Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2015 - 24.03.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Příprava Kraje Vysočina na EXPO 2015
05Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
06Návrh na poskytnutí dotací na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
07Návrh na poskytnutí dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajskému sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření
08Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
09Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2015
10STRATEGIE ICT Kraje Vysočina 2015-2017
11Fond Vysočiny: Informační a komunikační technologie 2014 - žádost o změnu v projektu
128. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - zápůjčka pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na opravu CT a obnovu kogeneračních jednotek
14Odůvodnění významné veřejné zakázky Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
15Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v rámci 19. výzvy IOP - Modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC III.
16Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2014 - II. část
17Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2014
18Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
19Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Rozsochatec
20Prodej pozemku v k. ú. Radkov u Moravce a obci Radkov
21Uzavření směnné smlouvy na pozemky v k. ú. Ledeč nad Sázavou
22Nabytí nemovitostí pro stavbu II/351 Třebíč - křižovatka s II/399
23Změna usnesení 0385/05/2014/ZK
24Zrušení usnesení č. 0407/05/2012/ZK
25Změna usnesení 0286/04/2013/ZK ve znění usnesení 0303/04/2014/ZK, 0411/05/2014/ZK a 0489/06/2014/ZK
26Výkup pozemků pod silnicemi III/4031 k. ú. Bransouze a III/1926 k. ú. Nová Cerekev z vlastnictví Českých drah, a. s.
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Kochánov u Lipničky
28Nabytí pozemku darem v k. ú. Horní Paseka
29Koupě pozemku v k. ú. Pavlov u Herálce
30Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou II/405 Zašovice průtah
31Darování pozemků v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
32Výkup pozemků v k. ú. Rohy a v k. ú. Studnice
33Darování pozemků v k. ú. Proseč u Kamene a obci Kámen
34Nabytí pozemku v k. ú. Pelhřimov
35Vzdání se předkupního práva - k. ú. Ostrov nad Oslavou
36Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Hlinné
37Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby III/03720 Dolní Radslavice - sesuv, SO 213
38Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Branišov pod Křemešníkem a obci Vyskytná
39Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Cerekvička a k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice
40Koupě pozemků v k. ú. Dědice, k. ú. Příštpo a k. ú. Trnava u Třebíče
41Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
42Uznání vlastnického práva k budově - v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
43Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Lukov u Moravských Budějovic a obci Lukov
44Uzavření smluv o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Ořechov u Křižanova a k. ú. Hojovice
45Změna usnesení č. 0193/03/2010/ZK ve znění usnesení 0401/05/2011/ZK
46Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Luka nad Jihlavou a k. ú. Otín nad Jihlavou
47Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/3519 v k. ú. Radošov
48Darování pozemků v k. ú. Polná
49Dodatek Zřizovací listiny Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
50Předání majetku k hospodaření Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť
51Předání majetku k hospodaření Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava
52Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
53Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/3997, III/3999 Studenec - okružní křižovatka
54Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. a obci Žirovnice
55Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Dolní Radslavice
56Koupě pozemku do vlastnictví kraje a dar pozemků do vlastnictví obce Okrouhlice v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Babice - Okrouhlice
57Přijetí daru pozemků v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
58Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč, ulice Jungmanova
59Majetkové vypořádání pozemků se společností ČEZ, a. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
60Darování pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
61Darování pozemku v k. ú. a obci Cejle
62Prodej pozemku v k. ú. Spělov a obci Dolní Cerekev
63Prodej pozemků v k. ú. a obci Kalhov
64Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů
65Odůvodnění veřejné zakázky Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
66Majetkoprávní vypořádání pozemků - k. ú. Nové Město na Moravě
67Majetkoprávní příprava stavby II/379 Velká Bíteš - křiž. s III/3792
68Dodatek smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, statutárním městem Jihlava a Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s., pro společné zadání veřejné zakázky II/523 Jihlava - žel. přejezd St. Hory - křiž. s III/13112
69Veřejná zakázka na stavební práce: II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec
70Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
71Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Humpolec pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
72Návrh na zapojení části disponibilního zůstatku Kraje Vysočina z roku 2014 do rozpočtu kraje na rok 2015, do kapitoly Doprava na zajištění akce Bezpečná Vysočina
73Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
74Žádost o poskytnutí Mimořádné podpory projektů NNO mimo grantové projekty Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
75Projekt HelpTeamUkraine (START - Danube Region Project Fund)
76Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
77Poskytnutí dotace na realizaci projektů Konzervace dřeva z archeologických nálezů a Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva
78Poskytnutí dotací obcím, školám, nestátním neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
79Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu na rok 2015 Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
80Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015
82Změny ve školském rejstříku
83Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
84Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z třetích zemí
85Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2
86Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2015
87Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2015
88Podpora neziskového sektoru z kapitoly Školství, mládeže a sportu
89Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže vyhlašované a spoluvyhlašované MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
91Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu
92Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2013/2014 a kalendářní rok 2014
93Projektová žádost Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
94Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace v oblasti neprofesionálního umění
95Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
96Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
97Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2015 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
98Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Domova Ždírec, příspěvkové organizace, splátka části zápůjčky určené na realizaci projektu Handicap Fit - zkvalitnění sociálních služeb pro seniory a handicapované
99Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - žádost o předfinancování projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
100Návrh na úpravu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast sociální věci
101Návrh na poskytnutí dotace na pilotní ověření funkčnosti sociální služby sociální rehabilitace Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
102Návrh Dodatku č. 2 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 - 2020
103FOND VYSOČINY: Bioodpady 2015 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
104Poskytnutí dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
105Návrh na úpravu Statutu účelového Fondu Vysočiny
106Úprava vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny
107FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2015
108FOND VYSOČINY - grantový program Regionální kultura 2015
109FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2015
110FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2015
111Uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/128 Eš - most ev. č. 128- 010
112Předfinancování projektů Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III.
113Schválení druhé části dotace poskytovatelům sociálních služeb - prostředky přidělené v rámci souhrnné dotace ze státního rozpočtu, rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz