Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 4/2005 - 29.06.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
05Poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina za rok 2005
06Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
07Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
08Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stránecká Zhoř
09Darování pozemku v k. ú. Dobrnice obci Leština u Světlé
10Darování pozemků v k. ú. Osová Bítýška
11Darování nemovitostí v k. ú. Velký Rybník u Humpolce a obci Velký Rybník
12Prodej části pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
13Svěření majetku do správy příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina
14Výkup pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
15Výkup pozemků v k. ú. a obci Věchnov
16Výkup pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
17Výkup pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
18Darování části pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
19Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Okříšky
20Převod silnice III/36047A obci Martinice
21Výkup pozemků v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov
22Výkup pozemků v k. ú. Velká Bíteš
23Výkup pozemku v k. ú. Proseč u Humpolce a obci Proseč
24Vzájemné darování a výkup pozemků v k. ú. Zvole nad Pernštejnem a obci Zvole
25Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
26Prodej pozemků v k. ú. Lipnička a obci Světlá nad Sázavou
27Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Rybné
28Majetkové vyrovnání zemědělského dvora SOUz Kamenice nad Lipou
29Projektový záměr do Programu Iniciativy Společenství Interreg III A
30Nabytí pozemků pro stavbu "Silnice II/405 Jihlava - Příseka"
31Silnice II/405 Jihlava - Příseka - zálohové financování SFDI
32Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2004
33Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období let 2006 a 2007
34Návrh na poskytnutí daru Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
35Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2005"
36Poskytnutí finančního příspěvku - národní přehlídka "Divadelní Třebíč 2005"
37Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
38Dotace na zajištění připojení škol k internetu v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) Projektu P III - Infrastruktura
39Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
40Kompenzace provozních nákladů SPC Jihlava
41Dotace na projekty zavádění ICT do výuky v rámci nadstandardu Státní informační politiky ve vzdělávání (SIPVZ) v roce 2005
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Kultura z důvodu platnosti nařízení vlády č. 637/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
43Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
44Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
45Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
46Žádost o finanční příspěvek pro účastníky republikového finále a mistrovství světa
47Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (dále jen "Zásady")
48Žádost města Kamenice nad Lipou o finanční výpomoc
49Projekt kraje do programu Interreg III A ČR - Rakousko
50Profil kraje Vysočina - aktualizace červen 2005
51Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 1. výzva
52Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 1. výzva
53Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2005 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
54Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací Dětské centrum Jihlava a Dětský domov Kamenice nad Lipou - zřízení zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
55Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
56Financování sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi a obcemi v roce 2005
57FOND VYSOČINY - Grantový program METROPOLITNÍ SÍTĚ IV
58FOND VYSOČINY - Grantový program VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝ INTERNET
59FOND VYSOČINY -Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2005
60FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY III."
61FOND VYSOČINY - Grantový program "Systém sběru a třídění odpadů 2005/II" na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
62Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
63Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden -květen 2005
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na pořádání Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz