Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 24/2011

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 24/2011, které se konalo dne 19. 7. 2011 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2011
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 19. 7. 2011.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost J. Matějka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
99. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Domov důchodců Ždírec Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“;
100. Veřejná zakázka na stavební práce „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 23/2011
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 3. Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
 4. Změna názvu akcí zařazených na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 5. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
 6. 011-06 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Kamenice u Jihlavy
 7. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 8. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 9. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 10. Změna usnesení 0328/09/2011/RK
 11. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice spolu s vypořádáním pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě.
 12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 13. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2011
 15. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
 16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA; Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
 17. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Produkty Microsoft Select Plus
 18. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 19. Úprava rezervního fondu Krajská knihovny Vysočiny na rok 2011
 20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
 21. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
 22. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
 23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 24. Posun termínu realizace investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 25. Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace schválení přistoupení do klastru
 26. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 27. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 28. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 29. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 30. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku za realizaci nezávislé ekonomické kontroly
 32. Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 33. Projekt Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
 36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 37. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 38. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2011
 39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
 40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
 41. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 42. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 44. Návrh na změnu investičního plánu u DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
 46. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
 47. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 48. Poskytnutí daru příspěvkovým organizacím kraje v sociální oblasti
 49. Žádost o poskytnutí dotace sdružení ROSKA Žďár nad Sázavou na projekt rehabilitačních a rekondičních aktivit na rok 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 50. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
 51. Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
 53. Návrh na poskytnutí věcného daru opernímu pěvci a vedoucímu oddělení umění a kultury
 54. Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
 55. Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
 56. Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
 57. Eurocentrum Jihlava - Smlouva o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech
 58. Projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
 59. Využití nemovitosti pro střední školství ve Světlé nad Sázavou a Lipnici nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže Vysočina Jihlava, o. s. na rekonstrukci travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou
 61. Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
 63. Projektové záměry příspěvkových organizací - středních škol s technickým zaměřením
 64. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 65. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
 66. Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
 67. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
 68. Projektové záměry vyšších odborných škol zdravotnických
 69. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
 70. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
 71. Soutěž S Vysočinou do Evropy
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření, souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém nájmu
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední škola řemesel Třebíč
 74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice, Tyršova 365
 75. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 76. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
 77. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2011/2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 79. Stanovisko města Chotěboř ke střednímu školství v Chotěboři
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
 81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 83. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 84. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 85. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 86. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086) v rámci OP VK
 87. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022) v rámci OP VK
 88. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 89. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 3. monitorovací zprávy
 90. Vyhlášení 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 91. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
 92. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
 93. Přihlášky kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a o cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě pro rok 2011
 94. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví
 95. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
 96. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
 97. Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 98. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
 99. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Domov důchodců Ždírec Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“
 100. Veřejná zakázka na stavební práce „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“
 101. Rozprava členů rady
Usnesení 1124/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 23/2011 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 10, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Smlouva o zřízení věcného břemene v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1125/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch kraje Vysočina vlastníka oprávněné nemovitosti:
 • budovy č. p. 1401, občanská vybavenost, postavené na par. č. 2863/2;
 • budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na par. č. 2862;
 • budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na par. č. 2864;
 • budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na par. č. 2865;
budovy bez čp/če, občanská vybavenost, postavené na par. č. 2879/2 a par. č. 2879/3, v spočívající v odvádění splaškových vod přes pozemek par. č. 2879/1 a par. č. 2880, vše v katastrálním území a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu uvedeném Geometrickém plánu č. 2000-12/2011, zhotoveným dne 13. 1. 2011 fy Geoset spol. s r. o., Dolní 183/30, Žďár nad Sázavou 1, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Bystřice nad Pernštejnem dne 21. 1. 2011, s vlastníkem pozemků - povinným z věcného břemene Zemědělská a dopravní technika, spol. s r. o. se sídlem Žďárská 287, 594 14 Nové Veselí, IČO: 47915315.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-02.doc, RK-24-2011-02, př. 1

03. Koupě pozemku v k. ú. a obci Senožaty
Usnesení 1126/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-03.doc, RK-24-2011-03, př. 1

04. Změna názvu akcí zařazených na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 1127/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akcí uvedených na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství:
 • z názvu SPŠ a SOU Pelhřimov - úprava ÚT domova mládeže na nový název SPŠ a SOU Pelhřimov - úprava ÚT domova mládeže a tělocvičny;
 • z názvu Dětský domov Humpolec - oprava střechy na název nový Dětský domov Humpolec - rekonstrukce střechy a podkroví.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-04.doc

05. Prodej pozemku v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice
Usnesení 1128/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 2994/17 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice do vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p.;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 2994/17 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 42 m2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a obci Kněžice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové za kupní cenu 1 260 Kč plus úhradu za správní poplatek spojený s podáním návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a za oponentní znalecký posudek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-05.doc, RK-24-2011-05, př. 1

06. 011-06 Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. Kamenice u Jihlavy
Usnesení 1129/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OM
termín: 30. srpna 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-06.doc, RK-24-2011-06, př. 1

07. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 1130/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2011-07, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-24-2011-07, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-07.doc, RK-24-2011-07, př. 1, RK-24-2011-07, př. 2

08. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1131/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-24-2011-08, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-08.doc, RK-24-2011-08, př. 1

09. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1132/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-24-2011-09, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-24-2011-09, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků zastavěných chodníkem par. č. 4505/1 v k. ú. Opatov na Moravě a obci Opatov, par. č. 817/47 v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov dále par. č. 2510/8, 2379/5, 2476/5 a 2456/1 v k. ú. a obci Polná;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a městem Polná smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj zaváže darovat části pozemků par. č. 2510/8, 2379/5, 2476/5 a 2456/1 v k. ú. a obci Polná, zastavěných chodníky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-09.doc, RK-24-2011-09, př. 1

10. Změna usnesení 0328/09/2011/RK
Usnesení 1133/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-10.doc

11. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu II/352 Jihlava - Heroltice spolu s vypořádáním pozemků pod částí původní silnice II/352 spolu se stavbou silnice v souvislosti se změnami v uspořádání silniční sítě
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, předložili radě kraje ke schválení návrh uzavřít majetkoprávní smlouvy na pozemky, stavební objekty a stavbu části původní silnice II/352 v k. ú. Pávov, Jihlava, Bedřichov u Jihlavy, Hruškové Dvory a Heroltice u Jihlavy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1134/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování nemovitostí v rozsahu dle materiálu RK-24-2011-11, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout darovat nemovitosti v rozsahu dle materiálu RK-24-2011-11, př. 1 do vlastnictví statutárního města Jihlavy a Povodí Vltavy s. p.;
 • rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemku v rozsahu dle materiálu RK-24-2011-11, př. 2 od statutárního města Jihlavy darem;
 • schválit dodatek číslo xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-24-2011-11, př. 4.
odpovědnost: OM
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-11.doc, RK-24-2011-11, př. 1, RK-24-2011-11, př. 2, RK-24-2011-11, př. 3, RK-24-2011-11, př. 4, RK-24-2011-11, př. 5, RK-24-2011-11, př. 6

99. Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Domov důchodců Ždírec Přístavba k Domovu důchodců Ždírec“
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, předložili radě kraje návrh rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1135/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-99, RK-24-2011-99, př. 1, RK-24-2011-99, př. 1a, RK-24-2011-99, př. 2, RK-24-2011-99, př. 3, RK-24-2011-99, př. 4

100. Veřejná zakázka na stavební práce „SUPŠ Jihlava Helenín, rekonstrukce objektu“
J. Mrázková, vedoucí oddělení majetkoprávního odboru majetkového, E. Jozífek, vedoucí oddělení správy realit odboru majetkového, seznámili radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1136/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-100, RK-24-2011-100, př. 1, RK-24-2011-100, př. 2

12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
V. Novotný předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z jednání škodní a likvidační komise. Projednávání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, M. Magrot, právník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1137/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis č. 2/2011 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady kraje Vysočina dle materiálu RK-24-2011-12, př. 1;
rozhoduje
 • vyřadit majetek dle materiálu RK-24-2011-12, př. 1;
 • uplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 20 241,- Kč dle materiálu RK-24-2011-12, př. 1;
 • upustit od vymáhání pohledávek ve výši 25 769,99 Kč v režimu de minimis dle materiálu RK-24-2011-12, př. 1;
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-24-2011-12, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-24-2011-12, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-12.doc, RK-24-2011-12, př. 1

13. Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účet kraje
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011. Projednávání se zúčastnil J. Jaroš, úředník oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a od mezinárodních a jiných institucí na účet kraje za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 v celkové výši 2 192 626 539,38 Kč dle materiálu RK-24-2011-13, př. 1;
 • přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, z prostředků Evropské unie a z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na zvláštní účty za období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 v celkové výši 498 356 480,51 Kč dle materiálu RK-24-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-13.doc, RK-24-2011-13, př. 1, RK-24-2011-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2011
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Životní prostředí. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3741 - Ochrana druhů a stanovišť) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MF ČR v celkové výši 1 780 476,75 Kč na náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2011 a její poukázání poškozeným subjektům dle materiálu RK-24-2011-14, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a ekonomický odbor
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-14.doc, RK-24-2011-14, př. 1

15. Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí shora uvedenou zprávu o činnosti. Projednávání se zúčastnil M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-15.doc, RK-24-2011-15, př. 1, RK-24-2011-15, př. 2, RK-24-2011-15, př. 3

58. Projekt Úspora energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - SPŠ Třebíč, budova A, DM, kuchyně a svářecí školy - rozpočtové opatření
Z. Ryšavý předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření vyplývající z přijetí účelové dotace a z převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie, o účelovou dotaci z OP ŽP ve výši 2.283.354,34 Kč;
 • převod části zůstatku ve výši 2 283 354,34 Kč ze zvláštního účtu Realizace úspor energie do Fondu strategických rezerv;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Realizace úspor energie ve výši převodu části zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: OŽP, OE
termín: 30. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-58.doc, RK-24-2011-58, př. 1

16. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA; Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě
K. Žák, správce software oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje předložený návrh schválit uvedené dodatky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb I.CA ze dne 21. 6. 2007 dle materiálu RK-24-2011-16, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě ze dne 21. 6. 2007 dle materiálu RK-24-2011-16, př. 2.
odpovědnost: OI
termín: 25. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-16.doc, RK-24-2011-16, př. 1, RK-24-2011-16, př. 2

17. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Produkty Microsoft Select Plus
J. Krotký, vedoucí oddělení správy databází a aplikací odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem vyhlásit výběrové řízení na realizaci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Produkty Microsoft Select Plus v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-24-2011-17, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-24-2011-17, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Produkty Microsoft Select Plus plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky Produkty Microsoft Select Plus posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-17.doc, RK-24-2011-17, př. 1, RK-24-2011-17, př. 2

K bodům 18 20, 22, 23, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

18. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
Usnesení 1144/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými v rámci působnosti odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-24-2011-18, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-18.doc, RK-24-2011-18, př. 1

19. Úprava rezervního fondu Krajská knihovny Vysočiny na rok 2011
Usnesení 1145/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s použitím rezervního fondu pro rok 2011 u Krajské knihovny Vysočiny na vybavení nového multimediálního centra.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-19.doc

20. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny
Usnesení 1146/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny dle materiálu RK-24-2011-20, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-20.doc, RK-24-2011-20, př. 1

22. Změna investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě na rok 2011
Usnesení 1147/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě pro rok 2011 dle materiálu RK-24-2011-22, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-22.doc, RK-24-2011-22, př. 1

23. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1148/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením tiskárny HP ColorLaser (inv. číslo 157) z majetku kraje a s její likvidací.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-23.doc

21. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - informace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1149/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor kultury památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-21.doc, RK-24-2011-21, př. 1, RK-24-2011-21, př. 2

K bodům 24 30, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

24. Posun termínu realizace investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1150/24/2011/RK
Rada kraje
ruší
usnesení rady kraje č. 0723/16/2011/RK v části, která ukládá řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pořídit do 30. 6. 2011 investici bezpečnost sítě - diskové pole ve výši 500 tis. Kč;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace:
 • pořídit do 30. 9. 2011 investici bezpečnost sítě - diskové pole ve výši 500 tis. Kč;
 • předložit odboru zdravotnictví do 31. 10. 2011 dodavatelskou fakturu na realizaci investiční akce bezpečnost sítě - diskové pole.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-24.doc

25. Žádost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace schválení přistoupení do klastru
Usnesení 1151/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
podnájemní smlouvu dle materiálu RK-24-2011-25, př. 2;
podporuje
záměr nemocnice spolupracovat s sdružením Nanoprogres, zájmové sdružení právnických osob;
ukládá
řediteli nemocnice dojednat podrobné podmínky spolupráce se sdružením Nanoprogres, zájmové sdružení právnických osob a jejich smluvní zakotvení předložit Radě kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, OZ
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-25.doc, RK-24-2011-25, př. 1, RK-24-2011-25, př. 2

26. Souhlas zřizovatele s uzavřením darovací smlouvy - přijetí věcného daru pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1152/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-24-2011-26, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-26.doc, RK-24-2011-26, př. 1

27. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 1153/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Souprava bronchoskopická Storz, rok výroby 1991.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-27.doc, RK-24-2011-27, př. 1

28. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1154/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Jednotka dialyzační AK 100, inv. č. 01140600;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inv. č. 01198000;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inv. č. 01198100;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inv. č. 01263100;
 • Mikroskop operační, inv. č. 00187800.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-28.doc, RK-24-2011-28, př. 1

29. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 1155/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Osobní vůz Ford Escort, 1J7 7668, rok pořízení 1996.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-29.doc, RK-24-2011-29, př. 1

30. Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1156/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičních plánů a položkový rozpis investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2011 dle materiálů RK-24-2011-30, př. 1, RK-24-2011-30, př. 2, RK-24-2011-30, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-30.doc, RK-24-2011-30, př. 1, RK-24-2011-30, př. 2, RK-24-2011-30, př. 3

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci - poskytnutí příspěvku za realizaci nezávislé ekonomické kontroly
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1157/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí příspěvku na spolufinancování nezávislé ekonomické kontroly zrealizované ve 4. čtvrtletí roku 2010 v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci a schválit poskytnutí příspěvku na spolufinancování této nezávislé ekonomické kontroly ve výši 250 tis. Kč;
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o stejnou částku 250 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci o částku 250 000 Kč s určením na pokrytí nákladů souvisejících s realizací nezávislé ekonomické kontroly;
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace předložit fakturu za zrealizovanou nezávislou ekonomickou kontrolu a výpis z bankovního účtu týkající se úhrady předmětné faktury v termínu do 31. 8. 2011, na jejíchž základě bude příspěvek poskytnut.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-31.doc, RK-24-2011-31, př. 1

V průběhu jednání odešel V. Novotný. K bodům 32 - 35, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

32. Prohlášení k žádostem o platbu v rámci projektů silniční infrastruktury podpořených z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
Usnesení 1158/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-24-2011-32, př. 1 a RK-24-2011-32, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-24-2011-32, př. 1 a RK-24-2011-32, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-32.doc, RK-24-2011-32, př. 1, RK-24-2011-32, př. 2

33. Projekt Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice: rozpočtová opatření na kapitole Evropské projekty
Usnesení 1159/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/352 Jihlava - Heroltice o účelovou dotaci z ROP JV ve výši 21 083 868,60 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II//352 Jihlava - Heroltice o splátku půjčky SFDI ve výši 18 651 647,41 Kč;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu II//352 Jihlava - Heroltice o 4 628 652,89 Kč z důvodu převodu zůstatku do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
Usnesení 1160/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve snížení kapitálových výdajů o částku 706 000 Kč při současném zvýšení běžných výdajů o částku 706 000 Kč na opravu objízdné trasy vedené po místní komunikaci mezi obcemi Kejžlice - Řečice.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
Usnesení 1161/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-24-2011-35, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 Investice v dopravě) rozpočtu kraje o investiční účelovou dotaci ve výši 10 000 000 Kč dle Přílohy č. 1 Smlouvy č. 136/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu RK-24-2011-35, př. 1;
zmocňuje
Ing. Hanu Strnadovou a Ing. Hanu Matulovou k podepisování předkládaných soupisek faktur Požadavky na úhradu jmenovitých akcí z rozpočtu SFDI .
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-35.doc, RK-24-2011-35, př. 1

36. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje informace k návrhu vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením a prodejem nepotřebného hmotného majetku (pod pořadovým číslem 1 - 5) za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a nepotřebného majetku dle materiálu RK-24-2011-36;
 • s vyřazením Silničního pásového finišeru Vögele 1600 a jeho následným prodejem za nejvyšší nabídnutou cenu dle materiálu RK-24-2011-36.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-36.doc

K bodům 37, 38, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

37. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti Odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
Usnesení 1163/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku a MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-24-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-37.doc, RK-24-2011-37, př. 1

38. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za II. čtvrtletí 2011
Usnesení 1164/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. dubna 2011 do 30. června 2011 dle materiálu RK-24-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-38.doc, RK-24-2011-38, př. 1

39. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky , dle materiálu RK-24-2011-39, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce II/399, II/396 Rouchovany - úprava křižovatky uchazeči EUROVIA CS, a. s., Národní 10, 113 19 Praha, IČ: 45274924 (Odštěpný závod oblast Morava, Závod Morava Jih, sektor Jihlava, Kosovská 5517/20, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-24-2011-39, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-39.doc, RK-24-2011-39, př. 1, RK-24-2011-39, př. 2

40. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova, dle materiálu RK-24-2011-40, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova uchazeči Skanska a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4, IČ: 26271303 (Divize Silniční stavitelství, Středisko Jihlava, Znojemská 78, 586 01 Jihlava), v souladu s materiálem RK-24-2011-40, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem, a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-40.doc, RK-24-2011-40, př. 1, RK-24-2011-40, př. 2

V průběhu jednání přišel M. Hyský. K bodům 41 47, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
Usnesení 1167/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-24-2011-41, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-24-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-41.doc, RK-24-2011-41, př. 1, RK-24-2011-41, př. 2

42. Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 1168/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem:
 • Náhradní zdroj - dieselagregát DP 100, inventární číslo DHM 022-30/0086, rok pořízení 2000, pořizovací cena 673 376,50 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč, Domovu pro seniory Mitrov, příspěvkové organizaci, Mitrov 1, 592 53 Strážek, IČO 71184449;
 • myčka podložních mís, inventární číslo DHM 022-40/0099, rok pořízení 2002, pořizovací cena 208 549,00 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 65 206,00 Kč, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov, IČO 00511951.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-42.doc

43. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 1169/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
 • Telefonní ústředna Alcatel 673 , inventární číslo DHM 022-50/0095, rok pořízení 2002, pořizovací cena 179 760 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Žehlič SR 515 D4BIX, inventární číslo DHM 022-40/0021, rok pořízení 1991, pořizovací cena 443 800 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Sušič prádla Miele Niro-Front Automatic T 5248 380 V, inventární číslo DHM 022-40/0023, rok pořízení 1992, pořizovací cena 158 664 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Pračka R 22, inventární číslo DHM 022-40/0047, rok pořízení 1995, pořizovací cena 142 680 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Pračka R 22, inventární číslo DHM 022-40/0051, rok pořízení 1995, pořizovací cena 180 244,34 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Pračka W 230 Electrolux, inventární číslo DHM 022-40/0070, rok pořízení 1997, pořizovací cena 159 600 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Pračka W 230 Electrolux, inventární číslo DHM 022-40/0075, rok pořízení 1997, pořizovací cena 159 600 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
 • Dorozumívací zařízení sestra - pacient, inventární číslo DHM 022-50/0085, rok pořízení 1998, pořizovací cena 1 121 907 Kč, zůstatková cena k 30. 6. 2011 ve výši 0 Kč;
z majetku kraje a likvidací způsobem navrženým Domovem pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-24-2011-43.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-43.doc

44. Návrh na změnu investičního plánu u DD Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 1170/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu čerpání investičního fondu u Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, pro rok 2011 dle materiálu RK-24-2011-44, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-44.doc, RK-24-2011-44, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na činnost koordinátora romských poradců
Usnesení 1171/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmu (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Úřadu vlády České republiky ve výši 390 700 Kč na zabezpečení činnosti koordinátora romských poradců kraje Vysočina v roce 2011;
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2011 o částku 238 000 Kč.
odpovědnost: OSV, oŘLZ, oHS, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-45.doc, RK-24-2011-45, př. 1

46. Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt - návrh Žádosti o podstatnou změnu v individuálním projektu
Usnesení 1172/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat žádost o podstatnou změnu v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt dle materiálů RK-24-2011-46, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-46.doc, RK-24-2011-46, př. 1

47. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Usnesení 1173/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-47.doc, RK-24-2011-47, př. 1, RK-24-2011-47, př. 2

48. Poskytnutí daru příspěvkovým organizacím kraje v sociální oblasti
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli odložit tento materiál na příští zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-48.doc, RK-24-2011-48, př. 1, RK-24-2011-48, př. 2, RK-24-2011-48, př. 3

K bodům 49, 50, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů současně.

49. Žádost o poskytnutí dotace sdružení ROSKA Žďár nad Sázavou na projekt rehabilitačních a rekondičních aktivit na rok 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Usnesení 1174/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 20 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 20 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci sdružení ROSKA Žďár nad Sázavou, regionální organizace Unie Roska v ČR, IČ: 65759826, se sídlem Mařákova 6, Žďár nad Sázavou ve výši 20 000 Kč dle materiálu RK-24-2011-49, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-49.doc, RK-24-2011-49, př. 1, RK-24-2011-49, př. 2, RK-24-2011-49, př. 3

50. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt
Usnesení 1175/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu IP Sociální prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 1 462 870,87 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-50.doc

51. Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 až 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu Strategie integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 2017. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/24/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc schválit Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 - 2017 dle materiálu RK-24-2011-51, př. 2;
 • schválit Strategii integrace sociálně vyloučených lokalit v Kraji Vysočina na období 2012 - 2017 dle materiálu RK-24-2011-51, př. 2.
odpovědnost: OSV
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-51.doc, RK-24-2011-51, př. 1, RK-24-2011-51, př. 2

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč občanskému sdružení CZECH SPITFIRE CLUB, Kainarova 1, 586 01 Jihlava, IČO: 227 36 280 dle materiálu RK-24-2011-52, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-52.doc, RK-24-2011-52, př. 1, RK-24-2011-52, př. 2

53. Návrh na poskytnutí věcného daru opernímu pěvci a vedoucímu oddělení umění a kultury
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje úpravu předloženého návrhu usnesení. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1178/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar:
 • adjustovanou grafiku s názvem Vysočina od malíře Emanuela Ranného - panu Petrovi Dvorskému, opernímu pěvci;
 • skleněnou plastiku od výtvarníka Jana Exnara - panu Hermannu Dikowitschovi, vedoucímu oddělení umění a kultury Úřadu Dolnorakouské zemské vlády.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-53.doc

54. Rezignace a jmenování člena Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-54.doc, RK-24-2011-54, př. 1, RK-24-2011-54, př. 2

55. Zápis Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje
J. Běhounek předložil radě kraje návrh vzít na vědomí zápis z legislativního výboru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zápis Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina o přezkumu komplexu zásad zastupitelstva kraje přijatých v oblastech působnosti odborů: dopravy a silničního hospodářství, majetkového a územního plánování a stavebního řádu.
odpovědnost: předseda legislativního výboru
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-55.doc, RK-24-2011-55, př. 1

56. Rezignace a jmenování člena Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina
T. Škaryd předložil radě kraje návrh vzít na vědomí rezignaci a jmenování člena komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-56.doc, RK-24-2011-56, př. 1, RK-24-2011-56, př. 2

57. Eurocentrum Jihlava - Smlouva o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech
Z. Kadlec předložil radě kraje ke schválení navrhovanou smlouvu o spolupráci. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1182/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajištění informování o evropských záležitostech dle materiálu RK-24-2011-57, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-57.doc, RK-24-2011-57, př. 1, RK-24-2011-57, př. 2

59. Využití nemovitosti pro střední školství ve Světlé nad Sázavou a Lipnici nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/24/2011/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OŠMS, OM, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-59.doc, RK-24-2011-59, př. 1, RK-24-2011-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace Fotbalovému klubu mládeže Vysočina Jihlava, o. s. na rekonstrukci travnatého hřiště v obci Vyskytná nad Jihlavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o shora uvedeném návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Fotbalovému klubu mládeže Vysočina Jihlava, o. s. IČO 22908951 ve výši 200 tis. Kč dle materiálu RK-24-2011-60, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-60.doc, RK-24-2011-60, př. 1, RK-24-2011-60, př. 2

61. Stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelům škol a školských zařízení kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/24/2011/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, s účinností od 1. 8. 2011, dle materiálu RK-24-2011-61, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-61.doc, RK-24-2011-61, př. 1, RK-24-2011-61, př. 2, RK-24-2011-61, př. 3

K bodům 62 69, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy jiného členského státu EU a program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů na rok 2011
Usnesení 1186/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 34 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ: 47366419;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 Základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 83 750 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ:70944938;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie ve výši 34 075 Kč pro Základní školu Otokara Březiny, Demlova 34, Jihlava, IČ: 47366419;
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců ve výši 83 750 Kč pro Základní školu Přibyslav, Bechyňovo náměstí 33, IČ:70944938.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-62.doc

63. Projektové záměry příspěvkových organizací - středních škol s technickým zaměřením
Usnesení 1187/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť v příspěvkových organizacích Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 (dle materiálu RK-24-2011-63, př. 1), Střední průmyslová škola Třebíč (dle materiálu RK-24-2011-63, př. 2), Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1 (dle materiálu RK-24-2011-63, př. 3), Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem (dle materiálu RK-24-2011-63, př. 4) a Střední škola technická Žďár nad Sázavou (dle materiálu RK-24-2011-63, př. 5).
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-63.doc, RK-24-2011-63, př. 1, RK-24-2011-63, př. 2, RK-24-2011-63, př. 3, RK-24-2011-63, př. 4, RK-24-2011-63, př. 5, RK-24-2011-63, př. 6

64. Projektové záměry příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1
Usnesení 1188/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektových záměrů Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Žďár nad Sázavou, Studentská 1:
 • Nové směry ve výuce matematiky pro technické obory dle materiálu RK-24-2011-64, př. 1;
 • Transformace vzdělávacích programů na modulární systém s kreditním hodnocením dle materiálu RK-24-2011-64, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-64.doc, RK-24-2011-64, př. 1, RK-24-2011-64, př. 2, RK-24-2011-64, př. 3

65. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Jihlava
Usnesení 1189/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední průmyslové školy Jihlava Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na SPŠ Jihlava dle materiálu RK-24-2011-65, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-65.doc, RK-24-2011-65, př. 1, RK-24-2011-65, př. 2

66. Projektový záměr Střední školy stavební Jihlava
Usnesení 1190/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy stavební Jihlava Technické památky na Telčsku se Střední školou Stavební Jihlava a HTBL Krems a dle materiálu RK-24-2011-66, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-66.doc, RK-24-2011-66, př. 1, RK-24-2011-66, př. 2

67. Projektový záměr příspěvkové organizace Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč
Usnesení 1191/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč Informační systém se zaměřením na přírodní vědy dle materiálu RK-24-2011-67, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-67.doc, RK-24-2011-67, př. 1, RK-24-2011-67 př. 2

68. Projektové záměry vyšších odborných škol zdravotnických
Usnesení 1192/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Inovace vzdělávacích programů a zintenzivnění praxí vyšších odborných škol na Vysočině ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod dle materiálu RK-24-2011-68, př. 1, ve Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč dle materiálu RK-24-2011-68, př. 2 a ve Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-24-2011-68, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-68.doc, RK-24-2011-68, př. 1, RK-24-2011-68, př. 2, RK-24-2011-68, př. 3, RK-24-2011-68, př. 4

69. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326
Usnesení 1193/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy Pelhřimov, Komenského EU peníze do škol dle materiálu RK-24-2011-69, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-69.doc, RK-24-2011-69, př. 1, RK-24-2011-69, př. 2

70. Projektový záměr příspěvkové organizace Základní škola, Speciálně pedagogické centrum a Školní družina, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem projektového záměru shora uvedené příspěvkové organizace. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1194/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP na ZŠ U Trojice dle materiálu RK-24-2011-70, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 16. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-70.doc, RK-24-2011-70, př. 1, RK-24-2011-70, př. 2

K bodům 71, 73 76, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

71. Soutěž S Vysočinou do Evropy
Usnesení 1195/24/2011/RK
Rada kraje
vyhlašuje
3. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy;
schvaluje
propozice soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2011-71, př. 1;
stanoví
skupinu pro tvorbu a výběr otázek ve složení dle materiálu RK-24-2011-71, př. 3;
bere na vědomí
harmonogram přípravy soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-24-2011-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor informatiky, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 7. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-71.doc, RK-24-2011-71, př. 1, RK-24-2011-71, př. 2, RK-24-2011-71, př. 3

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Střední škola řemesel Třebíč
Usnesení 1196/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 180 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 320) o částku 180 000 Kč;
 • pro Střední školu řemesel Třebíč, IČO 00055077, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 180 000 Kč na úhradu nákladů na odstranění havarijního stavu přípojky vody a kanalizačního odpadu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel Třebíč
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-73.doc

74. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice, Tyršova 365
Usnesení 1197/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 150 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 320) o částku 150 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Investiční dotace o částku 100 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 50 000 Kč Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské Budějovice, Tyršova 365, IČO 60418427, na nákup udržovací skříně na gastronádoby do výdejny.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia a Střední odborné Moravské Budějovice, Tyršova 365
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-74.doc

75. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - financování aktivit v roce 2011 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 1198/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČO 66610702, zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 776 300 Kč na realizaci aktivit projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-24-2011-75, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-75.doc, RK-24-2011-75, př. 1

76. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2011
Usnesení 1199/24/2011/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2011 dle materiálu RK-24-2011-76, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-76.doc, RK-24-2011-76, př. 1

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření, souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobém nájmu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 495 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 495 000 Kč;
 • pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice, IČO 00055069 zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 495 000 Kč na zajištění dalšího používání CNC strojů;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o nájmu věci movité dle materiálu RK-24-2011-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: 1. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-72.doc, RK-24-2011-72, př. 1, RK-24-2011-72, př. 2, RK-24-2011-72, př. 3

77. Finanční zajištění činností lektora francouzského jazyka v kraji Vysočina ve školním roce 2011/2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz organizacím zřizovaným krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2011 dle materiálu RK-24-2011-77, př. 1;
ukládá
OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2012.
odpovědnost: OŠMS
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-77.doc, RK-24-2011-77, př. 1

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00323) o částku 143 000 Kč a § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže (ÚZ 00032) o částku 32 000 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 175 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 175 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-24-2011-78, př. 5;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-78.doc, RK-24-2011-78, př. 1, RK-24-2011-78, př. 2, RK-24-2011-78, př. 3, RK-24-2011-78, př. 4, RK-24-2011-78, př. 5

79. Stanovisko města Chotěboř ke střednímu školství v Chotěboři
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje na vědomí informaci o stanovisku města Chotěboř k řešení středního školství a návrh dalšího postupu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh města Chotěboř dle materiálu RK-24-2011-79, př. 1;
ukládá
OŠMS a ředitelce a řediteli středních škol připravit návrh záměru na sloučení Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř a Středního odborného učiliště Chotěboř.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-79.doc, RK-24-2011-79, př. 1

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1204/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Mensa České republiky, IČ 45248591 na podporu krajského kola soutěže Logická olympiáda 2011 v celkové výši 13 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-80.doc, RK-24-2011-80, př. 1

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1205/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 290 622 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-24-2011-81, př. 23;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 41 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-24-2011-81, př. 23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-81.doc, RK-24-2011-81, př. 1, RK-24-2011-81, př. 2, RK-24-2011-81, př. 3, RK-24-2011-81, př. 4, RK-24-2011-81, př. 5, RK-24-2011-81, př. 6, RK-24-2011-81, př. 7, RK-24-2011-81, př. 8, RK-24-2011-81, př. 9, RK-24-2011-81, př. 10, RK-24-2011-81, př. 11, RK-24-2011-81, př. 12, RK-24-2011-81, př. 13, RK-24-2011-81, př. 14, RK-24-2011-81, př. 15, RK-24-2011-81, př. 16, RK-24-2011-81, př. 17, RK-24-2011-81, př. 18, RK-24-2011-81, př. 19, RK-24-2011-81, př. 20, RK-24-2011-81, př. 21, RK-24-2011-81, př. 22, RK-24-2011-81, př. 23

V průběhu jednání odešla M. Kružíková. K bodům 82 88, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

82. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotací na globální granty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1206/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 5 920 351,92 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.3. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 317 346,46 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 14 865 543,15 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-82.doc

83. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 1207/24/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 025/242/10 dle materiálu RK-24-2011-83, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-83.doc, RK-24-2011-83, př. 1, RK-24-2011-83, př. 2

84. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 1208/24/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 038/242/10 dle materiálu RK-24-2011-84, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-84.doc, RK-24-2011-84, př. 1, RK-24-2011-84, př. 2

85. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 1209/24/2011/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 035/242/10 dle materiálu RK-24-2011-85 př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-85.doc, RK-24-2011-85, př. 1, RK-24-2011-85 př. 2

86. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086) v rámci OP VK
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1210/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086 dle materiálu RK-24-2011-86, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-86.doc, RK-24-2011-86, př. 1, RK-24-2011-86 př. 2

87. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022) v rámci OP VK
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1211/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 dle materiálu RK-24-2011-87, př. 2upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-87.doc, RK-24-2011-87, př. 1, RK-24-2011-87 př. 2

88. Fond Vysočiny - Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory
Usnesení 1212/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 165/238/10 dle materiálu RK-24-2011-88, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-88.doc, RK-24-2011-88, př. 1, RK-24-2011-88, př. 2, RK-24-2011-88, př. 3

89. Projekt Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť - podání 3. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 3. monitorovací zprávy v rámci daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1213/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v soupisce účetních dokladů jako přílohy 3. monitorovací zprávy v rámci projektu Most k partnerství - VŠP Jihlava tvoří síť dle materiálu RK-24-2011-89, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2011-89, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 26. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-89.doc, RK-24-2011-89, př. 1

90. Vyhlášení 3. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu vyhlásit 3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/24/2011/RK
Rada kraje
vyhlašuje
3. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-24-2011-90, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účinností od 20. 7. 2011.
odpovědnost: ORR
termín: 20. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-90.doc, RK-24-2011-90, př. 1

91. Projednání monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zajištění udržitelnosti daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o zajištění udržitelnosti projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina dle materiálu RK-24-2011-91, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-24-2011-91, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-91.doc, RK-24-2011-91, př. 1

92. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejichž zadání a výběru nejvýhodnější nabídky rozhodl Ing. Bc. Martin Hyský, člen Rady kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje v období od 1. 4. 2011 do 30. 6. 2011 dle materiálu RK-24-2011-92, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-92.doc, RK-24-2011-92, př. 1

93. Přihlášky kraje Vysočina do soutěže o cenu Ministerstva vnitra za kvalitu a o cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě pro rok 2011
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu přihlásit kraj Vysočina do soutěže v níže uvedených kategoriích. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1217/24/2011/RK
Rada kraje
rozhoduje
přihlásit kraj Vysočina do soutěže o cenu:
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-93.doc, RK-24-2011-93, př. 1, RK-24-2011-93, př. 2

94. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj - Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve snížení § 2199 Záležitosti průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb jinde nezařazené o částku 149 000 Kč a § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu o částku 91 000 Kč při současném zvýšení § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 240 000 Kč za účelem zajištění finančních prostředků na zpracování Hodnocení vlivů koncepce Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina na životní prostředí a veřejné zdraví.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-94.doc

V průběhu jednání odešel P. Krčál. K bodům 95 97, odboru regionálního rozvoje, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

95. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1219/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-24-2011-95, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-95.doc, RK-24-2011-95, př. 1

96. Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1220/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/28/2008 na projekt Technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-24-2011-96, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-96.doc, RK-24-2011-96, př. 1

97. Dodatek č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1221/24/2011/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění Dodatku č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt Technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-24-2011-97, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-97.doc, RK-24-2011-97, př. 1

98. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit aktualizaci Pravidel Rady kraje Vysočina. V průběhu jednání přišli M. Kružíková, P. Krčál. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/24/2011/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací dle materiálu RK-24-2011-98, př. 1;
bere na vědomí
dopis dle materiálu RK-24-2011-98, př. 2;
ukládá
vedoucím odboru školství, mládeže a sportu, odboru sociálních věcí, odboru dopravy a silničního hospodářství, odboru zdravotnictví a odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu informovat neprodleně ředitele příspěvkových organizací na svěřeném úseku o přijetí tohoto usnesení.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací, ORR, OŠMS, OSV, OZ, ODSH, OKPPCR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-24-2011-98.doc, RK-24-2011-98, př. 1, RK-24-2011-98, př. 2

101. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 24/2011 s tím, že další zasedání se bude konat dne 9. 8. 2011, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 24/2011 dne 19. 7. 2011.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 21. 7. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz