Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2011, které se konalo dne 22. 11. 2011 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 22. 11. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
43. Uzavření nájemní smlouvy k.ú. Blažkov
44. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod změna člena komise
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2011
 2. Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
 4. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
 6. Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 7. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
 8. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 9. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 11. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
 12. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 13. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
 15. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
 16. Ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotisk brožur Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
 18. ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 19. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna
 20. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
 21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
 22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 24. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 25. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
 26. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
 27. Náhrada výdělku
 28. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 29. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 30. Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
 31. Návrh na odepsání pohledávky
 32. Změny ve školském rejstříku
 33. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
 35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 36. Přihláška do soutěže o získání Velké ceny cestovního ruchu 2011/2012
 37. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 38. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
 39. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 40. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 41. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 42. Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín
 43. Uzavření nájemní smlouvy k.ú. Blažkov
 44. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod změna člena komise
 45. Rozprava členů rady
Usnesení 1861/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02 08 a 40 - 43 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
Usnesení 1862/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-38-2011-02, př. 1 a RK-38-2011-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13.12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-02.doc, RK-38-2011-02, př. 1, RK-38-2011-02, př. 2

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 7 do přílohy M 1
Usnesení 1863/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení příloha M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích, o částku 1 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-03.doc

04. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
Usnesení 1864/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0102/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že se v materiálu ZK-02-2010-33, př. 1 u ideální 1/2 pozemku par. č. 2073/76 a ideální 20/128 pozemku par. č. 2073/136 v katastrálním území Příseka ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR mění způsob nabytí do vlastnictví Kraje Vysočina z bezúplatného na převod úplatný, za cenu stanovenou Pozemkovým fondem ČR na základě znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/01838 Přibyslav - místní část Hřiště - průjezdní úsek
Usnesení 1865/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků s městem Přibyslav;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-38-2011-05, př. 1 a pozemku par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště do vlastnictví města Přibyslav;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-38-2011-05, př. 1 a pozemek par. č. 541/8 v k. ú. Hřiště z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 124/1 díl c o výměře 1 m2 oddělenou geometrickým plánem č. 147-1271/2011 pro k. ú. Hřiště z vlastnictví města Přibyslav do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-05.doc, RK-38-2011-05, př. 1

06. Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 1866/38/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-06.doc

07. Investiční záměr projektu Transformace ÚSP Jinošov III.
Usnesení 1867/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSP Jinošov III. dle materiálů RK-38-2011-07, př. 1, RK-38-2011-07, př. 2, v členění:
 • Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č. p. 52 v Hrotovicích, RK-38-2011-07, př. 1;
 • Transformace ÚSP Jinošov III. - Rekonstrukce rodinného domu č. p. 859 v Náměšti na Oslavou, RK-38-2011-07, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-07.doc, RK-38-2011-07, př. 1, RK-38-2011-07, př. 2

08. Investiční záměr projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1868/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
investiční záměr Transformace ÚSPMP Těchobuz I. dle materiálů RK-38-2011-08, př. 1, RK-38-2011-08, př. 2:
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - Cetoraz p.č. 405/24 aTransformace ÚSPMP Těchobuz I. - Cetoraz p.č. 405/27 dle materiálu RK-38-2011-08, př. 1;
 • Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - Pelhřimov p.č. 2346/40 a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. - Pelhřimov p.č. 2346/41 dle materiálu RK-38-2011-08, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-08.doc, RK-38-2011-08, př. 1, RK-38-2011-08, př. 2

40. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1869/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-38-2011-40, př. 1 a RK-38-2011-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-40.doc, RK-38-2011-40, př. 1, RK-38-2011-40, př. 2

41. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1870/38/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-38-2011-41, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-38-2011-41, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 438 v k. ú. Dlouhé na Moravě, obci Dlouhé a par. č. 476 v k. ú. Vícenice u Dolních Lažan a obci Vícenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-41.doc, RK-38-2011-41, př. 1

42. Darování pozemku v k. ú. a obci Krokočín a uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín
Usnesení 1871/38/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Zlepšení vzhledu obce Krokočín;
rozhoduje
 • uzavřít s obcí Krokočín nepojmenovanou smlouvu, prokazující jí právo stavebníka provést stavbu na pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina, pro akci Zlepšení vzhledu obce Krokočín;
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín do vlastnictví obce Krokočín;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 910/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. a obci Krokočín a to včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-42.doc, RK-38-2011-42, př. 1

43. Uzavření nájemní smlouvy k.ú. Blažkov
Usnesení 1872/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně investora stavby III/36042 Mirošov most ev. č. 36042-3 a nájemce a Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČO: 708 900 13 na straně vlastníka dotčeného pozemku a pronajímatele nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 1151 vodní plocha v k.ú. Blažkov, obec Blažkov v rozsahu cca 235 m2 za roční nájemné 1 175 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-43.doc, RK-38-2011-43, př. 1

09. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženými návrhy dodatků zřizovacích listin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1873/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2011-09, př. 1;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2011-09, př. 2;
 • schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2011-09, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-09.doc, RK-38-2011-09, př. 1, RK-38-2011-09, př. 2, RK-38-2011-09, př. 3

10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu dodatku Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1874/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálů RK-38-2011-10, př. 1 a RK-38-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: do 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-10.doc, RK-38-2011-10, př. 1, RK-38-2011-10, př. 2

11. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje se Strategií protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1875/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dokument Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015 dle materiálu RK-38-2011-11, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-11.doc, RK-38-2011-11, př. 1

12. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1876/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 79 166,87 EUR (1 985 900,93 Kč);
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 41 719,00 EUR (1 046 521,12 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 15. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-12.doc

13. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informoval radu kraje o návrhu poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1877/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 103x položka Lesní hospodářství o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00000) o částku 1 308 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2011-13, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, žadatelům uvedeným v materiálu RK-38-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-13.doc, RK-38-2011-13, př. 1, RK-38-2011-13, př. 2

14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009 (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1878/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu RK-38-2011-14, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p.o.
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-14.doc, RK-38-2011-14, př. 1, RK-38-2011-14, př. 2

15. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem výše uvedených Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1879/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-15.doc, RK-38-2011-15, př. 1

16. Ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norsko
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření v souvislosti s ukončením realizace projektu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z FM EHP/Norsko. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1880/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-sub-projekty a zvýšení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-řízení ve výši 48 286,41 Kč z důvodu převodu zádržného;
 • převod konečného zůstatku ve výši 464 572,32 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu FM EHP/Norsko-řízení a převod konečného zůstatku ve výši 696 350,34 Kč včetně připsaných úroků na zvláštním účtu FM EHP/Norsko-sub-projekty do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu Kulturní dědictví Vysočiny;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu FM EHP/Norsko-řízení a FM EHP/Norsko-sub-projekty ve výši převodu konečného zůstatku včetně připsaných úroků do Fondu strategických rezerv;
bere na vědomí
ukončení realizace projektu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z FM EHP/Norsko dle materiálu RK-38-2011-16.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotisk brožur Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh rozpočtového opatření k pokrytí nákladů vzniklých dotiskem brožur Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1881/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve snížení § 3317 Výstavní činnost v kultuře o částku 240 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 240 000 Kč na dotisk brožur Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-17.doc

18. ICT Standard - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v rámci realizace Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina pro rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1882/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-18.doc, RK-38-2011-18, př. 1

19. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna
K. Mayerová, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky a R. Brychta, pracovník oddělení správy sítě, předložili radě kraje návrh vyhlášení zadávacího řízení na dodávku krajské digitální spisovny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1883/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2011-19, př. 1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na služby Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna posoudí hodnotící komise;
jmenuje
hodnotící komisi nadlimitní veřejné zakázky na služby Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna dle materiálu RK-38-2011-19, př. 2;
ukládá
odboru informatiky ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Digitalizace a ukládání v Kraji Vysočina, Krajská digitální spisovna dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentací této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-19.doc, RK-38-2011-19, př. 1, RK-38-2011-19, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru dopravy a silničního hospodářství nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
Usnesení 1884/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu RK-38-2011-20, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-20.doc, RK-38-2011-20, př. 1

21. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
Usnesení 1885/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-38-2011-21, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-21.doc, RK-38-2011-21, př. 1

22. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
Usnesení 1886/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov dle materiálu RK-38-2011-22, př. 1upr1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-22.doc, RK-38-2011-22, př. 1

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku KSUSV, p. o. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1887/38/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku za cenu v místě a čase obvyklou a s ekologickou likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-38-2011-23.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-23.doc

24. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1888/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • zrušit usnesení č. 0187/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011;
 • stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2011:
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 874 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 295 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2242 - Provoz veřejné železniční dopravy o částku 150 000 Kč při současném snížení § 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy o částku 150 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-24.doc

25. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1889/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012
  • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 265 929 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 267 850 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-25.doc

26. Informace o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1890/38/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledcích ankety mezi členy Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-26.doc, RK-38-2011-26, př. 1

27. Náhrada výdělku
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh stanovení výše paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1891/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu RK-38-2011-27.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-27.doc

28. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1892/38/2011/RK
Rada kraje
ukládá
 • hejtmanovi kraje navrhnout zastupitelstvu kraje pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně;
 • odboru sekretariátu hejtmana pozvat pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7, které se bude konat 13. 12. 2011.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-28.doc, RK-38-2011-28, př. 1, RK-38-2011-28, př. 2, RK-38-2011-28, př. 3, RK-38-2011-28, př. 4, RK-38-2011-28, př. 5

29. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
J. Běhounek informoval radu kraje o návrhu uzavření dodatku Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1893/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu RK-38-2011-29, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-29.doc, RK-38-2011-29, př. 1, RK-38-2011-29, př. 2, RK-38-2011-29, př. 3

30. Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o přípravě projektů do Operačního programu Životní prostředí „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1894/38/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů RK-38-2011-30 a RK-38-2011-30, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 500.000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III.;
ukládá
odboru životního prostředí, odboru majetkovému a odboru zdravotnictví připravit projekty uvedené v materiálu RK-38-2011-30 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví.
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-30.doc, RK-38-2011-30, př. 1

31. Návrh na odepsání pohledávky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost Střední školy technické Jihlava o povolení odpisu pohledávky. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1895/38/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s odepsáním pohledávky Střední školy technické Jihlava v celkové hodnotě 35 000 Kč za zrušenou Obchodní společností BLESK & M, s.r.o., se sídlem Vilémov u Golčova Jeníkova, Vilémov 179, IČO 49974220.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy technické Jihlava
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-31.doc, RK-38-2011-31, př. 1

32. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Střední školy obchodu a služeb Jihlava o zápis nového učebního oboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1896/38/2011/RK
Rada kraje
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označené v materiálu RK-38-2011-32, př. 1 kódem 1A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-32.doc, RK-38-2011-32, př. 1

44. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Havlíčkův Brod změna člena komise
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, požádal radu kraje o jmenování nového člena konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1897/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1542/31/2011/RK tak, že v materiálu RK-31-2011-47, př. 1 se jméno dosavadního člena konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Gymnázia Havlíčkův Brod „PaedDr. Bc. Vladimír Zelený“ zrušuje a nahrazuje jménem nového člena konkursní komise „Ing. Karel Látera“.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 23. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-44.doc, RK-38-2011-44, př. 1

33. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o žádosti příjemce podpory o prodloužení termínu realizace projektu podpořeného z Fondu Vysočiny, grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2010 - II“. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý a odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1898/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/248/10 dle materiálu RK-38-2011-33, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-33.doc, RK-38-2011-33, př. 1, RK-38-2011-33, př. 2, RK-38-2011-33, př. 3

34. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1899/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť o přijaté finanční prostředky ze strany příjemce dotace Vysoké školy polytechnické Jihlava ve výši 39 292,03 Kč.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-34.doc

35. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím účelové dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1900/38/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 3 732 501,93 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 223 986,46 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-35.doc

36. Přihláška do soutěže o získání Velké ceny cestovního ruchu 2011/2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o předloženém návrhu přihlášení projektu „Mediální kampaň turistického regionu Vysočina“ do soutěže o ,,Velkou cenu cestovního ruchu 2011/2012". Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1901/38/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o přihlášení projektu Mediální kampaň turistického regionu Vysočina do soutěže o Velkou cenu cestovního ruchu 2011/2012 v kategorii Nejlepší jednotná kampaň.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 22. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-36.doc, RK-38-2011-36, př. 1

37. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s aktualizací Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1902/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2011-37, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-37.doc, RK-38-2011-37, př. 1

38. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1903/38/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-38-2011-38, př. 1 a vyhlásit soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011 dle materiálu RK-38-2011-38, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-38.doc, RK-38-2011-38, př. 1

39. Žádost o schválení darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje žádost Nemocnice Pelhřimov, p. o., o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1904/38/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace;
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2011-39.doc, RK-38-2011-39, př. 1

45. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 38/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 29. 11. 2011, v 7:30 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2011 dne 22. 11. 2011.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 11. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz