Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2013 - 25.06.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Roční zpráva o stavu požární ochrany Kraje Vysočina za rok 2012
05Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2013 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
08Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
08upr1Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2013 - schválení navržených podpor
09Návrh na schválení změny objemu prostředků čerpaných v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
106. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - vrácení půjčky poskytnuté na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemocnice Jihlava
12Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
12upr1Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2012
13Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2014 až 2016
14Žádost Aeroklubu Havlíčkův Brod o dodatečnou změnu v žádosti o dotaci na realizaci infrastruktury letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina, rozpočtové opatření na kapitole Doprava
15Žádost o poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
16Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
17Příprava projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda k předložení do OP EÚS Rakousko - ČR
18Projektový záměr Analýza potenciálu veřejné dopravy
19Návrh rozpočtového opatření v souladu se zjištěními Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
20Informace o redukci dálkové železniční osobní dopravy na území Kraje Vysočina
21Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, městem Náměšť nad Oslavou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce Okružní křižovatka sil. I/23 a sil. III/3906 Náměšť nad Oslavou
22FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2013 - návrh na poskytnutí dotací
23FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2013 - návrh na poskytnutí dotací
24Návrh pro udělení cen krajského kola Dopravní soutěže mladých cyklistů dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/12 ze dne 15. 5. 2012
25Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bohušice
26Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
28Darování pozemků v k. ú. a obci Řídelov
29013-29 Vzdání se předkupního práva - k. ú. Pacov
30Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/405 Příseka obchvat
31Změna usnesení 326/07/2003/ZK ve znění usnesení 0546/09/2005/ZK
32Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 v průjezdním úseku městyse Nová Říše
33Nabytí části vyřazeného úseku silnice I/34 v k. ú. Česká Bělá
34Prodej plynárenského zařízení - k. ú. Moravské Budějovice
35Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. Osová Bítýška
36Darování nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice
37Změna usnesení 0038/01/2009/ZK
38013-38 Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
39Darování pozemků v k. ú. a obci Matějov
40Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
41Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
42Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora - koupě od fyzických osob
43Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jiřice u Humpolce a v k. ú. Humpolec
44Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Chotěboř po rekonstrukci ul. Partyzánská
45Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
46Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí - změna usnesení 0203/03/2013/ZK
47Majetkoprávní příprava pro akci II/392 Velké Meziříčí - Tasov
48Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
49Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
50Schválení dodatku zřizovací listiny příspěvkové organizace kraje Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
51Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
52Majetkoprávní příprava stavby II/150 Ledeč nad Sázavou - zkapacitnění komunikace
53Majetkoprávní příprava stavby III/03818 Stříbrné Hory, mosty ev. č. 03818-1,2,3
54Nabytí pozemku v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
55Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina, kterými se upravují investiční pobídky kraje Vysočina č. 03/10 a uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemku v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
56Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
57Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Naše školka 2013
58Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
59Žádost o podstatnou změnu projektu
60Poskytnutí dotací v rámci Zásad MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
61Projekt Partnerství PRO 2013+, realizace sdílených výdajů
62Předfinancování projektu Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
63Návrh na projednání 2. úplné aktualizace Územně analytických podkladů Kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území Kraje Vysočina
64FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2012
65Koncept řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
66Změny ve školském rejstříku
67Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v souvislosti s 2. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Porta culturae
68Spoluúčast Kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
69Projektová žádost Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
70Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2013
71Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV00321.0011
72Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013
73Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti domácího cestovního ruchu pro období 2014-2015
74Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015
75Předběžný projektový záměr Vysočina Tourism, příspěvkové organizace - Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina v oblasti cestovního ruchu
76Fond Vysočiny - poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2013
77Dotační řízení na financování certifikovaných programů specifické primární prevence rizikového chování pro 2. pololetí roku 2013
78Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro kalendářní rok 2013 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
79FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - Přírodní zahrady 2013 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
80Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie III. pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
81Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity pro realizaci prací projektu Kraje Vysočina s názvem Biodiverzita II.
82Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Zachování biodiverzity na realizaci prací v rámci projektu Biodiverzita
83Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
84Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. na realizaci prací (služby) u akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem
85Žádost městyse Sněžné o poskytnutí dotace na realizaci akce Komplexní protipovodňová opatření Sněžné
86FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
87Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina
88Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00544.0011
89Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina za politický klub ODS
90Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
91Návrh na udělení ceny Vesnice Vysočiny
92Návrh na provedení rozpočtového opatření k zajištění finančního krytí akce Nemocnice Třebíč - havárie, rekonstrukce opěrné zdi
93Návrh na poskytnutí peněžitého daru Jihočeskému kraji a Ústeckému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz