Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 2/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2009 konaného dne 10. 3. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 3. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisům ze zasedání č. 7/2008 a 1/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Z jednání zastupitelstva kraje byli omluveni J. Fischerová, J. Karas.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení bodů do programu jednání:
90. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Střelecká a k. ú. Dobronín;
91. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009.
Dále J. Běhounek zdůvodnil zastupitelům návrh na vyřazení bodu 4. Rozpočtové opatření (Zdrojové materiály: ZK-02-2009-04.doc).
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 1/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Rozpočtové opatření
 5. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy
 6. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009
 7. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 8. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
 9. Podpora legislativních návrhů
 10. Zákonodárná iniciativa k novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 11. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
 12. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2008
 14. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
 15. Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
 17. Darování pozemků v k. ú. a obci Dubovice
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Křižanov
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Libkova Voda
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
 21. Darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava
 22. Darování pozemků v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
 24. Majetkoprávní vypořádání stavby III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská, 1. a 2. stavba
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 26. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
 27. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
 28. Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007, změna usnesení
 29. Nabytí nemovitosti v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
 30. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
 31. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
 32. Změna usnesení 0336/05/2007/ZK a 0349/05/2008/ZK
 33. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Město Žďár do vlastnictví kraje Vysočina
 34. Darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
 35. Vložení majetku do správy příspěvkové organizace
 36. Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
 37. Schválení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví - k. ú. Bitětice
 38. Žádost o uzavření dodatků ke kupním smlouvám na doplatky kupních cen za vykupované pozemky v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
 39. Žádosti do ROP Jihovýchod na nové projekty z oblasti dopravní infrastruktury
 40. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městem Počátky Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městysem Nová Cerekev
 41. Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí - dodatek č. 1
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
 43. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2009
 44. Projekt - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
 45. Zajištění usnesení Zastupitelstva kraje o financování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
 46. Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky - smlouva o partnerství
 47. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 48. Profil kraje Vysočina - březen 2009
 49. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 50. Nominace zástupce kraje Vysočina do orgánů NSZM ČR
 51. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 52. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2009
 53. Spolupráce kraje Vysočina s Dolním Rakouskem v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v projektu rodinné pasy
 54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 55. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 56. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 57. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
 58. Partnerství a spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 59. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 60. Změny ve školském rejstříku
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce
 63. Učebny mechatroniky ve středních školách
 64. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 65. Prodloužení smlouvy s Vysokou školou polytechnickou Jihlava
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
 69. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace
 70. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
 73. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -šachy, basketbal, stolní tenis, házená - návrh na provedení rozpočtového opatření
 74. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej - návrh na provedení rozpočtového opatření
 75. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, volejbal, plavání, lyžování, orientační běh - návrh na provedení rozpočtového opatření
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 77. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2009
 78. FOND VYSOČINY - Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009
 79. Fond Vysočiny - Grantový program Čistá voda 2009 - výzva k předkládání projektů
 80. FOND VYSOČINY - grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009
 81. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě X - 2009
 82. Fond Vysočiny - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009
 83. FOND VYSOČINY - grantový program Krajina Vysočiny 2009
 84. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009
 85. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 86. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
 87. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 88. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
 89. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
 90. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Střelecká a k. ú. Dobronín
 91. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009
 92. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0064/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslav Hulák, PhDr. Zdeněk Dobrý.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0065/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jaroslava Huláka a PhDr. Zdeňka Dobrého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze  zasedání zastupitelstva č. 7/2008 byl schválen bez připomínek.
Na základě námitky M. Vystrčila k zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 1/2009, bodu 2, k diskusi ohledně regulačních poplatků, byl příspěvek M. Vystrčila rozšířen o následující text:
„Dále M. Vystrčil vznesl dotaz, zda se RK zabývala přípravou kroků ke zmírnění následků hospodářské krize v kraji.
Zda z hlediska jednotlivých odborů bylo uvažováno o opatřeních a prostředcích, které by mohly pomoci z úrovně kraje a o případném navázání krajských prostředků na prostředky celostátní. Upozornil na to, že zmiňovaných 75 mil. Kč, určených na hrazení zdravotních poplatků, by se více hodilo na finanční pomoc proti postupu hospodářské krize v kraji.
V diskusi k této problematice vystoupil J. Běhounek a V. Novotný uvedl, že kraj bude spolupracovat s obcemi, které budou postižené na dopravní obslužnosti a bude jim nabídnuta kompenzace vzniklé situace. Řešení hospodářské krize nabízí i grantové programy kraje pro rozvoj malých podnikatelů zejména pro oblasti postižené vyšší nezaměstnaností. V přípravě jsou i další jednání a kroky pro řešení hospodářské krize v kraji“.
V úvodu zasedání zastupitelstva kraje vystoupil plk. Mgr. Josef Bačkovský, ředitel OŘ Policie ČR, který v krátkosti informoval zastupitelstvo kraje o stavu výstavby a připravenosti na zřízení krajského ředitelství Policie ČR k 1. 1. 2010.
L. Joukl představil zastupitelům pana Ing. Jana Míku, který byl s účinností od 1. 3. 2009 jmenován do funkce ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
V souvislosti s organizační změnou spočívající v rozdělení odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vzniku nového odboru zdravotnictví, J. Běhounek představil zastupitelům kraje nového vedoucího odboru zdravotnictví, MUDr. Lukáše Kettnera. Dále vyjádřil poděkování Ing. Ladislavu Staňkovi, který odchází z pozice vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
K předložené zprávě o činnosti kraje se J. Běhounek v krátkosti zmínil o připravovaném podpisu Smlouvy s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě, o prodeji skládky odpadů v Pozďátkách a plánované návštěvě zástupců Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Dále informoval zastupitele o povodňové situaci na území kraje ve dnech 5. 3. 2009 9. 3. 2009, poděkoval pracovníkům povodňového orgánu kraje, kteří ve spolupráci s povodňovými orgány obcí a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina povodňovou situaci monitorovali a poskytovali aktuální informace k vývoji situace na vodních tocích kraje. Závěrem otevřel rozpravu.
V souvislosti s opatřením kraje v době hospodářské krize V. Novotný informoval zastupitele kraje o setkání zástupců pracovní skupiny pro Vysočinu, které se uskuteční po jednání zastupitelstva kraje. Do pracovní skupiny navrhli své zástupce V. Kodet za politický klub KDU-ČSL, M. Vystrčil za PK ODS a J. Slámečka za PK KSČM.
Z. Dobrý seznámil zastupitelstvo kraje s doporučením finančního výboru a přednesl navrhované znění usnesení: “Zastupitelstvo kraje vyjadřuje nesouhlas s tím, aby v rámci centrálně přijímaných protikrizových opatření byly snižovány daňové příjmy územních samospráv”.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém usnesení.
Usnesení 0066/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
nesouhlas s tím, aby v rámci centrálně přijímaných protikrizových opatření byly snižovány daňové příjmy územních samospráv.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0067/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům informace týkající se počtu zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu a organizační struktury úřadu a informace týkající se činnosti krajského úřadu.
V souvislosti s obsazením nové pracovní pozice vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu kraje Vysočina poděkoval V. Švarcové za dosavadní vedení odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
V. Kodet se dotázal na další jednání s Českými drahami ohledně plánovaného snížení spojů. Druhým dotazem se zajímal o vítěze výběrového řízení Studie na zavedení integrovaného dopravního systému v kraji.
L. Joukl k dotazům V. Kodeta uvedl, že v této věci budou s Českými drahami probíhat koordinační porady a s příslušnými starosty obcí bude celá záležitost projednána. Vítězem Studie na zavedení integrovaného dopravního systému v kraji se stala firma Udi Morava.
S. Cejpek se dotázal na důvody, které vedly krajský úřad k navyšování tabulkových míst.
Z. Kadlec přislíbil S. Cejpkovi zaslat podrobné zdůvodnění písemnou formou.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0068/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-03.doc, ZK-02-2009-03, př. 1, ZK-02-2009-03, př. 2, ZK-02-2009-03, př. 3

05. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem.
D. Oulehla sdělil zastupitelům stanovisko legislativního výboru a navrhl doplnit první část návrhu usnesení o text: jako samostatný nebo zprostředkovaný návrh”.
M. Vystrčil podrobněji seznámil zastupitele kraje se stanoviskem politického klubu ODS k legislativní iniciativě kraje v souvislosti s vládním návrhem změny insolvenčního zákona.
J. Běhounek návrh D. Oulehly na doplnění usnesení akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0069/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
předložit návrh zákona dle materiálů ZK-02-2009-05, př. 1, ZK-02-2009-05, př. 2, a
ZK-02-2009-05, př. 3 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako samostatný nebo zprostředkovaný návrh a
pověřuje
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana kraje Vysočina a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina jednáním za Zastupitelstvo kraje Vysočina ve věci podaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-05.doc, ZK-02-2009-05, př. 1, ZK-02-2009-05, př. 2,
ZK-02-2009-05, př. 3

06. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0070/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-06.doc, ZK-02-2009-06, př. 1

07. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0071/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina - Příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím kraje Vysočina na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí v roce 2009 dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení hasičů (KSH), IČ 86553216 ve výši 1 850 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) na:
   1. prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží, krajské soutěže a jiných soutěží v požárním sportu;
   2. soutěží, vybavení a další činnosti mládeže;
   3. zajištění preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva, včetně činnosti odborných rad, propagace požární ochrany
dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 3;
 • poskytnout neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 510 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-07, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-07.doc, ZK-02-2009-07, př. 1, ZK-02-2009-07, př. 2, ZK-02-2009-07, př. 3

08. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0072/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
medaile dle materiálu ZK-02-2009-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-08.doc, ZK-02-2009-08, př. 1

09. Podpora legislativních návrhů
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh na vyjádření podpory legislativních návrhů vedoucích ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
J. Jež namítl, že regulační poplatky nebyly nastaveny optimálně.
D. Oulehla sdělil zastupitelům stanovisko legislativního výboru.
M. Vystrčil se ztotožnil s námitkou J. Ježe, tlumočil negativní stanovisko celého politického klubu ODS ke zrušení některých regulačních poplatků, sdělil své výhrady k formulaci předloženého návrhu usnesení a doporučil jej v tomto znění nepřijímat.
Rovněž J. Kučera vyjádřil svůj postoj k poplatkům v nemocnicích a namítl, že hlasovat o zrušení všech poplatků je nelogické.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0073/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
podporu všem legislativním krokům vedoucím ke zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 1. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 11, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-09.doc, ZK-02-2009-09, př. 1, ZK-02-2009-09, př. 2,
ZK-02-2009-09, př. 3

10. Zákonodárná iniciativa k novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu novely zákona.
V. Černý a J. Jež vyjádřili podporu předloženého návrhu.
M. Vystrčil, s výhradou na legislativní zpracování návrhu novely zákona, ocenil snahu podpořit kraj dotacemi.
D. Oulehla sdělil zastupitelům stanovisko legislativního výboru a z důvodu podjatosti se zdržel hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0074/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje
podporu zákonodárné iniciativě dle materiálů ZK-02-2009-10, ZK-02-2009-10, př. 1,
ZK-02-2009-10, př. 2.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-10.doc, ZK-02-2009-10, př. 1, ZK-02-2009-10, př. 2

11. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
J. Běhounek k předloženému návrhu dodatku zřizovacích listin nemocnic zdůvodnil a doplnil chybějící údaje v přílohách 1 5 daného materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0075/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 1upr1;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu
 • ZK-02-2009-11, př. 2upr1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 3upr1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu
 • ZK-02-2009-11, př. 4upr1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-11, př. 5upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-11.doc, ZK-02-2009-11, př. 1, ZK-02-2009-11, př. 2, ZK-02-2009-11, př. 3, ZK-02-2009-11, př. 4, ZK-02-2009-11, př. 5

12. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh na zvýšení finančních prostředků účelově vázaných na úhradu nekrytých nákladů bezprostředně souvisejících s rekonstrukcemi nemocnic. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0076/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navýšení částky, schválené usneseními č. 0508/07/2007/ZK a 0266/04/2008/ZK, kterými byl schválen převod z Fondu strategických rezerv na přípravu a částečnou realizaci vyjmenovaných projektů, dle materiálu ZK-02-2009-12, př. 8; tyto navýšené finanční prostředky budou účelově vázány na úhradu nekrytých nákladů bezprostředně souvisejících s rekonstrukcemi nemocnic, tj. nákladů nezpůsobilých vůči ROP JV.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-12.doc, ZK-02-2009-12, př. 1, ZK-02-2009-12, př. 2, ZK-02-2009-12, př. 3, ZK-02-2009-12, př. 4, ZK-02-2009-12, př. 5, ZK-02-2009-12, př. 6, ZK-02-2009-12, př. 7, ZK-02-2009-12, př. 8, ZK-02-2009-12, př. 9

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém roce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0077/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - prosinec 2008 dle materiálu ZK-02-2009-13, př. 1 a materiálu ZK-02-2009-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-13.doc, ZK-02-2009-13, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 14 34, 36 38, 41, 90 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Golčův Jeníkov
Usnesení 0078/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemek par. č. 2229/4 o výměře 3 662 m2 vzniklý dle GP 1040-1019/2008 z pozemku par. č. 2229/1, par. č. 346/164 o výměře 744 m2, par.č. 2185/1 o výměře 18 060 m2, par. č. 2663/60 o výměře 1 327 m2 vzniklý z pozemku par. č. 2663/27, par. č. 2347/5 o výměře 143 m3, par.č. 2557/2 o výměře 195 m2, id. 4/5 pozemku par. č. 1020/2 o výměře 103 m3, par. č. 1020/3 o výměře 85 m2, par. č. 1020/4 o výměře 109 m2, par. č. 1020/5 o výměře 912 m2, par. č. 1020/6 o výměře 18 m2 a par. č. 1323/4 o výměře 125 m2, vše v k. ú. a obci Golčův Jeníkov z vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 307 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-14.doc, ZK-02-2009-14, př. 1, ZK-02-2009-14, př. 2

15. Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0079/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 308 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-15.doc, ZK-02-2009-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Hrotovice
Usnesení 0080/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díly j+n o výměře 252 m2 pozemku par. č. 902/1, díl r o výměře 109 m2 pozemku par. č. 902/1 a díly d o výměře 37 m2 a e o výměře 24 m2 pozemku par. č. 902/4 oddělené dle GP č. 766-5289/2008 z pozemků par. č. 902/1 a par. č. 902/4 v k. ú. a obci Hrotovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Hrotovice;
schvaluje
dodatek č. 309 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-16.doc, ZK-02-2009-16, př. 1

17. Darování pozemků v k. ú. a obci Dubovice
Usnesení 0081/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 169-314/2008 nově oddělený pozemek par. č. 938/2 vodní plocha, rybník o výměře 6 m2 a pozemek par. č. 938/3 ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 42 m2 v k. ú. a obci Dubovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dubovice;
schvaluje
dodatek č. 310 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-17.doc, ZK-02-2009-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Křižanov
Usnesení 0082/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. 2332//18 o výměře 38 m2 , par. č. 2332/20 o výměře 228 m2, par. č. 2332/24 o výměře 217 m2 a par. č. 2332/31 o výměře 102 m2 v k. ú. a obci Křižanov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Křižanov;
schvaluje
dodatek č. 311 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-18.doc, ZK-02-2009-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Libkova Voda
Usnesení 0083/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. 1650/1 o výměře 2306 m2 v k. ú. a obci Libkova Voda z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Libkova Voda;
schvaluje
dodatek č. 312 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-19.doc, ZK-02-2009-19, př. 1

20. Darování pozemků v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou
Usnesení 0084/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. 2175/14 o výměře 133 m2 a par. č. 2175/16 o výměře 44 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 402-33/2008, všechny v k. ú. a obci Radostín nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 313 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-20.doc, ZK-02-2009-20, př. 1

21. Darování pozemků v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava
Usnesení 0085/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 524/8 - ost. plocha, silnice o výměře 4 050 m2 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy, obec Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
dodatek č. 314 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-21.doc, ZK-02-2009-21, př. 1

22. Darování pozemků v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky
Usnesení 0086/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 202/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 3 125 m2 oddělený GP č. 202-395/2008 z pozemku par. č. 202 v k. ú. Střemchoví, obec Dolní Loučky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dolní Loučky;
schvaluje
dodatek č. 315 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-22.doc, ZK-02-2009-22, př. 1

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
Usnesení 0087/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-02-2009-23, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vilémovice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-02-2009-23, př. 2 z vlastnictví obce Vilémovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 316 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-02-2009-23, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-23.doc, ZK-02-2009-23, př. 1, ZK-02-2009-23, př. 2, ZK-02-2009-23, př. 3

24. Majetkoprávní vypořádání stavby III/03821 Havlíčkův Brod Lidická - Havířská, 1. a 2. stavba
Usnesení 0088/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem, v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2009-24, př. 1 z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-24.doc, ZK-02-2009-24, př. 1

25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM a Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0089/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a z vlastnictví České republiky a správy nemovitostí ve vlastnictví státu pro Pozemkový fond České republiky do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-25.doc, ZK-02-2009-25, př. 1

26. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0090/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-26.doc

27. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0091/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-27.doc

28. Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007, změna usnesení
Usnesení 0092/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0474/07/2008/ZK dne 17. 12. 2008 tak, že materiál ZK-07-2008-40, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-02-2009-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-28.doc

29. Nabytí nemovitosti v k. ú. Brtnický Číchov, obec Číchov
Usnesení 0093/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-29.doc

30. Majetkoprávní příprava stavby II/409 Panské Dubenky, most, přeložka
Usnesení 0094/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/409 Panské Dubenky, most, přeložka v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2009-30, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-30.doc

31. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK ve znění usnesení, 0510/08/2006/ZK, 0569/09/2006/ZK, 0333/05/2007/ZK, 0027/01/2008/ZK, 0079/02/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK
Usnesení 0095/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-31.doc

32. Změna usnesení 0336/05/2007/ZK a 0349/05/2008/ZK
Usnesení 0096/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-32.doc

33. Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Město Žďár do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0097/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt stavební objekty:
 • SO 102 - Větev na II/353;
 • SO 106 - Dopravní značení (II/353);
 • SO 108 - Stavební úprava stávající komunikace;
 • SO 302 - Odvodnění II/353
plánované k realizaci v rámci stavby I/37 Žďár nad Sázavou - okružní křižovatka, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-33.doc

34. Darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
Usnesení 0098/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 135-6607/96 nově oddělený pozemek par. č. 2145 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 a pozemek par. č. 1081/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 75 m2 v k. ú. a obci Budkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budkov;
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Dětského domova, Budkov 1, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-02-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-34.doc, ZK-02-2009-34, př. 1

36. Prodej pozemku v k. ú. Humpolec
Usnesení 0099/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-36.doc, ZK-02-2009-36, př. 1

37. Schválení dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví - k. ú. Bitětice
Usnesení 0100/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví:
 • pozemků par. č. 237/11, par. č. 237/12, par. č. 237/17 v k.ú. Bitětice, kde druhým spoluvlastníkem je ČR - Státní statek Jeneč, st. podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ: 000 16 918;
 • pozemku par. č. 39/2 v k.ú. Bitětice, kde druhým spoluvlastníkem je Marie Davidová, bytem Bitětice, č.p. 5, 393 01 Pelhřimov, zastoupená na základě usnesení Okresního soudu Pelhřimov opatrovníkem Hanou Davidovou, bytem Útěchovice č.p. 6, Hořepník,
na jejichž podkladě se Vysočina stane rozhodnutím Pozemkového úřadu Pelhřimov vlastníkem nově vzniklého pozemku zastavěného silnicí III/01932 ve výměře odpovídající současnému spoluvlastnickému podílu pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-37.doc

38. Žádost o uzavření dodatků ke kupním smlouvám na doplatky kupních cen za vykupované pozemky v k. ú. Volichov a obci Krásná Hora
Usnesení 0101/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-38.doc

90. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Střelecká a k. ú. Dobronín
Usnesení 0102/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s BURSON PROPERTIES, a. s. Jihlava, Antonínův Důl č. p. 107, PSČ 58602, IČ 26510090, na část pozemku par. č. 21 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Střelecká a část pozemku par. č. 1920/1 o výměře cca 64 m2 v k. ú. Dobronín za kupní cenu 100 Kč/m2 s tím, že přesná výměra vykupovaných pozemků bude určena pro kupní smlouvu geometrickým plánem po dokončení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-90.doc

41. Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí - dodatek č. 1
Usnesení 0103/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě ze dne 6. 11. 2008 dle materiálu ZK-02-2009-41, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-41.doc, ZK-02-2009-41, př. 1, ZK-02-2009-41, př. 2

35. Vložení majetku do správy příspěvkové organizace
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny uvedené školy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0104/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín dle materiálu ZK-02-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-35.doc

39. Žádosti do ROP Jihovýchod na nové projekty z oblasti dopravní infrastruktury
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0105/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-39.doc

40. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městem Počátky Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina a městysem Nová Cerekev
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy smluv o společném postupu zadavatelů. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0106/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Vysočinou a městem Počátky smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-2009-40, př. 1upr1;
 • uzavřít mezi Vysočinou a městysem Nová Cerekev smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-02-2009-40, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-40.doc, ZK-02-2009-40, př. 1, ZK-02-2009-40, př. 2

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
V souvislosti s neposkytnou dotací městu Telč na dětské dopravní hřiště pro nesplnění stanovené podmínky v čl. 1, odst. 5 zásad „včetně oplocení této stavby“, J. Kučera doporučil, aby ze Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště č. 03/06 byla tato podmínka vyjmuta.
L. Joukl souhlasil s vyjádřením J. Kučery s tím, že by se tímto podnětem měla zabývat na svém zasedání dopravní komise, která by poté předložila návrh na změnu zásad.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0107/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím na dětská dopravní hřiště v rámci kapitoly Doprava, § 2223 Bezpečnost silničního provozu v celkové výši 1 388 747,- Kč dle materiálu ZK-02-2009-42, př. 2 a materiálu ZK-02-2009-42, př. 3;
 • neposkytnout dotaci ve výši 500 000,- Kč městu Telč pro nesplnění podmínek pro poskytnutí dotace dle čl. 1, odst. 5 zásad, dle materiálu ZK-02-2009-42, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-42.doc, ZK-02-2009-42, př. 1, ZK-02-2009-42, př. 2, ZK-02-2009-42, př. 3

43. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2009
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0108/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu ZK-02-2009-43, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu ZK-02-2009-43, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-43.doc, ZK-02-2009-43, př. 1

44. Projekt - SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu předloženého materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0109/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina jako lead partnera v projektu „SPINEUROPE Science and technology Parks for Innovation in central EUROPE v rámci „Operačního programu Nadnárodní spolupráce pro oblast Střední Evropa“ INTERREG IVB, Priorita 1 Facilitating innovation a
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2009-44, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-44.doc, ZK-02-2009-44, př. 1, ZK-02-2009-44, př. 2

45. Zajištění usnesení Zastupitelstva kraje o financování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh převést finanční prostředky z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0110/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši maximálně 221.000 Kč (1 euro = 26 Kč) na zvláštní účet kraje Rovné příležitosti určený na spolufinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-45.doc

46. Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky - smlouva o partnerství
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem Smlouvy o partnerství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0111/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství u projektu Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč - specializovaný útvar Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České republiky v Telči mezi krajem Vysočina, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV České republiky, v.v.i., a městem Telč, dle materiálu ZK-02-2009-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-46.doc, ZK-02-2009-46, př. 1

47. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0112/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2009-47, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-47.doc, ZK-02-2009-47, př. 1

48. Profil kraje Vysočina - březen 2009
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženou aktualizací Profilu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0113/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-48, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-48.doc, ZK-02-2009-48, př. 1

49. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
M. Hyský upřesnil zastupitelstvu kraje navrhovanou aktualizaci Programu rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0114/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
ukládá
radě kraje aktualizovat Program rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-49, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-49.doc, ZK-02-2009-49, př. 1, ZK-02-2009-49, př. 2, ZK-02-2009-49, př. 3

50. Nominace zástupce kraje Vysočina do orgánů NSZM ČR
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí navrhovanou nominaci zástupce kraje Vysočina do orgánů Národní sítě zdravých měst České republiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0115/02/2009/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
jmenování politikem projektu Zdravý kraj Vysočina a místní Agendy 21 Ing. Bc. Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje, a to do doby zvolení nového politika projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-50.doc,

51. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0116/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-51, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 20 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 20 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-51.doc, ZK-02-2009-51, př. 1, ZK-02-2009-51, př. 2

52. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2009
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina na kalendářní rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0117/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 21 288 100,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-02-2009-52, př. 1, ZK-02-2009-52, př. 2, ZK-02-2009-52, př. 3, a ZK-02-2009-52, př. 4;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí dle materiálu ZK-02-2009-52, př. 5;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-02-2009-52, př. 6;
 • u dotací poskytnutých na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0489/07/2008/ZK, pro občanské sdružení Na počátku, IČ 60554665, změnu účelu využití z provozování služby Domov pro dětský život (azylový dům) ve výši 82 700 Kč a z provozování služby Terénní a ambulantní následná péče Domova pro dětský život (sociálně aktivizační služba) ve výši 7 800 Kč, na provozování služby Pobytová následná péče Domova pro dětský život - byty na půl cesty.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-52.doc, ZK-02-2009-52, př. 1, ZK-02-2009-52, př. 2, ZK-02-2009-52, př. 3, ZK-02-2009-52, př. 4, ZK-02-2009-52, př. 5, ZK-02-2009-52, př. 6

53. Spolupráce kraje Vysočina s Dolním Rakouskem v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 v projektu rodinné pasy
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení danou Dohodu o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0118/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Dohodu o spolupráci mezi Úřadem zemské vlády Dolního Rakouska a krajem Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-53, př. 1upr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-02-2009-53, př. 3upr1 v části A;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 1 070 000 Kč
(1 euro = 26,63 Kč) na zvláštní účet kraje určený na spolufinancování projektu „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku“.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-53.doc, ZK-02-2009-53, př. 1, ZK-02-2009-53, př. 2, ZK-02-2009-53, př. 3, ZK-02-2009-53, př. 4, ZK-02-2009-53, př. 5, ZK-02-2009-53, př. 6, ZK-02-2009-53, př. 7

54. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Zemědělství na podporu hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0119/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-02-2009-54, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-54.doc, ZK-02-2009-54, př. 1

55. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0120/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-55, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-55.doc, ZK-02-2009-55, př. 1, ZK-02-2009-55, př. 2, ZK-02-2009-55, př. 3

56. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství na podporu drobných vodohospodářských ekologických akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0121/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace obcím v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši
26 091 061 Kč dle materiálu ZK-02-2009-56, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-56.doc, ZK-02-2009-56, př. 1, ZK-02-2009-56, př. 2, ZK-02-2009-56, př. 3

57. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Kultura na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0122/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/08 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2009-57, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/08 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2009-57, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 26. 2. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-57.doc, ZK-02-2009-57, př. 1, ZK-02-2009-57, př. 2

58. Partnerství a spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0123/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • přistoupení kraje Vysočina k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze dle materiálu ZK-02-2009-58, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3317 Výstavní činnost v kultuře o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 200 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 295 841, ve výši 200 tis. Kč ročně na krytí části provozních nákladů projektu expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v období let 2009-2010 dle materiálu ZK-02-2009-58, př. 4.
odpovědnost: Odbor kultury a památkové péče, Odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-58.doc, ZK-02-2009-58, př. 1, ZK-02-2009-58, př. 2, ZK-02-2009-58, př. 3, ZK-02-2009-58, př. 4

59. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2009 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace z kapitoly Kultura na obnovu kulturních památek v roce 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0124/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu ZK-02-2009-59, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina žadatelům uvedeným v materiálu
 • ZK-02-2009-59, př. 2.
odpovědnost: OKPP, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-59.doc, ZK-02-2009-59, př. 1, ZK-02-2009-59, př. 2, ZK-02-2009-59, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 61 73, 75, 76 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0125/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 293 100 Kč na 1. čtvrtletí 2009 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce
Usnesení 0126/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 51 226 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 94 092 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 5 238 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-62, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-62.doc, ZK-02-2009-62, př. 1, ZK-02-2009-62, př. 2, ZK-02-2009-62, př. 3

63. Učebny mechatroniky ve středních školách
Usnesení 0127/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu realizace projektu Učebny mechatroniky dle materiálu ZK-02-2009-63, př. 1;
souhlasí
s dalším postupem realizace projektu Učebny mechatroniky dle materiálu ZK-02-2009-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-63.doc, ZK-02-2009-63, př. 1

64. Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
Usnesení 0128/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu ZK-02-2009-64;
schvaluje
 • záměr poskytnout příspěvkové organizaci Vysočina Education v roce 2009 účelovou neinvestiční dotaci z Fondu strategických rezerv na spolufinancování projektu maximálně do výše 500 tis. Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých;
 • záměr poskytnout příspěvkové organizaci Vysočina Education v roce 2009 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 200 tis. Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: M. Kružíková, OŠMS, ředitel Vysočina Education
termín: 15. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-64.doc, ZK-02-2009-64, př. 1, ZK-02-2009-64, př. 2

65. Prodloužení smlouvy s Vysokou školou polytechnickou Jihlava
Usnesení 0129/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina a Vysokou školou polytechnickou Jihlava uzavřenou dne 8. 10. 2007 dle materiálu ZK-02-2009-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-65.doc, ZK-02-2009-65, př. 1, ZK-02-2009-65, př. 2, ZK-02-2009-65, př. 3

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi
Usnesení 0130/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje:
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálu ZK-02-2009-66, př. 1;
vyhrazuje si
poskytování darů obcím ve výši do 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 3 076 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím a ve výších dle materiálu
ZK-02-2009-66, př. 3 v souladu s Čl. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) o částku 1 920 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku určenou na podporu obcí dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálů ZK-02-2009-66, př. 1 a ZK-02-2009-66, př. 3.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-66.doc, ZK-02-2009-66, př. 1, ZK-02-2009-66, př. 2, ZK-02-2009-66, př. 3, ZK-02-2009-66, př. 4, ZK-02-2009-66, př. 5

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
Usnesení 0131/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a na školních sportovištích dle materiálu ZK-02-2009-67, př. 1;
vyhrazuje si
poskytování darů obcím ve výši do 100 000 Kč dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 1 875 000 Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím a ve výších dle materiálu
ZK-02-2009-67, př. 3 v souladu s Čl. 4 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-67.doc, ZK-02-2009-67, př. 1, ZK-02-2009-67, př. 2, ZK-02-2009-67, př. 3, ZK-02-2009-67, př. 4, ZK-02-2009-67, př. 5

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
Usnesení 0132/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 5 297 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-68, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 11 125 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-68, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 465 tis. Kč dle materiálu ZK-02-2009-68, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-68.doc, ZK-02-2009-68, př. 1, ZK-02-2009-68, př. 2, ZK-02-2009-68, př. 3

69. Změna ve zřizovací listině příspěvkové organizace
Usnesení 0133/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-02-2009-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-69.doc

70. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008
Usnesení 0134/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2007/2008 a kalendářní rok 2008 dle materiálu ZK-02-2009-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-70.doc, ZK-02-2009-70, př. 1

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
Usnesení 0135/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu ZK-02-2009-71, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2009 ve výši 1 413 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-71.doc, ZK-02-2009-71, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na republikovou soutěž MŠMT
Usnesení 0136/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků organizaci Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, Havlíčkův Brod, IČ 60126817 ve výši 63 000 Kč na zabezpečení republikové soutěže vyhlášené MŠMT pro rok 2009.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-72.doc

73. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu -šachy, basketbal, stolní tenis, házená - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0137/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • Basketbalovému klubu Jihlava, o. s., Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 292 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu ZK-02-2009-73, př. 5;
 • Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, Rošického 6, Jihlava, IČ 70927511 ve výši 46 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve stolním tenise dle materiálu ZK-02-2009-73, př. 5.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-73.doc, ZK-02-2009-73, př. 1, ZK-02-2009-73, př. 2, ZK-02-2009-73, př. 3, ZK-02-2009-73, př. 4, ZK-02-2009-73, př. 5, ZK-02-2009-73, př. 6

75. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, volejbal, plavání, lyžování, orientační běh - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0138/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím:
 • FC VYSOČINA JIHLAVA, a. s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6;
 • Jihlavskému plaveckému klub AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6;
 • Sportovnímu klubu Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, Nové Město na Moravě, IČ 43378480 ve výši 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v lyžování dle materiálu ZK-02-2009-75, př. 6.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-75.doc, ZK-02-2009-75, př. 1, ZK-02-2009-75, př. 2, ZK-02-2009-75, př. 3, ZK-02-2009-75, př. 4, ZK-02-2009-75, př. 5, ZK-02-2009-75, př. 6, ZK-02-2009-75, př. 7

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
Usnesení 0139/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2009 v celkové výši
5 235 134,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-02-2009-76, př. 4 a materiálu ZK-02-2009-76, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-76.doc, ZK-02-2009-76, př. 1, ZK-02-2009-76, př. 2, ZK-02-2009-76, př. 3, ZK-02-2009-76, př. 4, ZK-02-2009-76, př. 5

60. Změny ve školském rejstříku
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina.
Z. Dobrý vznesl protinávrh: odsouhlasit v navrženém záměru i kódy 3A a 3D.
L. Joukl podpořil protinávrh Z. Dobrého.
M. Kružíková se s protinávrhem Z. Dobrého neztotožnila.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 17 hlasů, proti 14, zdrželo se 10.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0140/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-02-2009-60, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 3C, 3E, 3J, 3B,F, 3G,H,I, 4A, 4B,C, 6A, 6B, 9B, 9C,E,H,I,J.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 3. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-60.doc, ZK-02-2009-60, př. 1

74. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu Krajských center talentované mládeže. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0141/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost hokejovému klubu Dukla Jihlava - mládež, Tolstého 23 Jihlava, IČ 70802769 ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji dle materiálu ZK-02-2009-74, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-74.doc, ZK-02-2009-74, př. 1, ZK-02-2009-74, př. 2, ZK-02-2009-74, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 77, 78, 80, 81, 83, 91 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2009
Usnesení 0142/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj vesnice 2009 dle materiálu ZK-02-2009-77, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj vesnice 2009 ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE); Jiří Servít (ZR);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Jan Tourek (HB);
ČSSD Vladimír Černý (TR); Miroslav Báňa (ZR);
KSČM Josef Zahradníček (TR);
 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj vesnice 2009;
 • garantem grantového programu Rozvoj vesnice 2009 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-77.doc, ZK-02-2009-77, př. 1

78. FOND VYSOČINY - Grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009
Usnesení 0143/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 dle materiálu ZK-02-2009-78, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 ve složení:
ODS Miloš Chytil (PE);
KDU-ČSL Jana Houšková (PE); Antonín Holub (JI);
ČSSD Karel Vybíral (JI); Stanislav Vrba (HB);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Milan Ustohal (TR);
 • Stanislava Šípa (HB, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009;
 • garantem grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2009 odbor regionálního rozvoje a Zdeňku Kasalovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Luďka Hrůzu s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-78.doc, ZK-02-2009-78, př. 1

80. FOND VYSOČINY - grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009
Usnesení 0144/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009 dle materiálu
ZK-02-2009-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009 ve složení:
ODS Zdeněk Trnka (TR); Ladislav Křivánek (JI);
KDU-ČSL Josef Švec (ZR); Štěpán Komárek (JI);
ČSSD Radim Technik (ZR);
KSČM Martin Hrzán (JI); Pavel Kalabus (JI);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009 ,
 • garantem grantového programu Popularizace a vzdělávání v oblasti ICT II - 2009 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-80.doc, ZK-02-2009-80, př. 1

81. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě X - 2009
Usnesení 0145/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Metropolitní sítě X - 2009 dle materiálu ZK-02-2009-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Metropolitní sítě X - 2009 ve složení:
ODS Igor Petrecký (TR); Dušan Novotný (JI);
KDU-ČSL Josef Švec (ZR);
ČSSD Václav Turek (PE); Michal Ptáčník (HB);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (HB);
 • Jaroslava Huláka (ZR, KDU-ČSL) předsedou řídicího výboru grantového programu Metropolitní sítě X - 2009 ,
 • garantem grantového programu Metropolitní sítě X - 2009 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-81.doc, ZK-02-2009-81, př. 1

83. FOND VYSOČINY - grantový program Krajina Vysočiny 2009
Usnesení 0146/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Krajina Vysočiny 2009 dle materiálu ZK-02-2009-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Krajina Vysočiny 2009 ve složení:
ODS Jiří Jež ml. (ZR); Jiří Pacl (PE);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Jaroslav Poborský (HB);
ČSSD Jaroslava Slezáková (HB);
KSČM Ivo Novotný (TR); Josef Číž (TR);
 • Emila Dračku (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Krajina Vysočina 2009;
 • garantem grantového programu Krajina Vysočiny 2009 odbor životního prostředí a zástupcem garanta M. Broma s právem hlasovacím a J. Joneše s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-83.doc, ZK-02-2009-83, př. 1

91. Návrh na vyhlášení grantového programu Mezinárodní projekty 2009
Usnesení 0147/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Mezinárodní projekty 2009“ dle materiálu ZK-02-2009-91, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ ve složení:
ODS Jana Fischerová (HB); Hana Štěpničková (TR);
KDU-ČSL Jan Karas (TR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Eliška Pavlíková (HB); Alena Vidláková (ZR);
KSČM Marie Rusová (ZR);
 • Pavla Šlechtického (JI, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“;
 • garantem grantového programu „Mezinárodní projekty 2009“ odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Kláru Lysovou s právem hlasovacím a Věru Trávníkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS, oddělení mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-91.doc, ZK-02-2009-91, př. 1

79. Fond Vysočiny - Grantový program Čistá voda 2009 - výzva k předkládání projektů
J. Matějek seznámil zastupitele s předloženým návrhem grantového programu na podporu studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod a požádal o úpravu usnesení ve smyslu jmenovat pouze jednoho zástupce garanta s právem poradním. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0148/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Čistá voda 2009 dle materiálu ZK-02-2009-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Čistá voda 2009 ve složení:
ODS Leopold Bambula (PE);
KDU-ČSL Marie Ostatnická (HB); Josef Kodet st. (JI);
ČSSD Bohumil Kovanda (PE); Josef Matějek (TR);
KSČM Jiří Vlach (JI); Ivo Novotný (TR);
 • Iva Rohovského (ZR, ODS) předsedou řídicího výboru grantového programu Čistá voda 2009;
 • garantem grantového programu Čistá voda 2009 odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupcem garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Radka Zvolánka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2009
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-79.doc, ZK-02-2009-79, př. 1

82. Fond Vysočiny - grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit grantový program na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k životnímu prostředí a třídění využitelných složek odpadu.
S. Šíp sdělil své výhrady k rozsahu programu, účelovosti a využití poskytovaných finančních prostředků a doporučil nepřijímat návrh usnesení.
Rovněž M. Vystrčil se vyjádřil ke koncepčnosti a efektivnosti předloženého grantového programu a doporučil zvýšit podíl příjemce podpory na 60%.
K vzneseným připomínkám Z. Ryšavý upřesnil zaměření grantového programu a odůvodnil navrhovanou výši podílu příjemce dotace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0149/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009 dle materiálu ZK-02-2009-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009 ve složení:
ODS Rostislav Novák (TR); Pavel Rensa (HB);
KDU-ČSL Čeněk Jůzl (HB); Vladislav Hynk (JI);
ČSSD Pavel Kučera (HB);
KSČM Ladislav Brož (PE); Vratislav Kubík (ZR);
 • Tomáše Koubka (PE, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009;
 • garantem grantového programu Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2009 odbor životního prostředí a zástupce garanta Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. června 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-82.doc, ZK-02-2009-82, př. 1

84. Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0150/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-84, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru pro udělování medailí
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-84.doc, ZK-02-2009-84, př. 1

85. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
V. Kodet k předloženému návrhu doplnil stanovisko kontrolního výboru, který zasedal v termínu po předložení podkladových materiálů a doporučil jej ke schválení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0151/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu
ZK-02-2009-85, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-85.doc, ZK-02-2009-85, př. 1

86. Rezignace a volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina za politický klub ODS
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0152/02/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-86.doc

87. Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0153/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-87, př. 1.
odpovědnost: předseda výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-87.doc, ZK-02-2009-87, př. 1

88. Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina.
J. Nekula vznesl protinávrh doplnit v jednacím řádu výborů, Čl. 4 bodu (10) text: “pro získání předběžného stanoviska” a bodu (11) text: “s tím, že se znovu řádně projedná”.
I. Rohovský vznesl protinávrh doplnit v Čl. 4 bodu (11) jednacího řádu výborů slova “ke schválení”.
J. Nekula se ztotožnil s protinávrhem I. Rohovského a svůj protinávrh stáhl.
Předkladatel vznesený protinávrh neakceptoval a J. Běhounek vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu I. Rohovského.
Protinávrh nebyl schválen. Pro 14 hlasy, proti 9, zdrželo se 14.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0154/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálu ZK-02-2009-88, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 5, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-88.doc, ZK-02-2009-88, př. 1

89. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009
D. Hromádková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení navržený plán činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0155/02/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-02-2009-89, př. 1.
odpovědnost: předsedkyně výboru
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-02-2009-89.doc, ZK-02-2009-89, př. 1

92. Rozprava
J. Vymazal vznesl dotaz na současný stav Studie pro nakládání s odpady v kraji.
Z. Ryšavý sdělil, že problematiku s odpady v kraji řeší Variantní studie proveditelnosti pro naplnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina, která je zveřejněna na internetových stránkách krajského úřadu a dodal, že dne 18. 3. proběhne na krajském úřadě pro obce II. a III. stupně k této problematice seminář.
M. Vystrčil požádal o zaslání doplňujících informací k materiálům bodů 12. Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina; 39. Žádosti do ROP Jihovýchod na nové projekty z oblasti dopravní infrastruktury
a 48. Profil kraje Vysočina - březen 2009.
J. Běhounek přislíbil M. Vystrčilovi zaslání požadovaných informací.


J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009 s tím, že příští zasedání se bude konat 12. 5. 2009.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Jaroslav Hulák        ……...……………………………………PhDr. Zdeněk Dobrý        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2009 dne 10. 3. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 10. 3. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz