Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 28/2015

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 28/2015, které se konalo dne 29. 9. 2015 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2015
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 29. 9. 2015.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Piňose, Z. Chláda a P. Krčála v úvodu jednání.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
57. Přijímací řízení do středních škol
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 27/2015
 2. Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 3. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 4. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
 5. Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 6. Zvláštní způsob určení platového tarifu zaměstnancům Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 7. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
 8. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 9. Přechod provozování Family a Senior Pointu v Jihlavě
 10. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 11. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
 12. Návrh finančního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2015 včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů na kapitole Sociální věci
 13. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro užívání prostor v sídle Kraje Vysočina
 14. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2016
 15. Dodávka nového vozidla - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2015
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 18. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
 19. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
 20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 21. Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 22. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba
 23. Změna usnesení 0649/12/2015/RK
 24. Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 25. Prodej pozemku v k.ú. a obci Pelhřimov
 26. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
 27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
 28. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
 29. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 30. Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
 31. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 32. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
 33. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
 34. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
 35. Veřejná zakázka na služby: PD-03-2015, mosty
 36. Veřejná zakázka na stavební práce: II/402 Třešť - ul. Fritzova
 37. Informace o veřejné zakázce na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
 38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
 39. Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - změna využití části prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura
 40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
 41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
 42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou
 43. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Humpolec, Husova 391
 44. Havarijní pojištění vozidla Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
 45. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
 46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
 47. Přehlídky středních škol v okresních městech Kraje Vysočina - uzavření nájemních smluv
 48. Návrh rozpočtového opatření - příjem z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace, návrh na úpravu investičního plánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
 49. Podpora pořádání sportovních mistrovství
 50. Projekt Vaříme společně - průběžná zpráva
 51. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 52. Závěrečná zpráva - projekt Schools as learning institutions
 53. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
 54. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 55. Aktualizace Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina
 56. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 57. Přijímací řízení do středních škol
 58. Rozprava členů rady

Usnesení 1702/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 29. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 27/2015 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o žádosti ZZS KV o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1703/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2015-02, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 9. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-02.doc, RK-28-2015-02, př. 1

03. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1704/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa v celkové výši 223 967,00 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o částku 98 825,00 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 83 472,50 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o částku 41 669,50 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném snížení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 45 597,50 Kč (ÚZ 35015) původně určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 45 597,50 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov příspěvkové organizace a Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 15. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-03.doc, RK-28-2015-03, př. 1, RK-28-2015-03, př. 2

04. Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení aktualizaci finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1705/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci:
 • finančních plánů výnosů a nákladů na rok 2015 dle materiálu RK-28-2015-04, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-28-2015-04, př. 1;
 • převodu prostředků rezervního fondu do investičního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2015-04, př. 1 a jejich profinancování;
bere na vědomí
výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací dle materiálu RK-28-2015-04, př. 1 a komentáře k výsledkům hospodaření za 1. pololetí roku 2015 dle materiálu RK-28-2015-04, př. 2;
ukládá
ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina informovat zřizovatele prostřednictvím odboru zdravotnictví o případném negativním vývoji v hospodaření organizace v průběhu 2. pololetí roku 2015.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-04.doc, RK-28-2015-04, př. 1, RK-28-2015-04, př. 2

05. Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o škodní události způsobené statutárním zástupcem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1706/28/2015/RK
Rada kraje
určuje
podle ustanovení § 262 zákoníku práce ve věci škodné události ze dne 5. 1. 2015 (dopravní nehoda služebního vozidla Volkswagen Passat, registrační značky 4J27900) výši náhrady škody ve výši 6 919 Kč;
souhlasí
s uzavřením dohody o náhradě škody dle materiálu RK-28-2015-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, náměstkyně pro léčebnou péči Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-05.doc, RK-28-2015-05, př. 1, RK-28-2015-05, př. 2

06. Zvláštní způsob určení platového tarifu zaměstnancům Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1707/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uplatněním zvláštního způsobu určení platového tarifu zaměstnanců Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2015-06, př. 1, a to v souladu s § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
ukládá
vedení Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví vnitřní předpis, upravující zvláštní způsob určení platového tarifu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
termín: říjen 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-06.doc, RK-28-2015-06, př. 1, RK-28-2015-06, př. 2

07. Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1708/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-07.doc

08. Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s žádostí Domova bez zámku, příspěvkové organizace, o vydání předchozího souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1709/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku pro Domov bez zámku, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-28-2015-08, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2015 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ve výši 49 959 Kč k úhradě nákladů na projekt Dovybavení sociálně terapeutické dílny Kavárny Pohodička a její pojízdné varianty.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-08.doc, RK-28-2015-08, př. 1, RK-28-2015-08, př. 2

09. Přechod provozování Family a Senior Pointu v Jihlavě
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje návrh rozhodnutí o uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací a Domovem Ždírec, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1710/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít dohodu o ukončení Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor dle materiálu RK-28-2015-09, př. 1;
 • uzavřít Smlouvu o výpůjčce movitého majetku mezi Krajem Vysočina a Domovem Ždírec, příspěvkovou organizací, za účelem provozování Family a Senior Pointu dle materiálu RK-28-2015-09, př. 3;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací a Domovem Ždírec, příspěvkovou organizací, na užívání nebytových prostor dle materiálu RK-28-2015-09, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-09.doc, RK-28-2015-09, př. 1, RK-28-2015-09, př. 2, RK-28-2015-09, př. 3

10. Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o návrhu změny čerpání fondu investic u výše uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1711/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace pro rok 2015 dle materiálu RK-28-2015-10, př. 1;
souhlasí
s převodem finančních prostředků z rezervního fondu ve výši 135 000 Kč do fondu investic u Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace a ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-10.doc, RK-28-2015-10, př. 1

11. Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem vyhlášení Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1712/28/2015/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-28-2015-11, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 8. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-11.doc, RK-28-2015-11, př. 1

12. Návrh finančního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2015 včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje ke schválení návrh finančního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1713/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace za odvětví sociální péče na rok 2015 dle materiálu RK-28-2015-12, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na rok 2015 dle materiálu RK-28-2015-12, př. 1;
 • u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, v rámci závazného ukazatele příspěvek na provoz ÚZ 13 305 schváleného RK č. 0538/10/2015/RK ze dne 17. 3. 2015 snížení schválených finančních prostředků u sociální služby chráněné bydlení o částku 1 300 000 Kč (ID ZZ01285.0011) při současném zvýšení finančních prostředků u sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením o stejnou částku 1 300 000 Kč (ID ZZ01285.0010) dle materiálu RK-28-2015-12, př. 3;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-28-2015-12, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a Domova Ždírec, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2015-12, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace a u Domova Ždírec, příspěvkové organizace, na pokrytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku dle materiálu RK-28-2015-12, př. 2;
stanoví
 • u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2015:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-28-2015-12, př. 1;
  • Limit prostředků na platy dle materiálu RK-28-2015-12, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů;
zmocňuje
ředitelku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace:
  • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
  • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkové organizace k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • ředitelce Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace:
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje pololetně s tím, že odvodová povinnost za 1. pololetí bude splněna do 15. 10. 2015 a za 2. pololetí do 30. 11. 2015;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • předložit odboru sociálních věcí výsledky hospodaření k 30. 9. 2015 společně s výhledem ke konci letošního roku v termínu do 20. 10. 2015;
  • zavést ve svém zařízení úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
  • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • ředitelce Domova Ždírec, příspěvkové organizace a řediteli Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2015 do rozpočtu kraje nejpozději do 30. 11. 2015.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-12.doc, RK-28-2015-12, př. 1, RK-28-2015-12, př. 2, RK-28-2015-12, př. 3, RK-28-2015-12, př. 4

13. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro užívání prostor v sídle Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů a E. Vaňková, pracovnice oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s návrhem Pravidel Rady Kraje Vysočina pro užívání prostor v sídle Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1714/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro užívání prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2015-13, př. 1;
svěřuje
v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana, rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 5 odst. 2 materiálu RK-28-2015-13, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-13.doc, RK-28-2015-13, př. 1

14. VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2016
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů a E. Vaňková, pracovnice oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje na vědomí seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2016. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala po krátké diskuzi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1715/28/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam VIP akcí a dalších akcí podporovaných Krajem Vysočina v roce 2016 dle materiálu RK-28-2015-14, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-14.doc, RK-28-2015-14, př. 1, RK-28-2015-14, př. 2, RK-28-2015-14, př. 3

15. Dodávka nového vozidla - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1716/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
opatření spočívající v navýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 300 tis. Kč za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6904 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 300 tis. Kč na pořízení vícemístného vozidla VW Caravelle.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-15.doc

16. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2015
V. Novotný předložil radě kraje na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2015. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1717/28/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2015 dle materiálu RK-28-2015-16, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. září 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-16.doc, RK-28-2015-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
V. Novotný seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření spočívajícího v přijetí neinvestiční účelové dotace z Ministerstva financí na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1718/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 15 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých Kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy
termín: září 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-17.doc

18. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1719/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu č. 02131542 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Plán odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016 až 2025 dle materiálu RK-28-2015-18, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-18.doc, RK-28-2015-18, př. 1

19. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh nového vyhlášení stávajícího zvláště chráněného území přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1720/28/2015/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 6/2015, o zřízení přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře, dle materiálu RK-28-2015-19, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-19.doc, RK-28-2015-19, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20 – 27, 29, 31 - 33 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1721/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-28-2015-20, př. 1 a RK-28-2015-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-20.doc, RK-28-2015-20, př. 1, RK-28-2015-20, př. 2

21. Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 1722/28/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemky dle materiálů RK-28-2015-21, př. 1 a RK-28-2015-21, př. 2 z vlastnictví České republiky a práva hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupních smluv dle materiálů RK-28-2015-21, př. 3 a RK-28-2015-21, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-21.doc, RK-28-2015-21, př. 1, RK-28-2015-21, př. 2, RK-28-2015-21, př. 3, RK-28-2015-21, př. 4, RK-28-2015-21, př. 5, RK-28-2015-21, př. 5a, RK-28-2015-21, př. 5b, RK-28-2015-21, př. 5c, RK-28-2015-21, př. 5d

22. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba
Usnesení 1723/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-22.doc, RK-28-2015-22, př. 1

23. Změna usnesení 0649/12/2015/RK
Usnesení 1724/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0649/12/2015/RK tak, že v materiálu RK-12-2015-19, př. 1 se u smlouvy zakládající právo provést stavbu pod pořadovým číslem 2 mění název akce z původního Novostavba chodníku na p.č. 1950/1 k.ú. Pavlov u Stonařova na Novostavba chodníku na p.č. 1950/1 k.ú. Pavlov u Stonařova - rozšíření kanalizace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-23.doc

24. Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 1725/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně stavebníka a vypůjčitele a městem Humpolec se sídlem Horní nám. 300, 396 01 Humpolec, IČ 002 48 266 na straně vlastníka pozemků a půjčitele, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu a smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 2544/20 v k. ú. a obci Humpolec pro akci III/12924 Humpolec - ul. Lnářská a to na dobu 15 měsíců;
 • uzavřít s Českými dráhami, a.s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha - Nové Město, IČ 709 94 226, Dodatek č. 1 Nájemní smlouvy dle materiálu RK-28-2015-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-24.doc, RK-28-2015-24, př. 1, RK-28-2015-24, př. 2

25. Prodej pozemku v k.ú. a obci Pelhřimov
Usnesení 1726/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-25.doc, RK-28-2015-25, př. 1

26. Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
Usnesení 1727/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle geometrického plánu č. 128-107/2015, par. č. 819/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a par. č. 820/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 301 m2 v k. ú. a obci Kalhov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 819/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 7 m2 a pozemek par. č. 820/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 301 m2 v k. ú. a obci Kalhov vzniklé dle geometrického plánu č. 128-107/2015 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kalhov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-26.doc, RK-28-2015-26, př. 1, RK-28-2015-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
Usnesení 1728/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-27.doc, RK-28-2015-27, př. 1, RK-28-2015-27, př. 2, RK-28-2015-27, př. 3, RK-28-2015-27, př. 3a

29. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
Usnesení 1729/28/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout nabýt úplatně z pozemku par. č. 4841/2 v k.ú. Jihlava dle geometrického plánu číslo 6608-37a/2014 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 4841/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 37 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-28-2015-29, př. 1;
 • schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace dle materiálu RK-28-2015-29, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-29.doc, RK-28-2015-29, př. 1, RK-28-2015-29, př. 2, RK-28-2015-29, př. 3

31. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Usnesení 1730/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o výpůčce na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-28-2015-31, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-31.doc, RK-28-2015-31, př. 1

32. Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
Usnesení 1731/28/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně z pozemku par. č. 1151 v k.ú. Blažkov dle geometrického plánu číslo 146-65/2013 oddělený pozemek, nově označený jako par. č. 1151/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 47 m2 z vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, Brno, PSČ 602 00, IČ 70890013 do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu, za cenu a za podmínek dle kupní smlouvy dle materiálu RK-28-2015-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-32.doc, RK-28-2015-32, př. 1, RK-28-2015-32, př. 2, RK-28-2015-32, př. 3

33. Zadávací řízení na veřejnou zakázku Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Usnesení 1732/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM, OAPŘ
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-33.doc

28. Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1733/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-28.doc

30. Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zrušení výše uvedeného usnesení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1734/28/2015/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0251/04/2008/ZK ze dne 30. 11. 2008 ve znění usnesení 0406/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 650 m v katastrálním území Kozlov u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem těleso pozemní komunikace v délce cca 620 m v katastrálním území Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, spojující silnice č. III/01831 a II/339, z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu RK-28-2015-30, př. 1 z vlastnictví obce Kozlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Kozlov u Ledče nad Sázavou, Souboř a Vrbka u Ledče nad Sázavou, které se nacházejí pod převáděnou pozemní komunikací, v rozsahu dle materiálu RK-28-2015-30, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-30.doc, RK-28-2015-30, př. 1, RK-28-2015-30, př. 2, RK-28-2015-30, př. 3

34. Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje návrhu zařazení nových akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1735/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit nové akce:
 • OA a HŠ Třebíč - stavební úpravy budovy internátu
 • Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou - stavební úpravy pavilonu Koželská
 • Akademie - VOŠ, GYMN. A SOŠUP Světlá n. S. - stavební úpravy internátů
 • SPŠ a SOU Pelhřimov - stavební úpravy pavilonu Friedova
 • HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - stavební úpravy nové budovy
 • SŠ stavební Třebíč - stavební úpravy
 • SŠ PTA Jihlava - stavební úpravy učebního pavilonu
do rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2015, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Školství.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-34.doc

35. Veřejná zakázka na služby: PD-03-2015, mosty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1736/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby PD-03-2015, mosty formou otevřeného nadlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-28-2015-35, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na PD-03-2015, mosty dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-28-2015-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-35.doc, RK-28-2015-35, př. 1, RK-28-2015-35, př. 2, RK-28-2015-35, př. 3

36. Veřejná zakázka na stavební práce: II/402 Třešť - ul. Fritzova
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na stavební práce „II/402 Třešť – ul. Fritzova“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1737/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/402 Třešť - ul. Fritzova formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-28-2015-36, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku II/402 Třešť - ul. Fritzova dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-28-2015-36, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-36.doc, RK-28-2015-36, př. 1, RK-28-2015-36, př. 2, RK-28-2015-36, př. 3

37. Informace o veřejné zakázce na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1738/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-37.doc

38. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1739/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-28-2015-38, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 9. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-38.doc, RK-28-2015-38, př. 1

39. Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - změna využití části prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení záměr nového využití prostor v 1. a 2. NP budovy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1740/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
záměr nového využití prostor v 1. a 2. NP budovy Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace;
rozhoduje
zařadit do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 Kultura novou akci Horácké divadlo Jihlava - divadelní kavárna, zkušebna;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a odboru majetkovému zajistit zpracování stavebního záměru této akce obsahujícího technické řešení a vyčíslení předpokládaných výdajů na její realizaci a předložit zpracovaný stavební záměr radě kraje k projednání.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 1. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-39.doc, RK-28-2015-39, př. 1, RK-28-2015-39, př. 2, RK-28-2015-39, př. 3

40. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí ředitelky Dětského domova, Senožaty 199, o vyjádření souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1741/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením automobilu Škoda Fabia Kombi, inventární číslo 0025i, pořízeném 19. 6. 2002 a jeho převodem příspěvkové organizaci kraje Střední průmyslové škole Třebíč způsobem navrženým Dětským domovem, Senožaty 199, dle materiálu RK-28-2015-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Senožaty 199
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-40.doc

41. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyřazení nepotřebného majetku Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1742/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením Univerzálního robotu, inventární číslo JID-C014, rok pořízení 2002, pořizovací cena 138 495 Kč, zůstatková cena 47 906 Kč;
 • s vyřazením Elektrického kotle Alba, inventární číslo JID-C-016, rok pořízení 2006, pořizovací cena 109 480 Kč, zůstatková cena 58 846 Kč;
 • s vyřazením Konvektomatu Convetherm, inventární číslo JID-C-017, rok pořízení 2006, pořizovací cena 270 000 Kč, zůstatková cena 147 375 Kč
a jejich prodejem způsobem navrženým Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov dle materiálu RK-28-2015-41.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-41.doc

42. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje žádost ředitele Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou o vyjádření souhlasu s vyřazením nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1743/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením 2 ks PC sestav pro zrakově postižené CompaqZoomXtra 2 L CD, inventární čísla 022/13, 023/13 způsobem navrženým Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem a Praktickou školou Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-28-2015-42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Pedagogicko-psychologické poradny, Speciálně pedagogického centra a Praktické školy Žďár nad Sázavou
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-42.doc

43. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Humpolec, Husova 391
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro ZŠ Humpolec. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1744/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Humpolec, Humpolec 391, dle materiálu RK-28-2015-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy Humpolec,
termín: 30. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-43.doc, RK-28-2015-43, př. 1

44. Havarijní pojištění vozidla Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh udělení výjimky pro prodloužení havarijního pojištění vozidla Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava staršího 10 let. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1745/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro prodloužení havarijního pojištění do 12. 7. 2017 pro vozidlo Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava starší 10 let - ŠKODA FABIA 1,2 COMBI registrační značky 2J6 2504.
odpovědnost: Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, OŠMS
termín: 31. října 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-44.doc

45. Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny s firmou Linde Gas a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1746/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o dlouhodobém pronájmu lahví na stlačené plyny s firmou Linde Gas a.s. dle materiálu RK-28-2015-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
termín: 1. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-45.doc, RK-28-2015-45, př. 1

46. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1747/28/2015/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-28-2015-46, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Jihlava
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-46.doc, RK-28-2015-46, př. 1

47. Přehlídky středních škol v okresních městech Kraje Vysočina - uzavření nájemních smluv
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření nájemních smluv na podlahovou plochu pro stánek Kraje Vysočina na přehlídkách středních škol. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1748/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálů RK-28-2015-47, př. 1, RK-28-2015-47, př. 2, RK-28-2015-47, př. 3, RK-28-2015-47, př. 4 a RK-28-2015-47, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-47.doc, RK-28-2015-47, př. 1, RK-28-2015-47, př. 2, RK-28-2015-47, př. 3, RK-28-2015-47, př. 4, RK-28-2015-47, př. 5

48. Návrh rozpočtového opatření - příjem z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace, návrh na úpravu investičního plánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1749/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, položka 3113 - Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku) o příjem z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina ve výši 47 800 Kč, při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) rozpočtu kraje o částku 47 800 Kč dle materiálu RK-28-2015-48;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 47 800 Kč, s určením na vykrytí jednorázového odpisu havarovaného automobilu a na nákup notebooku;
 • změnu investičního plánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina dle materiálu RK-28-2015-48, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
termín: do 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-48.doc, RK-28-2015-48, př. 1, RK-28-2015-48, př. 2

49. Podpora pořádání sportovních mistrovství
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí podpory na pořádání sportovního mistrovství dle Pravidel rady kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1750/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 19 000 Kč na podporu pořádání MČR žáků U11 spolku Třebíč Nuclears, Na Hvězdě 1388, 674 01 Třebíč, IČO 26596792;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-28-2015-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-49.doc, RK-28-2015-49, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 50, 51 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

50. Projekt Vaříme společně - průběžná zpráva
Usnesení 1751/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžnou zprávu projektu Vaříme společně dle materiálu RK-28-2015-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-50.doc, RK-28-2015-50, př. 1, RK-28-2015-50, př. 2

51. Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
Usnesení 1752/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu Badatelská centra pro přírodní vědy dle materiálu RK-28-2015-51, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-28-2015-51, př. 2.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-51.doc, RK-28-2015-51, př. 1, RK-28-2015-51, př. 2

52. Závěrečná zpráva - projekt Schools as learning institutions
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí závěrečnou zprávu k projektu Schools as learning institutions. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1753/28/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu k projektu Schools as learning institutions dle materiálu RK-28-2015-52, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-52.doc, RK-28-2015-52, př. 1

53. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženou aktualizací Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1754/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-28-2015-53, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-53.doc, RK-28-2015-53, př. 1

57. Přijímací řízení do středních škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k variabilním návrhu usnesení předloženého materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskuzi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1755/28/2015/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Pravidla pro přijímací řízení do středních škol v roce 2016 dle materiálu RK-28-2015-57, př. 1;
ukládá
 • ředitelům a ředitelkám středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby u maturitních oborů denního studia skupin M a K a denního nástavbového studia byl jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku školního roku 2016/17 výsledek přijímací zkoušky;
 • ředitelům a ředitelkám středních škol zřizovaných Krajem Vysočina, aby se přihlásili do „pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“ vyhlášeného MŠMT;
doporučuje
ředitelům a ředitelkám středních škol, které nejsou zřizovány Krajem Vysočina, aby se přihlásili do „pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016“ vyhlášeného MŠMT.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-57.doc, RK-28-2015-57, př. 1, RK-28-2015-57, př. 2

54. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1756/28/2015/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-54.doc

55. Aktualizace Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, předložil radě kraje návrh aktualizace Programu ZDRAVÍ 21 pro Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1757/28/2015/RK
Rada kraje
rozhoduje
zpracovat aktualizaci Programu ZDRAVÍ 21 pro Kraj Vysočina;
jmenuje
tým zpracovatelů aktualizace Programu ZDRAVÍ 21 pro Kraj Vysočina ve složení:
Ing. Bc. Martin Hyský - člen Rady Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územní plánování;
Ing. Petr Holý - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
Bc. Böhmová Jana - Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina;
Bc. David Talpa - Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina;
Mgr. Jiří Bína - Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina;
Ing. Petr Švec - Národní síť Zdravých měst České republiky;
MUDr. Stanislav Wasserbauer - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pracoviště Jihlava;
MUDr. Irena Zimenová -Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pracoviště Jihlava;
MUDr. Jan Říha - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina;
RNDr. Jiří Kos - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina;
MUDr. Lukáš Kettner - Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;
MUDr. Radek Černý - Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OZ
termín: 29. 2. 2016
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-55.doc, RK-28-2015-55, př. 1

56. Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
J. Jež, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, informoval radu kraje o předložených dokumentech projektové žádosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1758/28/2015/RK
Rada kraje
schvaluje
znění Projektové žádosti dle materiálů RK-28-2015-56, př. 1a a RK-28-2015-56, př. 1b, znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-28-2015-56, př. 2 a znění plné moci dle materiálu RK-28-2015-56, př. 3;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálů RK-28-2015-56, př. 1a a RK-28-2015-56, př. 1b do 16. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
odpovědnost: ORR, OZPZ
termín: 30. 9. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-28-2015-56.doc, RK-28-2015-56, př. 1a, RK-28-2015-56, př. 1b, RK-28-2015-56, př. 2, RK-28-2015-56, př. 3

58. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 28/2015 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 10. 2015, v 7:30 hod.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 28/2015 dne 29. 9. 2015.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 1. 10. 2015 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz