Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2013

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013 konaného dne 14. 5. 2013 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 5. 2013;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2013
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod L. Vlčka.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: L. Jirků, P. Hodáč.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 67. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci do programu jednání:
Zastupitelstvo návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2013
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
 5. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
 6. Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 7. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 8. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 9. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
 10. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
 11. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 14. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
 17. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 18. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 19. Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
 21. Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 24. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
 25. Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
 26. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásná Hora
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
 28. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 29. Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
 30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Rudolec
 31. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
 32. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 33. Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
 34. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
 35. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 36. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
 37. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 38. FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
 39. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
 40. Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
 41. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
 44. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
 45. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 50. Změny ve zřizovacích listinách
 51. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 52. Změny ve školském rejstříku
 53. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
 54. Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
 55. Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 57. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 58. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 59. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
 60. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 61. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 62. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
 63. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 64. Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
 65. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
 66. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
 67. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 68. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0172/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Vít Kaňkovský, PhDr. Zdeněk Dobrý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0173/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Víta Kaňkovského a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

V úvodu jednání zastupitelstva kraje ZK 3/2013 vystoupil se svým projevem týkajícím se vlivu Evropské unie na Českou republiku Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na zasedání se dostavil L. Vlček. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška se zajímal o vyhodnocení zajištění lékařské pohotovostní služby v Kraji Vysočina a o případný návrh sjednocení fungování této služby na území Kraje Vysočina (usnesení č. 0544/11/2013/RK).
J. Běhounek podal M. Houškovi doplňující informace týkající se této problematiky.
M. Vystrčil požádal o informace vztahující se k níže přijatým usnesením:
 • 0542/11/2013/RK (Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu)
 • 0585/12/2013/RK (Vize a střednědobý plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace)
 • 0623/13/2013/RK (Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2012 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 za rok 2012)
 • 0655/13/2013/RK (Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti).
Závěrem požádal o přibližné vyčíslení objemu slev čerpaných prostřednictvím rodinných a senior pasů od doby jejich zavedení v kraji.
O. Benc se připojil k vzneseným dotazům s požadavkem na objasnění skutečností týkajících se usnesení:
 • 0496/10/2013/RK (Projekt eCitizen II - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty)
 • 0565/11/2013/RK a 0662/13/2013/RK (Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu)
 • 0593/12/2013/RK (Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky - Zabezpečení realizace systému slev a výhod v projektu Senior plus v Kraji Vysočina)
 • 0553/11/2013/RK (Ustanovení řídícího a organizačního výboru Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014)
 • 0621/13/2013/RK (Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014) a 0622/13/2013/RK (Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014)
 • 0722/14/2013/RK (Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 - výběr dodavatele)
K vzneseným dotazům se postupně vyjádřili: J. Běhounek, V. Novotný, L. Joukl, M. Hyský, P. Krčál, J. Fialová, M. Kružíková a Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0174/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-02.doc, ZK-03-2013-02, př. 1, ZK-03-2013-02, př. 2, ZK-03-2013-02, př. 3, ZK-03-2013-02, př. 4, ZK-03-2013-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval přítomné zastupitele o aktuálních personálních změnách na krajském úřadu: z odboru životního prostředí odešla vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, jejíž pozici převzal dosavadní vedoucí odboru, J. Joneš. Další změna nastala na odboru sociálních věcí: vedoucím oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb byl jmenován Bc. Roman Sýkora. Po sdělení těchto personálních změn Z. Kadlec otevřel rozpravu k předloženým písemným podkladům týkajícím se záležitostí řešených krajským úřadem v uplynulém období.
M. Houška požádal o možnost nahlédnutí do Monitorovací zprávy k zajištění udržitelnosti projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov.
J. Běhounek přislíbil M. Houškovi poskytnutí požadovaných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0175/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-03.doc, ZK-03-2013-03, př. 1, ZK-03-2013-03, př. 2, ZK-03-2013-03, př. 3

04. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení medailí Kraje Vysočina navrhovaným kandidátům.
J. Kasal zdůvodnil zastupitelům svůj návrh udělit skleněnou medaili panu M. Doležalovi.
J. Běhounek navrhl přerušit jednání zastupitelstva z důvodu projednání vzneseného návrhu s předsedy politických klubů.
Zastupitelé schválili návrh na přerušení jednání. Pro 34 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.
Po důkladném projednání J. Kasal svůj protinávrh stáhl a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0176/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-04.doc, ZK-03-2013-04, př. 1, ZK-03-2013-04, př. 2

05. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení ceny Kraje Vysočina formou Záslužné medaile Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0177/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-05.doc, ZK-03-2013-05, př. 1

06. Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Ze zasedání se omluvil J. Kasal. J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Informatika.
J. Fischerová upozornila na nutnost úpravy přílohy předloženého materiálu.
R. Černý požádal o zaslání písemných podkladů souvisejících s realizací předloženého projektu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0178/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
realizaci projektu EMS pro Kraj Vysočina, dle materiálu ZK-03-2013-06, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2013-06, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 191 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 191 850 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-06.doc, ZK-03-2013-06, př. 1, ZK-03-2013-06, př. 2, ZK-03-2013-06, př. 3

07. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření Smlouvy o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení č. 13/01/2013/ZK v části schvaluje , kde se text: převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci na pořízení investičního vybavení urgentního příjmu nahrazuje textem: převod finančních prostředků ve výši 6 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, na financování nákupu přístrojového vybavení v rozsahu: monitorovací systém s centrálním monitorem, C rameno pro operační sál, elektrochirurgický přístroj na gynekologii a 2 ks narkotizačních přístrojů dle materiálu ZK-03-2013-07;
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-03-2013-07, př. 2;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-03-2013-07, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-07.doc, ZK-03-2013-07, př. 1, ZK-03-2013-07, př. 2, ZK-03-2013-07, př. 3

08. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-08, př. 2;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-08, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-08.doc, ZK-03-2013-08, př. 1, ZK-03-2013-08, př. 2, ZK-03-2013-08, př. 3

09. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby s Jihočeským krajem dle materiálu ZK-03-2013-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-09.doc, ZK-03-2013-09, př. 1, ZK-03-2013-09, př. 2

10. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh realizace plánovaného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 8 250 000 Kč v souladu s materiálem ZK-03-2013-10, př. 4;
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiály ZK-03-2013-10, př. 3 a ZK-03-2013-10, př. 4, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 46 750 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (55 000 000 Kč), tj. 8 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-03-2013-10, př. 3ZK-03-2013-10, př. 4;
bere na vědomí
čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 8 250 000 Kč dle materiálu ZK-03-2013-10, př. 5.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-10.doc, ZK-03-2013-10, př. 1, ZK-03-2013-10, př. 2, ZK-03-2013-10, př. 3, ZK-03-2013-10, př. 4, ZK-03-2013-10, př. 5

11. Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o schválení zvýšení limitu kontokorentního úvěru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • neuzavřít Smlouvu o ručení mezi Krajem Vysočina a Komerční bankou a.s. dle materiálu ZK-03-2013-11, př. 4;
 • uzavřít Smlouvu o ručení mezi Krajem Vysočina a Komerční bankou a.s. dle materiálu ZK-03-2013-11, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-11.doc, ZK-03-2013-11, př. 1, ZK-03-2013-11, př. 2, ZK-03-2013-11, př. 3, ZK-03-2013-11, př. 4, ZK-03-2013-11, př. 5, ZK-03-2013-11, př. 6

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0184/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013 dle materiálu ZK-03-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-12.doc, ZK-03-2013-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
M. Houška, O. Benc a J. M. Kašparů vyjádřili nedůvěru podporovanému projektu.
L. Joukl upřesnil, že navrhovaná podpora je určená na rozvoj infrastruktury sloužící složkám integrovaného záchranného systému.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0185/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251 v celkové výši 2 247 173,73 Kč na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-03-2013-13, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 4, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-13.doc, ZK-03-2013-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 14, 15 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
Usnesení 0186/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory z grantového programu Bezpečná silnice 2012 dle materiálů ZK-03-2013-14, př. 1, ZK-03-2013-14, př. 2, ZK-03-2013-14, př. 3, ZK-03-2013-14, př. 4, ZK-03-2013-14, př. 5, ZK-03-2013-14, př. 6, ZK-03-2013-14, př. 7, ZK-03-2013-14, př. 8, ZK-03-2013-14, př. 9.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-14.doc, ZK-03-2013-14, př. 1, ZK-03-2013-14, př. 2, ZK-03-2013-14, př. 3, ZK-03-2013-14, př. 4, ZK-03-2013-14, př. 5, ZK-03-2013-14, př. 6, ZK-03-2013-14, př. 7, ZK-03-2013-14, př. 8, ZK-03-2013-14, př. 9

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0187/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 520 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě dle materiálu ZK-03-2013-15, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 520 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-03-2013-15, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-15.doc, ZK-03-2013-15, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 16 18, 20 32, 34 - 37 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
Usnesení 0188/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1597 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Česká Bělá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Česká Bělá;
schvaluje
dodatek č. 974 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-16.doc, ZK-03-2013-16, př. 1, ZK-03-2013-16, př. 2

17. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0189/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-17.doc, ZK-03-2013-17, př. 1

18. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 0190/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-18.doc, ZK-03-2013-18, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
Usnesení 0191/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0021/01/2012/ZK, tak že se v materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 se ruší položky 1 až 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-20.doc, ZK-03-2013-20, př. 1

21. Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 0192/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 701/24 o výměře 4638 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 975 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-21.doc, ZK-03-2013-21, př. 1, ZK-03-2013-21, př. 2

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 0193/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt pozemky z vlastnictví městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 1;
 • rozhodnout převést pozemky a dešťovou kanalizaci z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 2;
 • schválit dodatek č. 976 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 3;
 • schválit dodatek č. 977 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-22, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-22.doc, ZK-03-2013-22, př. 1, ZK-03-2013-22, př. 2, ZK-03-2013-22, př. 3, ZK-03-2013-22, př. 4, ZK-03-2013-22, př. 5

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0194/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1968/19 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 32 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 6946-360/2012 z pozemku par. č. 1968/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 19 Zřizovací listiny České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-23.doc, ZK-03-2013-23, př. 1, ZK-03-2013-23, př. 2

24. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
Usnesení 0195/03/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-24.doc, ZK-03-2013-24, př. 1, ZK-03-2013-24, př. 2

25. Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
Usnesení 0196/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 403/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2 a par. č. 403/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 634 m2 v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
schvaluje
dodatek č. 979 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-25.doc, ZK-03-2013-25, př. 1, ZK-03-2013-25, př. 2

26. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásná Hora
Usnesení 0197/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle GP č. 172-249/2012 označené jako par. č. 59/8 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 a par. č. 373/9 ostatní plocha, silnice o výměře 43 m2 v k. ú. Krásná Hora z vlastnictví České republiky, s právem hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-26.doc, ZK-03-2013-26, př. 1

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
Usnesení 0198/03/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-27.doc, ZK-03-2013-27, př. 1, ZK-03-2013-27, př. 2, ZK-03-2013-27, př. 3

28. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
Usnesení 0199/03/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-28.doc, ZK-03-2013-28, př. 1, ZK-03-2013-28, př. 2

29. Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
Usnesení 0200/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 824/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 8286 m2 v k. ú. a obci Křoví, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Křoví;
schvaluje
dodatek č. 983 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-29.doc, ZK-03-2013-29, př. 1, ZK-03-2013-29, př. 2

30. Koupě pozemku v k. ú. a obci Rudolec
Usnesení 0201/03/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-30.doc, ZK-03-2013-30, př. 1, ZK-03-2013-30, př. 2

31. Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0202/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1058/2 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 4 m2, par. č. 1058/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2 a par. č. 1058/4 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
schvaluje
dodatek č. 985 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2013-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. srpna 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-31.doc, ZK-03-2013-31, př. 1, ZK-03-2013-31, př. 2

32. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0203/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 2;
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Gymnázia Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-03-2013-32, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-32.doc, ZK-03-2013-32, př. 1, ZK-03-2013-32, př. 2, ZK-03-2013-32, př. 3

34. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0204/03/2013/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-34.doc

35. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0205/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2013-35, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-35.doc, ZK-03-2013-35, př. 1

36. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
Usnesení 0206/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Stříbrné Hory smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj zaváže darovat obci část pozemku par. č. 585/2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi, obec Stříbrné Hory zastavěnou chodníkem a obec se zaváže chodníkem zastavěnou část uvedeného pozemku do svého vlastnictví nabýt.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. května 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-36.doc, ZK-03-2013-36, př. 1

37. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0207/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemek par. č. 8710 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 555 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2013-37, př. 1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 972 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-37, př. 2;
 • dodatek č. 973 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2013-37, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-37.doc, ZK-03-2013-37, př. 1, ZK-03-2013-37, př. 2, ZK-03-2013-37, př. 3, ZK-03-2013-37, př. 4

19. Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
L. Joukl předložil zastupitelstvo kraje návrh rozhodnout o zrušení usnesení č. 0203/03/2009/ZK.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0203/03/2009/ZK.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-19.doc

33. Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
L. Joukl informoval radu kraje o návrhu uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR smlouvu o realizaci přeložek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR smlouvu o realizaci přeložek dle materiálu ZK-03-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-33.doc, ZK-03-2013-33, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 38 a 39 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

38. FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
Usnesení 0210/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nevyhovět žádosti uvedené v materiálu ZK-03-2013-38, př. 1 na změnu zaměření grantového programu Rozvoj vesnice 2013;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zohlednit argumenty uvedené v materiálu ZK-03-2013-38, př. 1 při přípravě případných grantových programů z Fondu Vysočiny v následujících letech.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-38.doc, ZK-03-2013-38, př. 1

39. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
Usnesení 0211/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-39.doc, ZK-03-2013-39, př. 1, ZK-03-2013-39, př. 2

40. Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 fyzickým osobám. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0212/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2013-40, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2013-40, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-40.doc, ZK-03-2013-40, př. 1, ZK-03-2013-40, př. 2

41. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0213/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-41, př. 1;
 • neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-41, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-41.doc, ZK-03-2013-41, př. 1, ZK-03-2013-41, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0214/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 85 389,70 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-42.doc

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0215/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 031 322,14 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 031 322,14 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci k zajištění podílu 10% spoluúčasti organizace na financování projektu REILA 2009, kurzových rozdílů a k pokrytí nezpůsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu dle materiálu ZK-03-2013-43, př. 1;
 • u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 031 322,14 Kč za účelem zajištění vlastního podílu, kurzových rozdílů a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci projektu REILA 2009;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 031 322,14 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 a převedení částky 3 031 322,14 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-43.doc, ZK-03-2013-43, př. 1

44. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
Ze zasedání se omluvil L. Vlček. M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0216/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 dle materiálu ZK-03-2013-44, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-44.doc, ZK-03-2013-44, př. 1, ZK-03-2013-44, př. 2, ZK-03-2013-44, př. 3

45. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, M. Vystrčil. M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích žadatelům v rámci daného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0217/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Památky místního významu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-45, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Památky místního významu 2013 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2013-45, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-45.doc, ZK-03-2013-45, př. 1, ZK-03-2013-45, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 46 56 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0218/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 1 230 000 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 2 457 900 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 2. - 4. čtvrtletí 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
Usnesení 0219/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-47.doc, ZK-03-2013-47, př. 1

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
Usnesení 0220/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2013-48, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2013-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-48.doc, ZK-03-2013-48, př. 1, ZK-03-2013-48, př. 2, ZK-03-2013-48, př. 3, ZK-03-2013-48, př. 4

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0221/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2013-49, př. 1 na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru ve výši 1 202 334 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-49.doc, ZK-03-2013-49, př. 1

50. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0222/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2013-50, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-50.doc, ZK-03-2013-50, př. 1

51. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
Usnesení 0223/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2013 v celkové výši 3 627 760,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2013-51, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2013-51, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-51.doc, ZK-03-2013-51, př. 1, ZK-03-2013-51, př. 2, ZK-03-2013-51, př. 3, ZK-03-2013-51, př. 4, ZK-03-2013-51, př. 5

52. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0224/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-03-2013-52, př. 1 kódy 2A, 3A, 4A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-52.doc, ZK-03-2013-52, př. 1

53. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
Usnesení 0225/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-53.doc, ZK-03-2013-53, př. 1, ZK-03-2013-53, př. 2

54. Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
Usnesení 0226/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky dle materiálů ZK-03-2013-54, př. 2, ZK-03-2013-54, př. 3, ZK-03-2013-54, př. 4, ZK-03-2013-54, př. 5, ZK-03-2013-54, př. 6, ZK-03-2013-54, př. 7, ZK-03-2013-54, př. 8.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-54.doc, ZK-03-2013-54, př. 1, ZK-03-2013-54, př. 2, ZK-03-2013-54, př. 3, ZK-03-2013-54, př. 4, ZK-03-2013-54, př. 5, ZK-03-2013-54, př. 6, ZK-03-2013-54, př. 7, ZK-03-2013-54, př. 8

55. Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
Usnesení 0227/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-55.doc, ZK-03-2013-55, př. 1, ZK-03-2013-55, př. 2

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0228/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 30 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2013-56, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-56.doc, ZK-03-2013-56, př. 1, ZK-03-2013-56, př. 2

57. Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
P. Piňos předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0229/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21032/2013 ze dne 25. 3. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21033/2013 ze dne 25. 3. 2013 Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481;
povoluje
ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu ZK-03-2013-57, př. 4 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21032/2013 ze dne 25. 3. 2013 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21033/2013 ze dne 25. 3. 2013 Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč a uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-57.doc, ZK-03-2013-57, př. 1, ZK-03-2013-57, př. 2, ZK-03-2013-57, př. 3, ZK-03-2013-57, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 58 63 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

58. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Usnesení 0230/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití , ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu ZK-03-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-58.doc, ZK-03-2013-58, př. 1

59. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
Usnesení 0231/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006 dle materiálu ZK-03-2013-59, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-59.doc, ZK-03-2013-59, př. 1, ZK-03-2013-59, př. 2, ZK-03-2013-59, př. 3

60. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
Usnesení 0232/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0039 dle materiálu ZK-03-2013-60, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-60.doc, ZK-03-2013-60, př. 1, ZK-03-2013-60, př. 2, ZK-03-2013-60, př. 3

61. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0233/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2013-61, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2013-61, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2013-61, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-61.doc, ZK-03-2013-61, př. 1, ZK-03-2013-61, př. 2, ZK-03-2013-61, př. 3

62. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Usnesení 0234/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 33.000.000 Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-62.doc, ZK-03-2013-62, př. 1, ZK-03-2013-62, př. 2

63. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
Usnesení 0235/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-63.doc, ZK-03-2013-63, př. 1, ZK-03-2013-63, př. 2

64. Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrhu vypovědět mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0236/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vypovědět mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu ZK-03-2013-64, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-64.doc, ZK-03-2013-64, př. 1, ZK-03-2013-64, př. 2, ZK-03-2013-64, př. 3, ZK-03-2013-64, př. 4, ZK-03-2013-64, př. 5

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 65 a 66 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

65. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
Usnesení 0237/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013 dle materiálu ZK-03-2013-65, př. 1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2013 ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Zdeněk Geist (JI);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE); Antonín Holub (JI);
ČSSD Tomáš Krejčí (HB);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Pavel Kalabus (JI);
Pro Vysočinu Petr Novotný (TR); Ivo Jonák (ZR);
TOP09 a STAN Jiří Havlíček (HB); Libor Fejta (TR);
 • Martina Hyského (JI, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2013;
 • garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2013 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Josefa Pokorného s právem hlasovacíma a Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-65.doc, ZK-03-2013-65, př. 1, ZK-03-2013-65, př. 2

66. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
Usnesení 0238/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013 dle materiálu ZK-03-2013-66, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 ve složení:
ODS Pavel Hejtmánek (HB); Dan Sokolíček (ZR);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Petr Žák (TR);
ČSSD Jana Nováková Hotařová (JI);
KSČM Karel Klapač (ZR); Milan Plodík (HB);
Pro Vysočinu Tomáš Kosour (PE); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Michael Kubík (ZR); Ladislav Bárta (ZR);
 • Zdeňka Chláda (HB, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013;
 • garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2013 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. arch. Olgu Čermákovou s právem hlasovacím a Ing. Renatu Šimánkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-66.doc, ZK-03-2013-66, př. 1, ZK-03-2013-66, př. 2

67. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2013/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 282 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 282 300 Kč dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 2.
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci ve výši 2 676 300 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-03-2013-67, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2013-67.doc, ZK-03-2013-67, př. 1, ZK-03-2013-67, př. 2

68. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 25. 6. 2013.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Vít Kaňkovský                ……...……………………………………

PhDr. Zdeněk Dobrý                …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2013 dne 14. 5. 2013.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 24. 5. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz