Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 1/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008 konaného dne 12. 2. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 41 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 2. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Černá, J. Fischerová, B. Kotlán, M. Šmíd.
Dále omluvil pozdější příchod J. Brychty, Z. Markové.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 7/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2007
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Rezignace člena Rady kraje Vysočina
 5. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 6. Projednání záležitosti občana kraje
 7. Návrh na zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality v systému prevence kriminality České republiky v letech 2009 až 2011
 8. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008
 9. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008
 10. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2007
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
 12. Darování pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
 13. Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
 14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
 15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Kochánov
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Habry
 17. Převod pozemku v k. ú. a obci Knyk
 18. Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
 20. Svěření nemovitého majetku do správy Dětského domova, Budkov 1
 21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 22. Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
 24. Prodej bytů a garáží v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
 25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Břevnice
 26. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
 27. Koupě pozemků v k. ú. Jeclov
 28. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků Jaroměřice nad Rokytnou
 29. Darování budovy domova mládeže s pozemky městu Telč
 30. Návrh na způsob zajišťování údržby vegetace v průjezdních úsecích obcí v kraji Vysočina
 31. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 32. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
 33. Vyřazení náhradních akcí v rámci grantových schémat SROP
 34. Rozpočtové opatření - technická asistence 3.3 OP RLZ
 35. Rozpočtové opatření - technická asistence SROP 3.2
 36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2008
 37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vybudování stanoviště RLP ve Žďáru nad Sázavou
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
 39. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej, lyžování, orientační běh, házená, stolní tenis
 40. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, plavání, basketbal, volejbal, šachy
 41. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
 42. Schválení vlastního podílu na investičních akcích pro účely podání žádosti v ISPROFIN
 43. Schválení dotací pro nestátní neziskové organizace a obce - poskytovatele sociálních služeb z rozpočtu kraje - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 44. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 45. Žádost obce Ovesná Lhota o přidělení mimořádné dotace na zhotovení územně plánovací dokumentace pro obec ve výši 112 500,- Kč z přebytku rozpočtu roku 2007
 46. FOND VYSOČINY - grantový program "Metropolitní sítě VIII - 2008"
 47. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I.
 48. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2008
 49. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2008
 50. FOND VYSOČINY - grantový program "Diagnóza památek 2008"
 51. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2008" - výzva k předkládání projektů
 52. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0001/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: PhDr. Zdeněk Dobrý, Ing. Jan Nekula.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0002/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
PhDr. Zdeňka Dobrého, Ing. Jana Nekulu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých ve 2. pololetí r. 2007
Na zasedání se dostavila M. Marková. M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje podal informace o:
 • jednáních k předpokládanému územnímu a organizačnímu uspořádání Policie ČR vycházející z Reformy Policie ČR;
 • podnětu obcí Dukovany, Rouchovany a Energoregionu 2020 týkající se budoucnosti jaderné energetiky a jejího rozvoje v kraji Vysočina, který bude předmětem dalších jednání; předpokládaným výstupem těchto jednání bude schválení návrhu usnesení na březnovém zasedání zastupitelstva kraje;
 • optimálním využití finančních prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od MŠMT k efektivní podpoře vzdělávání ve školách a školských zařízení;
 • průběhu a účasti zástupců kraje na veletrhu cestovního ruchu Region Tour Brno konaného ve dnech 10. 1.  13. 1. 2008;
 • hlavních bodech programu zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo ve dnech 10. a 11. ledna 2008 v Brně;
 • možnosti zúčastnit se slavnostního aktu podpisu smlouvy partnerství mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny;
 • návštěvách ministra a předsedy Legislativní rady vlády C. Svobody a ministra spravedlnosti J. Pospíšila v kraji Vysočina;
 • dvou neformálních zasedáních, která proběhnou v kraji Vysočina v souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU.
P. Šlechtický se dotázal na podrobnosti k pronájmu nebytových prostor Jihlava, Tolstého 15 (usnesení 1724/36/2007/RK) a pronájmu nemovitého majetku kraje Vysočina (usnesení 0039/02/2008/RK).
S. Zikmundová krátce okomentovala vznesený dotaz a dodala, že podrobnější informace budou sděleny písemně.
Z. Ryšavý požádal o poskytnutí podrobnějších informací k materiálu 31. Větrný park Stonařov - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (usnesení 1720/36/2007/RK).
S. Zikmundová přislíbila Z. Ryšavému zaslání písemné odpovědi.
V. Novotný požádal o informace k šetření a výsledku šetření v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci ve věci možné mimořádné události (usnesení 1764/37/2007/RK).
M. Vystrčil sdělil, že pracovníci odboru sociálních věcí a  zdravotnictví ani vedení kraje o této mimořádné události, v době jejího vzniku nebyli informováni. V rámci zřizovatelské funkce byl příslušný odbor radou kraje pověřen k provedení kontroly na dětském oddělení neonatologické péče v Nemocnici Třebíč. Výstupem provedené kontroly, která se mohla týkat pouze dodržení směrnic a formálních postupů, bylo zjištění skutečnosti, že Nemocnice Třebíč včas nenahlásila vznik hromadné infekce Krajské hygienické stanici, která jí za toto uložila pokutu. V současné době odbor sociálních věcí a zdravotnictví zjišťuje, kdo je za nedodržený termín odpovědný. Kraj nabídl součinnost Policii ČR, která tuto událost prošetřuje z hlediska lékařského.
Z. Ryšavý, Z. Dobrý, L. Joukl požádali o bližší podrobnosti ke změnám v základní dopravní vlakové obslužnosti, k omezení vlakových spojů.
V. Kodet v krátkosti zrekapituloval schválený objem finančních prostředků v rozpočtu kraje na rok 2008 určený na zajištění dopravní obslužnosti v kraji; v souvislosti s optimalizací prováděnou Českými drahami a. s. budou od příštího týdne probíhat jednání za účasti dotčených starostů dotčených obcí na téma omezení vlakových spojů a změny jízdních řádů drážní osobní dopravy.
M. Vystrčil dodal, že danou situací se kraj velmi intenzivně zabývá; od ředitelství Českých drah bude kraj požadovat souhrn všech spojů, kterých se omezení týká, včetně finančního rozpisu.
J. Běhounek požádal o zaslání podrobnějších informací k mimořádným odměnám ředitelů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných v oblasti zdravotnictví (usnesení 1753/36/2007/RK).
M. Vystrčil přislíbil zaslání písemné odpovědi.
Z. Dobrý požádal o zaslání souhrnné informace týkající se přímého zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za roky 2006 a 2007.
M. Vystrčil dodal, že po upřesnění požadavku Z. Dobrého mu bude zaslán písemný materiál.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0003/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za druhé pololetí roku 2007;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu ZK-01-2008-02, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-02.doc, ZK-01-2008-02, př. 1

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová v úvodu představila zastupitelům Ing. Tomáše Čiháka, kterého rada kraje jmenovala vedoucím odboru regionálního rozvoje ke dni 1. 12. 2007.
V návaznosti na předložené písemné materiály informovala o příloze 4, jejímž obsahem je vyhodnocení strategických cílů krajského úřadu do konce roku 2007. Dále podrobněji seznámila zastupitele s prioritami úřadu v roce 2008 a své úvodní slovo pak zakončila pravidelnou zprávou statistických údajů o počtu zaměstnanců.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0004/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-03.doc, ZK-01-2008-03, př. 1, ZK-01-2008-03, př. 2, ZK-01-2008-03, př. 3, ZK-01-2008-03, př. 4

04. Rezignace člena Rady kraje Vysočina
Na zasedání se dostavil J. Brychta. M. Vystrčil v úvodu předal slovo M. Matějkové, která sdělila přítomným důvody své rezignace na funkci člena rady kraje ke dni 31. 1. 2008. Poté předsedající vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0005/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-04.doc, ZK-01-2008-04, př. 1

05. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí Krajského soudu v Brně o zvolení přísedících Krajského soudu v Brně a představil přítomné kandidáty. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0006/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
 • pana Petra Drdlu do funkce přísedícího Krajského soudu v Brně;
 • paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedící Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-05.doc, ZK-01-2008-05, př. 1, ZK-01-2008-05, př. 2, ZK-01-2008-05, př. 3, ZK-01-2008-05, př. 4

06. Projednání záležitosti občana kraje
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o podání p. Roberta Sobotky, občana kraje Vysočina.
K předloženému materiálu se vyjádřili V. Novotný, P. Šlechtický a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0007/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
projednalo a bere na vědomí
podání p. Roberta Sobotky dle materiálu ZK-01-2008-06, př. 1.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-06.doc, ZK-01-2008-06, př. 1, ZK-01-2008-06, př. 2

07. Návrh na zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality v systému prevence kriminality České republiky v letech 2009 až 2011
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0008/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhrazuje si
podle § 37zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů právo:
 • rozhodnout o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality v letech 2009 až 2011 dle Strategie prevence kriminality na léta 2008 až 2011;
 • schvalovat Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 včetně jejich změn;
 • vyhlašovat krajské programy prevence kriminality ve smyslu cílů a priorit stanovených Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011 včetně jejich změn;
rozhoduje
o zapojení kraje Vysočina do krajské úrovně prevence kriminality v systému prevence kriminality České republiky v letech 2009 až 2011 v souladu se Strategií prevence kriminality na léta 2008 až 2011.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-07.doc, ZK-01-2008-07, př. 1

08. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0009/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 2;
rozhoduje
 • poskytnout v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, neinvestiční dotaci Krajskému sdružení hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 350 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část) na:
 • prověření akceschopnosti jednotek SDH obcí, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany jednotek SDH obcí, formou okrskových, okresních soutěží a krajské soutěže,
 • soutěží, vybavení a další činnosti dětí,
 • preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva
dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 3;
 • poskytnout v souladu s ustanovením § 36 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 495 000 Kč (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část) za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2008-08, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-08.doc, ZK-01-2008-08, př. 1, ZK-01-2008-08, př. 2, ZK-01-2008-08, př. 3

09. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008. Ze zasedání se omluvil J. Běhounek.
M. Báňa se dotázal, zda kraj obdržel oficiální stanovisko ministerstva financí ohledně dodatečného rozdělení finančních prostředků pro městské úřady II. stupně (se stavebními úřady) na výkon státní správy.
M. Houška k dotazu M. Báni přislíbil zaslání písemné odpovědi.
D. Oulehla kvitoval zveřejnění daňových příjmů obcí v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní a zároveň doporučil, aby se při nejbližší vhodné příležitosti zvýšila osvěta směrem ke starostům, především malých obcí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0010/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-01-2008-09, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-09.doc, ZK-01-2008-09, př. 1

10. Návrh na rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2007
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k celkovému rozdělení přebytku hospodaření kraje za rok 2007.
V. Novotný se připojil ke stanovisku finančního výboru, který doporučil rozdělení části přebytku hospodaření kraje za rok 2007 a dále zdůraznil nesouhlas klubu ČSSD se zapojením akce § 6172 Krajský úřad kraje Vysočina předprojektová a projektová výstavba budovy D Krajského úřadu kraje Vysočina (Kapitola Nemovitý majetek) do rozpočtu kraje na rok 2008.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0011/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2007 v celkové výši 79 777 tis. Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle materiálu ZK-01-2008-10, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-10.doc, ZK-01-2008-10, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 23, 25, 26, 28 a 29 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov po ukončení stavby "Silnice II/112, rekonstrukce ulice Rynárecké v Pelhřimově"
Usnesení 0012/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 1 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 2 v k. ú. a obci Pelhřimov z vlastnictví města Pelhřimov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 164 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 3;
 • dodatek č. 168 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-11, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-11.doc, ZK-01-2008-11, př. 1, ZK-01-2008-11, př. 2, ZK-01-2008-11, př. 3, ZK-01-2008-11, př. 4

12. Darování pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
Usnesení 0013/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 148-209/2007 nově oddělené pozemky par. č. 753/8 díl "h" - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2, par. č. 753/9 díl "b" - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a par. č. 753/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2, vše v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice;
schvaluje
Dodatek č. 193 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-12.doc, ZK-01-2008-12, př. 1

13. Darování pozemku v k. ú. Perknov, obec Havlíčkův Brod
Usnesení 0014/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 715/7 o výměře 1168 m2 vzniklý dle geometrického plánu č. 439-1263/2007 z části pozemku par. č. 715/3 označené jako díl "b" o výměře 1145 m2 a z části pozemku par. č. 751/13 označené jako díl "a" o výměře 23 m2 , vše v k.ú. Perknov a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 194 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-13.doc, ZK-01-2008-13, př. 1

14. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 0015/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 330/27 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 102 m2, par. č . 330/28 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, par. č. 330/22 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2, par. č. 330/24 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2, par. č. 330/25 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2 a par. č. 330/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 176 m2 v k. ú. a obci Moravec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Moravec;
 • nabýt darem pozemky par. č. 330/23 - ostatní plocha, silnice o výměře 40 m2, par. č. 330/30 - ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2 a par. č. 330/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2 v k. ú. a obci Moravec z vlastnictví obce Moravec do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 195 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-14, př. 1;
 • dodatek č. 196 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-14.doc, ZK-01-2008-14, př. 1, ZK-01-2008-14, př. 2

15. Koupě pozemků v k. ú. a obci Kochánov
Usnesení 0016/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-15.doc

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Habry
Usnesení 0017/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky st. par. č. 304 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 119 m2 a par. č. 362 zahrada o výměře 91 m2 v k. ú. a obci Habry z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Habry;
schvaluje
dodatek č. 198 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-16.doc, ZK-01-2008-16, př. 1

17. Převod pozemku v k. ú. a obci Knyk
Usnesení 0018/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-17.doc, ZK-01-2008-17, př. 1

18. Darování pozemků v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek
Usnesení 0019/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 585/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 398 m2 a par. č. 585/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2 nově zaměřené a oddělené geometrickým plánem č. 72-1189/2007 ze dne 29. 8. 2007 z pozemku par. č. 581 v k. ú. Borek u Chotěboře a obci Borek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Borek;
schvaluje
dodatek č. 200 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-18.doc, ZK-01-2008-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0020/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2203/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 652 m2 a par. č. 2203/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 209 m2, oba v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou, zaměřené geometrickým plánem č. 421-183/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 201 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-01-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-19.doc, ZK-01-2008-19, př. 1

20. Svěření nemovitého majetku do správy Dětského domova, Budkov 1
Usnesení 0021/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Dětský domov Budkov, 1 dle materiálu ZK-01-2008-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-20.doc, ZK-01-2008-20, př. 2

21. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0022/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-01-2008-21, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-21.doc, ZK-01-2008-21, př. 1

22. Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0023/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odmítnout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatného převodu pozemků par. č. 1761/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 234 m2 a par. č. 1761/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-22.doc

23. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
Usnesení 0024/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1651/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 100 m2 a par. č. 1651/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Chotěboř oddělené geometrickým plánem č. 2671-45/2007 z pozemku par. č. 1651/1 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
 • nabýt darem pozemek par. č. 1899/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Chotěboř oddělený geometrickým plánem č. 2671-45/2007 z pozemku par. č. 1899/3 v k. ú. a obci Chotěboř z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu ZK-01-2008-23, př. 11;
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529 dle materiálu ZK-01-2008-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-23.doc, ZK-01-2008-23, př. 1, ZK-01-2008-23, př. 2

25. Koupě pozemku v k. ú. a obci Břevnice
Usnesení 0025/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 203/1 zahrada o výměře 3 569 m2 v k. ú. a obci Břevnice z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu sjednanou ve výši ceny úřední, zjištěné podle platného právního předpisu pro oceňování nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-25.doc

26. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0026/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-26.doc, ZK-01-2008-26, př. 1

28. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK - koupě pozemků Jaroměřice nad Rokytnou
Usnesení 0027/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-28.doc

29. Darování budovy domova mládeže s pozemky městu Telč
Usnesení 0028/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
příslib Rady města Telč přidělit pro zaměstnance Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč městský nájemní byt;
rozhoduje
převést darem objekt bydlení č.p. 55 na pozemku st. par. č. 321 a pozemky st. par. č. 321 o výměře 1148 m2, st. par. č. 1800/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, st. par. č. 2064/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, par. č. 351/1-ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 292 m2, par. č. 351/3-ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 22 m2 a par. č. 351/4-ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1 m2, vše v k. ú. a obci Telč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 dle materiálu ZK-01-2008-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-29.doc, ZK-01-2008-29, př. 1

24. Prodej bytů a garáží v domě čp. 3185 a 3186 na Kyjovské ulici v Havlíčkově Brodě
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky zřizovacích listin Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
Na upozornění M. Plodíka bylo v názvu materiálu upraveno číslo popisné a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0029/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-24.doc

27. Koupě pozemků v k. ú. Jeclov
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh na nabytí pozemků v k. ú. Jeclov do vlastnictví kraje Vysočna. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0030/01/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-27.doc

30. Návrh na způsob zajišťování údržby vegetace v průjezdních úsecích obcí v kraji Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0031/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v obcích kraje Vysočina podle materiálu ZK-01-2008-30, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-30.doc, ZK-01-2008-30, př. 1

44. Dotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje návrh schválit dotaci na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje na rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0032/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 98 obcím kraje z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008, kapitola Územní plánování, § 3635 Územní plánování v celkové výši 10 093 315 Kč, dle materiálu ZK-01-2008-44, př. 1;
 • neposkytnout dotaci na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace obcím Dolní Rožínka a Zvole dle materiálu ZK-01-2008-44, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 10. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-44.doc, ZK-01-2008-44, př. 1

45. Žádost obce Ovesná Lhota o přidělení mimořádné dotace na zhotovení územně plánovací dokumentace pro obec ve výši 112 500,- Kč z přebytku rozpočtu roku 2007
J. Hulák předložil zastupitelstvu kraje žádost obce Ovesná Lhota a zdůvodnil návrh hlasovat o první odrážce návrhu usnesení.
D. Oulehla se vyjádřil k předloženému materiálu a vznesl protinávrh poskytnout obci Ovesná Lhota mimořádnou dotaci.
Rovněž M. Plodík, L. Joukl, Z. Dobrý podpořili protinávrh předřečníka.
J. Hulák si protinávrh D. Oulehly neosvojil a zastupitelstvo kraje o vzneseném protinávrhu hlasovalo.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout mimořádnou dotaci obci Ovesná Lhota ve výši 112 500,- Kč na územní plán obce dle materiálu ZK-01-2008-45, př. 2;
 • schválit zapojení části přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2007 ve výši 112 500,- Kč do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 kapitola Územní plánování, § 3635 - Územní plánování za účelem poskytnutí dotace obci Ovesná Lhota na zhotovení územně plánovací dokumentace.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 29. 2. 2008
Protinávrh nebyl přijat: pro 15 hlasů, proti 12, zdrželo se 11.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0033/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout mimořádnou dotaci obci Ovesná Lhota ve výši 112 500,- Kč na územní plán obce dle materiálu ZK-01-2008-45, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 23 hlasy, proti 12, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-45.doc, ZK-01-2008-45, př. 1, ZK-01-2008-45, př. 2

M. Vystrčil podrobněji seznámil přítomné zastupitele s body 31 35 a přednesl návrh na schválení těchto bodů v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
Usnesení 0034/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu ZK-01-2008-31, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0017 dle materiálu ZK-01-2008-31, př. 4;
neschvaluje
prodloužení realizace projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 do 31. 8. 2008.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-31.doc, ZK-01-2008-31, př. 1, ZK-01-2008-31, př. 2, ZK-01-2008-31, př. 3, ZK-01-2008-31, př. 4

32. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Usnesení 0035/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
"Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina" dle materiálu ZK-01-2008-32, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-32.doc, ZK-01-2008-32, př. 1, ZK-01-2008-32, př. 2, ZK-01-2008-32, př. 3, ZK-01-2008-32, př. 4, ZK-01-2008-32, př. 5, ZK-01-2008-32, př. 6, ZK-01-2008-32, př. 7

33. Vyřazení náhradních akcí v rámci grantových schémat SROP
Usnesení 0036/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout podporu příjemcům v rámci:
 • Grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 1;
 • Grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 v rámci podopatření opatření 3.2 SROP uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 2;
 • Grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 uvedeným v materiálu ZK-01-2008-33, př. 3.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-33.doc

34. Rozpočtové opatření - technická asistence 3.3 OP RLZ
Usnesení 0037/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky ve výši 1 204 471,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet ADMINISTRACE GS 3.3 OP RLZ (§ 3299) za účelem zajištění financování aktivit spojených s administrací grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-34.doc

35. Rozpočtové opatření - technická asistence SROP 3.2
Usnesení 0038/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést finanční prostředky ve výši 805 000,- Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní bankovní účet Administrace GS 3.2 SROP (§4399) za účelem zajištění financování aktivit spojených s administrací grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-35.doc

36. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2008
P. Hájek informoval zastupitelstvo kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0039/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 16 267 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 22 913 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 724 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 23 282 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 12 014 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina IČ 47366630 ve výši 5 000 tis. Kč;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 81 200 tis. Kč a dále zvýšení § 3533 Zdravotnická záchranná služba a položky 6351 Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 5 000 tis. Kč s určením pro:
   • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci              16 267 tis. Kč;
   • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci                            22 913 tis. Kč;
   • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci                        6 724 tis. Kč;
   • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                            23 282 tis. Kč;
   • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 12 014 tis. Kč;
   • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci 5 000 tis. Kč
při současném snížení položky § 3522 Ostatní nemocnice a položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 86 200 tis. Kč;
 • závazný ukazatel „Investiční dotaci“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci              16 267 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci                            22 913 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci                        6 724 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci                            23 282 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 12 014 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina                     5 000 tis. Kč
s určením dle materiálu ZK-01-2008-36, př. 1;
svěřuje
radě kraje provedení změny výše uvedeného rozpočtového opatření u zdravotnických zařízení, které vykážou schodek hospodaření za rok 2007.
odpovědnost: ředitelé nemocnic a ZZS KV, OSVZ, ekonomický odbor
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-36.doc, ZK-01-2008-36, př. 1

37. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - vybudování stanoviště RLP ve Žďáru nad Sázavou
P. Hájek seznámil zastupitelstvo kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření.
L. Joukl hovořil o podnětu občanů města Žďáru nad Sázavou zřídit stanoviště RLP v budově polikliniky a v souvislosti s tím sdělil, že takto předložený návrh nepodpoří.
J. Brychta podrobněji okomentoval nutnost zřízení RLP ve Žďáru nad Sázavou a tlumočil souhlasné stanovisko kraje Vysočina, Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a Města Žďár nad Sázavou.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0040/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci Městu Žďár nad Sázavou, IČ 00295841 na realizaci zřízení stanoviště RLP v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou ve výši 3 330 611,- Kč za smluvních podmínek dle materiálu ZK-01-2008-37, př. 1;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 Zdravotnická záchranná služba poskytnutí investiční dotace ve výši 3 330 611,- Kč pro Město Žďár nad Sázavou na zřízení nového stanoviště RLP k pokrytí výdajů souvisejících s realizací stavebních úprav v budově Polikliniky Žďár nad Sázavou na zřízení nového stanoviště RLP.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-37.doc, ZK-01-2008-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT
M. Matějková podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0041/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina (kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) Krajské radě Asociace školních sportovních klubů ČR, IČ 70925186 ve výši 370 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu ZK-01-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-38.doc, ZK-01-2008-38, př. 1, ZK-01-2008-38, př. 2, ZK-01-2008-38, př. 3

39. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej, lyžování, orientační běh, házená, stolní tenis
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje předložený návrh poskytnout podporu na činnost krajských center talentované mládeže.
K navrhovanému usnesení schválit dotace pro Krajské sportovní centrum mládeže v ledním hokeji se vyjádřili:
Z. Dobrý nesouhlasil s umístěním sportovního centra v Jihlavě.
Dále své námitky vznesli J. Vašíček, M. Plodík a požádali o zaslání souhlasného vyjádření Českého svazu ledního hokeje ohledně vzniku a fungování KCTM při HC Dukla Jihlava.
Požadavky byly akceptovány.
V návaznosti na své předřečníky J. Slámečka navrhl nehlasovat o první odrážce týkající se ledního hokeje a tento návrh znovu projednat na příštím zasedání zastupitelstva kraje.
P. Šlechtický, Z. Jirsa podpořili předložený návrh usnesení.
M. Vystrčil v krátkosti okomentoval projednávání daného materiálu na zasedáních rady kraje a poté vyzval zastupitele, aby hlasovalo o protinávrhu J. Slámečky.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ 75070961 ve výši 310 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2.
Protinávrh nebyl přijat: pro 17 hlasů, proti 6, zdrželo se 14.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o původním návrhu usnesení.
Usnesení 0042/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost HC Dukla Jihlava, s. r. o. , Vrchlického 2 Jihlava, IČ 25514750 ve výši 1 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v ledním hokeji dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, Nové Veselí, IČ 75070961 ve výši 310 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v házené dle materiálu ZK-01-2008-39, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-39.doc, ZK-01-2008-39, př. 1, ZK-01-2008-39, př. 2

40. Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - fotbal, plavání, basketbal, volejbal, šachy
M. Matějková zdůvodnila zastupitelstvu kraje předložený návrh poskytnout podporu na činnost center talentované mládeže. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0043/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, IČ 26217350 ve výši 1 500 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže ve fotbale dle materiálu ZK-01-2008-40, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klub AXIS, Rošického 6, Jihlava, IČ 63438216 ve výši 300 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v plavání dle materiálu ZK-01-2008-40, př. 2;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Basketbalovému klubu Jihlava, Rošického 6, Jihlava, IČ 62797972 ve výši 340 tis. Kč na projekt Krajského sportovního centra mládeže v basketbalu dle materiálu ZK-01-2008-40, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-40.doc, ZK-01-2008-40, př. 1, ZK-01-2008-40, př. 2

41. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Ze zasedání se omluvil V. Jonáš. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0044/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-01-2008-41, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 000 tis. Kč určenou na poskytování dotací dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 29. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-41.doc, ZK-01-2008-41, př. 1

42. Schválení vlastního podílu na investičních akcích pro účely podání žádosti v ISPROFIN
J: Vondráček podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0045/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě přestavby pavilonu A v Nemocnici Havlíčkův Brod na domov pro seniory, výstavby nového domova pro seniory ve Velkém Meziříčí a rekonstrukce Domova důchodců Ždírec dle materiálu ZK-01-2008-42 a materiálu ZK-01-2008-42, př. 1;
schvaluje
závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Kraje Vysočina na akci "Novostavba Domova pro seniory Velké Meziříčí" a na akci "Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce" ve výši 30 % nákladů jednotlivých akcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-42.doc, ZK-01-2008-42, př. 1

43. Schválení dotací pro nestátní neziskové organizace a obce - poskytovatele sociálních služeb z rozpočtu kraje - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
J. Vondráček upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí dotací pro nestátní neziskové organizace a obce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0046/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o poskytnutí navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím zřizovaným obcí, u kterých je výše do částky 200 000 Kč dle materiálu ZK-01-2008-43, př. 7;
rozhoduje
o poskytnutí dotace pro poskytovatele pečovatelské služby a dalších sociálních služeb v celkové výši 24 112 721 Kč dle materiálu ZK-01-2008-43, př. 1 a dle materiálů ZK-01-2008-43, př. 2, ZK-01-2008-43, př. 3;
schvaluje
odpovědnost: OSVZ
termín: 29. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-43.doc, ZK-01-2008-43, př. 1, ZK-01-2008-43, př. 2, ZK-01-2008-43, př. 3, ZK-01-2008-43, př. 4, ZK-01-2008-43, př. 5, ZK-01-2008-43, př. 6, ZK-01-2008-43, př. 7

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 46 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

46. FOND VYSOČINY - grantový program "Metropolitní sítě VIII - 2008"
Usnesení 0047/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Metropolitní sítě VIII - 2008" dle materiálu ZK-01-2008-46, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Metropolitní sítě VIII - 2008" ve složení:
ODS Miloš Kudera (ZR); Jaroslav Makovec (PE);
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR); Josef Švec (ZR);
KSČM Pavel Kalabus (JI); František Náhončík (TR);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Martin Hyský (JI);
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI); Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu "Metropolitní sítě VIII - 2008";
 • garantem grantového programu "Metropolitní sítě VIII - 2008" odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-46.doc, ZK-01-2008-46, př. 1

47. FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I.
Usnesení 0048/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-I". dle materiálu ZK-01-2008-47, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I" ve složení:
ODS Jan Nekula (TR); Jaroslav Sobotka (JI);
KDU-ČSL Milan Šulc (HB); Petr Kesl (PE);
KSČM Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
ČSSD František Zpěvák (TR); Libor Joukl (HB);
SNK ED Libor Honzárek (HB); Marie Černá (TR);
 • Marii Černou předsedou řídicího výboru grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008 - I";
 • garantem grantového programu "Rozvoj malých podnikatelů ve vybraných regionech 2008-I" Odbor regionálního rozvoje a Olgu Wiesnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Stanislavu Lemperovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-47.doc, ZK-01-2008-47, př. 1

48. Návrh na vyhlášení grantového programu Jednorázové akce 2008
Usnesení 0049/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Jednorázové akce 2008" dle materiálu ZK-01-2008-48, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Jednorázové akce 2008" ve složení:
ODS Tomáš Dufek (PE); Miloslav Popelka (TR);
KDU-ČSL Ladislav Bárta (ZR); Pavel Pípal (PE);
KSČM Jaroslava Bambasová (PE); Roman Ondrušek (PE);
ČSSD Petr Krčál (ZR); Vladimír Malý (TR);
SNK ED Dana Svobodová (TR); Pavlína Zábranská (JI);
 • Ladislava Bártu předsedou řídicího výboru grantového programu "Jednorázové akce 2008";
 • garantem grantového programu "Jednorázové akce" odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Petra Horkého s právem hlasovacím a Kláru Sotonovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŠMS
termín: 12. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-48.doc, ZK-01-2008-48, př. 1

49. Návrh na vyhlášení grantového programu Sportoviště 2008
Usnesení 0050/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "SPORTOVIŠTĚ 2008" dle materiálu ZK-01-2008-49, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2008" ve složení:
ODS Vladislav Nechvátal (JI); Jiří Servít (ZR);
KDU-ČSL František Holas (HB); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM Ladislav Brož (PE); Ladislav Schnelly (HB);
ČSSD Zdeněk Kopecký (HB); Pavel Kučera (HB);
SNK ED Hana Žáková (TR); Josef Bulušek (PE);
 • Vladislava Nechvátala (JI) předsedou řídicího výboru grantového programu "SPORTOVIŠTĚ 2008";
 • Vilibalda Prokopa (JI) s právem hlasovacím a Petra Horkého (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu " SPORTOVIŠTĚ 2008";
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-49.doc, ZK-01-2008-49, př. 1

50. FOND VYSOČINY - grantový program "Diagnóza památek 2008"
Usnesení 0051/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Diagnóza památek 2008" na podporu zpracování předprojektové dokumentace obnovy movitých a nemovitých kulturních památek kraje Vysočina v objemu 700 tis. Kč dle materiálu ZK-01-2008-50, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Diagnóza památek 2008" ve složení:
ODS Jana Tomášková (HB); Hana Müllerová (JI);
KDU-ČSL Jan Štefáček (HB); Bohumil Tripal (JI);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Milan Ustouhal (TR);
ČSSD Dagmar Zvěřinová (ZR); Lucie Zajícová (HB);
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI); Olga Zachariášová (JI);
 • Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu "Diagnóza památek 2008";
 • garantem grantového programu "Diagnóza památek 2008" odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: únor 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-50.doc, ZK-01-2008-50, př. 1

51. Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2008" - výzva k předkládání projektů
Usnesení 0052/01/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Čistá voda 2008" dle materiálu ZK-01-2008-51, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Čistá voda 2008" ve složení:
ODS Ivo Rohovský (ZR); Jan Abbrent (HB);
KDU-ČSL Josef Kodet (JI); Michal Omes (HB);
KSČM Jiří Vlach (JI); Zdeněk Dobrý (HB);
ČSSD Zdeněk Smutný (JI); Tomáš Koubek (PE);
SNK ED Jan Lapeš (JI); Stanislav Wasserbauer (JI);
 • Iva Rohovského předsedou řídicího výboru grantového programu "Čistá voda 2008";
 • garantem grantového programu "Čistá voda 2008" odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství a zástupcem garanta Petra Bureše s právem hlasovacím a Jaroslava Mikynu s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-01-2008-51.doc, ZK-01-2008-51, př. 1

52. Rozprava členů zastupitelstva
V souvislosti s návrhem novely Zákona o odpadech, J. Štefáček vyjádřil svůj nesouhlas s navrhovaným přerozdělením financí na krytí poplatků pro kraje a obce a apeloval, aby krajský úřad v této záležitosti novelu připomínkoval.
P. Kesl krátce informoval zastupitele o problematice školství z pohledu CZESHA, kterou se zabýval výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a na svém zasedání a přijal usnesení. Citace usnesení: „Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bere na vědomí Informace o problematice školství z pohledu CZESHA a doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina řešit případné dopady neočekávaného nárůstu inflace a dopadů snížení ONIV ze státního rozpočtu u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina a doporučuje Zastupitelstvu kraje Vysočina podpořit finanční spoluúčast úspěšných projektů škol a školských zařízení.“
P. Hájek podal zastupitelům doplňující informace k systému fungování lékařské služby první pomoci v kraji Vysočina a nákladům nemocnic kraje spojené s výběrem regulačních poplatků.
Závěrem M. Vystrčil pozval zastupitele na pracovní seminář k Zásadám územního rozvoje kraje pro zastupitelstvo kraje dne 27. 2. 2008 a seminář “Jednotná digitální technická mapa kraje Vysočina” dne 20. 2. 2008 v sídle kraje Vysočina; poděkoval zastupitelům za účast na tomto zasedání zastupitelstva a připomenul, že další jednání se bude konat dne 25. 3. 2008.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:PhDr. Zdeněk Dobrý        ……...……………………………………


Ing. Jan Nekula        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 1/2008 dne 12. 2. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová dne 22. 2. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz