př. 2, ZK-04-2015-12, př. 3, ZK-04-2015-12, př. 4, ZK-04-2015-12, př. 5, ZK-04-2015-12, př. 6

13. Dodatek zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0283/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 25 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-13, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-13.doc, ZK-04-2015-13, př. 1, ZK-04-2015-13, př. 2, ZK-04-2015-13, př. 3

14. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014.
M. Plodík sdělil zastupitelům doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0284/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2014 bez výhrad;
schvaluje
Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-14, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-14.doc, ZK-04-2015-14, př. 1

15. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2014
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0285/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-15.doc, ZK-04-2015-15, př. 1, ZK-04-2015-15, př. 2, ZK-04-2015-15, př. 3, ZK-04-2015-15, př. 4, ZK-04-2015-15, př. 5, ZK-04-2015-15, př. 6, ZK-04-2015-15, př. 7, ZK-04-2015-15, př. 8, ZK-04-2015-15, př. 9, ZK-04-2015-15, př. 10

16. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018
V. Novotný sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018.
M. Plodík tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0286/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 1;
bere na vědomí
 • rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 2;
 • rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2016 až 2018 dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 3;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2015-16, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-16.doc, ZK-04-2015-16, př. 1, ZK-04-2015-16, př. 2, ZK-04-2015-16, př. 3, ZK-04-2015-16, př. 4

17. Předfinancování projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vzít na vědomí informaci o způsobu proplácení faktur v daných projektech. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0287/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o způsobu proplácení faktur dle materiálu ZK-04-2015-17 v projektech Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. ve výši max. 6  000 000 Kč pro účely hrazení faktur na stavební práce a další výdaje s nimi spojené (BOZP, TDS, autorský dozor, nákup vybavení objektů, mzdové výdaje). Finance budou uvolňovány v průběhu roku 2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-17.doc

18. Poskytnutí dotace na rekonstrukci budovy Kolpingova díla ČR z. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci.
M. Vystrčil vyjádřil svůj názor k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0288/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních služeb a politiky zaměstnanosti o částku 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 800 000 Kč dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout investiční dotaci spolku Kolpingovo dílo ČR z. s., IČO: 43379729, na projekt Rekonstrukce kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou ve výši 800 000 Kč dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-18, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-18.doc, ZK-04-2015-18, př. 1

19. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016
Na zasedání se dostavil T. Kučera. P. Krčál sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k návrhu schválit Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina a Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016.
V. Kaňkovský, M. Vystrčil sdělili svá stanoviska k přeloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0289/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizaci pro rok 2016 dle materiálu ZK-04-2015-19, př. 1;
 • Zásady pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 dle materiálu ZK-04-2015-19, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-19.doc, ZK-04-2015-19, př. 1, ZK-04-2015-19, př. 2

20. Změna zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit změnu zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0290/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 17 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-20, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelka Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-20.doc, ZK-04-2015-20, př. 1

87. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2015 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0291/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 000 Kč;
rozhoduje
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-87, ZK-04-2015-87, př. 1, ZK-04-2015-87, př. 2, ZK-04-2015-87, př. 3, ZK-04-2015-87, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 21 57, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

21. Předání nemovitých věci do hospodaření Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 0292/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 18 Zřizovací listiny Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-21.doc, ZK-04-2015-21, př. 1

22. Majetkoprávní vypořádání pozemku zastavěného silnicí III/3525 v k. ú. Střítež u Jihlavy, změna usnesení 0571/09/2006/ZK
Usnesení 0293/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení č. 0571/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 tak, že se v materiálu ZK-09-2006-30, př. 1 ruší řádek, který se týká nabytí pozemku par. č. 118/5 o výměře 55 m2 ve vlastnictví ČR - Správa železniční dopravní cesty, s. o. do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt koupí pozemek par. č. 118/5 - ostatní plocha o výměře 100 m2 v k. ú. Střítež u Jihlavy od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234 za podmínek a za cenu dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-22, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-22.doc, ZK-04-2015-22, př. 1, ZK-04-2015-22, př. 2

23. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Znětínek
Usnesení 0294/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-23.doc, ZK-04-2015-23, př. 1

24. Výkup pozemku v k. ú. a obci Bohdalín
Usnesení 0295/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-24.doc, ZK-04-2015-24, př. 1, ZK-04-2015-24, př. 2, ZK-04-2015-24, př. 2a

25. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Koroužné
Usnesení 0296/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemky par. č. 440 ostatní plocha, silnice o výměře 8 470 m2 a par. č. 441/6 ostatní plocha, silnice o výměře 13 397 m2 v k. ú. a obci Koroužné z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1293 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-25.doc, ZK-04-2015-25, př. 1, ZK-04-2015-25, př. 2

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
Usnesení 0297/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 2 z vlastnictví obce Cerekvička-Rosice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Cerekvička-Rosice;
schvaluje
 • dodatek č. 1294 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 4;
 • dodatek č. 1295 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-26, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-26.doc, ZK-04-2015-26, př. 1, ZK-04-2015-26, př. 2, ZK-04-2015-26, př. 3, ZK-04-2015-26, př. 4, ZK-04-2015-26, př. 5, ZK-04-2015-26, př. 6

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 10. stavba
Usnesení 0298/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 2 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1296 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 3;
 • dodatek č. 1297 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 4;
 • dodatek č. 1298 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-27, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-27.doc, ZK-04-2015-27, př. 1, ZK-04-2015-27, př. 2, ZK-04-2015-27, př. 3, ZK-04-2015-27, př. 4, ZK-04-2015-27, př. 5, ZK-04-2015-27, př. 6

28. Neuplatnění předkupního práva - k. ú. Obyčtov
Usnesení 0299/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyužít předkupní právo k pozemku par. č. 1869/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 1 813 m2, oddělenému GP č. 281-56/2013 z pozemku par. č. 1868/3 v k. ú. Obyčtov, nad kterým se nachází mostní oblouk mostu ev. č. 35424-3 ve vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-28.doc, ZK-04-2015-28, př. 1

29. Návrh vypořádání pozemků a staveb po předpokládaném vyřazení úseku stávající silnice III/03811 v ul. Havířská v Havlíčkově Brodě
Usnesení 0300/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Havlíčkův Brod se sídlem Havlíčkovo náměstí 57, Havlíčkův Brod 1, PSČ 580 01, IČ 002 67 449 na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě na nemovitosti dle smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-29.doc, ZK-04-2015-29, př. 1, ZK-04-2015-29, př. 2

30. Prodej pozemků v k. ú. Březolupy
Usnesení 0301/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemky vedené na LV 801 - par. č. 5470 o výměře 839 m2, ostatní plocha, par. č. 5599 o výměře 4157 m2, orná půda a LV 802 id. ˝ par. č. 5082 o výměře 839 m2, orná půda pro obec a k. ú. Březolupy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-30.doc, ZK-04-2015-30, př. 1, ZK-04-2015-30, př. 2

31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
Usnesení 0302/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2015-31, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 4 000 000 Kč při současném snížení přílohy M4 - Sociální věci o částku 4 000 000 Kč určenou na výkupy nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-31.doc, ZK-04-2015-31, př. 1, ZK-04-2015-31, př. 2

32. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0303/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 7461/7 ostatní plocha, silnice o výměře 1 091 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 3;
 • nabýt darem pozemky par. č. 820/12 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2, par. č. 7351/15 ostatní plocha, silnice o výměře 903 m2 a par. č. 7397/7 ostatní plocha, silnice o výměře 401 m2 v k. ú. a obci Telč z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 4;
schvaluje
 • dodatek č. 1299 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 1;
 • dodatek č. 1300 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-32, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-32.doc, ZK-04-2015-32, př. 1, ZK-04-2015-32, př. 2, ZK-04-2015-32, př. 3, ZK-04-2015-32, př. 4, ZK-04-2015-32, př. 5

33. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0304/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vzdát se předkupního práva Kraje Vysočina k části pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu ZK-04-2015-33, př. 1, tj. dílům a částem pozemků zaměřených dle Geometrického plánu č. 2290-30254/2013 v celkové výměře 12 175 m2 ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-33.doc, ZK-04-2015-33, př. 1

34. Darování pozemku v k. ú. a obci Lavičky
Usnesení 0305/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 530 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k. ú. a obci Lavičky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;
schvaluje
dodatek č. 1301 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-34.doc, ZK-04-2015-34, př. 1, ZK-04-2015-34, př. 2, ZK-04-2015-34, př. 2a

35. Koupě pozemků v k. ú. České Křižánky
Usnesení 0306/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-35.doc, ZK-04-2015-35, př. 1, ZK-04-2015-35, př. 2, ZK-04-2015-35, př. 2a, ZK-04-2015-35, př. 2b

36. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Okrouhlice - most ev. č. 150-022
Usnesení 0307/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 226 na straně vlastníka pozemku, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu dle materiálu ZK-04-2015-36, př. 1, pro akci „II/150 Okrouhlice most ev. č. 150-022“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-36.doc, ZK-04-2015-36, př. 1, ZK-04-2015-36, př. 2, ZK-04-2015-36, př. 2a

37. Žádost o prominutí smluvní pokuty - prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 0308/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-37.doc, ZK-04-2015-37, př. 1

38. Výkup pozemků v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
Usnesení 0309/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-38.doc, ZK-04-2015-38, př. 1, ZK-04-2015-38, př. 2, ZK-04-2015-38, př. 3, ZK-04-2015-38, př. 3a

39. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby II/406 Telč - průtah
Usnesení 0310/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-04-2015-39, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu materiálu ZK-04-2015-39, př. 2 z vlastnictví města Telč se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce 10, Telč, PSČ 588 56, IČ 002 86 745 do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1304 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-39, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-39.doc, ZK-04-2015-39, př. 1, ZK-04-2015-39, př. 2, ZK-04-2015-39, př. 3, ZK-04-2015-39, př. 4

40. Darování pozemku v k. ú. a obci Oslavička
Usnesení 0311/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 458/13 ost. plocha, silnice o výměře 314 m2 v k. ú. Oslavička z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Oslavička;
schvaluje
dodatek č. 1305 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. října 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-40.doc, ZK-04-2015-40, př. 1, ZK-04-2015-40, př. 2

41. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0312/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou;
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 2488/58 v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou;
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 2488/58, v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou,
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-41.doc, ZK-04-2015-41, př. 1, ZK-04-2015-41, př. 1a

42. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0313/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-42, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-42.doc, ZK-04-2015-42, př. 1

43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0314/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-43, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-43.doc, ZK-04-2015-43, př. 1

44. Změna usnesení 0105/02/2015/ZK
Usnesení 0315/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0105/02/2015/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov;
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Hojovice, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 871/2 ost. plocha, silnice a par. č. 836/40 ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. a obci Hojovice zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hojovice“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího dárce a obcí Ořechov, na straně budoucího obdarovaného, smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod částí pozemků par. č. 1535/1 ost. plocha, silnice a par. č. 1535/8 ost. plocha, jiná plocha v k. ú. Ořechov u Křižanova zastavěných stavbou chodníku z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Ořechov“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-44.doc

45. Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
Usnesení 0316/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3722/11 ostatní plocha, silnice o výměře 119 m2 v k. ú. Žirovnice z vlastnictví Mysliveckého sdružení Žirovnice, IČ 490 56 484, se sídlem Dláždění 297, 394 68 Žirovnice do vlastnictví Kraje Vysočina za 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1306 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-45.doc, ZK-04-2015-45, př. 1, ZK-04-2015-45, př. 2, ZK-04-2015-45, př. 2a

46. Výkup pozemků v k. ú. Milíkov a obci Černá
Usnesení 0317/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-46.doc, ZK-04-2015-46, př. 1, ZK-04-2015-46, př. 2, ZK-04-2015-46, př. 2a

47. Darování pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0318/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 3777/2 zastavěná plocha nádvoří o výměře 580 m2 a par. č. 3777/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 573 m2 oba v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Diecézní charity Brno se sídlem Brno střed, Černá pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 2, IČO: 44990260 s tím, že darovací smlouva bude obsahovat prohlášení závazek obdarovaného, že předmět daru bude využívat pouze k zajištění poskytování nevýdělečných sociálních a zdravotních služeb nebo služeb zaměstnanosti znevýhodněným skupinám osob.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-47.doc, ZK-04-2015-47, př. 1, ZK-04-2015-47, př. 1a, ZK-04-2015-47, př. 2, ZK-04-2015-47, př. 2a

48. Darování staveb inženýrských sítí - k. ú. Okříšky
Usnesení 0319/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem stavby inženýrských sítí:
 • komunikace a zpevněné plochy na pozemku par. č. 677/5 v k. ú. a obci Okříšky
 • prodloužení vodovodního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11 v k. ú. a obci Okříšky
 • prodloužení kanalizačního řadu na pozemku par. č. 677/5 a par. č. 678/11, v k. ú. a obci Okříšky
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-48.doc, ZK-04-2015-48, př. 1, ZK-04-2015-48, př. 1a

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radňov u Rynárce a obci Pelhřimov
Usnesení 0320/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2015-49, př. 1 od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2015-49, př. 2 z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-49.doc, ZK-04-2015-49, př. 1, ZK-04-2015-49, př. 2, ZK-04-2015-49, př. 3

50. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0321/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-50.doc, ZK-04-2015-50, př. 1, ZK-04-2015-50, př. 1a, ZK-04-2015-50, př. 2, ZK-04-2015-50, př. 3

51. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Usnesení 0322/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-51.doc, ZK-04-2015-51, př. 1

52. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399 , změna usnesení 0596/07/2014/ZK
Usnesení 0323/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0596/07/2014/ZK tak, že materiál ZK-07-2014-49, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-04-2015-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-52.doc, ZK-04-2015-52, př. 1

53. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Řásná a k. ú. a obci Řídelov
Usnesení 0324/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést pozemky dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. za kupní cenu ve výši 74 830 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 3;
 • nabýt koupí pozemky dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p. do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 175 100 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 4;
schvaluje
 • dodatek č. 1309 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 5;
 • dodatek č. 1310 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-53, př. 6.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-53.doc, ZK-04-2015-53, př. 1, ZK-04-2015-53, př. 2, ZK-04-2015-53, př. 3, ZK-04-2015-53, př. 4, ZK-04-2015-53, př. 5, ZK-04-2015-53, př. 6, ZK-04-2015-53, př. 7

54. Uzavření budoucích kupních smluv rámci majetkoprávní přípravy akce III/36044 Křižanov - most ev. č. 36044-1
Usnesení 0325/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího a fyzickými osobami na straně budoucích prodávajících smlouvy o smlouvách budoucích kupních za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 na části pozemků v rozsahu trvalých záborů dle materiálu ZK-04-2015-54, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-54.doc, ZK-04-2015-54, př. 1, ZK-04-2015-54, př. 2

55. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Usnesení 0326/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 2175/7 ostatní plocha, silnice o výměře 46 m2, par. č. 2175/34 ostatní plocha, silnice o výměře 493 m2, par. č. 2175/42 ostatní plocha, silnice o výměře 75 m2, par. č. 2196/17 ostatní plocha, silnice o výměře 61 m2 a par. č. 2196/23 ostatní plocha, silnice o výměře 152 m2, vše v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví obce Radostín nad Oslavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1311 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2015-55, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-55.doc, ZK-04-2015-55, př. 1, ZK-04-2015-55, př. 2

56. Darování pozemků - k. ú. Polná
Usnesení 0327/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1485/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 663 m2 v k. ú. Polná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-56.doc, ZK-04-2015-56, př. 1

57. Nabytí pozemků pro stavbu II/150 Pavlíkov - Leštinka, změna usnesení 0101/02/2010/ZK
Usnesení 0328/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0101/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-32, př. 1 se nahradí materiálem ZK-04-2015-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-57.doc, ZK-04-2015-57, př. 1

88. Prodej nemovitých věcí v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
L. Joukl zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozhodnout o změně usnesení 0590/07/2014/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0590/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-07-2014-43, př. 2, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 35 850 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti První vranovská realitní kancelář, spol. s r.o., se sídlem Brno, Kamenáčky 8, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČO 48530174“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje úplatně převést nemovitosti areálu bývalé střední zemědělské školy na ul. Jihlavská v Havlíčkově Brodě včetně součástí a příslušenství, v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, za kupní cenu 31 150 000 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti MFX Czech, s.r.o., se sídlem Pohraniční 641/106, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava, IČO 03508951 dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-88, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-88.doc, ZK-04-2015-88, př. 1, ZK-04-2015-88, př. 2, ZK-04-2015-88, př. 3, ZK-04-2015-88, př. 4, ZK-04-2015-88, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 63 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. Doplnění seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Usnesení 0330/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0035/01/2015/ZK tak, že materiál ZK-01-2015-26, př. 1 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-58, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-58.doc, ZK-04-2015-58, př. 1, ZK-04-2015-58, př. 2, ZK-04-2015-58, př. 3

59. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Usnesení 0331/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0324/04/2014/ZK tak, že materiál ZK-04-2014-90, př. 4 bude nahrazen materiálem ZK-04-2015-59, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-59.doc, ZK-04-2015-59, př. 1, ZK-04-2015-59, př. 2

60. Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
Usnesení 0332/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit ceny krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů základním školám umístěným na 1. - 3. místě v I. a II. kategorii krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v roce 2015 dle materiálu ZK-04-2015-60, př. 1 a na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-60, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-60.doc, ZK-04-2015-60, př. 1, ZK-04-2015-60, př. 2

61. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2015 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0333/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Bezpečná silnice 2015“ žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-61, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-61.doc, ZK-04-2015-61, př. 1, ZK-04-2015-61, př. 2, ZK-04-2015-61, př. 3

62. Rozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 0334/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uhradit částku ve výši 14 896 092,81 Kč dle materiálů ZK-04-2015-62, př. 1 a ZK-04-2015-62, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Brtnice - Zašovice, související s vratkou části dotace ve výši 7 534 272,02 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/405 Příseka - Brtnice, související s vratkou části dotace ve výši 7 361 820,79 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu ZK-04-2015-62, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-62.doc, ZK-04-2015-62, př. 1, ZK-04-2015-62, př. 2

63. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Doprava
Usnesení 0335/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2223 - Bezpečnost silničního provozu o částku 3 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 3 500 000 Kč na zajištění nákupu automobilu s mobilními vahami v rámci akce Bezpečná Vysočina.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-63.doc

64. Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2015-64, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-64, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-64.doc, ZK-04-2015-64, př. 1, ZK-04-2015-64, př. 2

65. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem přidělení dotací v rámci POVV 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0337/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-65, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2015-65, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-04-2015-65, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-65.doc, ZK-04-2015-65, př. 1, ZK-04-2015-65, př. 2

66. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020.
J. Fischerová, L. Vlček a M. Vystrčil se zajímali o budoucnost center regionálního rozvoje v kraji. Současně vyjádřili své názory k podmínkám pro přiznání kotlíkové dotace.
M. Hyský a Z. Chlád zodpověděli vznesené dotazy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu ZK-04-2015-66, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-66.doc, ZK-04-2015-66, př. 1

67. Návrh na udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Kraje Vysočina č. 07/13 ze dne 12. 11. 2013 cenu Vesnice Kraje Vysočina obci Martínkov, se sídlem Martínkov 29, 675 44 Lesonice, IČO: 00378151.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 8. 2015
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-67.doc, ZK-04-2015-67, př. 1

68. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
M. Vystrčil doporučil doplnit usnesení o termín „návrh“ v případě rozhodnutí o pořízení uvedených aktualizací ZUR Kraje Vysočina.
M. Hyský si doporučení M. Vystrčila osvojil a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
pořídit:
 • návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina týkající se zapracování záměrů z Politiky územního rozvoje ČR ve znění aktualizace č. 1, které se týkají Kraje Vysočina;
 • návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na základě žádostí oprávněného investora KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-68.doc, ZK-04-2015-68, př. 1, ZK-04-2015-68, př. 2

69. Návrh na projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem projednání 3. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina.
M. Vystrčil zdůraznil význam spolupráce odborů OÚPSŘ a ORR při zapracování výsledků projednání 3. aktualizace ÚAP KrV jako podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
J. Běhounek akceptoval připomínku M. Vystrčila a navrhl doplnění odboru regionálního rozvoje do ukládací části usnesení.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0341/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu dle materiálu ZK-04-2015-69, př. 1;
projednává
3. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti;
ukládá
odboru ÚPSŘ a ORR zajištění zapracování výsledků projednání 3. aktualizace ÚAP KrV jako podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-69.doc, ZK-04-2015-69, př. 1, ZK-04-2015-69, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 70 76, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015
Usnesení 0342/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2015 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2015-70, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-70.doc, ZK-04-2015-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015
Usnesení 0343/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2015 školám dle materiálu ZK-04-2015-71, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-71.doc, ZK-04-2015-71, př. 1

72. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0344/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-04-2015-72, př. 1 kód 2A.
odpovědnost: OŠMS
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-72.doc, ZK-04-2015-72, př. 1

73. Projekt EDU.ECO.NET (EDU.REGION) - dodatek ke smlouvě o zápůjčce pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci
Usnesení 0345/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce dle materiálu ZK-04-2015-73, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-73.doc, ZK-04-2015-73, př. 1, ZK-04-2015-73, př. 2

74. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - úprava hospodaření s movitým majetkem pořízeným v rámci projektů a změna doplňkové činnosti
Usnesení 0346/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 1;
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 2;
 • Dodatek č. 7 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 3;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 4;
 • Dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Žďár nad Sázavou materiálu ZK-04-2015-74, př. 5;
 • Dodatek č. 16 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 6;
 • Dodatek č. 15 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 7;
 • Dodatek č. 20 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 8;
 • Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 9;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 10;
 • Dodatek č. 13 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 11;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř dle materiálu ZK-04-2015-74, př. 12.
odpovědnost: OŠMS, ředitelé Gymnázií a Středních škol
termín: 15. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-74.doc, ZK-04-2015-74, př. 1, ZK-04-2015-74, př. 2, ZK-04-2015-74, př. 3, ZK-04-2015-74, př. 4, ZK-04-2015-74, př. 5, ZK-04-2015-74, př. 6, ZK-04-2015-74, př. 7, ZK-04-2015-74, př. 8, ZK-04-2015-74, př. 9, ZK-04-2015-74, př. 10, ZK-04-2015-74, př. 11, ZK-04-2015-74, př. 12

75. Projekt Od myšlenky k výrobku 2 - předfinancování projektu
Usnesení 0347/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na předfinancování projektu Od myšlenky k výrobku 2 ve výši maximálně 45 000 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-75.doc

76. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2014 a Roční specifikace aktivit pro rok 2015
Usnesení 0348/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční monitorovací zprávu za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-76, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-04-2015-76, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-76.doc, ZK-04-2015-76, př. 1, ZK-04-2015-76, př. 2

77. Částečná změna v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov
J. Fialová informovala zastupitelstvo kraje o změně v zajištění stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov.
M. Vystrčil vyjádřil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
postup změny stravování na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov dle materiálu ZK-04-2015-77.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 1. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-77.doc, ZK-04-2015-77, př. 1

89. Fotbalová akademie v Kraji Vysočina
J. Fialová seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem podpory otevření fotbalové akademie pro žáky základní školy v Kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření memoranda dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 1;
rozhoduje
uzavřít memorandum dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 1;
bere na vědomí
předběžný odhad finančního rámce podpory fotbalové akademie z rozpočtu kraje dle materiálu ZK-04-2015-89, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-89.doc, ZK-04-2015-89, př. 1, ZK-04-2015-89, př. 2, ZK-04-2015-89, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 78, 79 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou zápůjčky určenou na realizaci projektu Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě - rozvoj turistických atraktivit
Usnesení 0351/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2015 u položky
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 8 121 082,52 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté na předfinancování projektu „Modernizace a dokončení expozic muzea v Jihlavě rozvoj turistických atraktivit krajského města“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-78.doc, ZK-04-2015-78, př. 1

79. Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
Usnesení 0352/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-79, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-79, př. 6;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2015-79, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-79.doc, ZK-04-2015-79, př. 1, ZK-04-2015-79, př. 2, ZK-04-2015-79, př. 3, ZK-04-2015-79, př. 4, ZK-04-2015-79, př. 5, ZK-04-2015-79, př. 6

80. Jmenování členů správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov, o. p. s.
Z. Chlád požádal zastupitelstvo kraje o jmenování zástupců Kraje Vysočina do správní rady obecně prospěšné společnosti Stanice Pavlov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0353/04/2015/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŽPZ
termín: do 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-80.doc, ZK-04-2015-80, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 81 84, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

81. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0354/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2015 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2015-81, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-81.doc, ZK-04-2015-81, př. 1, ZK-04-2015-81, př. 2, ZK-04-2015-81, př. 3

82. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2014 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 0355/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00865.0031 dle materiálu ZK-04-2015-82, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-82.doc, ZK-04-2015-82, př. 1, ZK-04-2015-82, př. 2, ZK-04-2015-82, př. 3

83. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0356/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 1 a dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 4 a dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 5;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1 a 2 dle materiálu ZK-04-2015-83, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-83.doc, ZK-04-2015-83, př. 1, ZK-04-2015-83, př. 2, ZK-04-2015-83, př. 3, ZK-04-2015-83, př. 4, ZK-04-2015-83, př. 5

84. Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.- návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0357/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Agroklastru Vysočina z. s., se sídlem Horní Město 460, 588 32 Brtnice, IČO 03888321 na realizaci akce „Podpora činnosti Agroklastru Vysočina z. s.“ ve výši 400 500 Kč;
 • uzavřít smlouvu dle materiálu ZK-04-2015-84, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 400 500 Kč při současném snížení kapitoly Životní prostředí, § 3729 Ostatní nakládání s odpady o částku 400 500 Kč.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství,
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-84.doc, ZK-04-2015-84, př. 1, ZK-04-2015-84, př. 2, ZK-04-2015-84, př. 3

85. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2014
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0358/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2014 dle materiálu ZK-04-2015-85, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-85.doc, ZK-04-2015-85, př. 1, ZK-04-2015-85, př. 1a, ZK-04-2015-85, př. 2a, ZK-04-2015-85, př. 3a, ZK-04-2015-85, př. 4a, ZK-04-2015-85, př. 5a, ZK-04-2015-85, př. 6a, ZK-04-2015-85, př. 7a, ZK-04-2015-85, př. 8a1, ZK-04-2015-85, př. 8a2, ZK-04-2015-85, př. 8a3, ZK-04-2015-85, př. 9a, ZK-04-2015-85, př. 10a1, ZK-04-2015-85, př. 10a2, ZK-04-2015-85, př. 10a3, ZK-04-2015-85, př. 10a4

86. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2015
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0359/04/2015/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Rozvoj podnikatelů 2015“ dle materiálu ZK-04-2015-86, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“ ve složení:
ODS Jakub John (TR); Eva Krpálková (JI);
KDU-ČSL Jan Matějů (PE); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Marie Rubišarová-Medová (JI);
KSČM Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
Pro Vysočinu Jiří Hodinka (PE); Drahoslav Kadlec (PE);
TOP09 a STAN Martin Sedlák (HB); Kryštof Kothbauer (JI);
 • Břetislava Poura (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“;
 • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2015“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 23. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2015-86.doc, ZK-04-2015-86, př. 1

90. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 8. 9. 2015.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


MUDr. Radek Černý        ……...……………………………………Antonín Daněk        …..………………………………….……Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2015 dne 23. 6. 2015.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 3. 7. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz