Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 05/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008 konaného dne 16. 9. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 16. 9. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2008
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 41 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Vašíček.
Dále omluvil pozdější příchod M. Šmída, J. Huňáčka, P. Hájka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, M. Říhová.
Zastupitelstvu kraje byl návrh na zařazení bodu 140. Kontrola Finančního výboru ZK Vysočina systému evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností do programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 4/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2008
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007
 6. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2008
 7. Změna rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování přípravné dokumentace ke stavbě mostu
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Počátky o dotaci na likvidaci škod po orkánu Emma
 11. Darování automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
 12. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 Příspěvek na soutěže
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
 15. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Ministerstvu vnitra za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR v Jihlavě
 16. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
 17. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje a Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
 18. Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
 19. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007
 20. Darování pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 22. Darování pozemků v k. ú. a obci Vidonín
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Salačova Lhota
 24. Darování pozemků v k. ú. a obci Hluboké
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
 26. Darování pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 27. Darování pozemku pod chodníkem v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
 28. Darování pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč
 29. Darování pozemku v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
 31. Vzájemné darování pozemků a návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Netín
 32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
 34. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Jeclov a obci Velký Beranov
 35. Prodej pozemku v k.ú. Týmova Ves, obec Lukavec
 36. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 37. Prodej nemovitostí v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
 38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 39. Prodej a koupě pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Jemnice a obci Jemnice
 40. Prodej pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
 41. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
 42. Převod pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
 43. Převod pozemku v k. ú. Věstoňovice a obci Benetice
 44. Převod pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 45. Převod pozemků v k. ú. a obci Horní Loučky
 46. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
 47. Majetkoprávní vypořádání pozemku - k.ú. a obec Třebíč
 48. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
 49. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
 50. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba
 51. Nabytí pozemku pro stavbu III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava
 52. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
 53. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
 54. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 55. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
 56. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3791a Velká Bíteš, Kostelní ul.
 57. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba , změna usnesení 0227/04/2008/ZK
 58. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 59. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - k. ú. Hodice
 60. Dodatek Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, vložení majetku do správy příspěvkové organizace
 61. Vyjmutí pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí ze správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
 62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu, návrh na provedení rozpočtového opatření
 63. Výkup pozemků v k. ú. Kuklík, Krátká a Sněžné na Moravě pro stavební úpravy silnice II/353
 64. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. a obec Humpolec
 65. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Štědrovice, obec Čáslavsko
 66. Nabídka majetku v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty
 67. Prodej nemovitosti se současným bezúplatným zřízením věcného břemene užívání části prodávané budovy v k. ú. Sasov, obec Jihlava
 68. Změna usnesení 0394/06/2007/ZK, nabytí nemovitého a movitého majetku v k. ú. Helenín, obec Jihlava, schválení rozpočtového opatření
 69. Koupě nemovitosti v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené
 70. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
 71. Darování pozemků v k. ú. a obci Pavlov
 72. Budoucí převzetí silničního majetku v souvislosti se stavbou ŘSD ČR I/34 Rouštany - Pohled
 73. Převod bytového fondu a související infrastruktury v obci Nové Město na Moravě a obci Sněžné
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 75. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - Činnost regionální správy
 77. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
 78. Vzájemné převody nemovitého majetku mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, zrušení Základní umělecké školy Jihlava, převod vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související převod movitého majetku, práv a závazků, peněžitý dar, návrh na provedení rozpočtového opatření
 79. Nabytí pozemků pro silnici II/602 a III/01819 - změna usnesení
 80. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2008
 81. Program obnovy venkova Vysočiny 2008 - žádost obce Unčín o změnu účelu použití přiznané dotace
 82. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod
 83. Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina
 84. Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
 85. Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu
 86. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
 87. Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve Studenci - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu a smlouva o poskytnutí dotace
 88. Revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina
 89. Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu-společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
 90. Projekt Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina
 91. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v kraji Vysočina
 92. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
 93. Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008
 94. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 95. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce AXIS CUP 2008
 96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Cihelna Třešť 2008
 97. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Učebny mechatroniky ve středních školách
 99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
 100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
 101. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2008 a k 1. 8. 2008
 102. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“
 103. Zkrácení názvu, přestěhování a vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
 104. Změny ve školském rejstříku
 105. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
 106. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Pacov, Španovského 319 a související převod movitého majetku, peněžní dar
 107. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 108. Žádost o poskytnutí podpory projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 109. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 110. Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí
 111. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - vichřice Emma
 112. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
 113. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- zvýšení provozního příspěvku KSÚSV, p. o. o zvýšení cen PHM
 114. Dodatek č. 136P/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
 115. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 116. Městys Jimramov - odstranění dopravní závady - návrh na provedení rozpočtového opatření
 117. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina
 118. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu přístrojového vybavení v Nemocnici Havlíčkův Brod
 119. Cena hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 120. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na realizaci projektového záměru mobilní podpory výjezdů ZZS
 121. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 122. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od občanského sdružení Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu
 123. Informace o koncepci Charitní Domácí hospicové péče a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 124. Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
 125. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 126. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
 127. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 128. Mezinárodní stáž na KrÚ kraje Vysočina
 129. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
 130. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
 131. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území
 132. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2009
 133. FOND VYSOČINY - Grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
 134. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008
 135. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě IX 2008
 136. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
 137. FOND VYSOČINY - grantový program GIS VIII 2008
 138. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
 139. Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 140. Kontrola Finančního výboru ZK Vysočina systému evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností
 141. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0287/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: PaedDr. Martina Matějková, Jaroslav Poborský.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0288/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
PaedDr. Martinu Matějkovou, Jaroslava Poborského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2008
M. Vystrčil v rámci zprávy o činnosti rady kraje krátce referoval o přípravách společného česko-rakouského projektu Dolnorakouské zemské výstavy 2009; činnosti Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod; závěrech z jednání s ministrem vnitra, I. Langerem, na téma možnosti investování finančních prostředků MV ČR získaných z prodeje budovy v areálu Helenín na vytvoření krajské policejní správy v Jihlavě. Dále se zmínil o návštěvě ministra M. Topolánka v kraji Vysočina a pracovní cestě zastupitelů kraje do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Závěrem svého příspěvku seznámil zastupitele se statistickými údaji uplynulého čtyřletého období, které obsahovaly počty zasedání a souhrn projednávaných bodů. Zejména pak ocenil vysokou účast zastupitelů na zasedáních ZK za toto období.
V. Novotný požádal o písemné zaslání bližších informací k návrhu odměny řediteli Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (usnesení 1059/24/2008/RK).
Požadavek V. Novotného byl akceptován.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0289/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • zprávu o činnosti rady kraje;
 • zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2008 dle materiálu ZK-05-2008-02.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-02.doc

139. Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
Na zasedání se dostavili M. Šmíd, P. Hájek. J. Hulák zdůvodnil zastupitelstvu kraje úpravu návrhu Zásad a navrhl doplnění "I. Návrhu ZÚR, bodu (29), str. 8" textem: „Zařazení obcí do rozvojových os krajského významu je závislé na kritériích vycházejících ze současné situace v území. Úpravu vymezení rozvojových os krajského významu včetně zařazení dalších je možno provést v rámci aktualizace ZÚR na základě aktualizace údajů kraje Vysočina a vyhodnocovacích kritérií.“
K návrhu Zásad podali doplňující komentář J. Strejček, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, a RNDr. Milan Svoboda, zpracovatel dokumentace Zásady územního rozvoje kraje Vysočina.
K předloženému návrhu vyjádřili svůj postoj J. Vlach, L. Joukl. Rovněž Z. Ryšavý se ve svém příspěvku dotázal na možnosti umístění solárních panelů v průmyslových zónách nebo na rekultivovaných skládkách.
Zastupitelstvo kraje akceptovalo shora uvedený návrh J. Huláka a v souvislosti s dotazem Z. Ryšavého se shodlo na doplnění návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina, „II. Odůvodnění návrhu ZÚR kraje Vysočina, 7. 6. 3 Krajinné hodnoty kraje Vysočina, str. 66" dalším odstavcem, který zní: „Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a zastavitelných plochách. Fotovoltaické elektrárny lze umisťovat v zastavěném území a v zastavitelných plochách navazujících na zastavěné území, na funkčních plochách určených pro  výrobu a skladování, které jsou vymezeny v územních plánech obcí platných ke dni nabytí účinnosti ZÚR,   Do doby zapracování výsledků koncepce uvedené v bodě (115) do ZÚR, nelze tyto elektrárny umisťovat ve volné krajině“.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0290/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí a ztotožňuje se
se stanoviskem rady kraje uplatňovaným ve vnějším připomínkovém řízení k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008 dle materiálu ZK-05-2008-139, př. 6;
bere na vědomí
Důvodovou zprávu podle ZK-05-2008-139, př. 1;
rozhoduje
o řešení námitek podle ZK-05-2008-139, př. 4 takto:
 1. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Zachořím;
 2. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Havlíčkův Brod;
 3. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Krahulov;
 4. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Strážek;
 5. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Bystřice nad Pernštejnem;
 6. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Telč;
 7. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Moravské Budějovice;
 8. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Ledeč nad Sázavou;
 9. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Mrákotín;
 10. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Věcov;
 11. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Velká Bíteš;
 12. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Nová Ves u Světlé;
 13. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Žižkovo Pole;
 14. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Leština u Světlé;
 15. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dukovany;
 16. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Slavětice;
 17. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Rouchovany;
 18. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lhotka;
 19. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Polnička;
 20. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Škrdlovice;
 21. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Svratka;
 22. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Vysoké;
 23. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Bobrová, obce Bobrůvka, obce  Daňkovice, obce Dlouhé, obce Fryšava pod Žákovou horou, obce Javorek, městyse Jimramov, obce Kadov, obce Křižánky, obce Křídla, obce Kuklík, obce Líšná, města Nové Město na Moravě, obce Nová Ves u Nového Města na Moravě, obce Račice, obce Radešínská Svratka, městyse Sněžné, obce Tři Studně, obce Věcov, obce Vlachovice, obce Zubří;
 24. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Hamry nad Sázavou;
 25. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Radostín;
 26. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Herálec;
 27. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Vojnův Městec;
 28. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Sklenné;
 29. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Karlov;
 30. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Nové veselí;
 31. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Počítky;
 32. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Světnic;
 33. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lípa;
 34. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Stojčín;
 35. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Kamenice nad Lipou;
 36. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Častrov;
 37. souhlasí s rozhodnutím o námitce města Žirovnice;
 38. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Úsobí;
 39. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Dlouhá Brtnice;
 40. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Otín;
 41. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Lavičky;
 42. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Cetoraz;
 43. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Obrataň;
 44. souhlasí s rozhodnutím o námitce městyse Stonařov;
 45. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Olešná, obce Radostín;
 46. souhlasí s rozhodnutím o námitce obcí Boršov, Cejle, Dušejov, Dvorce, Hojkov, Hubenov, Ježená, Milíčov, Jedlov, Opatov;
 47. souhlasí s rozhodnutím o námitce Zástupce veřejnosti občané Horní Cerekve ing. Čestmír Vitner, Horní Cerekev;
 48. souhlasí s rozhodnutím o námitce obce Nový Rychnov;
zohledňuje
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 49;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 50;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 51;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 52;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 53;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 54;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 55;
  • souhlasí se zohledněním připomínky č. 56;
  • podmínky vyplývající ze stanoviska MŽP ze dne 1. 9. 2008, čj. 61172/ENV/08 k návrhu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-139, př. 7;
vydává
Zásady územního rozvoje kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v ZK-05-2008-139, př. 4, upravené ve smyslu rozhodnutí o námitkách a  podle zohlednění připomínek;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění zpracování čistopisu Zásad územního rozvoje kraje Vysočina podle schválených usnesení.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: do 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-139.doc, ZK-05-2008-139, př. 1, ZK-05-2008-139, př. 4, ZK-05-2008-139, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu
Z. Kadlec v úvodu své zprávy představil zastupitelům nově jmenované vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, Mgr. Miroslava Pecha, a odboru sekretariátu hejtmana, Ing. Ivanu Šteklovou. Dále v krátkosti shrnul činnost krajského úřadu kraje za uplynulé čtyřleté období, informoval o spuštění Sociálního portálu kraje Vysočina (odkaz http://www.kr-vysocina.cz/socialni-portal.asp) a závěrem dodal, že vzhledem k velkému počtu podkladových materiálů bude zastupitelům zaslána podrobná zpráva elektronickou poštou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0291/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-03.doc, ZK-05-2008-03, př. 1, ZK-05-2008-03, př. 2, ZK-05-2008-03, př. 3

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření.
V. Novotný tlumočil podporující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0292/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2227- Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí o částku 14 644 tis. Kč, § 6310 - Obecné příjmy a výdaje z finančních operací, položka 2141 - Příjmy z úroků o částku 25 000 tis. Kč a § 6172 - Činnost regionální správy, položka 3111 - Příjmy z prodeje pozemků o částku 10 356 tis. Kč) a výdajů (kapitola Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva) rozpočtu kraje o částku 50 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007
M. Houška seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0293/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007 ve výši 58 692 000 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-05.doc

06. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2008
Na zasedání se dostavil J. Huňáček. M. Houška informoval zastupitelstvo kraje o čerpání rozpočtu kraje v období leden červenec 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0294/05/2008/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2008 dle materiálu ZK-05-2008-06, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 16. září 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-06.doc, ZK-05-2008-06, př. 1

07. Změna rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
M. Houška podal zastupitelstvu kraje podrobnější komentář k předložené změně Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008.
M. Plodík požádal o objasnění navýšení kapitoly Zdravotnictví o částku 29,5 mil. Kč související s akreditací nemocnic.
P. Hájek přislíbil zaslání písemné odpovědi.
V. Novotný tlumočil souhlasné stanovisko finančního výboru schválit navrhovanou změnu rozpočtu kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0295/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření dle přílohy materiálu ZK-05-2008-07, př. 1;
 • zvýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Nemocnici Havlíčkův Brod ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Jihlava ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov ve výši 5 500 tis. Kč, Nemocnici Třebíč ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě ve výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů souvisejících s akreditací nemocnic;
rozhoduje
poskytnout dotace příspěvkovým organizacím kraje - Nemocnici Havlíčkův Brod, IČ: 00179540 ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Jihlava, IČ: 00090638 ve výši 6 000 tis. Kč, Nemocnici Pelhřimov, IČ: 00511951ve výši 5 500 tis. Kč, Nemocnici Třebíč, IČ: 00839396 ve výši 6 000 tis. Kč a Nemocnici Nové Město na Moravě, IČ: 00842001 ve výši 6 000 tis. Kč na krytí výdajů spojených s akreditací nemocnic.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-07.doc, ZK-05-2008-07, př. 1

08. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0296/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • poskytnutí finanční dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2008-08, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 80 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 80 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-05-2008-08, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-08.doc, ZK-05-2008-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování přípravné dokumentace ke stavbě mostu
M. Vystrčil seznámil zastupitelstvu kraje s žádostí obce Číchov o poskytnutí dotace na zpracování přípravné dokumentace ke stavbě mostu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci obci Číchov, IČ 545643 ve výši 658 270 Kč na úhradu 80% nákladů, které obci vznikly při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, za inženýrskou činnost a přeložku distribuční soustavy fy E.ON v souvislosti se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-05-2008-09, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 658 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 658 300 Kč za účelem poskytnutí dotace obci Číchov, IČ 545643 na úhradu 80% nákladů, které obci vznikly při zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, za inženýrskou činnost a přeložku distribuční soustavy fy E.ON v souvislosti se stavbou mostu přes řeku Jihlavu - napojení obce ze silnice č. III/40510 dle materiálu ZK-05-2008-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-09.doc, ZK-05-2008-09, př. 1, ZK-05-2008-09, př. 2

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Počátky o dotaci na likvidaci škod po orkánu Emma
M. Vystrčil informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout městu Počátky dotaci na likvidaci škod po orkánu Emma. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Počátky, IČ 00248843 ve výši 278 245 Kč na likvidaci škod po orkánu Emma dle materiálu ZK-05-2008-10, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 278 300 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 278 300 Kč za účelem poskytnutí dotace městu Počátky, IČ 00248843 na likvidaci škod po orkánu Emma dle materiálu ZK-05-2008-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-10.doc, ZK-05-2008-10, př. 1, ZK-05-2008-10, př. 2

11. Darování automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
M. Vystrčil doplnil zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat automatickou baličku písku - ZP 2 s příslušenstvím Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina, IČ 70885184 dle materiálu ZK-05-2008-11, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-11.doc, ZK-05-2008-11, př. 1, ZK-05-2008-11, př. 2

12. Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí dotace obcím na výdaje pohotovosti Jednotek požární ochrany II. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci obcím kraje Vysočina na výjezd jednotek SDH mimo katastrální území obce, věcné vybavení a odbornou přípravu za rok 2008 v celkové výši 4 376 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část dle materiálu ZK-05-2008-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-12.doc, ZK-05-2008-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 Příspěvek na soutěže
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na soutěže poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ve výši 100 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů, IČ 86553216 dle materiálu ZK-05-2008-13, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-13.doc, ZK-05-2008-13, př. 1, ZK-05-2008-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí
M. Vystrčil upřesnil zastupitelstvu kraje navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 55 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
- obec Krásněves (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00545210 15 000 Kč;
- obec Vepřová (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00374440 15 000 Kč;
- městys Ostrov nad Oslavou (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00295035 10 000 Kč;
- město Bystřice nad Pernštejnem (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00294136 8 000 Kč;
- město Velké Meziříčí (okres Žďár nad Sázavou), IČ 00295671 7 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-14.doc, ZK-05-2008-14, př. 1

15. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Ministerstvu vnitra za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR v Jihlavě
M. Vystrčil předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí peněžitého daru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar ČR - Ministerstvu vnitra, IČ 00007064 ve výši 400 000 Kč dle materiálů ZK-05-2008-15, ZK-05-2008-15, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-15.doc, ZK-05-2008-15, př. 1

16. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu rozhodnout o udělení Záslužné medaile navrženým kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
medaile dle materiálu ZK-05-2008-16, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-16.doc, ZK-05-2008-16, př. 1, ZK-05-2008-16, př. 2

17. Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje a Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
M. Vystrčil předložil radě kraje ke schválení předložený materiál. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0305/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
odvolává
předsedy, místopředsedy a členy:
- výboru kontrolního;
- výboru finančního;
- výboru regionálního rozvoje;
- výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost;
- Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina;
s účinností k 18. 10. 2008;
ruší
- výbor regionálního rozvoje;
- Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina;
s účinností k 18. 10. 2008.
odpovědnost: OSH
termín: 18. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-17.doc

18. Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
M. Vystrčil podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
D. Oulehla se v krátkosti vyjádřil k obsahu koncepce prevence kriminality a v souvislosti se současnou problematikou extremismu a neofašismu v rámci boje s kriminalitou požádal o rozšíření materiálu.
P. Šlechtický návrh D. Oulehly podpořil.
M. Vystrčil na základě požadavku D. Oulehly navrhl rozšířit návrh usnesení o text: “Zastupitelstvo kraje ukládá zpracovateli materiál dopracovat ve smyslu vznesených připomínek zejména z hlediska preventivních opatření proti extremismu”.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0306/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Bezpečnostní analýzu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-18, př. 1;
schvaluje
Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu ZK-05-2008-18, př. 2;
ukládá
zpracovateli materiál dopracovat ve smyslu vznesených připomínek zejména z hlediska preventivních opatření proti extremismu.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-18.doc, ZK-05-2008-18, př. 1, ZK-05-2008-18, př. 1a, ZK-05-2008-18, př. 2, ZK-05-2008-18, př. 2a

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 19 36, 38 66, 71, 72, 74, 75, 77, 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007
Usnesení 0307/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout dotace dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 dle materiálu ZK-05-2008-19, př. 11;
rozhoduje
poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400) v celkové výši 491 295 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007 dle materiálu ZK-05-2008-19, př. 1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-19.doc, ZK-05-2008-19, př. 1

20. Darování pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0308/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. 2832/203 o výměře 14 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 1092-81-2007 z pozemku par. č. 2832/146 v k.ú. a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Kamenice nad Lipou;
schvaluje
dodatek č. 250 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-20.doc, ZK-05-2008-20, př. 1

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0309/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1521/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 268 m2, par. č. 1521/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 a par. č. 1521/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m2 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 247 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-21.doc, ZK-05-2008-21, př. 1

22. Darování pozemků v k. ú. a obci Vidonín
Usnesení 0310/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 915/5 o výměře 751 m2, par. č. 915/6 o výměře 931 m2 , par. č. 915/7 o výměře 27 m2, par. č. 915/8 o výměře 55 m2, par. č. 915/9 o výměře 33 m2 a par. č. 915/11 o výměře 3 m2, oddělené geometrickým plánem č. 162-4/2008 z pozemku par. č. 915/1 , vše v k.ú. a obci Vidonín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vidonín;
schvaluje
dodatek č. 248 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-22.doc, ZK-05-2008-22, př. 1

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Salačova Lhota
Usnesení 0311/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. 702/46 - ost. plocha, silnice o výměře 165 m2 v k. ú. a obci Salačova Lhota z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Salačova Lhota;
schvaluje
dodatek č. 251 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-23.doc, ZK-05-2008-23, př. 1

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Hluboké
Usnesení 0312/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1145/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 956 m2 a par. č. 1145/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 584 m2 nově oddělených geometrickým plánem č. 275-5167/2008 z pozemku par. č. 1145 v k. ú. a obci Hluboké z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hluboké;
schvaluje
dodatek č. 254 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-24.doc, ZK-05-2008-24, př. 1

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
Usnesení 0313/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1458/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 920 m2 v k. ú. a obci Horní Paseka z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Paseka;
schvaluje
dodatek č. 255 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-25.doc, ZK-05-2008-25, př. 1

26. Darování pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0314/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2795/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 299 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 1754-39/2007 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2215/17 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 256 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-26.doc, ZK-05-2008-26, př. 1

27. Darování pozemku pod chodníkem v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
Usnesení 0315/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2586/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 270 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 208-4799/2008 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2586/1 v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Svatoslav;
schvaluje
dodatek č. 257 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-27.doc, ZK-05-2008-27, př. 1

28. Darování pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč
Usnesení 0316/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
 • par. č. 414/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 890 m2;
 • par. č. 414/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 719 m2;
 • par. č. 414/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 263 m2;
 • par. č. 414/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 423 m2;
 • par. č. 414/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 19 m2;
 • par. č. 414/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2;
 • par. č. 414/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2;
 • par. č. 415/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m2;
oddělené geometrickým plánem č. 72-1189/2007 ze dne 29. 8. 2007 z pozemků par. č. 414/1 a par. č. 415 v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Maleč;
schvaluje
dodatek č. 263 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-28.doc, ZK-05-2008-28, př. 1

29. Darování pozemku v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
Usnesení 0317/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2601/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 172 m2 v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka, nově zaměřený geometrickým plánem č. 194-47/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panenská Rozsíčka;
schvaluje
dodatek č. 262 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-29.doc, ZK-05-2008-29, př. 1

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
Usnesení 0318/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
  • díly a o výměře 109 m2, c o výměře 127 m2 a f o výměře 129 m2 oddělené geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice a sloučené do pozemku označeného jako par. č. 2535/27;
  • pozemek par. č. 2512/17 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice;
  • pozemek par. č. 2512/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 537-28/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice;
  • pozemek par. č. 2512/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 158 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 542-80/2008 z pozemku par. č. 2512/1 v k. ú. a obci Kožichovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kožichovice;
 • nabýt darem pozemek par .č. 2512/13 ostatní plocha, silnice o výměře 23 m2 v k. ú. a obci Kožichovice z vlastnictví obce Kožichovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 260 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-30, př. 1;
 • dodatek č. 261 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-30.doc, ZK-05-2008-30, př. 1, ZK-05-2008-30, př. 2

31. Vzájemné darování pozemků a návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Netín
Usnesení 0319/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
  • převést darem:
   • pozemek par. č. 1509/43 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 348 m2 nově oddělený geometrickým plánem  č. 254-449/2006 od pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín;
   • pozemek par. č. 1530/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 nově oddělený geometrickým plánem  č. 254-449/2006 od pozemku par. č. 1530/1 v k. ú. a obci Netín;
   • pozemek par. č. 1509/42 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 453 m2 nově oddělený geometrickým plánem č. 256-449/2006 od pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín;
   • pozemek par. č. 1509/44 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 697 m2 nově oddělený geometrického plánu č. 281-229/2008 od pozemku par. č. 1509/1 v k. ú. a obci Netín;
z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Netín;
  • nabýt darem:
  • pozemek par. č. 1509/25 ostatní plocha, silnice o výměře 298 m2 v k. ú. a obci Netín;
  • pozemky par. č. 226/2 orná půda o výměře 165 m2 v k. ú. Záseka a obci Netín;
  • pozemek par. č. 226/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Záseka a obci Netín;
z vlastnictví obce Netín do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemek par. č. 226/4 zahrada o výměře 78 m2 v k. ú. Záseka a obci Netín z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že bude-li požadován závazek nepřevoditelnosti pozemku po dobu deseti let, bude ho kraj akceptovat;
schvaluje
 • dodatek č. 264 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 1;
 • dodatek č. 265 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 2;
 • dodatek č. 266 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-31, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-31.doc, ZK-05-2008-31, př. 1, ZK-05-2008-31, př. 2, ZK-05-2008-31, př. 3

32. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0320/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek st. par. č. 205/4 - čp. 829, obchod zastavěná plocha o výměře 1 m2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou nově oddělený geometrickým plánem č. 1870-169/2008 z pozemku st. par. č. 205/2 v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví společnosti ElGé, s. r. o. se sídlem Havlíčkově Brodě, Havlíčkova 3305, PSČ 580 01, IČ: 62027794 za kupní cenu 500,- Kč;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou schváleného dle materiálu ZK-05-2008-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-32.doc, ZK-05-2008-32, př. 1

33. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0321/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-33.doc

34. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Jeclov a obci Velký Beranov
Usnesení 0322/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-34.doc

35. Prodej pozemku v k.ú. Týmova Ves, obec Lukavec
Usnesení 0323/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemek par. č. 460/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 211 m2, oddělený geometrickým plánem z pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 460 v k.ú. Týmova Ves, obec Lukavec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Dřevozpracujícího družstva, Lukavec č.p. 9, PSČ 394 26 Lukavec, IČ: 000 28 631 za dohodnutou kupní cenu 321 100 Kč;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 268 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-05-2008-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-35.doc, ZK-05-2008-35, př. 1

36. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0324/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-36.doc

38. Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0325/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-38.doc

39. Prodej a koupě pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Jemnice a obci Jemnice
Usnesení 0326/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
  • převést úplatně pozemky par. č. 2890/2 - díl c o výměře 12 m2, par. č. 2890/1 - díly e+f o výměře 52 m2 a par. č. 2889/2 o výměře 114 m2, vše v k. ú. a obci Jemnice vzniklé dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31, IČ 25525671 za kupní cenu 8 900 Kč, ke které se připočte 1 000 Kč - polovina nákladů za vyhotovení znaleckých posudků;
  • úplatně nabýt zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 2889/3 díly g+h o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Jemnice vzniklý dle geometrického plánu č. 1548-3365/2007 z vlastnictví EMPO HOLZ, s. r. o., se sídlem Jemnice, U Černého mostu 1029, PSČ 675 31, IČ 25525671 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 3 000 Kč;
schvaluje
dodatek č. 275 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-39, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-39.doc, ZK-05-2008-39, př. 1

40. Prodej pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
Usnesení 0327/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-40.doc

41. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
Usnesení 0328/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
  • převést darem:
 • pozemek par. č. 745/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 558 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 745/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 595 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 745/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 145 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 745/2;
 • pozemek par. č. 772/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 88 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • pozemek par. č. 772/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 744 m2 - oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • pozemek par. č. 772/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 240 m2- oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1;
 • díl c o výměře 28 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 772/1 a sloučený do pozemku par. č. 38;
vše v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov;
 • nabýt darem díl a o výměře 578 m2 oddělený geometrickým plánem č. 194-3909/2007 z pozemku par. č. 38 a sloučený do pozemku par. č. 772/1 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví obce Římov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 258 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-41, př. 1;
 • dodatek č. 259 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-41.doc, ZK-05-2008-41, př. 1, ZK-05-2008-41, př. 2

42. Převod pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
Usnesení 0329/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-42.doc

43. Převod pozemku v k. ú. Věstoňovice a obci Benetice
Usnesení 0330/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-43.doc

44. Převod pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 0331/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
darovat pozemky par. č. 186 -ostatní plocha, zeleň o výměře 165 m2, par. č. 188 - ostatní plocha, zeleň o výměře 302 m2 a par. č. 953/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 92 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem;
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko - technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu ZK-05-2008-44, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-44.doc, ZK-05-2008-44, př. 1

45. Převod pozemků v k. ú. a obci Horní Loučky
Usnesení 0332/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 27-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 178 m2, par. č. 40-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 216 m2, par. č. 58-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 381 m2, par. č. 61-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 73 m2 a par. č. 91-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2, vše v k. ú. a obci Horní Loučky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Loučky;
schvaluje
Dodatek č. 241 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-05-2008-45, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-45.doc, ZK-05-2008-45, př. 1

46. Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
Usnesení 0333/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-46.doc

47. Majetkoprávní vypořádání pozemku - k.ú. a obec Třebíč
Usnesení 0334/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 1507/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1439 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví firmy Benzina, s.r.o., se sídlem Dělnická 12, PSČ 170 04 Praha 4, IČ 60193328 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 223 045 Kč;
schvaluje
dodatek č. 246 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-47, př. 1.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-47.doc, ZK-05-2008-47, př. 1

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
Usnesení 0335/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemky z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-05-2008-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-48.doc

49. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
Usnesení 0336/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky z vlastnictví obce Puklice do vlastnictví kraje Vysočina a z vlastnictví Města Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-49.doc, ZK-05-2008-49, př. 1

50. Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba
Usnesení 0337/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků zastavěných tělesem silnice II/128 z vlastnictví Města Pacov do vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na části pozemků pro rozšíření chodníků z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Města Pacov v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 2;
 • nabýt úplatně pozemek z vlastnictví ČR - Finančního ředitelství v Brně do vlastnictví kraje Vysočina, v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-50, př. 3 za cenu stanovenou dle znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-50.doc, ZK-05-2008-50, př. 1, ZK-05-2008-50, př. 2, ZK-05-2008-50, př. 3

51. Nabytí pozemku pro stavbu III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava
Usnesení 0338/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-51.doc

52. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
Usnesení 0339/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-52, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-52.doc, ZK-05-2008-52, př. 2

53. Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0340/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-53.doc

54. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0341/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-54.doc, ZK-05-2008-54, př. 1

55. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
Usnesení 0342/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina jako budoucím darujícím a obcí Vilémovice jako budoucím obdarovaným na pozemky par. č. 647/5 o výměře 830 m2, par. č. 647/6 o výměře 849 m2, par. č. 663/4 o výměře 3403 m2, par. č. 694/29 o výměře 206 m2, par. č. 694/30 o výměře 28 m2, par. č. 694/31 o výměře 59 m2 a par. č. 694/32 o výměře 2 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-55.doc

56. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3791a Velká Bíteš, Kostelní ul.
Usnesení 0343/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 92/2 o výměře 13 m2 v katastrálním území a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-56.doc

57. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba, změna usnesení 0227/04/2008/ZK
Usnesení 0344/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-57.doc

58. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0345/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 242 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-58, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-58.doc, ZK-05-2008-58, př. 1

59. Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - k. ú. Hodice
Usnesení 0346/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
schválit dodatek č. 240 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-59, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-59.doc, ZK-05-2008-59, př. 1

60. Dodatek Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, vložení majetku do správy příspěvkové organizace
Usnesení 0347/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov dle materiálu ZK-05-2008-60, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-60.doc, ZK-05-2008-60, př. 1

61. Vyjmutí pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí ze správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0348/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 243 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-61, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-61.doc, ZK-05-2008-61, př. 1

62. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0349/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (ÚZ 00081) o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 000 tis. Kč určenou na výkupy pozemků
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-62.doc

63. Výkup pozemků v k. ú. Kuklík, Krátká a Sněžné na Moravě pro stavební úpravy silnice II/353
Usnesení 0350/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-63.doc, ZK-05-2008-63, př. 1, ZK-05-2008-63, př. 2, ZK-05-2008-63, př. 3, ZK-05-2008-63, př. 4, ZK-05-2008-63, př. 5, ZK-05-2008-63, př. 6

64. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. a obec Humpolec
Usnesení 0351/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího prodávajícího a společností E.ON Česká republika, s.r.o. , F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice IČ: 257 33 591 na straně budoucího kupujícího, v níž se smluvní strany zaváží po geometrickém zaměření části pozemku par. č. 1462/5 v k. ú. a obci Humpolec v rozsahu cca 25 m2 k uzavření kupní smlouvy za cenu v místě a čase obvyklou, tj. za částku 390,- Kč/ m2 + 11 790,- Kč jako hodnotu trvalého porostu, bude-li GP plánem dotčen.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-64.doc

65. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Štědrovice, obec Čáslavsko
Usnesení 0352/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Čáslavsko, ve které se kraj po vydání správního rozhodnutí o vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě zaváže uzavřít darovací smlouvu na převod pozemků par. č. 636/4 - ostatní plocha, silnice a PK par. č. 632/1 v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko a komunikace na těchto pozemcích postavené, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavsko.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-65.doc

66. Nabídka majetku v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty
Usnesení 0353/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
nabídku převodu nepotřebného majetku státu v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace dle materiálu ZK-05-2008-66, př. 1;
rozhoduje
nevyužít tuto nabídku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-66.doc, ZK-05-2008-66, př. 1

71. Darování pozemků v k. ú. a obci Pavlov
Usnesení 0354/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. 283/5 o výměře 516 m2, par. č. 283/6 o výměře 88 m2 , par. č. 283/7 o výměře 53 m2, par. č. 283/8 o výměře 54 m2 a par. č. 283/9 o výměře 194 m2, zaměřené geometrickým plánem č. 139-87-2008 z pozemku par. č. 283/4 , vše v k. ú. Pavlov u Rynárce a obci Pavlov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
schvaluje
dodatek č. 249 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-71, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-71.doc, ZK-05-2008-71, př. 1

72. Budoucí převzetí silničního majetku v souvislosti se stavbou ŘSD ČR I/34 Rouštany - Pohled
Usnesení 0355/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a krajem Vysočina, podle které Ředitelství silnic a dálnic ČR převede a kraj Vysočina převezme do svého vlastnictví úsek stávající silnice I/34 od křižovatky se silnicí III/03422 do místa budoucí křižovatky se silnicí I/19;
 • nabýt bezúplatným převodem od Ředitelství silnic a dálnic ČR stavební objekt SO 103 v budoucnu vybudovaný v rámci stavby I/34 Rouštany - Pohled do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-72.doc

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 0356/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 4 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 4 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-74.doc

75. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0357/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-75.doc

77. Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
Usnesení 0358/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 276 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-05-2008-77, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-77.doc, ZK-05-2008-77, př. 1

79. Nabytí pozemků pro silnici II/602 a III/01819 - změna usnesení
Usnesení 0359/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-79.doc

37. Prodej nemovitostí v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
M. Houška sdělil zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu.
V souvislosti s dosud nevyjasněnou koncepcí Ministerstva práce a sociálních věcí se V. Novotný dotázal na účel prodeje pozemků České správě sociálního zabezpečení a navrhl doplnit usnesení o podmínku využití prostor pro účely výstavby nového sídla krajských organizačních složek.
M. Vystrčil k dotazu V. Novotného nejprve upřesnil navrhované koncepční postupy Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se fungování a rozmíštění budoucích krajských správ sociálního zabezpečení a poté přednesl návrh na rozšíření návrhu usnesení o text: “Zastupitelstvo kraje deklaruje, že převod pozemků je činěn za účelem vytvoření územní správy sociálního zabezpečení, která bude zajišťovat činnost pro celé území kraje Vysočina“.
Zastupitelstvo kraje akceptovalo navržené doplnění usnesení a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0360/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést úplatně pozemky par. č. 3942/5 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, par. č. 3942/10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m2, par. č. 3942/13 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 6 272 m2, par. č. 3943 - zast. plocha a nádvoří o výměře 311 m2, budovu bez č.p/č.e. stojící na pozemku par.č. 3942/5, budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č.3942/10 a budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku par. č. 3943, vše v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit pro Českou správu sociálního zabezpečení za kupní cenu 3 300 000 Kč s tím, že současně bude zřízeno věcné břemeno uložení a provozování kabelů nízkého napětí a sdělovacích kabelů v pozemku par. č. 3942/13 v k. ú. a obci Jihlava ve prospěch kraje Vysočina jako vlastníka nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava dle smlouvy kupní a o zřízení věcného břemene dle materiálu ZK-05-2008-37, př. 1;
deklaruje,
že převod pozemků je činěn za účelem vytvoření územní správy sociálního zabezpečení, která bude zajišťovat činnost pro celé území kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-37.doc, ZK-05-2008-37, př. 1

67. Prodej nemovitosti se současným bezúplatným zřízením věcného břemene užívání části prodávané budovy v k. ú. Sasov, obec Jihlava
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh prodeje nemovitostí v k. ú. Sasov, obec Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0361/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 26 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-67.doc

68. Změna usnesení 0394/06/2007/ZK, nabytí nemovitého a movitého majetku v k. ú. Helenín, obec Jihlava, schválení rozpočtového opatření
M. Houška upřesnil zastupitelstvu kraje předložený návrh na změnu usnesení 0394/06/2007/ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0362/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč;
si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věci nacházejících se ve skladovém areálu Helenín č.p. 4979 do vlastnictví kraje Vysočina;
rozhoduje
 • změnit usnesení 0394/06/2007/ZK tak, že usnesení se doplňuje o část:
 • schvaluje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené  o částku 3 282 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 282 tis. Kč určenou na nákup nemovitostí a movitých věcí v k.ú. Helenín a obci Jihlava“;
a dále se usnesení mění tak, že text
„rozhoduje nabýt úplatně budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 342, budovu č. p. 4979 jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 345, budovu bez č.p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 347, budovu bez č. p./č.e. jiná stavba postavenou na pozemku par. č. 348, pozemky par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 3137 m2, par. č. 339/2 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 901 m2, par. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2, par. č. 344/1 ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha o výměře 707 m2, par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1670 m2, par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří - společný dvůr o výměře 1157 m2, par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2 a par. č. 348 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1197 m2, vše k. ú. Helenín a obci Jihlava se všemi součástmi a příslušenstvím tak, jak je obsaženo ve znaleckém posudku č. 4121/257/07 vypracovaném ke dni 8. 10. 2007 Marcelem Kurhajcem z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 31 984 210 Kč“ se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
„rozhoduje nabýt úplatně z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha, Vršovice 101 01, IČ 67779999 do vlastnictví kraje Vysočina:
  • pozemek par. č. 339/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 137 m2
  • pozemek par. č. 339/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 901 m2
  • pozemek par. č. 342 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1009 m2
  • pozemek par. č. 344/1 ost. plocha, sportoviště o výměře 707 m2
  • pozemek par. č. 345 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1696 m2
  • pozemek par. č. 346 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1131 m2
  • pozemek par. č. 347 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1567 m2
  • pozemek apr. č. 348/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 1169 m2
  • pozemek par. č. 348/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2
  • budovu č.p. 4979 jiná stavba stojící na pozemku par. č. 345
  • budovu bez č.p./č.e. jiná stavba stojící na pozemku par. č. 342
  • budovu bez č.p./č.e. jiná stavba stojící na pozemku par. č. 347
  • budovu bez č.p./č.e. jiná stavba stojící na pozemku par. č. 348/2, vše v k. ú. Helenín, obec Jihlava;
za cenu stanovenou znaleckým posudkem Marcela Kurhajce ve výši 33 781 630 Kč a dále:
  • zařízení plynové kotelny za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 10/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 1 200 000 Kč;
  • movité věci ve skladovém areálu Helenín č. p. 4979 (přístřešky u kotelny, plechovou vrátnici, plechové garáže) v rozsahu a za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 32/2008 znalkyně Milady Víškové ve výši 285 000 Kč".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-68.doc

69. Koupě nemovitosti v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh koupě nemovitosti v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené do vlastnictví kraje Vysočina.
Z. Dobrý v rámci svého příspěvku vyjádřil nesouhlasné stanovisko s předloženým návrhem.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0363/05/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-69.doc, ZK-05-2008-69, př. 1

70. Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje návrh na uzavření dodatku Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0364/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-70, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-70.doc, ZK-05-2008-70, př. 1

73. Převod bytového fondu a související infrastruktury v obci Nové Město na Moravě a obci Sněžné
M. Houška podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu související s převodem bytového fondu a související infrastruktury.
K navrhovanému postupu převodu bytových domů vyjádřili svůj postoj Z. Dobrý, V. Novotný, D. Oulehla, Z. Marková a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0365/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 1 za kupní cenu 11 800 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě, IČ 00294900; rozdíl mezi kupní cenou a cenou obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 16 300 000 Kč, tedy 4 500 000 Kč, je poskytnut jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 2 za kupní cenu 1 250 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Sněžné, IČ 00295451; rozdíl mezi kupní cenou a cenou obvyklou stanovenou dle znaleckého posudku ve výši 2 868 000 Kč, tedy 1 618 000 Kč, je poskytnut jako podpora malého rozsahu ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 3 do vlastnictví města Nové Město na Moravě, IČ 00294900;
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 4 do vlastnictví městyse Sněžné, IČ 00295451;
 • poskytnout městu Nové Město na Moravě, IČ 00294900 peněžitý dar ve výši 7 850 000 Kč za podmínek uvedených v Darovací smlouvě dle materiálu ZK-05-2008-73, př. 9;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. o částku 7 850 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnost j. n. položky Nespecifikovaná rezerva o tuto částku určenou na poskytnutí finančního daru městu Nové Město na Moravě.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-73.doc, ZK-05-2008-73, př. 1, ZK-05-2008-73, př. 2, ZK-05-2008-73, př. 3, ZK-05-2008-73, př. 4, ZK-05-2008-73, př. 7, ZK-05-2008-73, př. 8, ZK-05-2008-73, př. 9

76. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - Činnost regionální správy
M. Houška předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0366/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 16 234 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2008, kapitoly Nemovitý majetek, § 6172 Činnost regionální správy (ÚZ 98712) za účelem financování aktivit týkajících se sídla kraje.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 4, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-76.doc

78. Vzájemné převody nemovitého majetku mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, zrušení Základní umělecké školy Jihlava, převod vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související převod movitého majetku, práv a závazků, peněžitý dar, návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Houška doplnil zastupitelstvu kraje informace k předloženému materiálu a požádal o úpravu návrhu usnesení a materiálů ZK-05-2008-78, př. 9, ZK-05-2008-78, př. 11.
Z. Dobrý v rámci svého příspěvku vyjádřil nesouhlasné stanovisko s předloženým návrhem. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatele akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0367/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava budovu objekt bydlení č.p. 65 v Jihlavě postavenou na pozemku par. Č. 100, garáž bez č.p./č.e postavenou na pozemku par. Č. 101, pozemky par. Č. 100, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2, par. Č. 101, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 m2, par. Č. 102, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 101 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 1;
 • poskytnout statutárnímu městu Jihlava věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 3;
 • nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina budovu objekt bydlení č.p. 1317 v Jihlavě postavenou na pozemku par. Č. 2766 a pozemek par. Č. 2766  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 393 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po dobu 20-ti let od vkladu vlastnického práva za cenu 1000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 4;
 • nabýt darem z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina budovu objekt bydlení č.p. 1468 v Jihlavě postavenou na pozemku par. Č. 3002 a pozemek par. Č. 3002  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 665 m2 vše v k. ú. a obci Jihlava se zřízením předkupního práva ve prospěch dárce po dobu 20-ti let od vkladu vlastnického práva za cenu 1000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 5;
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 6;
schvaluje
  • smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 7;
  • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 8;
  • za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč,
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. o částku 15 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 15 mil. Kč určenou na poskytnutí peněžitého daru statutárnímu městu Jihlava pro potřeby Základní umělecké školy Jihlava;
  • poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 mil. Kč statutárnímu městu Jihlava pro potřeby Základní umělecké školy Jihlava dle darovací smlouvy dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 2;
  • dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní umělecké školy Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 9upr1;
  • dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1 dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 10;
  • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava dle materiálu ZK-05-2008-78, př. 11upr1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-78.doc, ZK-05-2008-78, př. 1, ZK-05-2008-78, př. 2, ZK-05-2008-78, př. 3, ZK-05-2008-78, př. 4, ZK-05-2008-78, př. 5, ZK-05-2008-78, př. 6, ZK-05-2008-78, př. 7, ZK-05-2008-78, př. 8, ZK-05-2008-78, př. 9, ZK-05-2008-78, př. 10, ZK-05-2008-78, př. 11

80. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2008
D. Oulehla předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy o kontrolách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0368/05/2008/ZK
Zastupitelstva kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 1/2008, 2/2008, 3/2008 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-05-2008-80, př. 1, ZK-05-2008-80, př. 2, ZK-05-2008-80, př. 3.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-80.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 81 90 v bloku. M. Černá zdůvodnila navrhované úpravy v bodech 82, 84, 87 a požádala o jejich schválení v rámci navrhovaného bloku. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a schválilo následující návrhy usnesení.

81. Program obnovy venkova Vysočiny 2008 - žádost obce Unčín o změnu účelu použití přiznané dotace
Usnesení 0369/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu účelu použití dotace poskytnuté v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0100/02/2008/ZK ze dne 25. 3. 2008 obci Unčín z původního účelu použití Oprava hospodářské budovy na nový účel použití Oprava střechy na domě čp. 66 .
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-81.doc, ZK-05-2008-81, př. 1

82. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod
Usnesení 0370/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2008-82, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-82.doc, ZK-05-2008-82, př. 1

83. Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina
Usnesení 0371/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-05-2008-83, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-83.doc, ZK-05-2008-83, př. 1, ZK-05-2008-83, př. 2, ZK-05-2008-83, př. 3

84. Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
Usnesení 0372/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2 dle materiálu ZK-05-2008-84, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-84.doc, ZK-05-2008-84, př. 1

85. Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu
Usnesení 0373/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • informace o realizovaných grantových schématech dle materiálů ZK-05-2008-85, př. 1, ZK-05-2008-85, př. 2;
 • Auditorskou zprávu pro zvláštní účely pro Grantové schéma na podporu malých a středních podnikatelů dle materiálu ZK-05-2008-85, př. 3;
 • Auditorskou zprávu pro zvláštní účely pro Grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-85, př. 4.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-85.doc, ZK-05-2008-85, př. 1, ZK-05-2008-85, př. 2

86. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
Usnesení 0374/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 14. 2. 2007 dle materiálu ZK-05-2008-86, př. 1.
odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-86.doc, ZK-05-2008-86, př. 1, ZK-05-2008-86, př. 2

87. Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve Studenci - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu a smlouva o poskytnutí dotace
Usnesení 0375/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů mezi krajem Vysočina a Ústavem biologie obratlovců AV České republiky, v.v.i., dle materiálu ZK-05-2008-87, př. 3;
 • poskytnout dotaci v maximální výši 2 000 tis. Kč Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., IČ 68081766 dle materiálu ZK-05-2008-87, př. 2upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3809 Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 000 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace Ústavu biologie obratlovců AV ČR,v.v.i., IČ 68081766 dle materiálu ZK-05-2008-87, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR, OE, OŠMS
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-87.doc, ZK-05-2008-87, př. 1, ZK-05-2008-87, př. 2, ZK-05-2008-87, př. 3, ZK-05-2008-87, př. 4

88. Revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina
Usnesení 0376/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
revizi Územní energetické koncepce kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-88, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-88.doc, ZK-05-2008-88, př. 1, ZK-05-2008-88, př. 2, ZK-05-2008-88, př. 2a

89. Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu-společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
Usnesení 0377/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • uzavření Dohody o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery (Vysočina Tourism, příspěvková organizace - projektový partner 2) v rámci projektu předkládaného s žádostí o podporu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 dle materiálu ZK-05-2008-89, př. 3;
 • obsah projektu Přeshraniční rozvíjení komunikace s cílovými trhy v České republice a v Rakousku pro turistické regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko v Operačním programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 v prioritní ose 1 Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how, oblast podpory Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času, dle materiálu ZK-05-2008-89, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-89.doc, ZK-05-2008-89, př. 1, ZK-05-2008-89, př. 2, ZK-05-2008-89, př. 3

90. Projekt Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina
Usnesení 0378/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600.000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-90.doc, ZK-05-2008-90, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 91, 92, 94 97, 99 104, 106 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

91. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v kraji Vysočina
Usnesení 0379/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu usnesení č. 0193/03/2008/ZK ze dne 13. 5. 2008, a to:
 • text bodu ve znění:
„poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v celkové výši 3 122 325,- Kč žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2008-55, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 01/08“ se nahrazuje novým textem:
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v celkové výši 3 145 925,- Kč žadatelům uvedeným v materiálu ZK-05-2008-91, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 01/08“;
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-91.doc, ZK-05-2008-91, př. 1

92. Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
Usnesení 0380/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-92, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-92.doc, ZK-05-2008-92, př. 1, ZK-05-2008-92, př. 2

94. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
Usnesení 0381/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, v rámci konaného 18. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč (ORJ 4000, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury) nakladateli knihy, která byla nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-94.doc

95. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce AXIS CUP 2008
Usnesení 0382/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ: 63438216 na krytí nákladů spojených s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2008;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 rozpočtu kraje Vysočina - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem Vysočina v roce 2008) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 25 tis. Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 25 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace pro Jihlavský plavecký klub AXIS, IČ 63438216 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodních plaveckých závodů AXIS CUP 2008, dle materiálů ZK-05-2008-95, př. 1, ZK-05-2008-95, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-95.doc, ZK-05-2008-95, př. 1, ZK-05-2008-95, př. 2

96. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Cihelna Třešť 2008
Usnesení 0383/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč občanskému sdružení Tančírna Třešť, Na vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť, IČ: 26548160 na krytí nákladů spojených s pořádáním projektu Cihelna Třešť 2008 & Obludárium bří Formanů aneb  Cihelna pro děti a jejich rodiče , dle materiálu ZK-05-2008-96, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace pro občanské sdružení Tančírna Třešť, Na vyhlídce 92/2, 589 01 Třešť, IČ: 26548160 na krytí nákladů spojených s pořádáním projektu Cihelna Třešť 2008 & Obludárium bří Formanů aneb  Cihelna pro děti a jejich rodiče, dle materiálu ZK-05-2008-96, př. 1, materiálu ZK-05-2008-96, př. 2 a materiálu ZK-05-2008-96, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-96.doc, ZK-05-2008-96, př. 1, ZK-05-2008-96, př. 2, ZK-05-2008-96, př. 3

97. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0384/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, IČ 63438216 v celkové výši 16 620 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle tabulky 1 materiálu ZK-05-2008-97, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-97.doc, ZK-05-2008-97, př. 1, ZK-05-2008-97, př. 2, ZK-05-2008-97, př. 3, ZK-05-2008-97, př. 4

99. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
Usnesení 0385/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně na rok 2008 školám uvedeným v materiálu ZK-05-2008-99, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-99.doc, ZK-05-2008-99, př. 1

100. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
Usnesení 0386/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení neinvestiční dotace z MŠMT pro Střední školu stavební Jihlava na realizaci vyhlášeného rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech ve výši 1 500 tis. Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-100.doc

101. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2008 a k 1. 8. 2008
Usnesení 0387/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 1 401 401 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-101, př. 11 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 345 157 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-101, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-101.doc, ZK-05-2008-101, př. 1, ZK-05-2008-101, př. 2, ZK-05-2008-101, př. 3

102. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce“
Usnesení 0388/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši 8 607 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 15 533 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 2 a soukromým školám a školským zařízením v celkové výši 837 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-102, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-102.doc, ZK-05-2008-102, př. 1, ZK-05-2008-102, př. 2, ZK-05-2008-102, př. 3

103. Zkrácení názvu, přestěhování a vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
Usnesení 0389/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82, dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 1;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velké Meziříčí, dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 2;
 • Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, dle materiálu ZK-05-2008-103, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-103.doc, ZK-05-2008-103, př. 1, ZK-05-2008-103, př. 2, ZK-05-2008-103, př. 3

104. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0390/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-05-2008-104, př. 1 kódy 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 4C,D, 4A,B, 5A, 5B,C, 8B, 8C, 9A, 9B, 11A, 11B, 12A, 12B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 11. 2008 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-104.doc, ZK-05-2008-104, př. 1

106. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Pacov, Španovského 319 a související převod movitého majetku, peněžní dar
Usnesení 0391/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-106.doc, ZK-05-2008-106, př. 1, ZK-05-2008-106, př. 2, ZK-05-2008-106, př. 3, ZK-05-2008-106, př. 4, ZK-05-2008-106, př. 5

93. Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008
J. Fischerová zdůvodnila navrhovanou úpravu usnesení a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0392/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy ze sekce Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008 dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu ZK-05-2008-93, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-93.doc, ZK-05-2008-93, př. 1

98. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Učebny mechatroniky ve středních školách
J. Fischerová předložila zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci na podporu zřizování a vybavování učeben mechatroniky v rámci projektu Učebny mechatroniky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0393/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši maximálně 5 682,81 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši maximálně 2 217,19 tis. Kč z kapitoly Školství, mládeže a sportu příspěvkovým organizacím kraje dle materiálu ZK-05-2008-98, př. 1 za účelem podpory zřizování a vybavování učeben mechatroniky v rámci projektu Učebny mechatroniky;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 900,00 tis. Kč při současném zvýšení § 3122 Střední odborné školy, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 611,41 tis. Kč a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 461,94 tis. Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 71,40 tis. Kč a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 1 755,25 tis. Kč s určením pro příspěvkové organizace jmenovitě uvedené v materiálu ZK-05-2008-98, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-98.doc, ZK-05-2008-98, př. 1

105. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
J. Fischerová okomentovala zastupitelstvu kraje předložený záměr poskytnout finanční prostředky na realizaci daného projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0394/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se zapojením kraje Vysočina do projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-05-2008-105, př. 1;
schvaluje
záměr poskytnout prostředky z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu ZK-05-2008-105, př. 1 maximálně ve výši 23,25 mil. Kč za celé pětileté období trvání projektu, avšak pouze do výše 50% skutečných nákladů projektu a za podmínky, že orgány ČEZ a. s. schválí zapojení ČEZ a. s. do projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině.
odpovědnost: krajský úřad
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-105.doc, ZK-05-2008-105, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 107 116 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

107. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Usnesení 0395/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zvýšit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2008 o 7 699 492 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě;
 • zvýšit rozsah základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina roku 2008 o 4 711 178 Kč ve veřejné drážní osobní dopravě;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 7 699 500 Kč a § 2242 Provoz veřejné železniční dopravy o částku 4 711 200 Kč určenou na zvýšené výdaje související s dopravní obslužností ve veřejné linkové osobní dopravě a s dopravní obslužností ve veřejné drážní osobní dopravě při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 12 410 700 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství a odbor ekonomický
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-107.doc, ZK-05-2008-107, př. 1, ZK-05-2008-107, př. 2, ZK-05-2008-107, př. 3

108. Žádost o poskytnutí podpory projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
Usnesení 0396/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 35 mil. Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-05-2008-108, př. 2, Část A;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice dle materiálu ZK-05-2008-108, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 16. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-108.doc, ZK-05-2008-108, př. 1, ZK-05-2008-108, př. 2, ZK-05-2008-108, př. 3

109. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
Usnesení 0397/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-05-2008-109, př. 1 a materiálu ZK-05-2008-109, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-109.doc, ZK-05-2008-109, př. 1, ZK-05-2008-109, př. 2

110. Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí
Usnesení 0398/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
přijmout dar - projektovou dokumentaci v rozsahu dle darovací smlouvy, která je přílohou materiálu ZK-05-2008-110, př. 1 od města Velké Meziříčí.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-110.doc, ZK-05-2008-110, př. 1

111. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - vichřice Emma
Usnesení 0399/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450, příspěvkové organizaci ve výši 3 962 tis. Kč na pokrytí mimořádných nákladů vynaložených na odstranění škod způsobených vichřicí Emma;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 3 962 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí mimořádných nákladů vynaložených na odstranění škod způsobených vichřicí Emma při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 962 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 31.12.2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-111.doc

112. Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
Usnesení 0400/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
změnu usnesení č. 0256/08/2007/RK ze dne 20. 2. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-112.doc, ZK-05-2008-112, př. 1, ZK-05-2008-112, př. 2, ZK-05-2008-112, př. 3, ZK-05-2008-112, př. 4

113. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- zvýšení provozního příspěvku KSÚSV, p. o. o zvýšení cen PHM
Usnesení 0401/05/2008/ZK
zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočina, IČ 00090450, příspěvkové organizaci ve výši 3 447 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008;
schvaluje
schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 3 447 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na pokrytí zvýšených nákladů na pořízení PHM v roce 2008 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 447 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický a ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-113.doc

114. Dodatek č. 136P/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
Usnesení 0402/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 136P/2008/1 dle materiálu ZK-05-2008-114, př. 1upr1;
schvaluje
jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2008/1, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, a přijímá závazek příjemce k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké se podle Dodatku č. 136P/2008/1 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 136P/2008/1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-114.doc, ZK-05-2008-114, př. 1

115. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0403/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, IČ 00090450 investiční dotaci ve výši 5 920 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 1 a neinvestiční dotaci ve výši 9 266 000 Kč na dofinancování oprav mostů jmenovitě uvedených v materiálu ZK-05-2008-115, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 15 186 000 Kč jmenovitě uvedených dle materiálu ZK-05-2008-115, př. 3 při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 9 266 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 5 920 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-115.doc, ZK-05-2008-115, př. 1, ZK-05-2008-115, př. 2, ZK-05-2008-115, př. 3

116. Městys Jimramov - odstranění dopravní závady - návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0404/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci městysu Jimramov ve výši 200 000 Kč s určením na výdaje spojené s úhradou kupní ceny za výkup nemovitosti - objektu bývalého hostince Koruna v městysu Jimramov ;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 200 tis. Kč určenou na poskytnutí dotace městysu Jimramov na výdaje spojené s úhradou kupní ceny za výkup nemovitosti - objektu bývalého hostince Koruna v městysu Jimramov.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-116.doc, ZK-05-2008-116, př. 1, ZK-05-2008-116, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 117 121 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

117. Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina
Usnesení 0405/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrh postupu na zabezpečení přípravy projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-117, který by měl být předložen do OP ŽP;
schvaluje
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina v celkové výši max. 6,4 mil. Kč na zvláštní účet projektu s tím, že finance budou uvolňovány v průběhu let 2009 - 2013 postupně dle aktuální potřeby projektu;
 • závazek kraje Vysočina na předfinancování projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina v letech 2009 - 2013 v celkové výši max. 6,4 mil. Kč a závazek na zajištění vlastních zdrojů financování projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina ve výši max. 640 tisíc Kč;
 • snížení částek uvedených v usnesení č. 0515/07/2007/ZK tak, že částka 14 mil. Kč se mění na částku 1,5 mil. a částka 1,4 mil. se mění na 150 tis. Kč;
ukládá
OŽP dopracovat žádost o podporu projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina a předložit ji ke schválení radě kraje.
odpovědnost: OŽP
termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-117.doc, ZK-05-2008-117, př. 1, ZK-05-2008-117, př. 2

118. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu přístrojového vybavení v Nemocnici Havlíčkův Brod
Usnesení 0406/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši max. 24 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Zdravotnické přístroje Nemocnice Havlíčkův Brod s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-118.doc

119. Cena hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
Usnesení 0407/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
celostátní soutěž s názvem Bezpečná nemocnice dle materiálu ZK-05-2008-119;
uděluje
putovní Cenu hejtmana kraje Vysočina Bezpečná nemocnice tomu lůžkovému zdravotnickému zařízení, jehož projekt se na základě vyhodnocení odborné komise umístí na 1. místě celostátní soutěže;
bere na vědomí
kritéria pro hodnocení přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení uvedená v materiálu ZK-05-2008-119, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-119.doc, ZK-05-2008-119, př. 1, ZK-05-2008-119, př. 2, ZK-05-2008-119, př. 3

120. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na realizaci projektového záměru mobilní podpory výjezdů ZZS
Usnesení 0408/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 9 383 tis Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00058) o částku 4 583 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 4 583 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, zvýšení § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (UZ 00054) o částku 4 800 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 4 800 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, o částku 9 383 tis. Kč za účelem realizace projektu mobilní podpory výjezdů ZZS.
odpovědnost: OSVZ, ředitel ZZS, OI, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-120.doc, ZK-05-2008-120, př. 1

121. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Usnesení 0409/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje:
 • poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 6 300 tis Kč;
 • poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 300 tis Kč;
 • poskytnout neinvestiční dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 1 298 tis Kč;
na pokrytí investičních a neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení;
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 7 600 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 6 300 tis. Kč;
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 1 300 tis. Kč;
při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 7 600 tis. Kč;
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o celkovou částku 1 298 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 1 298 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace :
 • u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 6 300 tis. Kč;
 • u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 300 tis. Kč;
na pokrytí investičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o částku 1 298 tis. Kč na pokrytí neinvestičních nákladů souvisejících s vybudováním náhradních prostor pro přestěhovaná lůžková a ambulantní oddělení.
odpovědnost: OSVZ, ekonomický odbor, ředitelé Nemocnice Pelhřimov, p. o., Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o.
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-121.doc, ZK-05-2008-121, př. 1, ZK-05-2008-121, př. 2

122. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od občanského sdružení Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu
J. Vondráček předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0410/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (položka 2420 - Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů) o částku 4 039 tis. Kč a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (pol. 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: do 25. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-122.doc

123. Informace o koncepci Charitní Domácí hospicové péče a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Vondráček podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
V. Novotný v krátkosti informoval zastupitele o zasedání finančního výboru, který v rámci svého jednání diskutoval o podnětu Oblastních charit kraje Vysočina ohledně fungování ambulantní hospicové péče. V souvislosti s tím navrhl, aby zastupitelstvo kraje v současné době vzalo informaci o připravovaném konceptu zajištění hospicové péče pouze na vědomí a následným postupem projetku se zabývalo další zastupitelstvo kraje.
L. Joukl, Z. Dobrý ve svém vyjádření podpořili předřečníka.
J. Nekula tlumočil souhlasné doporučení sociální komise.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0411/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
koncept zajištění hospicové péče předložený Oblastními charitami v kraji Vysočina s tím:
 • že tento koncept naplňuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina na období 2008 2009 a Zdravotní plán kraje Vysočina;
 • že Oblastní charity v kraji Vysočina budou pro rok 2009 žádat o financování středisek v Jihlavě, Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Bodě a Pelhřimově ze všech obvyklých zdrojů financování hospicové péče a z rozpočtu kraje bude na provoz tohoto střediska poskytován pouze příspěvek doplňující ostatní zdroje;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 550 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 550 000,- Kč , určenou na poskytnutí dotací Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1928, 602 00, Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01, Havlíčkův Brod a Oblastní charitě Pelhřimov, IČ: 47224541, se sídlem Solní 1814, 393 01, Pelhřimov  na provoz Charitní Domácí hospicové péče na čtvrté čtvrtletí roku 2008;
rozhoduje
poskytnout dotaci:
 • Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, se sídlem Třída Kpt. Jaroše 1928, 602 00, Brno ve výši 1 530 000 Kč dle materiálu ZK-05-2008-123, př. 1 Smlouva o poskytnutí dotace;
 • Oblastní charitě Havlíčkův Brod, IČ: 15060233, se sídlem B. Němcové 188, 580 01, Havlíčkův Brod ve výši 510 000,- Kč dle materiálu ZK-05-2008-123, př. 1 Smlouva o poskytnutí dotace;
 • Oblastní charitě Pelhřimov, IČ: 47224541, se sídlem Solní 1814, 393 01, Pelhřimov ve výš 510 000,- Kč dle materiálu ZK-05-2008-123, př. 1 Smlouva o poskytnutí dotace.
odpovědnost: OSVZ
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, proti 0, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-123.doc, ZK-05-2008-123, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 124 127 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

124. Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
Usnesení 0412/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
příslib poskytnutí dotace ve výši max. 25 % z celkových nákladů, maximálně však 1 050 000 Kč (včetně neuznatelných nákladů), ze zvláštního účtu vod kraje Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu kvality podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov za podmínky, že na monitoring budou poskytnuty finanční prostředky z OPŽP a SFŽP ČR.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-124.doc, ZK-05-2008-124, př. 1

125. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
Usnesení 0413/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
  • zapojení finančních prostředků ve výši 6 257 000 Kč ze zvláštního účtu vod kraje do rozpočtu kraje, kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pro poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce;
  • poskytnout investiční dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 25 604 962 Kč dle materiálu ZK-05-2008-125, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-125.doc, ZK-05-2008-125, př. 1, ZK-05-2008-125, př. 2, ZK-05-2008-125, př. 3

126. Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů) v rámci kapitoly Zemědělství
Usnesení 0414/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout investiční dotace obcím z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda ve výši 3 314 500 Kč dle materiálu ZK-05-2008-126, př. 1 na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací, podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících objektů).
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-126.doc, ZK-05-2008-126, př. 1, ZK-05-2008-126, př. 2

127. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
Usnesení 0415/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2008-127, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 10. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-127.doc, ZK-05-2008-127, př. 1, ZK-05-2008-127, př. 2, ZK-05-2008-127, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 128 130 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

128. Mezinárodní stáž na KrÚ kraje Vysočina
Usnesení 0416/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
mezinárodní spolupráci popsanou v materiálu ZK-05-2008-128;
pověřuje
hejtmana kraje podpisem materiálu ZK-05-2008-128, př. 1 za hostitelskou organizaci stáže.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: říjen 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-128.doc, ZK-05-2008-128, př. 1, ZK-05-2008-128, př. 2

129. Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
Usnesení 0417/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
  • vstup kraje Vysočina do projektu ICHNOS Plus;
  • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 4 703 tis Kč. na zvláštní účet určený na financování projektu ICHNOS Plus, s tím že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
ukládá
odboru informatiky po obdržení smluvních podkladů k projektu připravit podkladový materiál pro zastupitelstvo kraje.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: září 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-129.doc, ZK-05-2008-129, př. 1, ZK-05-2008-129, př. 2

130. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
Usnesení 0418/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
za podmínky, že Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém 5. zasedání dne 16. 9. 2008 schválí rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 50 mil. Kč;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 248 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 248 000,- Kč určenou na poskytnutí dotací dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina pro město Bystřice nad Pernštejnem;
rozhoduje
poskytnout dotaci dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/07 na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 ve výši 247 817,- Kč.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 1. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-130.doc, ZK-05-2008-130, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 131 - 138 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

131. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území
Usnesení 0419/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Obnova památkově chráněných území na podporu obnovy nepamátkových objektů na území městských památkových rezervací a zón v objemu 1 147 tis. Kč dle materiálu ZK-05-2008-131, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Obnova památkově chráněných území ve složení:
ODS Tomáš Dufek (PE), Hana Müllerová (JI),
KDU-ČSL Jaroslav Poborský (HB), Jan Štefáček (HB),
KSČM Jan Slámečka (ZR), Blanka Vyhnalíková (HB),
ČSSD Miroslav Báňa (ZR), Emil Dračka (TR),
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI), Marie Černá (TR);
 • Jaroslava Huňáčka předsedou řídicího výboru grantového programu Obnova památkově chráněných území;
 • garantem grantového programu Obnova památkově chráněných území odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-131.doc, ZK-05-2008-131, př. 1

132. Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2009
Usnesení 0420/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Volný čas 2009 dle materiálu ZK-05-2008-132, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Volný čas 2009 ve složení:
ODS Vladislav Nechvátal (JI), Věra Matějíčková (ZR),
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR), Jiří Havlíček (HB),
KSČM Jaroslava Bambasová (PE), Roman Ondrušek (PE),
ČSSD Petr Krčál (ZR), Jaroslava Čermáková (HB),
SNK ED Zdeněk Jirsa (JI), Hana Žáková (TR);
 • Vladislava Nechvátala předsedou řídicího výboru grantového programu Volný čas 2009;
 • garantem grantového programu Volný čas 2009 odbor školství, mládeže a sportu a zástupce garanta Věru Trávníkovou s právem hlasovacím a Vilibalda Prokopa s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-132.doc, ZK-05-2008-132, př. 1

133. FOND VYSOČINY - Grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Usnesení 0421/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem dle materiálu ZK-05-2008-133, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2008/II ve složení:
ODS Pavel Hájek (PE), Zdeněk Čermák (TR),
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB), Jan Karas (TR),
KSČM Jiří Vlach (JI), Ladislav Brož (PE),
ČSSD Zdeněk Smutný (JI), Alena Spilková (HB),
SNK ED Pavel Gregor (TR), Marie Černá (TR);
 • Pavla Hájka předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2008/II;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2008/II odbor životního prostředí a Pavlu Bendovou (PE) zástupcem garanta s právem hlasovacím a Evu Navrátilovou (JI) s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. října 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-133.doc, ZK-05-2008-133, př. 1

134. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008
Usnesení 0422/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 dle materiálu ZK-05-2008-134, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 ve složení:
ODS Zdeněk Trnka (TR), Jaroslav Makovec (PE),
KDU-ČSL Michael Omes (HB), Štěpán Komárek (TR),
KSČM Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB),
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR), Radim Technik (ZR),
SNK ED Karel Janoušek (TR), Zbyněk Grepl (ZR);
 • Michaela Omese předsedou řídicího výboru grantového programu Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008;
 • garantem grantového programu Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-134.doc, ZK-05-2008-134, př. 1

135. FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě IX 2008
Usnesení 0423/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Metropolitní sítě IX 2008 dle materiálu ZK-05-2008-135, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 ve složení:
ODS Dušan Novotný (JI), Miloš Kudera (TR),
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR), Josef Švec (ZR),
KSČM Pavel Kalabus (JI), František Náhončík (HB),
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR), Radim Technik (ZR),
SNK ED Jaroslav Huňáček (JI), Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 ;
 • garantem grantového programu Metropolitní sítě IX 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-135.doc, ZK-05-2008-135, př. 1

136. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
Usnesení 0424/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 dle materiálu ZK-05-2008-136, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 ve složení:
ODS Tomáš Zajíc (PE), Jana Musilová (HB),
KDU-ČSL Štěpán Komárek (TR), Jaroslav Hulák (ZR),
KSČM Martin Hrzán (JI), Ladislav Nováček (PE),
ČSSD Martin Hyský (JI), Karel Borek (HB),
SNK ED Jiří Hort (TR), Jiří Antonů (JI);
 • Jiřího Antonů předsedou řídicího výboru grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat 2008;
 • garantem grantového programu Bezpečnost ICT a archivace dat 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-136.doc, ZK-05-2008-136, př. 1

137. FOND VYSOČINY - grantový program GIS VIII 2008
Usnesení 0425/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program GIS VIII 2008 dle materiálu ZK-05-2008-137, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu GIS VIII 2008 ve složení:
ODS Jiří Servít (ZR), Ivo Krčmář (TR),
KDU-ČSL Jaroslav Hulák (ZR), Josef Švec (ZR),
KSČM Pavel Kalabus (JI), František Náhočník (HB),
ČSSD Martin Hyský (JI), Karel Borek (HB),
SNK ED Jiří Hort (TR), Jiří Antonů (JI);
 • Jaroslava Huláka předsedou řídicího výboru grantového programu GIS VIII 2008;
 • garantem grantového programu GIS VIII 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-137.doc, ZK-05-2008-137, př. 1

138. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
Usnesení 0426/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 dle materiálu ZK-05-2008-138, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 ve složení:
ODS Jan Nekula (TR), Miloš Šťastný (TR),
KDU-ČSL Radek Novotný (ZR), Jan Tourek (HB),
KSČM Ladislav Brož (PE), Josef Zahradníček (TR),
ČSSD Vladimír Novotný (ZR), Milan Stránský (HB),
SNK ED Zdeňka Marková (ZR), Hana Žáková (TR);
 • Jana Nekulu předsedou řídicího výboru grantového programu Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008;
 • garantem grantového programu Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008 odbor informatiky a zástupcem garanta Petra Pavlince s právem hlasovacím a Martinu Rojkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-138.doc, ZK-05-2008-138, př. 1

140. Kontrola Finančního výboru ZK Vysočina systému evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s průběhem a výsledky kontroly v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0427/05/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
průběh a výsledky kontroly "Systém evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností" provedenou kontrolní skupinou FV zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: V. Novotný, OSH
termín: 16. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-05-2008-140.doc, ZK-05-2008-140, př. 1, ZK-05-2008-140, př. 2, ZK-05-2008-140, př. 3, ZK-05-2008-140, př. 4

141. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

M. Vystrčil ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

PaedDr. Martina Matějková        ……...……………………………………


Jaroslav Poborský        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 5/2008 dne 16. 9. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, M. Říhová, dne 26. 9. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz