Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 39/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 39/2011, které se konalo dne 29. 11. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 29. 11. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
67. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
68. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 38/2011
 2. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 3. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 4. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 6. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 7. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 8. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 9. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 11. Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení
 12. Smlouvy o převodu investorství
 13. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
 14. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
 15. Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
 17. Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
 18. Dopravní plán Kraje Vysočina
 19. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 20. Návrh na změnu závazného ukazatele - limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 21. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 22. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 23. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 24. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
 25. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2011 u kapitoly Zdravotnictví
 26. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
 27. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
 28. Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 29. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 30. Žádost o čerpání II. tranše úvěru EIB
 31. Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
 32. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 33. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011
 34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 36. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
 38. Zrušení usnesení č. 1821/37/2011/RK
 39. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 40. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011
 42. Zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 43. Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 44. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 46. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
 47. Souhlas s uzavřením smlouvy
 48. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 49. Projektový záměr příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
 50. Opatření na základě důvodné stížnosti
 51. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 00032.0126)
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
 53. Nájemní smlouva, využití stožáru T-Mobile, Svojkovice
 54. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
 56. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 57. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
 59. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
 60. Jmenování ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizce
 61. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 62. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
 63. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 64. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu MA-G 21
 65. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
 66. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Petrkov, k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
 67. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
 68. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
 69. Rozprava členů rady
Usnesení 1905/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 38/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informoval radu kraje o doporučení zastupitelstvu kraje předložit návrh daného zákona. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1906/39/2011/RK
Rada kraje
předkládá
zastupitelstvu kraje k posouzení návrh zákona dle materiálů RK-39-2011-02, př. 1, RK-39-2011-02, př. 2 a RK-39-2011-02, př. 3;
doporučuje
 • předložit v reálném čase návrh zákona dle materiálů RK-39-2011-02, př. 1, RK-39-2011-02, př. 2 a RK-39-2011-02, př. 3 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;
 • pověřit MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina jednáním za Zastupitelstvo Kraje Vysočina ve věci podaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu jednat jako o samostatném nebo zprostředkovaném a projednat s poslanci jeho podporu a poskytnout jim veškeré podkladové materiály.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-02.doc, RK-39-2011-02, př. 1, RK-39-2011-02, př. 2, RK-39-2011-02, př. 3

K bodům 03 11, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1907/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-39-2011-03, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-03.doc, RK-39-2011-03, př. 1

04. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 1908/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-04.doc, RK-39-2011-04, př. 1

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 1909/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-05.doc, RK-39-2011-05, př. 1

06. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 1910/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-39-2011-06, př. 1 a RK-39-2011-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-06.doc, RK-39-2011-06, př. 1, RK-39-2011-06, př. 2

07. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Usnesení 1911/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2011-07, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu RK-39-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový,
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-07.doc, RK-39-2011-07, př. 1, RK-39-2011-07, př. 2

08. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1912/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-39-2011-08, př. 1 a RK-39-2011-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-08.doc, RK-39-2011-08, př. 1, RK-39-2011-08, př. 2

09. Darování pozemku v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 1913/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování dílu a pozemku par. č. 1585/1 o výměře 118 m2 sloučeného dle GP č. 984-206/2011 do pozemku par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 v k. ú. Luka nad Jihlavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1596/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 292 m2 vzniklý dle GP č. 984-206/2011 z dílu a pozemku par. č. 1585/1 a dílu b pozemku par. č. 1596/1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. února 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-09.doc, RK-39-2011-09, př. 1

10. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1914/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Žďár nad Sázavou, ředitelka Dětského domova Nová Ves u Chotěboře 1, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-10.doc, RK-39-2011-10, př. 1, RK-39-2011-10, př. 2

11. Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení
Usnesení 1915/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout změnit usnesení 0409/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 tak, že v materiálu ZK-05-2011-60, př. 3 se vyjímají pozemky dle KN par. č. 312/32 a par. č. 312/35 v k. ú. Heroltice u Jihlavy;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2011-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-11.doc, RK-39-2011-11, př. 1

66. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Petrkov, k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít s obcí Lípa smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku v rámci stavby III/34814 Svatý Kříž Lípa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1916/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Lípa smlouvu zakládající právo provést stavbu chodníku v rámci stavby III/34814 Svatý Kříž - Lípa, kterou budou dotčeny pozemky v k. ú. Petrkov a k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu dle materiálu RK-39-2011-66, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-66.doc, RK-39-2011-66, př. 1, RK-39-2011-66, př. 2

67. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje převést nemovitý majetek do vlastnictví města Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1917/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu RK-39-2011-67, př. 1, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Telč, za kupní cenu 5 489 407 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 31. 12. 2013;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, dle materiálu RK-39-2011-67, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-67, RK-39-2011-67, př. 1, RK-39-2011-67, př. 2, RK-39-2011-67, př. 3, RK-39-2011-67, př. 4

K bodům 12 16, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

12. Smlouvy o převodu investorství
Usnesení 1918/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-12.doc, RK-39-2011-12, př. 1, RK-39-2011-12, př. 2, RK-39-2011-12, př. 3, RK-39-2011-12, př. 4, RK-39-2011-12, př. 5, RK-39-2011-12, př. 6

13. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
Usnesení 1919/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zařazení jmenovité akce u kapitoly Doprava do přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v Kraji Vysočina: - III/36057 Hroznatín - křiž. III/35116.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-13.doc

14. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Usnesení 1920/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci III/03818 Stříbrné Hory - mosty do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-14.doc, RK-39-2011-14, př. 1

15. Připsání dotace na projekty silniční infrastruktury - návrh na rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1921/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtů zvláštních účtů projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 21 350 964,10 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 56 349 944,59 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtů zvláštních účtů o splátky půjček SFDI projektu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba ve výši 9 666 561,48 Kč a projektu II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje ve výši 48 101 002,31 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 11 450 745,62 Kč ze zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II/347 Světlá n. S. - D1, 1. stavba o 11 450 745,62 Kč;
bere na vědomí
úhradu modifikované platby ve výši 8 269 342,28 Kč na projekt II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje z přijaté dotace dle pokynů systému modifikovaných plateb.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-15.doc

16. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
Usnesení 1922/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa , dle materiálu RK-39-2011-16, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa uchazeči SKANSKA a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 26271303 (Divize Silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Hruškové Dvory, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-39-2011-16, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-16.doc, RK-39-2011-16, př. 1, RK-39-2011-16, př. 2

17. Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
Ze zasedání se omluvil M. Hyský. H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít s městem Havlíčkův Brod darovací smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1923/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-39-2011-17, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-17.doc, RK-39-2011-17, př. 1, RK-39-2011-17, př. 2

18. Dopravní plán Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dopravní plán Kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1924/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2011-18, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-18.doc, RK-39-2011-18, př. 1, RK-39-2011-18, př. 1a

K bodům 19, 21, 22, 23, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

19. Návrh na schválení investičních akcí a souhlas s převodem prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1925/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2011 zařazením nových investičních položek:
 • SW denzitometru ve výši 68 200 Kč;
 • Intubačního modelu pro novorozence ve výši 45 553 Kč;
souhlasí
s převodem prostředků rezervního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace do investičního fondu ve výši 113 753 Kč v souladu s § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-19.doc

21. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1926/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2011-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-21.doc, RK-39-2011-21, př. 1

22. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1927/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-22.doc, RK-39-2011-22, př. 1

23. Žádost o schválení výpůjčky dlouhodobého majetku pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1928/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dlouhodobého majetku dle materiálu RK-39-2011-23, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace; OZ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-23.doc, RK-39-2011-23, př. 1

20. Návrh na změnu závazného ukazatele - limit prostředků na platy u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhovanou změnu závazného ukazatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1929/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na částku 312 320 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci na částku 385 506 tis. Kč;
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na částku 145 000 tis. Kč
dle materiálu RK-39-2011-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-20.doc, RK-39-2011-20, př. 1

24. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1930/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce.
odpovědnost: OZ, OE, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-24.doc, RK-39-2011-24, př. 1, RK-39-2011-24, př. 2

25. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv dle stavu k 30. 11. 2011 u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1931/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu o příjmy z pronájmu nemovitostí v úhrnné výši 277 734 Kč v členění dle materiálu RK-39-2011-25, př. 1;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví v úhrnné výši 277 734 Kč v členění dle materiálu RK-39-2011-25, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-39-2011-25, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelé Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-25.doc, RK-39-2011-25, př. 1, RK-39-2011-25, př. 2

26. Návrh rozpočtového opatření - finanční plnění vyplývající ze Smlouvy o nájmu nemovitosti u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1932/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (účelový znak 000 51) o nájemné placené Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací ve výši 680 800 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (účelový znak 000 51) o částku 567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2011, kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH) o částku 113 467 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2011 o částku 567 333 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci s určením na zajištění vyrovnaného výsledku hospodaření za rok 2011.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město
termín: do 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-26.doc, RK-39-2011-26, př. 1

27. Řešení tepelného hospodářství v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci - metodou EPC v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace - realizace dodatečných úsporných opatření
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí skutečnosti související s dopracováním uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1933/39/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu poskytování energetických služeb metodou EPC v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-39-2011-27, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předložit radě kraje ke schválení konečný projekt poskytování energetických služeb metodou EPC a informovat radu kraje o uzavření dodatku smlouvy se společností ENESA a. s., U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9, Vysočany.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OM
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-27.doc, RK-39-2011-27, př. 1

28. Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje informace k návrhu ohledně ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1934/39/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec ke dni 31. 12. 2011;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-39-2011-28, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-28.doc, RK-39-2011-28, př. 1, RK-39-2011-28, př. 2

29. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic -monitorovací zpráva s žádostí o platbu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1935/39/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-39-2011-29, př. 1 a RK-39-2011-29, př. 2.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-29.doc, RK-39-2011-29, př. 1, RK-39-2011-29, př. 2

30. Žádost o čerpání II. tranše úvěru EIB
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení návrh čerpat II. tranši úvěru EIB. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1936/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • Žádost o čerpání II. tranše úvěru od EIB na projekt B v částce 125 mil. Kč za podmínek dle materiálu RK-39-2011-30, př. 1 dle vývoje sazeb;
 • Potvrzení od dlužníka dle materiálu RK-39-2011-30, př. 2;
pověřuje
ing. Vladimíra Novotného, ing. Evu Janouškovou a ing. Anna Krištofovou k podpisu nabídek úrokových podmínek jako osoby odpovědné za administraci žádosti na čerpání úvěru od EIB - projekt B i příloh spojených s těmito žádostmi.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-30.doc, RK-39-2011-30, př. 1, RK-39-2011-30, př. 2

31. Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu rozpočtu na rok 2011. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1937/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-39-2011-31, př. 1;
 • schválit převod do Fondu strategických rezerv ve výši 201 380 tis. Kč;
 • schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-39-2011-31, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-31.doc, RK-39-2011-31, př. 1, RK-39-2011-31, př. 2

32. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1938/39/2011/RK
Rada kraje
stanoví
objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2012 ve výši 145 094 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2012 v termínu do 31. 3. 2012 s tím, že u odvětví školství přímé výdaje na vzdělávání nebudou v návrhu zahrnuty a jejich rozpis bude zabezpečen samostatným rozpočtovým opatřením;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 v celkové výši a členění dle materiálu
 • RK-39-2011-32, př. 1 Rozpočet kraje 2012;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2012 materiálu RK-39-2011-32, př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Evropské projekty;
 • rozhodnout poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu
 • RK-39-2011-32, př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část E);
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého  odvodu z  investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
 • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-32.doc, RK-39-2011-32, př. 1, RK-39-2011-32, př. 2, RK-39-2011-32, př. 3

33. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden říjen 2011
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011. Projednávání se zúčastnili J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického, J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1939/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011 dle materiálu RK-39-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-33.doc, RK-39-2011-33, př. 1

V průběhu jednání přišel L. Joukl. K bodům 34 - 36, 38, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

34. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
Usnesení 1940/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu RK-39-2011-34, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-34.doc, RK-39-2011-34, př. 1

35. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
Usnesení 1941/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu RK-39-2011-35, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu RK-39-2011-35, př. 2;
 • vzít na vědomí vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011, dle materiálu RK-39-2011-35, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-35.doc, RK-39-2011-35, př. 1, RK-39-2011-35, př. 2, RK-39-2011-35, př. 3

36. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Usnesení 1942/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2011-36, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-36.doc, RK-39-2011-36, př. 1

38. Zrušení usnesení č. 1821/37/2011/RK
Usnesení 1943/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 1821/37/2011/RK ze dne 15. 11. 2011.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-38.doc

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru Horolezeckému klubu Vysočiny.
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1944/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar ve výši 100 000 Kč Horolezeckému klubu Vysočiny, Nečasova 584, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 65759991 dle materiálu RK-39-2011-37, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o stejnou částku 100 000 Kč dle materiálů RK-39-2011-37, RK-39-2011-37, př. 1, RK-39-2011-37, př. 2 a RK-39-2011-37, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-37.doc, RK-39-2011-37, př. 1, RK-39-2011-37, př. 2, RK-39-2011-37, př. 3

39. Návrh na poskytnutí darů - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1945/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary příspěvkovým organizacím ve výši a struktuře dle materiálu RK-39-2011-39, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-39-2011-39, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů a položky 5194 - Věcné dary o částku 164 000 Kč při současném zvýšení § 4322 - Ústavy péče pro mládež, položky 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 150 000 Kč a § 3529 - Ostatní ústavní péče, položky 5229 - Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o částku 14 000 Kč na poskytnutí darů organizacím v rozpise dle materiálu RK-39-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-39.doc, RK-39-2011-39, př. 1, RK-39-2011-39, př. 2, RK-39-2011-39, př. 3

40. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1946/39/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-39-2011-40, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-39-2011-40, př. 1;
 • schválit:
  • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2011-40, př. 2;
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2012 dle materiálu RK-39-2011-40, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-39-2011-40, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-40.doc, RK-39-2011-40, př. 1, RK-39-2011-40, př. 2, RK-39-2011-40, př. 2a, RK-39-2011-40, př. 3, RK-39-2011-40, př. 4

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Finanční dary pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2011
Z. Ryšavý seznámil radu kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1947/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů dary obcím dle materiálu RK-39-2011-41, př. 1, a materiálu RK-39-2011-41, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-41.doc, RK-39-2011-41, př. 1, RK-39-2011-41, př. 2

42. Zrušení zadávacích řízení veřejných zakázek k sedmi akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ryšavý sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu dané veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1948/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení na veřejné zakázky:
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -- Budkov“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 1;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov -- Nová Ves u Chotěboře“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 2;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov pro seniory -- Mitrov“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 3;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Domov důchodců Proseč - Obořiště“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 4;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Nemocnice Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 5;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče -- Křižanov“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 6;
 • „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Ústav sociální péče pro mentálně postižené - Těchobuz“ dle materiálu RK-39-2011-42, př. 7;
ukládá
odboru životního prostředí učinit veškeré kroky, které zadavateli v souvislosti se zrušením zadávacích řízení ukládá zákon.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-42.doc, RK-39-2011-42, př. 1, RK-39-2011-42, př. 2, RK-39-2011-42, př. 3, RK-39-2011-42, př. 4, RK-39-2011-42, př. 5, RK-39-2011-42, př. 6, RK-39-2011-42, př. 7

43. Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek shora uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1949/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-39-2011-43, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-43.doc, RK-39-2011-43, př. 1

44. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola technická Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací daného projektového záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1950/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy technické Žďár nad Sázavou Moderní škola poskytuje kvalitnější vzdělávání dle materiálu RK-39-2011-44, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-44.doc, RK-39-2011-44, př. 1, RK-39-2011-44, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1951/39/2011/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 ve výši 87 000 Kč dle materiálu RK-39-2011-45;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 87 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 87 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 27 000 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 75 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 102 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 27 000 Kč Gymnáziu Pacov, IČO 62540076 z důvodu pokrytí mzdových prostředků;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 87 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 162 000 Kč Obchodní akademii Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 z důvodu pokrytí mzdových prostředků včetně zákonných odvodů;
souhlasí
 • u Gymnázia Pacov, IČO 62540076 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků do výše 64 000 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 27 300 Kč;
 • u Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, IČO 62540068 s použitím prostředků na provoz na pokrytí mzdových výdajů pedagogických pracovníků do výše 116 500 Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 45 500 Kč,
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu připravit dopisy ředitelům jmenovaných škol a starostům dotčených měst o ekonomické situaci těchto škol.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-45.doc, RK-39-2011-45, př. 1, RK-39-2011-45, př. 2, RK-39-2011-45, př. 3, RK-39-2011-45, př. 4

46. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí úpravu rozpočtu škol a školských zařízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1952/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 dle materiálu RK-39-2011-46, př. 1 a o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-39-2011-46, př. 3;
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-39-2011-46, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-39-2011-46, př. 2;
 • zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-39-2011-46, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-39-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-46.doc, RK-39-2011-46, př. 1, RK-39-2011-46, př. 2, RK-39-2011-46, př. 3, RK-39-2011-46, př. 4, RK-39-2011-46, př. 5

47. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje informace k  návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1953/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu 3 ks kopírek Bizhup C220 set ECONOMY a 3 ks SW licence, moduly a SW řešení dle materiálu RK-39-2011-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice.
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-47.doc, RK-39-2011-47, př. 1

48. Odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných krajem. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1954/39/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálů RK-39-2011-48, př. 1 a RK-39-2011-48, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3231 Základní umělecké školy o částku 13 500 Kč a § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 13 500 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 27 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-39-2011-48, př. 3 za účelem výplaty odměn ředitelům.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-48.doc, RK-39-2011-48, př. 1, RK-39-2011-48, př. 2, RK-39-2011-48, př. 3

49. Projektový záměr příspěvkových organizací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s realizací daného projektového záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1955/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-49.doc, RK-39-2011-49, př. 1, RK-39-2011-49, př. 2, RK-39-2011-49, př. 3, RK-39-2011-49, př. 4

50. Opatření na základě důvodné stížnosti
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1956/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-50.doc, RK-39-2011-50, př. 1, RK-39-2011-50, př. 2

51. Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory (FV 00032.0126)
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje předložený návrh uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Závěrem diskuse rada kraje hlasovala o návrhu usnesení.
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-39-2011-51, př. 3.
odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
termín: 29. 2. 2012
Usnesení nebylo přijato: pro 0 hlasů, proti 5, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-51.doc, RK-39-2011-51, př. 1, RK-39-2011-51, př. 2, RK-39-2011-51, př. 3

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1957/39/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava dle materiálu RK-39-2011-52, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056, ve výši 645 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách dle materiálu RK-39-2011-52, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 645 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 645 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-52.doc, RK-39-2011-52, př. 1, RK-39-2011-52, př. 2, RK-39-2011-52, př. 3

K bodům 53 - 55, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

53. Nájemní smlouva, využití stožáru T-Mobile, Svojkovice
Usnesení 1958/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu se společností T-Mobile Czech Republic a. s. na nájem ploch anténního stožáru ve Svojkovicích.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-53.doc, RK-39-2011-53, př. 1

54. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1959/39/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu
RK-39-2011-54, př. 1 a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 9. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-54.doc, RK-39-2011-54, př. 1

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
Usnesení 1960/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu OSEPA o přijatou dotaci z ERDF ve výši 350 560,01 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30.11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-55.doc

56. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1961/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 12 074 000,- Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-39-2011-56, př. 1, RK-39-2011-56, př. 2 a RK-39-2011-56, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-39-2011-56, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-56.doc, RK-39-2011-56, př. 1, RK-39-2011-56, př. 2, RK-39-2011-56, př. 3, RK-39-2011-56, př. 4, RK-39-2011-56, př. 5

57. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1962/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a o poskytnutí dotace s Radou seniorů České republiky, občanským sdružením, dle materiálu RK-39-2011-57, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-57.doc, RK-39-2011-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1963/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 2 870 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 870 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, Městu Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, na spoluúčast města na stavební akci „Stavební úpravy domova důchodců vestavba 18 pokojů“ v celkové výši 2 870 000 Kč dle materiálu
 • RK-39-2011-58, př. 1upr1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-58.doc, RK-39-2011-58, př. 1, RK-39-2011-58, př. 2

59. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - řešení záporných výsledků hospodaření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na úpravu finančního plánu výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2011. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1964/39/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • úpravu finančního plánu výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2011 dle materiálu RK-39-2011-59, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje v rámci § 4357 - Domovy u položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací v rozsahu a výši dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 - Domovy, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-39-2011-59, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče:
 • zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku;
 • odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje dle materiálu RK-39-2011-59, př. 2 nejpozději do 15. 12. 2011.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-59.doc, RK-39-2011-59, př. 1, RK-39-2011-59, př. 2, RK-39-2011-59, př. 3

60. Jmenování ředitele Domova důchodců Proseč-Obořiště, příspěvkové organizce
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem jmenovat ředitele shora uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1965/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-60.doc, RK-39-2011-60, př. 1

61. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje předložený návrh stanovit plat uvedenému řediteli v souvislosti s postupem do vyššího platového stupně. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1966/39/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 1. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-61.doc, RK-39-2011-61, př. 1, RK-39-2011-61, př. 2

62. Výstup z hodnocení ředitelů příspěvkových organizací na základě Pravidel Rady kraje Vysočina upravující hodnocení a řízení výkonu funkce ředitelů zařízení sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem stanovit mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1967/39/2011/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-39-2011-62, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-62.doc, RK-39-2011-62, př. 1

63. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1968/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu RK-39-2011-63, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-63.doc, RK-39-2011-63, př. 1, RK-39-2011-63, př. 2, RK-39-2011-63, př. 3

64. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu MA-G 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1969/39/2011/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-39-2011-64, př. 1 a v materiálu RK-39-2011-64, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-64.doc, RK-39-2011-64, př. 1, RK-39-2011-64, př. 2

65. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh Zásad. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1970/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-39-2011-65, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-65.doc, RK-39-2011-65, př. 1, RK-39-2011-65, př. 2, RK-39-2011-65, př. 3, RK-39-2011-65, př. 4

68. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1971/39/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-39-2011-68, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-39-2011-68, RK-39-2011-68, př. 1, RK-39-2011-68, př. 2, RK-39-2011-68, př. 3, RK-39-2011-68, př. 4

69. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 39/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 12. 2011, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 39/2011 dne 29. 11. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 11. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz