Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 21/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 21/2014, které se konalo ve dnech 17. 6. a 23. 6. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 17. 6. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 62. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“ do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 20/2014
 2. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu projektovému partnerovi
 4. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2014
 5. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
 6. MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 7. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost č. 03/44/1.1/2013
 8. Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina
 9. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 2 projektu II/406 Telč - průtah
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - Odvod za porušení rozpočtové kázně
 11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
 12. Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
 13. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
 14. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
 15. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
 16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
 17. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
 18. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
 21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
 22. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Budkov - aktualizace dle NOZ
 23. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec
 24. Návrh na zařazení nové akce Family point Jihlava stavební úpravy domu na ulici Palackého č. 26, Jihlava, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
 25. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 26. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 27. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
 28. Oznámení o změně č. XIV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 29. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 30. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 31. Nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 32. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 33. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 34. Nadační příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 35. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 36. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 37. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 38. Jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny
 39. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 40. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
 41. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na TV cyklus
 43. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
 44. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
 45. Stanovení platu ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace
 46. Jmenování ředitelky Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 na základě konkursního řízení
 47. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
 51. Stanovení počtu členů školské rady
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř - změna závazných ukazatelů
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
 54. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
 56. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875
 57. Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2014
 58. Informace o průběhu mezinárodního projektu Schools as learning institutions
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
 60. Integrace systémů eAmbulance a MAX - schválení smlouvy o spolupráci
 61. Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
 62. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“
 63. Rozprava členů rady
Usnesení 1134/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 20/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1135/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-02.doc, RK-21-2014-02, př. 1, RK-21-2014-02, př. 2

03. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu projektovému partnerovi
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1136/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „SEN“ o přijaté finanční prostředky ze strany poskytovatele SR (Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce) ve výši 31,79 EUR (872,16 Kč);
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „SEN“ o přijaté finanční prostředky ze strany Řídícího orgánu (Úřad spolkové vlády Dolní Rakousko, Odbor územního plánování a územní politiky) ve výši 15 781,92 EUR (433 687,16 Kč);
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu „SEN“ ve výši 12 305,92 EUR (338 166,68 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 1 Energieagentur der Regionen;
 • převod finančních prostředků ze zvláštního EUR účtu projektu „SEN“ ve výši 2 936,00 EUR (80 681,28 Kč), které jsou podílem projektového partnera č. 2 Energetická agentura Vysočina, z.s.p.o.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-03.doc

04. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o dotacích subjektům na projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1137/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-04.doc, RK-21-2014-04, př. 1, RK-21-2014-04, př. 2

05. Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o realizaci projektu „Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálech RK-21-2014-05, př. 1, RK-21-2014-05, př. 2, RK-21-2014-05, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-21-2014-05, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-05.doc, RK-21-2014-05, př. 1, RK-21-2014-05, př. 2, RK-21-2014-05, př. 3

06. MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje žádost MAS kraje Vysočina o.p.s., o finanční podporu prezentace Místních akčních skupin Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotaci ve výši 100 tis. Kč dle materiálu RK-21-2014-06, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-06.doc, RK-21-2014-06, př. 1, RK-21-2014-06, př. 2

07. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost č. 03/44/1.1/2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj za podmínek upravených materiálem RK-21-2014-07, př. 1 - Dodatku č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 03/44/1.1./2013 vydané pro roky realizace projektu od 2013 do 2015.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-07.doc, RK-21-2014-07, př. 1

61. Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o shora uvedeném projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o projektu Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva dle materiálů RK-21-2014-61, RK-21-2014-61, př. 2 a RK-21-2014-61, př. 3;
souhlasí
se zapojením Muzea Vysočiny Jihlava, p. o., se sídlem Masarykovo náměstí 55, Jihlava, IČO: 00090735 do projektu dle materiálu RK-21-2014-61, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 11. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-61.doc, RK-21-2014-61, př. 1, RK-21-2014-61, př. 2, RK-21-2014-61, př. 3

08. Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít Memorandum o spolupráci v železniční dopravě. Projednávání se zúčastnila I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Memorandum o spolupráci v železniční dopravě dle materiálu RK-21-2014-08, př. 1.
odpovědnost: ODSH, ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-08.doc, RK-21-2014-08, př. 1, RK-21-2014-08, př. 2

09. Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 2 projektu II/406 Telč - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit zprávu o realizaci č. 2 projektu II/406 Telč průtah. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
zprávu o realizaci č. 2 projektu II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-21-2014-09, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti dle materiálu RK-21-2014-09, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-09.doc, RK-21-2014-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - Odvod za porušení rozpočtové kázně
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu vzít na vědomí odvod za porušení rozpočtové kázně na základě zjištění auditního orgánu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvod ve výši 151 552 Kč dle materiálu RK-21-2014-10, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 151 560 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 151 560 Kč související s odvodem do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle materiálu RK-21-2014-10, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 5. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-10.doc, RK-21-2014-10, př. 1

11. Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu veřejné zakázky na stavební práce na danou akci. Rada kraje jmenovala své zástupce do hodnotící komise a přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1145/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1 formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-21-2014-11, př. 1;
jmenuje
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce - materiálu RK-21-2014-11, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-11.doc, RK-21-2014-11, př. 1, RK-21-2014-11, př. 2, RK-21-2014-11, př. 3

12. Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s navrhovanými změnami v předloženém materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1146/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové záměry dle materiálů RK-21-2014-12, př. 1, RK-21-2014-12, př. 2, RK-21-2014-12, př. 3upr1 a RK-21-2014-12, př. 4upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/405 Zašovice průtah v maximální výši 30 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/345 Chotěboř průtah, 2. etapa v maximální výši 35 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/523 Jihlava Větrný Jeníkov v maximální výši 80 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod;
 • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu II/523 Větrný Jeníkov - Humpolec v maximální výši 85 mil. Kč v případě, že bude podpořen ze zdrojů ROP Jihovýchod.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-12.doc, RK-21-2014-12, př. 1, RK-21-2014-12, př. 2, RK-21-2014-12, př. 3, RK-21-2014-12, př. 4, RK-21-2014-12, př. 5, RK-21-2014-12, př. 6, RK-21-2014-12, př. 7, RK-21-2014-12, př. 8

13. Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, zdůvodnila radě kraje předložený návrh aktualizovat seznam připravovaných projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1147/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: ODSH
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-13.doc, RK-21-2014-13, př. 1, RK-21-2014-13, př. 2, RK-21-2014-13, př. 3, RK-21-2014-13, př. 4

K bodům 14 22, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

14. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
Usnesení 1148/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0325/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak, že materiál ZK-05-2007-31, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-21-2014-14, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-14.doc, RK-21-2014-14, př. 1

15. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
Usnesení 1149/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0410/06/2007/ZK ze dne 6. 11. 2007 tak, že materiál ZK-06-2007-27, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-21-2014-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-15.doc, RK-21-2014-15, př. 1

16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
Usnesení 1150/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0468/07/2007/ZK ze dne 18. 12. 2007 tak, že materiál ZK-07-2007-19, př. 1 se nahrazuje materiálem RK-21-2014-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-16.doc, RK-21-2014-16, př. 1

17. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
Usnesení 1151/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-17.doc, RK-21-2014-17, př. 1, RK-21-2014-17, př. 2

18. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1152/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-21-2014-18, př. 1upr1 a RK-21-2014-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-18.doc, RK-21-2014-18, př. 1, RK-21-2014-18, př. 2

19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1153/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-21-2014-19, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-21-2014-19, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 741 v k. ú. Černá zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemku par. č. 2745 v k. ú. Horní Krupá zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Horní Krupá.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 17. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-19.doc, RK-21-2014-19, př. 1

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
Usnesení 1154/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2014-20, př. 1 v k. ú. Hrutov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hrutov;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-21-2014-20, př. 2 v k. ú. Hrutov z vlastnictví obce Hrutov do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu RK-21-2014-20, př. 3 za dohodnutou cenu ve výši 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-20.doc, RK-21-2014-20, př. 1, RK-21-2014-20, př. 2, RK-21-2014-20, př. 3, RK-21-2014-20, př. 4

21. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
Usnesení 1155/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako povinným ze služebnosti a firmou E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 280 85 400, jako oprávněným ze služebnosti, spočívající ve zřízení a provozování stavby „VN 176 přeložka p.b.č. 237-239“ na části pozemků par. č. 419/8, par. č. 869/1, par. č. 869/2, par. č. 871/1 a par. č. 871/3 v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného ze služebnosti či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení služebnosti ve výši 200 Kč plus DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-21.doc, RK-21-2014-21, př. 1

22. Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Budkov - aktualizace dle NOZ
Usnesení 1156/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít s obcí Budkov dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 23. 12. 2009 schválené usnesením č. 1825/38/2009/RK ze dne 22. 12. 2009;
 • uzavřít s obcí Budkov smlouvu o výpůjčce na užívání části pozemků par. č. 2099/1, par. č. 1271/2, par. č. 1271/3 a par. č. 1271/4 v k. ú. a obci Budkov dle projektové dokumentace pro stavbu „Odbahnění rybníka U Pile v Budkově“ a to do 31. 12. 2029.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-22.doc, RK-21-2014-22, př. 1

23. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh schválit pořadí nabídek na uvedenou veřejnou zakázku a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1157/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Humpolec“ dle materiálu RK-21-2014-23, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Humpolec“ nabídku uchazeče ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO 62028081;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-23.doc, RK-21-2014-23, př. 1, RK-21-2014-23, př. 2

24. Návrh na zařazení nové akce Family point Jihlava stavební úpravy domu na ulici Palackého č. 26, Jihlava, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh rozhodnout o zařazení akce „Family point Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1158/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Family point Jihlava“ do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-24.doc

62. Veřejná zakázka na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky na uvedenou podlimitní veřejnou zakázku v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“ dle materiálu RK-21-2014-62, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Transformace ÚSPMP Těchobuz II. Pelhřimov“ nabídku uchazeče Bačina stavební firma, a. s., U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov, IČO 63278944;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-62.doc, RK-21-2014-62, př. 1, RK-21-2014-62, př. 2

25. Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Ze zasedání se omluvil Z. Chlád. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy a přijetím peněžního účelového daru u Domova bez zámku, příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovací smlouvy a přijetím peněžního účelového daru ve výši 5 000 Kč u Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu RK-21-2014-25, př. 1;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2014 u Domova bez zámku, příspěvkové organizace, ve výši 5 000 Kč na nákup zdravotních rukavic.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-25.doc, RK-21-2014-25, př. 1

K bodům 26 29, odboru sociálních věcí, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

26. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1161/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSP Křižanov I. o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 239 315 Kč určenou na financování projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-26.doc

27. Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
Usnesení 1162/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2014-27, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2014-27, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-21-2014-27, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 2. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-27.doc, RK-21-2014-27, př. 1

28. Oznámení o změně č. XIV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
Usnesení 1163/21/2014/RK
Rada kraje
bere ne vědomí
informace o aktuálním stavu projektu Transformace ÚSP Křižanov II.;
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2014-28, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2014-28 a nahlásit změny na příslušnou pobočku CRR dle požadavků IOP.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 11. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-28.doc, RK-21-2014-28, př. 1

29. Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Usnesení 1164/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-21-2014-29, př. 1;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-21-2014-29, př. 1 a zapracovat jej do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-29.doc, RK-21-2014-29, př. 1

30. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/21/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 21 611 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 21 611 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 21 611 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů RK-21-2014-30, př. 1, RK-21-2014-30, př. 2 a RK-21-2014-30, př. 3;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2014-30, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-30.doc, RK-21-2014-30, př. 1, RK-21-2014-30, př. 2, RK-21-2014-30, př. 3, RK-21-2014-30, př. 4

V průběhu jednání odešel P. Krčál, přišel L. Joukl. K bodům 31 34, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

31. Nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1166/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím nadačního příspěvku ve výši 300 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-21-2014-31, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 4. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-31.doc, RK-21-2014-31, př. 1

32. Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1167/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2014-32, př. 1, RK-21-2014-32, př. 2, RK-21-2014-32, př. 3, RK-21-2014-32, př. 4, RK-21-2014-32, př. 5, RK-21-2014-32, př. 6, RK-21-2014-32, př. 7, RK-21-2014-32, př. 8, RK-21-2014-32, př. 9 a RK-21-2014-32, př. 10.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 4. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-32.doc, RK-21-2014-32, př. 1, RK-21-2014-32, př. 2, RK-21-2014-32, př. 3, RK-21-2014-32, př. 4, RK-21-2014-32, př. 5, RK-21-2014-32, př. 6, RK-21-2014-32, př. 7, RK-21-2014-32, př. 8, RK-21-2014-32, př. 9, RK-21-2014-32, př. 10, RK-21-2014-32, př. 11, RK-21-2014-32, př. 12

33. Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1168/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-21-2014-33, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 4. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-33.doc, RK-21-2014-33, př. 1

34. Nadační příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1169/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o poskytnutí nadačních příspěvků a darovací smlouvy o poskytnutí peněžního daru pro Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-21-2014-34, př. 1, RK-21-2014-34, př. 2, RK-21-2014-34, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-34.doc, RK-21-2014-34, př. 1, RK-21-2014-34, př. 2, RK-21-2014-34, př. 3

35. Návrh na odepsání nedobytné pohledávky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s odepsáním pohledávky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-35.doc, RK-21-2014-35, př. 1, RK-21-2014-35, př. 2, RK-21-2014-35, př. 3

36. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-21-2014-36, př. 1;
 • s bezúplatným převodem nosítek Ferno (inv. číslo 006-000-006-365/5) ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, a nabytím tohoto majetku do vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-36.doc, RK-21-2014-36, př. 1

37. Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních záměrů Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace:
 • vyhřívané lůžko pro JIP dětského oddělení v pořizovací ceně 162 000 Kč financované z položky v investičním plánu Havarijní stavy - rezerva;
 • tunelová myčka s automatickým posuvem košů pro mytí nádobí v rámci závodního stravování v pořizovací ceně ve výši 450 000 Kč financovaná z položky v investičním plánu Havarijní stavy - rezerva;
 • zavážecí vysokozdvižný hydraulický vozík pro transport zemřelých z oddělení a pitevny do chladicích boxů patologicko-anatomického oddělení v pořizovací ceně 117 000 Kč financovaný z položky v investičním plánu Havarijní stavy - rezerva;
 • polohovací elektrické křeslo pro ambulantní výkony na očním oddělení v pořizovací ceně 91 000 Kč financované z položky v investičním plánu Havarijní stavy - rezerva.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-37.doc, RK-21-2014-37, př. 1

38. Jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem jmenovat ředitelku Krajské knihovny Vysočiny s účinností od 12. 8. 2014. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OKPPCR, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-38.doc, RK-21-2014-38, př. 1, RK-21-2014-38, př. 2, RK-21-2014-38, př. 3

39. Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-21-2014-39, př. 1, RK-21-2014-39, př. 2, RK-21-2014-39, př. 3, RK-21-2014-39, př. 4, RK-21-2014-39, př. 5, RK-21-2014-39, př. 6, RK-21-2014-39, př. 7, RK-21-2014-39, př. 8, RK-21-2014-39, př. 9, RK-21-2014-39, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-21-2014-39, př. 12.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-39.doc, RK-21-2014-39, př. 1, RK-21-2014-39, př. 2, RK-21-2014-39, př. 3, RK-21-2014-39, př. 4, RK-21-2014-39, př. 5, RK-21-2014-39, př. 6, RK-21-2014-39, př. 7, RK-21-2014-39, př. 8, RK-21-2014-39, př. 9, RK-21-2014-39, př. 10, RK-21-2014-39, př. 11, RK-21-2014-39, př. 12

40. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu souhlasit s uzavřením smluv o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, dle materiálů RK-21-2014-40, př. 1 a RK-21-2014-40, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
termín: 30. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-40.doc, RK-21-2014-40, př. 1, RK-21-2014-40, př. 2

41. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2015-2017. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období 2015-2017 dle materiálů RK-21-2014-41, př. 1, RK-21-2014-41, př. 2, RK-21-2014-41, př. 3, RK-21-2014-41, př. 4, RK-21-2014-41, př. 5, RK-21-2014-41, př. 6, RK-21-2014-41, př. 7, RK-21-2014-41, př. 8, RK-21-2014-41, př. 9, RK-21-2014-41, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-41.doc, RK-21-2014-41, př. 1, RK-21-2014-41, př. 2, RK-21-2014-41, př. 3, RK-21-2014-41, př. 4, RK-21-2014-41, př. 5, RK-21-2014-41, př. 6, RK-21-2014-41, př. 7, RK-21-2014-41, př. 8, RK-21-2014-41, př. 9, RK-21-2014-41, př. 10

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na TV cyklus
I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Jarmile Karolíně Riesové, s místem podnikání Březina 132, 338 24 Břasy u Rokycan, IČO 61847071, dle materiálu RK-21-2014-42, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 96 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 96 800 Kč s určením na poskytnutí dotace dle materiálu RK-21-2014-42, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-42.doc, RK-21-2014-42, př. 1, RK-21-2014-42, př. 2

43. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, dle materiálu RK-21-2014-43.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-43.doc, RK-21-2014-43, př. 1, RK-21-2014-43, př. 2

44. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje návrh poskytnout věcný dar prezidentovi České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sekretariátu hejtmana
termín: 27. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-44.doc

45. Stanovení platu ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-45.doc, RK-21-2014-45, př. 1, RK-21-2014-45, př. 2

46. Jmenování ředitelky Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 na základě konkursního řízení
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, předložila radě kraje návrh na jmenování ředitelky Dětského domova, Jemnice v souladu se závěry konkurzní výběrové komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-46.doc, RK-21-2014-46, př. 1, RK-21-2014-46, př. 2, RK-21-2014-46, př. 3, RK-21-2014-46, př. 4

47. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Ze zasedání se omluvil L. Joukl. K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-47.doc, RK-21-2014-47, př. 1, RK-21-2014-47, př. 2, RK-21-2014-47, př. 3

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 ve výši 1 112 800 Kč dle materiálu RK-21-2014-48;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 dle materiálu RK-21-2014-48, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2014-48, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2014-48, př. 2 a právnické osobě vykonávající činnost škol a školských zařízení, kterou zřizuje soukromý subjekt dle materiálu RK-21-2014-48, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-48.doc, RK-21-2014-48, př. 1, RK-21-2014-48, př. 2, RK-21-2014-48, př. 3

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh schválit navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 v celkové výši 89 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným krajem o účelovou dotaci z MŠMT na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 dle materiálu RK-21-2014-49, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-21-2014-49, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-49.doc, RK-21-2014-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 dle materiálu RK-21-2014-50, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-21-2014-50, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-21-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-50.doc, RK-21-2014-50, př. 1, RK-21-2014-50, př. 2, RK-21-2014-50, př. 3

51. Stanovení počtu členů školské rady
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem aktualizovat seznam určující počty členů školských rad. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
o sloučení školských rad při školách, které byly k 1. 7. 2014 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK ze dne 25. 6. 2013 sloučeny do nástupnických organizací;
stanoví
s účinností od 1. 7. 2014 do konce stávajícího funkčního období počet členů školských rad u nástupnických organizací podle materiálu RK-21-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-51.doc, RK-21-2014-51, př. 1

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 135 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 135 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Vyšší odborné škole a Obchodní akademii Chotěboř, IČO 60126671 o částku 135 000 Kč na propojení počítačové sítě mezi slučovanými školami dle materiálu RK-21-2014-52, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitelka Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-52.doc, RK-21-2014-52, př. 1, RK-21-2014-52, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1188/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy o částku 260 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 260 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702:
 • Příspěvek na provoz o částku 20 000 Kč na výdaje spojené s propojením počítačové sítě mezi slučovanými školami prostřednictvím vysokorychlostní WiFi;
 • Investiční dotace o částku 240 000 Kč na pořízení velkokapacitního úložiště obrazů operačních systémů storage.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, odbor informatiky, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-53.doc, RK-21-2014-53, př. 1, RK-21-2014-53, př. 2

54. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o dotacích na účast na sportovních mistrovstvích. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1189/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 3 360 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 1 materiálu RK-21-2014-54, př. 5;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 76 080 Kč na podporu účasti na mistrovství ve sportovních disciplínách dle tabulky č. 2 materiálu RK-21-2014-54, př. 5.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-54.doc, RK-21-2014-54, př. 1, RK-21-2014-54, př. 2, RK-21-2014-54, př. 3, RK-21-2014-54, př. 4, RK-21-2014-54, př. 5

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Česká republika - Rakousko 2007-2013 ve výši 13 530,37 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591, o částku 13 530,37 Kč na realizaci projektu M00225 Udržitelný jídelníček.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-55.doc

56. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1191/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením serveru CAMAP PROSIG MONO PD, inventární číslo VYT-C-31 a datového projektoru EPSON, inventární číslo VYT-C-47 z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií, Pelhřimov, Jirsíkova 875 dle materiálu RK-21-2014-56.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-56.doc

57. Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem souhlasit s úpravou použití investičního fondu uvedené školy na rok 2014. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/21/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2014 dle materiálu RK-21-2014-57, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč termín: průběžně do konce roku 2014
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-57.doc, RK-21-2014-57, př. 1

58. Informace o průběhu mezinárodního projektu Schools as learning institutions
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o průběhu daného projektu. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1193/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění průběžné zprávy projektu Schools as learning institutions dle materiálu RK-21-2014-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-58.doc, RK-21-2014-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/21/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 v celkové výši 2 445 795 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím), o poskytnuté účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 dle tabulky 1 materiálu RK-21-2014-59, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-21-2014-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-21-2014-59, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-59.doc, RK-21-2014-59, př. 1

60. Integrace systémů eAmbulance a MAX - schválení smlouvy o spolupráci
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu schválit smlouvu o spolupráci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1195/21/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-21-2014-60, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-60.doc, RK-21-2014-60, př. 1

63. Rozprava členů rady

V rámci rozpravy M. Hyský seznámil radu kraje s novými skutečnostmi ohledně prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Z důvodu zajištění usnesení rady kraje a předložení materiálu na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2014 k projednání rada kraje rozhodla 7 hlasy zasedání rady kraje č. 21/2014 přerušit a jednání dokončit dne 23. 6. 2014.

J. Běhounek zahájil pokračování jednání rady kraje č. 21/2014 dne 23. 6. 2014 a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
Radě kraje byly předloženy podkladové materiály odboru regionálního rozvoje a odboru analýz a podpory řízení k projednání.

64. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil radu kraje s žádostí příjemce podpory o prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1196/21/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-64, RK-21-2014-64, př. 1, RK-21-2014-64, př. 2

65. Informace o Rozhodnutích o porušení rozpočtové kázně, vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně a Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, seznámila radu kraje s návrhem vzít na vědomí informace o Rozhodnutích o porušení rozpočtové kázně, vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně a Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úřednice odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1197/21/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o Rozhodnutích o porušení rozpočtové kázně dle materiálů RK-21-2014-65, př. 1, RK-21-2014-65, př. 2, RK-21-2014-65, př. 3, RK-21-2014-65, př. 4 a o Žádostech o prominutí odvodu dle materiálu RK-21-2014-65, př. 5.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-21-2014-65, RK-21-2014-65, př. 1, RK-21-2014-65, př. 2, RK-21-2014-65, př. 3, RK-21-2014-65, př. 4, RK-21-2014-65, př. 5, RK-21-2014-65, př. 6, RK-21-2014-65, př. 7, RK-21-2014-65, př. 8

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 21/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 7. 2014, v 7:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 21/2014 ve dnech 17. 6. a 23. 6. 2014.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 23. 6. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz