Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-04-2007-81

ZK-04-2007-81.doc  ZK-04-2007-81pr1.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-04-2007-81
NázevZdravotní plán kraje Vysočina
Zpracoval D. Buřičová, R. Hošek, J. Koten, S. Měrtlová, V. Švarcová, M. Suchý, R. Sýkora, P. Hrala, L. Kettner, Z. Kadlec, V. Kaňkovský, M. Šuma, P. Mayer
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s potřebou koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraje Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č. 255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva dne 2. června 2004. Analytická část byla členy zastupitelstva uznána za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskuzí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkových oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. Vzhledem k aktualizaci a následné prezentaci závěrečné části materiálu - strukturální analýzy zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina byl usnesením zastupitelstva č. 569/09/2005 ze dne 21. prosince 2005 schválen termín dokončení zdravotního plánu do 30. dubna 2006. S ohledem na vývoj právní situace ve zdravotnictví v ČR (zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení), bylo usnesením zastupitelstva č. 157/02/2006/ZK ze dne 28. března 2006 schváleno dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina. Po ustálení právní situace ve zdravotnictví ČR vzala Rada kraje Vysočina na vědomí svým usnesením č. 1648/34/2006/RK ze dne 21. 11. 2006 sestavení pracovní skupiny pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina. Práce skupiny probíhala v předpokládaném složení, vyjma Ministerstva zdravotnictví ČR, které dopisem ze dne 30. ledna 2007 účast svého zástupce v pracovní skupině odmítlo.
Je důležité upozornit i na skutečnost, že již v minulých analýzách bylo poukázáno na nízkou výkonnost některých oddělení. Pro Nemocnici v Havlíčkově Brodě to znamenalo zrušení lůžkové části dermatovenerologie a sloučení stanice ORL s očním oddělením. Ke sloučení stanic ORL a očního došlo rovněž v Nemocnici Nové Město na Moravě.
Jelikož zdravotní pojišťovny, a to především VZP, mají zásadní význam při nákupu zdravotní péče a s tím souvisejícím vytváření sítě zdravotnických zařízení, byla problematice zdravotních pojišťoven vyhrazena zvláštní kapitola zdravotního plánu. V průběhu prací zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR přislíbil poskytnutí Koncepce VZP ve vztahu k území kraje Vysočina. Z objektivních důvodů však tato koncepce nebyla dosud předložena.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je v příloze tohoto materiálu předložena verze 1. 1 Zdravotního plánu kraje Vysočina v následujícím členění:
* ZK-04-2007-81, př. 1 - Zdravotní plán kraje Vysočina, verze 1. 1, červen 2007
* ZK-04-2007-81, př. 2 (na CD) - Socio-ekonomická analýza ke zdravotnímu plánu, verze 1. 1, kraj Vysočina, červen 2007 (příloha Zdravotního plánu kraje Vysočina).

Ke zmapování výchozí situace oblasti zdravotnictví v kraji Vysočina byl zpracován dokument "Socio-ekonomická analýza ke zdravotnímu plánu, verze 1. 1" (dále jen Analýza) jehož součástí je i "Analýza výkonnosti nemocnic pro zdravotní plán kraje Vysočina", které podrobně popisují danou problematiku.
Analýza v souladu se schválenou osnovu krátce zhodnocuje demografický a populační vývoj kraje a zdravotní stav obyvatel, je popsaná stávající sít zdravotnických zařízení a poskytovaných veřejných služeb, jsou vyhodnoceny lidské zdroje, technický stav zdravotnických zařízení, ekonomické ukazatele, krátce je zmíněna geografická situace a dopravní obslužnost.
Velká pozornost je věnovaná lůžkovému fondu. Úvodní část kapitoly "Zdravotní péče poskytovaná v lůžkových zdravotnických zařízeních" se věnuje hospitalizační péči jako celku - je zde poukázáno na nejzávažnější problémy, se kterými se nemocnice potýkají a je naznačen směr dalšího vývoje. Dále jsou podrobně analyzovány všechny obory péče, popsány jejich slabé a silné stránky, je uveden přehled provozovaných ambulancí, obsazení personálem, přístrojového vybavení nad 200 tis. Kč.
Firma STAPRO provedla analýzu výkonnosti nemocnic, která je uvedena v samostatné příloze, nicméně některé sumární data jsou zapracované do těla dokumentu do jednotlivých oborů. U oborů, u kterých byl identifikován z nějakého důvodu problém, je navrženo doporučení pro další postup.
Potřebné investice jsou popisovány hned v několika částech dokumentu - podrobný popis stavebných investic je uveden ve slabých stránkách kapitoly "Zdravotní péče poskytovaná v lůžkových zdravotnických zařízeních", další nutné strojní investice jsou uvedeny u jednotlivých oborů. Celkový přehled požadavků nemocnic bez vazby na finanční zdroje je uveden v samostatné kapitole. Jde o zmapování potřeb na období do roku 2013, které neodpovídá reálným finančním možnostem nemocnic a kraje. V této chvíli slouží uvedený přehled k diskusi k nalezení reální míry možností kraje na poskytování investičních dotací nemocnicím tak, aby nedocházelo pouze k náhradě nefunkční techniky, nýbrž i k dalšímu nákupu za účelem dosažení nových moderních postupů.

Krajský zdravotní plán (příloha č. 1) vychází z Analýzy. Jsou formulovány závěry, které usnadnily jasné definování vnitřních (silných a slabých) a vnějších (příležitostí a hrozeb) stránek celého systému. Z důvodu provázání vazeb byly zvoleny čtyři základní oblasti, které byly identifikovány jako nejdůležitější v oblasti zdravotnictví - v programové části jsou označovány jako priority. U každé priority je formulován cíl, kterého by mělo být dosaženo. Dokument je zakončen shrnutím a doporučením pro další postup.

Je bezpodmínečně nutné projednat opatření týkající se případné restrukturalizace se zdravotními pojišťovnami coby plátci za zdravotní péči. Bez jejich stanoviska na způsob úhradových mechanizmů nelze přijímat opatření vedoucí jak k rušení, tak rozšiřování lůžek či činností. Rovněž je nutné projednat konečná rozhodnutí s Ministerstvem zdravotnictví tak, aby navrhovaná opatření nebyly v rozporu s jeho koncepcí rozvoje.
StanoviskaZdravotní plán kraje Vysočina a Socio-ekonomická analýza ke zdravotnímu plánu byl předložen na zasedáních Zdravotní komise Rady kraje Vysočina a Komise pro zdravotní péči Zastupitelstva kraje Vysočina dne 6. června 2007.
Komise pro zdravotní péči Zastupitelstva kraje Vysočina doporučila radě kraje, že vzhledem k tomu, že koncepce VZP ČR a ostatních zdravotních pojišťoven není prozatím známa a jelikož je její stanovisko ke způsobu financování nákladů za poskytnutou zdravotní péči v případě restrukturalizace činnosti či lůžkového fondu nezbytné, doporučit zastupitelstvu prodloužit termín pro předložení konečné verze Krajského zdravotního plánu do 30. 11. 2007. Zároveň doporučila, aby byl materiál předložen všem politickým klubům k diskusi s tím, že pracovní seminář k tomuto tématu by se uskutečnil po zářijovém zastupitelstvu.
Zdravotní komise Rady kraje Vysočina vyslechla informaci o tvorbě Zdravotního plánu kraje Vysočina a usnesením č. 020/06/2007/ZdK doporučila radě kraje navrhnout zastupitelstvu kraje posunutí termínu schválení tohoto plánu do 30. 11. 2007 a uložila všem členům komise po prostudování materiál připomínkovat a zhodnotit v termínu do 31. 8. 2007.

Rada kraje na zasedání dne 12. 6. 2007 usnesením č. 0861/20/2007/RK doporučila zastupitelstvu:
* vzít na vědomí verzi Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálů RK-20-2007-67, př. 2upr1 a informaci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce;
* schválit prodloužení termínu pro uzavření prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 11. 2007.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí verzi 1. 1 Zdravotního plánu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2007-81, př. 1 a informaci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce;
* schválit prodloužení termínu pro uzavření prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do 30. 11. 2007.
Odpovědnost náměstek pro zdravotní péči, OSVZ
Termín 30. 11. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz