Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 06/2007

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007 konaného dne 6. 11. 2007 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 6. 11. 2007;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje a omluvil pozdější příchod J. Vlacha.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: M. Čížek, M. Šmíd.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Chrástová.
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje návrh na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
70. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden září 2007;
71. Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007;
72. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2007
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Nemocnice Třebíč, záměna novorozenců
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 Příspěvek na soutěže
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
 9. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
 11. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
 12. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
 13. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
 14. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Pohled
 15. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 16. Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 17. Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
 18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
 19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 21. Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
 22. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 23. Prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
 24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
 25. Dohoda o zániku smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Urbanov
 26. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
 27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 29. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
 31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
 32. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
 33. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí
 34. Návrh rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
 35. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol
 36. Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
 37. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
 38. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
 39. Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
 40. Profil kraje Vysočina - listopad 2007
 41. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 42. Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
 43. Územní energetická koncepce kraje Vysočina - kapitola 3.5 Energie větru
 44. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
 45. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
 46. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 47. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
 50. Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
 53. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
 54. Změny ve školském rejstříku
 55. Záměr převodu školské služby - Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
 57. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
 58. Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007
 59. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 60. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 61. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 62. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 63. Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
 64. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
 65. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
 66. Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
 67. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
 68. FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
 69. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
 70. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden září 2007
 71. Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007
 72. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
 73. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0382/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Jana Fischerová, CSc., MUDr. Jiří Běhounek.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0383/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Janu Fischerovou, CSc., MUDr. Jiřího Běhounka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
Na jednání se dostavil J. Vlach. M. Vystrčil k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje podal informace o:
 • průběhu vyjednávání o Regionálním operačním programu NUTS II Jihovýchod;
 • jednání k záměru reformy Armády České republiky v návaznosti na problematiku transformace záchranných praporů;
 • pracovní poradě za účasti zástupců Ředitelství silnic a dálnic, zástupců Ředitelství služby dopravní policie PP ČR, zástupců Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, zástupců Zdravotní záchranné služby kraje Vysočina a zástupců kraje Vysočina na téma problematika bezpečnosti a průjezdnosti dálnice D 1 zejména v zimním období;
 • hlavních bodech programu zasedání Rady Asociace krajů ČR, které se konalo ve dnech 4. 10 5. 10. 2007 v Karlových Varech.
Závěrem v krátkosti okomentoval uskutečněné významné akce jako jsou OPEN DAYS - Evropský týden regionů a měst v Bruselu; konference “Kontrola ve veřejné správě”; setkání rady kraje se starosty všech obcí kraje Vysočina v Třešti; informační seminář „Využití větrné energie pro výrobu elektřiny v podmínkách Vysočiny“ v Polné.
V návaznosti na přijaté usnesení zastupitelstva kraje č. 0287/04/2007/ZK L. Joukl požádal o možnost vystoupení starosty města Ledeč nad Sázavou, Stanislava Vrby, a starosty města Chotěboř, Tomáše Škaryda.
T. Škaryd a S. Vrba seznámili přítomné zastupitele se situací v mikroregionu Chotěbořska a mikroregionu Ledečska a apelovali, aby byl provoz lékařské služby první pomoci zachován do té doby, než bude stanoviště zdravotnické záchranné služby povýšeno o provoz s lékařem.
K danému tématu vyjádřili své názory a připomínky Z. Dobrý, V. Novotný, F. Bradáč, J. Štefáček, J. Karas, J. Brychta, J. Vašíček, M. Báňa.
Z. Dobrý, B. Kotlán, J. Slámečka vyjádřili své postoje ke způsobu přidělení finančních prostředků nemocnicím, které zajistí lékařskou službu první pomoci.
P. Hájek v krátkosti doplnil příspěvky předřečníků o informace k připravované novele zákona o zdravotnické záchranné službě a upřesnil návrhy rozdělení finančních prostředků lékařských služeb první pomoci jednotlivých nemocnic.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila, že podrobná kalkulace provozu střediska lékařské služby první pomoci vč. finanční rozvahy je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
M. Vystrčil ve svém příspěvku zdůraznil, že zájem kraje je kvalitněji zajistit zdravotní záchranou službu rychlé pomoci pro občany kraje a řešit jakým způsobem budou nemocnice provoz LSPP zabezpečovat.
J. Běhounek doporučil ukončit rozpravu v této věci a touto záležitostí se opětovně zabývat na příštím zasedání zastupitelstva.
V. Novotný požádal o bližší informace k materiálu “Dodatek k dohodě o spolupráci na mezinárodním projektu Peardrop s agenturou EPMA” přijatého usnesením 1342/28/2007/RK.
J. Hulák potvrdil zaslání písemné odpovědi.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0384/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
S. Zikmundová přivítala přítomné zastupitele kraje a v návaznosti na písemnou zprávu poskytla nebo upřesnila informace:
 • ocenění krajského úřadu “Chytrý úřad” za projekt Datový sklad kraje Vysočina;
 • průběh a výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti;
 • činnosti jednotlivých odborů krajského úřadu;
 • převzetí osvědčení spojené s právem používat titul “Podnik podporující zdraví”;
 • připomínkové řízení k návrhu ministerstva vnitra, kterým se mění obecní a krajské zřízení; kraje uplatňují na základě doporučení Rady Asociace krajů ČR koordinovaný a společný postup.
Své úvodní slovo pak zakončila zprávou z oblasti personálních věcí a statistickými údaji zaměstnanců krajského úřadu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0385/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-03.doc, ZK-06-2007-03, př. 1, ZK-06-2007-03, př. 2, ZK-06-2007-03, př. 3

04. Nemocnice Třebíč, záměna novorozenců
P. Hájek podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s postupem šetření záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč.
V. Novotný seznámil přítomné s otevřeným dopisem obsahujícím žádost o zodpovězení dotazů k případu Nemocnice Třebíč. Dále tlumočil nespokojenost klubu ČSSD s vyjádřením náměstka hejtmana P. Hájka a požádal o zaslání podrobnějších odpovědí na tyto dotazy.
P. Hájek požadavek V. Novotného akceptoval.
D. Oulehla okomentoval Zprávu o vyšetřování záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč a dotázal se co je příčinou mimořádné události, jaké jsou podmínky z pohledu nemocnice, jaké příčiny shledal kontrolní tým z krajského úřadu, jaké byly postupy mediální komunikace, jaká byla zvolena metodika krajského kontrolního týmu a do jaké míry tento tým akceptoval závěry, které vyvodila nemocnice. Dále konstatoval, že na základě požadavku předsedy zdravotní komise bude do plánu činnosti kontrolní výboru zařazena kontrola týkající se postupů rady kraje a zdravotnických organizací, zřizovaných krajem, v předcházení poruch při zajišťování veřejné zdravotnické služby po mimořádných událostech v Havlíčkově Brodě a Třebíči“.
Na vznesené dotazy bude D. Oulehlovi zaslána písemná odpověď.
J. Slámečka ve svém příspěvku zdůraznil vhodnost nastavení přesných postupů při šetření mimořádných situací.
Z. Dobrý se vyjádřil k postupu zřizovatele v řešení daného případu a v závěru přednesl návrh usnesení “Zastupitelstvo kraje ukládá přijmout účinná metodická opatření směrem k vedení a zaměstnancům organizací zřizovaných krajem pro řešení mimořádných situací a zajistit jejich kontrolu a aktualizaci”.
L. Joukl citoval část otevřeného dopisu a v krátkosti zdůvodnil přednesený návrh usnesení “Zastupitelstvo kraje vyslovuje důvěru náměstkovi hejtmana, ing. Pavlu Hájkovi, v oblasti řízení zdravotnictví.”
K případu se rovněž vyjádřili Z. Ryšavý a J. Běhounek.
P. Hájek v krátkosti reagoval na připomínky předřečníků, připomenul, že na svém zasedání dne 23. října 2007 rada kraje přítomné zastupitele informovala o Zprávě o vyšetřování záměny novorozenců v Nemocnici Třebíč a závěrem přednesl návrh usnesení “Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace o záměně novorozenců v Nemocnici Třebíč“.
Závěrem diskuse M. Vystrčil ve svém komentáři shrnul postup kraje při řešení mimořádného případu v Nemocnici Třebíč a vyzval zastupitelstvo kraje, aby hlasovalo o přednesených návrzích L. Joukla, Z. Dobrého, P. Hájka.
Usnesení 0386/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyslovuje
důvěru náměstkovi hejtmana, ing. Pavlu Hájkovi, v oblasti řízení zdravotnictví.
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 12, zdrželo se 5.

Zastupitelstvo kraje
ukládá
přijmout účinná metodická opatření směrem k vedení a zaměstnancům organizací zřizovaných krajem pro řešení mimořádných situací a zajistit jejich kontrolu a aktualizaci.
Usnesení nebylo přijato: pro 20 hlasy, proti 2, zdrželo se 20.

Usnesení 0387/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o záměně novorozenců v Nemocnici Třebíč.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 Příspěvek na soutěže
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení hasičů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0388/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se "Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže" poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ve výši 100 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení hasičů (KSH), IČ 86553216 dle materiálu ZK-06-2007-05, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-05.doc, ZK-06-2007-05, př. 1, ZK-06-2007-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na dofinancování akce "Rekonstrukce místní komunikace Číchov - Chlum"
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Číchov o poskytnutí dotace na dofinancování uvedené akce.
M. Báňa upozornil, že v usnesení je navrhováno poskytnutí neinvestiční dotace. Na základě této připomínky bylo v rámci schváleného návrhu vyjmuto slovo “neivestiční” a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0389/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 496 650 Kč na opravu komunikace mezi obcemi Chlum - Číchov na par. č. 2113/2 a 2113/1 dle materiálu ZK-06-2007-06, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 496 650 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 496 650 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na opravu místní komunikace dle materiálu ZK-06-2007-06, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-06.doc, ZK-06-2007-06, př. 1, ZK-06-2007-06, př. 2, ZK-06-2007-06, př. 3

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0390/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se "Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí" poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 100 000 Kč na akceschopnost následujícím obcím:
 • městys Sněžné (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00295451 18 000 Kč;
 • městys Křižanov (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00294616 18 000 Kč;
 • obec Osová Bítýška (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00084409 18 000 Kč;
 • město Jaroměřice nad Rokytnou (okres Třebíč), IČ 00289507 18 000 Kč;
 • městys Libice nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod), IČ 00267791 9 000 Kč;
 • městys Dalešice (okres Třebíč), IČ 00289264 7 000 Kč;
 • obec Bojiště (okres Havlíčků Brod), IČ 00267228 7 000 Kč;
 • obec Slavíkov (okres Havlíčkův Brod), IČ 00268241 5 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-07.doc, ZK-06-2007-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání plaveckých závodů AXIS CUP 2007
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0391/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ: 63438216 na krytí nákladů spojených s pořádání mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2007 a
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje příloha Z2 hlavní knihy rozpočtu - Akce podporované krajem v roce 2007 (Kulturní, společenské a sportovní akce), spočívající ve snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 20 tis. Kč a současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o stejnou částku 20 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2007, dle materiálu ZK-06-2007-08, př. 1, materiálu ZK-06-2007-08, př. 22.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-08.doc, ZK-06-2007-08, př. 1, ZK-06-2007-08, př. 2

09. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH obcí
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na jednotky SDH. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0392/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2007 v celkové výši 2 504 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-06-2007-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-09.doc, ZK-06-2007-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyřazení akcí kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury kofinancovaných prostřednictvím strukturálních fondů EU z přílohy M4 schváleného rozpočtu
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0393/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
snížit kapitolu Nemovitý majetek, položku Investice v dopravě, § 2212 Silnice, rozpočet akcí vyjmenovaných v materiálu ZK-06-2007-10, př. 1, o celkovou částku 21 005 tis. Kč při současném převodu finančních prostředků ve stejné výši 21 005 tis. Kč do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: EO
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-10.doc, ZK-06-2007-10, př. 1

11. Nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující detaily k předloženému návrhu úplatného nabytí nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava, který byl rozšířen o přílohu 3 obsahující dopis ministra vnitra I. Langera a v souvislosti s předloženou přílohou přednesl návrh na rozšíření původního návrhu usnesení o textové části "bere na vědomí"; "ukládá".
P. Šlechtický podpořil předložený materiál a upřesnil správnou adresu stavebních prostor kraje - Na Kopci č. p. 28.
J. Běhounek vznesl dotazy k mimosoudnímu vyrovnání areálu Pávov; zařazení rozdílových financí do rozpočtu kraje a informovanosti všech zainteresovaných v této záležitosti.
M. Houška rámcově materiál okomentoval a na dotazy J. Běhounka přislíbil dodatečnou ústní odpověď.
Dotazy J. Běhounka byly zodpovězeny telefonicky.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0394/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
příslib Ministra vnitra ČR MUDr., Mgr. Ivana Langera o využití finančních prostředků získaných z prodeje skladového areálu Helenín do modernizace policejních služeben v rámci kraje Vysočina nebo do nemovitostí v příslušnosti hospodaření Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina;
rozhoduje
nabýt úplatně budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979 jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č. p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 3137 m2, par. č. 339/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 901 m2, par. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2, par. č. 344/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 707 m2, par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1670 m2, par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 1157 m2, par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2 a par. č. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1197 m2, vše k. ú. Helenín a obci Jihlava se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku č. 4121/257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč;
ukládá
Miloši Vystrčilovi, hejtmanovi kraje, Miroslavu Houškovi, radnímu kraje pro oblast financí a majetku jednat s ministerstvem vnitra o možnostech investování finančních prostředků získaných z prodeje nemovitostí skladového areálu Helenín do majetku Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a Sboru dobrovolných hasičů v rámci kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství mládeže a sportu, M. Vystrčil, M. Houška
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-11.doc, ZK-06-2007-11, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 12 29, 31 - 33, 72 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

12. Darování pozemků v k. ú. a obci Krátká Ves
Usnesení 0395/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vzniklý dle GP č. 106-357/2006 par. č. 825/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Krátká Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krátká Ves;
schvaluje
dodatek č. 153 Zřizovací listiny krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2007-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-12.doc, ZK-06-2007-12, př. 1

13. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
Usnesení 0396/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci č.p. 9, IČ 000 28 631 za kupní cenu ve výši 221 400 Kč;
schvaluje
dodatek č. 154 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-13.doc, ZK-06-2007-13, př. 1

14. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. a obci Pohled
Usnesení 0397/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně převést pozemek par. č. 663/114 - ost. plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. a obci Pohled z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR;
schvaluje
dodatek č. 155 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-06-2007-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-14.doc, ZK-06-2007-14, př. 1

15. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0398/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 158 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-15.doc, ZK-06-2007-15, př. 1

16. Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
Usnesení 0399/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky a díly pozemku zaměřené a označené geometrickým plánem č. 188-3571/2007 jako par. č. 1093/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, par. č. 1093/82 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, díly "d+e+f" o výměře 195 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "s" o výměře 230 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku par. č. 1093/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "b" o výměře 251 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku 1088/1 ostatní plocha, jiná plocha a díly " i+j+k" o výměře 79 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
 • nabýt darem díly pozemků zaměřené a označené geometrickým plánem č. 188 - 3571/2007 jako díly "m+n" o výměře 26 m2 oddělené z pozemku par. č. 1088/1 a sloučené do pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice a díl "l" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 40 a sloučený do pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví obce Nová Ves do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 159 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-06-2007-16, př. 1;
 • dodatek č. 160 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organice dle materiálu ZK-06-2007-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-16.doc, ZK-06-2007-16, př. 1, ZK-06-2007-16, př. 2

17. Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
Usnesení 0400/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-17.doc

18. Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
Usnesení 0401/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-18.doc

19. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0402/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 5023 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina ve spoluvlastnickém podílu 171710/198670 do vlastnictví společnosti Dětská poliklinika Nábřeží, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 474 69 960 a ve spoluvlastnickém podílu 29960/198670 společnosti AUDIT HB a. s. se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 648 29 499 za kupní cenu 433 500 Kč, ke které bude připočteno znalečné v částce 1 660 Kč za vyhotovení znaleckého posudku č. 2761/187/2007.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-19.doc

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0403/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-20.doc

21. Koupě pozemku v k.ú. a obci Daňkovice
Usnesení 0404/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-21.doc

22. Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0405/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, původ EN par. č. 1967/2-jiná plocha o výměře 162 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 11 České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu ZK-06-2007-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-22.doc, ZK-06-2007-22, př. 1

23. Prodej pozemku v k.ú. a obci Třebíč
Usnesení 0406/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 2390/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 151 m2 v k. ú. a obci Třebíč oddělený dle GP č. 4260-3022/2007 z pozemku par. č. 2390 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820, 638 01 Brno, IČ: 494 55 842 za dohodnutou kupní cenu 123 820 Kč;
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu ZK-06-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.12.2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-23.doc, ZK-06-2007-23, př. 1

24. Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 0407/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-24.doc

25. Dohoda o zániku smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Urbanov
Usnesení 0408/06/2007/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-25.doc

26. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
Usnesení 0409/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj Vysočina zaváže do 120 dnů po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu chodníků a autobusových zastávek a geometrického plánu na jejich zaměření převést část pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň zastavěnou chodníky a autobusovými zastávkami z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-26.doc

27. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0410/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-06-2007-27, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-27.doc, ZK-06-2007-27, př. 1

28. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0411/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-06-2007-28, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Gymnázia, Chotěboř, Jiráskova 637 dle materiálu ZK-06-2007-28, př. 3;
 • dodatek č. 3 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř dle materiálu ZK-06-2007-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-28.doc, ZK-06-2007-28, př. 1, ZK-06-2007-28, př. 3, ZK-06-2007-28, př. 4

29. Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0412/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky pod silnicí II/150 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-06-2007-29, př. 1 z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 163 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2007-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-29.doc, ZK-06-2007-29, př. 1, ZK-06-2007-29, př. 2

31. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0413/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek a § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. spočívající v povýšení položky Nákupy nemovitostí (položka 6130 Pozemky, UZ 81) o částku 7 500 tis. Kč za současného snížení položky Výdaje spojené s majetkem kraje (položka 5169 Nákup ostatních služeb, UZ 80) o stejnou částku 7 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 10. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-31.doc

32. Budoucí uspořádání silniční sítě na území města Havlíčkův Brod
Usnesení 0414/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod, podle které kraj Vysočina převede a město Havlíčkův Brod převezme do svého vlastnictví:
 • úsek stávající silnice II/150 od okružní křižovatky u nákupního centra Hypernova - uzlový bod 2321A18301 po křižovatku se silnicí I/38 - uzlový bod 2321A005 (ulice Žižkova, část ul. Dolní a část ul. Humpolecká);
 • úsek stávající silnice III/03810 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po okružní křižovatku se silnicí II/150 - uzlový bod 2321A040 (ulice Mírová, Bělohradská, část ul. Nádražní);
 • úsek stávající silnice III/03811 od místa budoucího napojení na křižovatku s jihovýchodním kvadrantem obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku s ulicí Průmyslová;
 • úsek stávající silnice III/03813 od místa budoucího přerušení stavbou jihovýchodního kvadrantu obchvatu města Havlíčkův Brod po křižovatku se silnicí III/03810.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-32.doc

33. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu "II/405 Příseka - Brtnice", změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 0415/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
snížit kupní cenu pozemků par. č. 593/20 a par. č. 635/3 vytvořených geometrickým plánem č. 141-062/2006 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy, o jejichž nabytí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením 0241/04/2007/ZK, o 16 250 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-33.doc

72. Darování pozemku v k. ú. a obci Nové Syrovice
Usnesení 0416/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 90/1 zahrada o výměře 2 730 m2 v k. ú.  a obci Nové Syrovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nové Syrovice;
schvaluje
dodatek č. 1 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-06-2007-72, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-72.doc, ZK-06-2007-72, př. 1

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole nemovitý majetek - Areál kasáren Otakara Jaroše, demolice objektů
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0417/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 6172 Činnost regionální správy, položka 3111 Příjmy z prodeje pozemků o částku 3 285 tis. Kč za prodej pozemků v areálu kasáren Otakara Jaroše při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 6172 Činnost regionální správy), rozpočtu akce "Krajský úřad kraje Vysočina - budova D" o stejnou částku 3 285 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s odstraněním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje (kapitola Nemovitý majetek, kapitálové výdaje, § 6172 Činnost regionální správy), rozpočtu akce "Krajský úřad kraje Vysočina - budova D" o částku 281 tis. Kč při současném snížení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 281 tis. Kč na pokrytí výdajů spojených s odstraněním objektů v areálu kasáren Otakara Jaroše.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 10. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 3, zdrželo se 7.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-30.doc

34. Návrh rozpočtového opatření pro rok 2007 na kapitole Zdravotnictví
P. Hájek okomentoval zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví.
J. Běhounek podpořil předložený návrh.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0418/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v roce 2007;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2007 o 12 944 tis. Kč k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-34.doc, ZK-06-2007-34, př. 1, ZK-06-2007-34, př. 2

35. Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2007 - snížení rozpočtu kapitol
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému variantnímu návrhu rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení dle varianty 4.
Usnesení 0419/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, položky Nákupy nemovitostí o částku 31 985 tis. Kč při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě o stejnou částku 31 985 tis. Kč s určením na nákup nemovitostí v k. ú. Helenín a obci Jihlava;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 - Neinvestiční příspěvek zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 12 944 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, položky Investice v dopravě ve stejném objemu 12 944 tis. Kč;
 • přesun nevyčerpaných finančních prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 do Fondu strategických rezerv v celkové výši 70 461 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-35, př. 4.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-35.doc, ZK-06-2007-35, př. 1, ZK-06-2007-35, př. 2, ZK-06-2007-35, př. 3, ZK-06-2007-35, př. 4

70. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden září 2007
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden září 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0420/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
„Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden září 2007“ dle materiálu ZK-06-2007-70, př. 1 a materiálu ZK-06-2007-70, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 6. listopadu 2007
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-70.doc, ZK-06-2007-70, př. 1

36. Organizace cestovního ruchu - zřízení příspěvkové organizace
M. Černá podrobněji seznámila zastupitelstvu kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0421/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
příspěvkovou organizaci s názvem Vysočina Tourism, příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 2008;
schvaluje
zřizovací listinu příspěvkové organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-06-2007-36, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-36.doc, ZK-06-2007-36, př. 1, ZK-06-2007-36, př. 2, ZK-06-2007-36, př. 3, ZK-06-2007-36, př. 4

37. Grantové schéma 3.2 SROP - dodatky ke smlouvám
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci uvedených akcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0422/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území Kraje Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4558, dle materiálu , ZK-06-2007-37, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Dobrovolnictví - nástroj integrace v sociálních službách a krizové pomoci na území Kraje Vysočina", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-06-2007-37, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce "Dobrovolnické centrum Vysočina" v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, č. smlouvy 4567, dle materiálu ZK-06-2007-37, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytnutí půjčky za účelem průběžného financování akce "Dobrovolnické centrum Vysočina", vybrané v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006, dle materiálu ZK-06-2007-37, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: do 31. 12. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory.
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-37.doc, ZK-06-2007-37, př. 1, ZK-06-2007-37, př. 2, ZK-06-2007-37, př. 3, ZK-06-2007-37, př. 4

38. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje ke schválení dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory na realizaci uvedených projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0423/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0002 dle materiálu ZK-06-2007-38, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0003 dle materiálu ZK-06-2007-38, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0006 dle materiálu ZK-06-2007-38, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu č. 3.3.10.3/0010 dle materiálu ZK-06-2007-38, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-38.doc, ZK-06-2007-38, př. 1, ZK-06-2007-38, př. 2, ZK-06-2007-38, př. 3, ZK-06-2007-38, př. 4

39. Poskytování půjček v rámci grantového schématu 3.2 SROP
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh, týkající se upravení postupu použití finančních prostředků poskytnutých příjemcům podpory uvedeného grantového schématu v režimu bezúročných půjček. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0424/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • použití finančních prostředků vrácených příjemci podpory na zvláštní bankovní účet "Půjčky na projekty EU" k průběžnému financování akcí schválených Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0071/01/2006/ZK a usnesením č. 0472/07/2006/ZK;
 • zvýšit příjmy a výdaje (ORJ 9049, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost) rozpočtu zvláštního bankovního účtu Půjčky na projekty EU o přijaté splátky půjčených prostředků.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-39.doc

40. Profil kraje Vysočina - listopad 2007
M. Černá podala zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předložené aktualizaci Profilu kraje Vysočina.
M. Báňa upozornil na problém mapového zobrazení některých témat (plynofikace obcí, čistírny odpadních vod apod.), která jsou v Profilu kraje Vysočina řešena pouze do úrovně obcí a ne do úrovně místních částí obcí, čímž dochází ke zkreslení situace v některých obcích, jejichž administrativní uspořádání se skládá z více místních částí.
Na základě vznesené připomínky zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0425/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-40, př. 1 včetně vznesených připomínek.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-40.doc, ZK-06-2007-40, př. 1

41. Regionální rada - rozhodnutí o poskytnutí dotace na kofinancování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
M. Černá předložila zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0426/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v maximální výši 133 430 000,- Kč Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina podle materiálu ZK-06-2007-41, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-41.doc, ZK-06-2007-41, př. 1, ZK-06-2007-41, př. 2

42. Zásady pro poskytnutí dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina obcím z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
M. Černá sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-06-2007-42, př. 1;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši uvedené v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-06-2007-42, př. 1 z kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Ostatní záležitosti komunálních služeb a územního rozvoje v celkové výši 207 849,- Kč na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 27 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-42.doc

43. Územní energetická koncepce kraje Vysočina - kapitola 3.5 Energie větru
M. Černá podrobněji seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovanou aktualizací části Územní energetické koncepce kraje Vysočina.
Z. Ryšavý, L. Joukl se ve svých příspěvcích vyjádřili ke zpracovanému materiálu.
M. Černá upřesnila, že návrh územní energetické koncepce bude dál konzultován a zpracováván se všemi zainteresovanými stranami a zdůraznila, že tato energetická koncepce je vytvářena v přenesené působnosti a musí vycházet ze Státní energetické koncepce.
M. Vystrčil dodal, že předkládaný návrh usnesení je částečnou zprávou k plnění usnesení zastupitelstva kraje a je pouze podkladem, který bude předmětem dalších jednání.
M. Černá přednesla návrh na úpravu usnesení ve znění “Zastupitelstvo kraje bere na vědomí poklad pro aktualizaci ...”.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0428/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
podklad pro aktualizaci části Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-43.doc, ZK-06-2007-43, př. 1

44. Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Vyklantice o změnu účelu použití přiznané dotace
M. Černá informovala zastupitelstvo kraje o žádosti obce Vyklantice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0429/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0120/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 obci Vyklantice z původního účelu použití "Oprava hasičských nádrží" na nový účel použití "Oprava místní komunikace v Kateřinkách".
odpovědnost: ORR
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželo se 4.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-44.doc, ZK-06-2007-44, př. 1

45. Smlouva o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na uzavření smlouvy mezi krajem Vysočina, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0430/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou, městem Přibyslav a Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-06-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-45.doc, ZK-06-2007-45, př. 1

46. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-46.doc

47. Návrh na změnu zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
P. Hájek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny výše uvedené příspěvkové organizace.
Z. Dobrý požádal o sdělení výše předpokládaných ročních příjmů ze schvalované doplňkové činnosti.
P. Hájek sdělil, že požadovaný materiál bude zaslán písemně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0432/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-06-2007-47, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, zajištění podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-47.doc, ZK-06-2007-47, př. 1, ZK-06-2007-47, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 48, 49, 51 53 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0433/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, sídlem E. Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ 70927511, ve výši 18 000,- Kč na podporu pořádání "Mistrovství ČR v šachu juniorek 2007", blíže specifikovaného v žádosti PSM 14/07 (materiál ZK-06-2007-48, př. 1).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-48.doc, ZK-06-2007-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace pro sportovní gymnázium
Usnesení 0434/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 4. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši 295 223,- Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-49.doc

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0435/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
poskytnuté dotace v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost organizacím v celkové výši 42 895,- Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-06-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-51.doc, ZK-06-2007-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2007 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2007
Usnesení 0436/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 385 692 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-52, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 328 943 tis. Kč dle materiálu ZK-06-2007-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-52.doc, ZK-06-2007-52, př. 1, ZK-06-2007-52, př. 2, ZK-06-2007-52, př. 3

53. Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22
Usnesení 0437/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu ZK-06-2007-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-53.doc

50. Návrh na prodloužení termínu čerpání dotace na akci "Dostavba kuželny Pelhřimov"
M. Matějková informovala zastupitelstvo kraje o žádosti Města Pelhřimov o prodloužení termínu na čerpání dotace na uvedenou akci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0438/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-50.doc, ZK-06-2007-50, př. 1, ZK-06-2007-50, př. 2

54. Změny ve školském rejstříku
M. Matějková upřesnila zastupitelstvu kraje návrh na úpravy sítě škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0439/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-06-2007-54, př. 1 kódy 1A,B, 1C, 2A,B,C, 2D, 3C,D, 3B,E, 4A, 5A, 5B, 7A, 7B, 8A, 8B,C, 9A, 9B, 10A, 11A, 13A, 13C, 13B, 15B, 15A, 16B, 17A, 17B, 17C,D,E, 18A, 21A, 21B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2007 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-54.doc, ZK-06-2007-54, př. 1, ZK-06-2007-54, př. 2

55. Záměr převodu školské služby - Dům dětí a mládeže Hrádek Třebíč
M. Matějková sdělila zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému záměru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0440/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr převést školskou činnost Domu dětí a mládeže Hrádek Třebíč městu Třebíč za podmínek a podpory stanovené v materiálu ZK-06-2007-55.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2007 informovat město Třebíč
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-55.doc, ZK-06-2007-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0441/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 959 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-56.doc

57. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0442/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií dle materiálu ZK-06-2007-57, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-57.doc, ZK-06-2007-57, př. 1

58. Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007
M. Matějková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh poskytnout finančního dar režisérovi, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0443/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 dle vzoru darovací smlouvy uvedené v materiálu ZK-06-2007-58, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-58.doc, ZK-06-2007-58, př. 1

59. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - splátka půjčky od Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
M. Matějková seznámila zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0444/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 925 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-59.doc

60. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský seznámil zastupitelstvo kraje se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0445/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-60, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-60.doc, ZK-06-2007-60, př. 1

61. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0446/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2007-61, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-61.doc, ZK-06-2007-61, př. 1

62. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
I. Rohovský sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu na poskytnutí investičních dotací obcím na realizace staveb vodních děl. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 4 714 000 Kč dle materiálu ZK-06-2007-62, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 "Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací", podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-62.doc, ZK-06-2007-62, př. 1

63. Žádost obce Nová Ves o finanční příspěvek na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
I. Rohovský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Nová Ves. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0448/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci obci Nová Ves z rozpočtu kraje na monitoring rekultivované skládky odpadů a odpadních vod vypouštěných do vod povrchových.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-63.doc, ZK-06-2007-63, př. 1

64. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje (domovy pro seniory)
J. Vondráček okomentoval zastupitelstvu předložený návrh na poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb domovů pro seniory.
B. Kotlán požádal o zaslání informace k situaci v Domově pro seniory Mitrov.
J. Vondráček přislíbil zaslání písemné odpovědi.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0449/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o poskytnutí dotace pro poskytovatele sociálních služeb domovů pro seniory dle ZK-06-2007-64, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věcí, snížení rezervy § 4357 Domovy ve výši 6 416 tis. Kč a současné zvýšení položky 5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem ve výši 2 000 tis. Kč a položky 5321 Neinvestiční transfery obcím ve výši 4 416 tis. Kč za účelem podpory provozování služby dle materiálu ZK-06-2007-64, př. 1;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-06-2007-64, př. 2.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-64.doc, ZK-06-2007-64, př. 1, ZK-06-2007-64, př. 2

65. Dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem - Projekt "Rodinný pas"
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0450/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit Dodatek smlouvy č. 1 dle materiálu ZK-06-2007-65, př. 2;
bere na vědomí
informaci o další realizaci projektu "Rodinné pasy" z evropských prostředků.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-65.doc, ZK-06-2007-65, př. 1, ZK-06-2007-65, př. 2, ZK-06-2007-65, př. 3, ZK-06-2007-65, př. 4

71. Dotace kraje pro pečovatelskou službu a pro poskytovatele s nedostatečným zabezpečením provozních prostředků pro rok 2007
J. Vondráček podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu poskytnout dotace pro poskytovatele pečovatelské služby a dalších sociálních služeb pro rok 2007. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace pro poskytovatele pečovatelské služby a dalších sociálních služeb v celkové výši 3 702 180 Kč dle materiálu ZK-06-2007-71, př. 1 a dle materiálu ZK-06-2007-71, př. 2;
schvaluje
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-71.doc, ZK-06-2007-71, př. 1, ZK-06-2007-71, př. 2, ZK-06-2007-71, př. 3, ZK-06-2007-71, př. 4, ZK-06-2007-71, př. 5

66. Realizace datového centra kraje Vysočina - pilotního projektu KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava
J. Hulák sdělil zastupitelstvu kraje seznámil radu kraje s výše uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 4 455 tis. Kč na realizaci podlimitní veřejné zakázky "Datové centrum kraje Vysočina - pilotní projekt KrÚ kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 455 tis. Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-66.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 67 - 69 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

67. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2008
Usnesení 0453/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • změnu alokace Fondu Vysočiny pro rok 2007 převodem prostředků ve výši 1 mil. Kč z dílčího cíle 2.1 do dílčího cíle 2.4;
 • vyhlášení grantového programu "Volný čas 2008 dle materiálu ZK-06-2007-67, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Volný čas 2008" ve složení:
ODS Jan Nekula (TR); Ivo Rohovský (ZR);
KDU-ČSL Jaromír Hrubý (TR); Ladislav Bárta (ZR);
KSČM Roman Ondrušek (PE); Jaroslava Bambasová (PE);
ČSSD Lucie Zajícová (HB); Petr Krčál (ZR);
SNK ED Pavlína Zábranská (JI); Josef Bulušek (PE);
 • Jana Nekulu (TR) předsedou řídicího výboru grantového programu "Volný čas 2008";
 • Věru Trávníkovou (JI) s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu "Volný čas 2008";
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 28. 2. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-67.doc, ZK-06-2007-67, př. 1

68. FOND VYSOČINY - grantový program "Regionální kultura VII."
Usnesení 0454/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Regionální kultura VII." na podporu kulturních akcí v rámci neprofesionálního umění v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-06-2007-68, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Regionální kultura VII." ve složení:
ODS František Pleva (HB); Vítězslav Schrek (JI);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Jaroslav Poborský (HB);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);
ČSSD Marie Kružíková (JI); Dagmar Nejedlá (ZR);
SNK ED Olga Zachariášová (JI); Marek Buš (TR);
 • Olgu Zachariášovou předsedou řídicího výboru grantového programu "Regionální kultura VII.";
 • garantem grantového programu "Regionální kultura VII." odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-68.doc, ZK-06-2007-68, př. 1

69. FOND VYSOČINY - Grantový program "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče"
Usnesení 0455/06/2007/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče" dle materiálu ZK-06-2007-69, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče" ve složení:
ODS Alena Hostašová (TR); Věra Hechtová (JI);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Jan Štefáček (HB);
KSČM Zdeněk Dobrý (HB); Ladislav Nováček (PE);
ČSSD Marie Bohuslavová (HB); Vladimír Novotný (ZR);
SNK ED Zdeňka Marková (ZR); Vít Oplatek (TR);
 • Jiřího Vondráčka předsedou řídicího výboru grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče";
 • garantem grantového programu "Koordinace sociální výpomoci v obcích a hospicové péče" odbor sociálních věcí a zdravotnictví a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Alenu Řehořovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-06-2007-69.doc, ZK-06-2007-69, př. 1

73. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

Závěrem rozpravy M. Vystrčil poděkoval zastupitelům za účast a ukončil jednání s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 18. 12. 2007.
Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Jana Fischerová, CSc.         ……...……………………………………


MUDr. Jiří Běhounek        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2007 dne 6. 11. 2007.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Chrástová, dne 16. 11. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz