Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 5/2008 - 16.09.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje, zpráva o plnění usnesení zastupitelstva kraje přijatých v 1. pololetí r. 2008
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007
06Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2008
07Změna rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
08Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
09Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Číchov o dotaci na zpracování přípravné dokumentace ke stavbě mostu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost města Počátky o dotaci na likvidaci škod po orkánu Emma
11Darování automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem Hasičskému záchrannému sboru kraje Vysočina
12Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské ha
14Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 - Příspěvek na akceschopnost jedn
15Návrh na poskytnutí peněžitého daru Ministerstvu vnitra za účelem nákupu vybavení pracoviště skupiny psychologických služeb PČR v Jihlavě
16Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
17Odvolání předsedů, místopředsedů a členů výborů zastupitelstva kraje a zrušení výboru regionální rozvoje a Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
18Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011
19Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2007
20Darování pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
21Darování pozemků v k. ú. a obci Třebíč
22Darování pozemků v k. ú. a obci Vidonín
23Darování pozemku v k. ú. a obci Salačova Lhota
24Darování pozemků v k. ú. a obci Hluboké
25Darování pozemku v k. ú. a obci Horní Paseka
26Darování pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
27Darování pozemku pod chodníkem v k. ú. Svatoslav u Třebíče a obci Svatoslav
28Darování pozemků v k. ú. Maleč u Chotěboře a obci Maleč
29Darování pozemku v k. ú. a obci Panenská Rozsíčka
30Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
31Vzájemné darování pozemků a návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Netín
32Prodej pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
33Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
34Prodej nemovitého majetku v k. ú. Jeclov a obci Velký Beranov
35Prodej pozemku v k.ú. Týmova Ves, obec Lukavec
36Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
37Prodej nemovitostí v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě
38Prodej pozemku v k. ú. a obci Jihlava
39Prodej a koupě pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Jemnice a obci Jemnice
40Prodej pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
41Vzájemné darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
42Převod pozemku v k. ú. a obci Lidmaň
43Převod pozemku v k. ú. Věstoňovice a obci Benetice
44Převod pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
45Převod pozemků v k. ú. a obci Horní Loučky
46Koupě nemovitostí v k.ú. a obci Lipnice nad Sázavou
47Majetkoprávní vypořádání pozemku - k.ú. a obec Třebíč
48Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
49Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě silnice II/405 Jihlava - Příseka
50Nabytí pozemků pro akci II/128 Pacov - Lukavec, 4. stavba
51Nabytí pozemku pro stavbu III/1316, Jihlava - rozšíření komunikace v úseku od křižovatky s komunikací III/1311 po obec Zborná, okres Jihlava
52Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba
53Nabytí pozemků pro akce II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa a II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek - změna usnesení zastupitelstva kraje
54Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
55Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
56Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3791a Velká Bíteš, Kostelní ul.
57Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba , změna usnesení 0227/04/2008/ZK
58Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
59Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace - k. ú. Hodice
60Dodatek Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, vložení majetku do správy příspěvkové organizace
61Vyjmutí pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí ze správy KSÚS Vysočiny, příspěvkové organizace
62Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu, návrh na provedení rozpočtového opatření
63Výkup pozemků v k. ú. Kuklík, Krátká a Sněžné na Moravě pro stavební úpravy silnice II/353
64Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. a obec Humpolec
65Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Štědrovice, obec Čáslavsko
66Nabídka majetku v příslušnosti hospodaření Správy železniční dopravní cesty
67Prodej nemovitosti se současným bezúplatným zřízením věcného břemene užívání části prodávané budovy v k. ú. Sasov, obec Jihlava
68Změna usnesení 0394/06/2007/ZK, nabytí nemovitého a movitého majetku v k. ú. Helenín, obec Jihlava, schválení rozpočtového opatření
69Koupě nemovitosti v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou, obec Sklené
70Vyjmutí nemovitostí ze správy Střední školy stavební Jihlava
71Darování pozemků v k. ú. a obci Pavlov
72Budoucí převzetí silničního majetku v souvislosti se stavbou ŘSD ČR I/34 Rouštany - Pohled
73Převod bytového fondu a související infrastruktury v obci Nové Město na Moravě a obci Sněžné
74Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - zvýšení přílohy M1 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
75Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Třebíč
76Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - Činnost regionální správy
77Předání nemovitého majetku do správy příspěvkové organizace kraje
78Vzájemné převody nemovitého majetku mezi krajem Vysočina a statutárním městem Jihlava, zrušení Základní umělecké školy Jihlava, převod vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související převod movitého majetku, práv a závazků, peněžitý da
79Nabytí pozemků pro silnici II/602 a III/01819 - změna usnesení
80Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina v roce 2008
81Program obnovy venkova Vysočiny 2008 - žádost obce Unčín o změnu účelu použití přiznané dotace
82Zásady zastupitelstva kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací v oblasti podpory 3.2. Regionálního operačního programu Jihovýchod
83Návrh na rozdělení dotací v rámci Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu činnosti turistických informačních center v kraji Vysočina
84Smlouva o partnerství pro projekty Vědeckotechnologický park Jihlava a Vědeckotechnologický park Jihlava 2
85Ukončení grantových schémat realizovaných v rámci Společného regionálního operačního programu
86Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
87Regionální centrum biotechnologických aplikací molekulární ekologie živočichů ve Studenci - smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu a smlouva o poskytnutí dotace
88Revize Územní energetické koncepce kraje Vysočina
89Přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu-společný česko-rakouský projekt v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013
90Projekt Technická pomoc Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13 v kraji Vysočina
91Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v kraji Vysočina
92Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
93Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2008
94Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
95Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce AXIS CUP 2008
96Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Cihelna Třešť 2008
97Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
98Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Učebny mechatroniky ve středních školách
99Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
100Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
101Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 20. 6. 2008 a k 1. 8. 2008
102Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kva
103Zkrácení názvu, přestěhování a vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
104Změny ve školském rejstříku
105Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině
106Převod vzdělávací činnosti Základní školy Pacov, Španovského 319 a související převod movitého majetku, peněžní dar
107Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
108Žádost o poskytnutí podpory projektu II/152 Jaroměřice - Hrotovice
109Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
110Darování projektové dokumentace městem Velké Meziříčí
111Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - vichřice Emma
112Severojižní propojení kraje Vysočina - smlouva o kofinancování
113Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava- zvýšení provozního příspěvku KSÚSV, p. o. o zvýšení cen PHM
114Dodatek č. 136P/2008/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008
115Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
116Městys Jimramov - odstranění dopravní závady - návrh na provedení rozpočtového opatření
117Projekt kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina
118Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu přístrojového vybavení v Nemocnici Havlíčkův Brod
119Cena hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
120Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví na realizaci projektového záměru mobilní podpory výjezdů ZZS
121Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
122Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka půjčky od občanského sdružení Agora Central Europe, společnost pro demokracii a kulturu
123Informace o koncepci Charitní Domácí hospicové péče a návrh na podporu provozu této služby, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
124Příslib poskytnutí dotace ze zvláštního účtu kraje Vysočina Městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů postsanačního monitoringu zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslových odpadů v k. ú. Nový Rychnov
125Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
126Poskytnutí dotací na realizace staveb vodních děl podpořených Ministerstvem zemědělství ČR v rámci programu 229 310 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací , podprogramu 229 312 (výstavba a obnova vodovodů, úpraven vod a souvisejících obje
127Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
128Mezinárodní stáž na KrÚ kraje Vysočina
129Projekt ICHNOS Plus - návrh na účast Vysočiny v projektu
130Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - Dotace poskytované na základě Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
131Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území
132Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2009
133FOND VYSOČINY - Grantový program Bioodpady 2008/II na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
134FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny - aktivní weby 2008
135FOND VYSOČINY - grantový program Metropolitní sítě IX 2008
136FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečnost ICT a archivace dat 2008
137FOND VYSOČINY - grantový program GIS VIII 2008
138FOND VYSOČINY - grantový program Podpora dostupnosti služeb veřejné správy 2008
139Návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysočina opatřením obecné povahy
140Kontrola Finančního výboru ZK Vysočina systému evidence a výběru poplatků v nemocnicích dle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, kterým se mění zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a evidence vyřizování stížností
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz