Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 28/2015 - 29.09.2015

ČísloNázev
01Pozvánka
02Peněžní dar pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
03Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
04Návrh aktualizace finančních plánů na rok 2015 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina
05Náhrada škody v souvislosti se škodní událostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06Zvláštní způsob určení platového tarifu zaměstnancům Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
07Stanovení platu řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace
08Souhlas zřizovatele k přijetí nadačního příspěvku u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
09Přechod provozování Family a Senior Pointu v Jihlavě
10Návrh na změnu čerpání fondu investic u Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace a Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
11Vyhlášení dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb
12Návrh finančního plánu Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na rok 2015 včetně návrhu rozpočtového opatření a úpravy závazných ukazatelů na kapitole Sociální věci
13Pravidla Rady Kraje Vysočina pro užívání prostor v sídle Kraje Vysočina
14VIP akce Kraje Vysočina a další kulturní, sportovní a společenské akce podporované Krajem Vysočina - systém fungování a žádosti o podporu v roce 2016
15Dodávka nového vozidla - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
16Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - srpen 2015
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad - dotace na volby do zastupitelstev obcí
18Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
19Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Štamberk a kamenné moře
20Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
21Koupě pozemků od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
22Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba
23Změna usnesení 0649/12/2015/RK
24Majetkoprávní příprava stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
25Prodej pozemku v k.ú. a obci Pelhřimov
26Darování pozemků v k. ú. a obci Kalhov
27Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347- Bačkov propustek
28Veřejná zakázka na stavební práce Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce pavilonu 13
29Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
30Návrh na zrušení usnesení 0251/04/2008/ZK, převzetí pozemní komunikace včetně pozemků pod ní do vlastnictví Kraje Vysočina
31Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
32Majetkoprávní vypořádání po ukončení stavby III/36042 Mirošov - most ev. č. 36042-3
33Zadávací řízení na veřejnou zakázku Výběr pojišťovacího makléře pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
34Návrh na zařazení nových akcí do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
35Veřejná zakázka na služby: PD-03-2015, mosty
36Veřejná zakázka na stavební práce: II/402 Třešť - ul. Fritzova
37Informace o veřejné zakázce na Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy na období po 1. 5. 2015
38Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
39Záměr Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace - změna využití části prostor v 1. a 2. nadzemním podlaží budovy, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Kultura
40Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Senožaty 199
41Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
42Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum a Praktická škola Žďár nad Sázavou
43Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Humpolec, Husova 391
44Havarijní pojištění vozidla Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava
45Souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
46Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Jihlava
47Přehlídky středních škol v okresních městech Kraje Vysočina - uzavření nájemních smluv
48Návrh rozpočtového opatření - příjem z prodeje majetku ve správě příspěvkové organizace, návrh na úpravu investičního plánu Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina
49Podpora pořádání sportovních mistrovství
50Projekt Vaříme společně - průběžná zpráva
51Projekt Badatelská centra pro přírodní vědy - závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu
52Závěrečná zpráva - projekt Schools as learning institutions
53Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež
54Penále za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
55Aktualizace Programu Zdraví 21 pro Kraj Vysočina
56Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
57Přijímací řízení do středních škol
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz