Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2014

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2014, které se konalo dne 10. 6. 2014 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2014
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 6. 2014.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
73. Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
Rada kraje předložený návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2014
 2. Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
 4. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
 5. Změna usnesení č. 0221/03/2014/ZK- k. ú. Moravecké Janovice, obec Strážek
 6. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, výkup pozemku před stavbou
 7. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
 8. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
 9. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 10. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
 11. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 12. Darování pozemků pod budoucí chodníky v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
 13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 14. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Kožichovice
 15. Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0302/08/2012/RK a 0028/01/2012/ZK
 16. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
 17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 19. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
 20. Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
 21. Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK - k. ú. Okříšky
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
 23. Informace o sjednané službě se Sberbank CZ, a. s., o vedení transparentních účtů Kraje Vysočina
 24. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
 25. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
 26. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
 27. Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
 29. Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 30. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
 31. Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
 32. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 33. Projektová žádosti projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen do Fondu EHP 2009-2014
 34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
 36. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 37. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
 38. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 40. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovské rybníky
 41. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
 42. Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
 43. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
 44. Smlouva o nájmu nebytových prostor
 45. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014
 46. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
 47. Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 48. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
 49. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 50. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 51. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 52. Věcné dary pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
 53. Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
 54. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
 55. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
 56. Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XIX
 57. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru městu Velké Meziříčí
 59. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 60. Podpora pořádání sportovního mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
 62. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 63. Žádosti o finanční podporu - Střední škola automobilní Jihlava, Gymnázium Jihlava
 64. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
 65. Změny ve školském rejstříku
 66. Informace o změnách v síti středních škol
 67. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014
 68. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen-květen 2014
 69. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
 70. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem realizace projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina se státní dotací
 71. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 72. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 73. Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
 74. Rozprava členů rady

Usnesení 1061/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2014 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 22 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Majetkoprávní vypořádání stavby II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křižovatky se silnicí III/34711 II. ETAPA
Usnesení 1062/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2014-02, př. 1, tab. 1 a tab. 3 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem dle GP č. 1799-525/2013 pro k. ú. a obec Světlá nad Sázavou nově oddělené pozemky uvedené v materiálu RK-20-2014-02, př. 1, tab. 1 a pozemek dle materiálu RK-20-2014-02, př. 1, tab. 3 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Světlá nad Sázavou;
 • nabýt darem nově oddělené pozemky dle GP č. 1799-525/2013 pro k. ú. a obec Světlá nad Sázavou uvedené v materiálu RK-20-2014-02, př. 1, tab. 2 z vlastnictví města Světlá nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-02.doc, RK-20-2014-02, př. 1, RK-20-2014-02, př. 2

03. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Rosice u Cerekvičky a obci Cerekvička-Rosice - požadavek vlastníka na změnu kupní ceny
Usnesení 1063/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-03.doc

04. Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/1296 Pošná - most ev. č. 1296-3
Usnesení 1064/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-04.doc, RK-20-2014-04, př. 1, RK-20-2014-04, př. 2, RK-20-2014-04, př. 3, RK-20-2014-04, př. 4, RK-20-2014-04, př. 5

05. Změna usnesení č. 0221/03/2014/ZK- k. ú. Moravecké Janovice, obec Strážek
Usnesení 1065/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0221/03/2014/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem povýšenou o cenu znaleckého posudku
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemek par. č. 432/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 141 m2 v k. ú. Moravecké Janovice a obci Strážek z vlastnictví České republiky a s právem hospodařit pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem povýšenou o cenu znaleckého posudku s tím, že Kraj Vysočina uhradí daň z nabytí nemovitosti.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-05.doc, RK-20-2014-05, př. 1

06. Majetkoprávní příprava akce II/129 Březina - most ev. č. 129-003, výkup pozemku před stavbou
Usnesení 1066/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-06.doc, RK-20-2014-06, př. 1

07. Vzdání se předkupního práva - k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1067/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout vzdát se předkupního práva k části pozemku par. č. 3041/1 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem v rozsahu dle materiálu RK-20-2014-07, př. 2, tj. dílům pozemku par. č. 3041/1 zaměřených dle Geometrického plánu č. 2213-825/2013 v celkové výměře 235 m2 ve vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-07.doc, RK-20-2014-07, př. 1, RK-20-2014-07, př. 1a, RK-20-2014-07, př. 2

08. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky
Usnesení 1068/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky dle materiálu RK-20-2014-08, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz III. - Počátky nabídku uchazeče I.Kamenická stavební a obchodní společnost s.r.o., U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 60838531;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-08.doc, RK-20-2014-08, př. 1, RK-20-2014-08, př. 2

09. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1069/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce k budově výjezdového stanoviště v Habrech včetně součástí a příslušenství mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací na straně vypůjčitele dle materiálu RK-20-2014-09, př. 2;
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-20-2014-09, př. 1.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, ředitel Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspě
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-09.doc, RK-20-2014-09, př. 1, RK-20-2014-09, př. 2

10. Nabytí pozemku do vlastnictví kraje v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 1070/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek st. par. č. 6288 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 243 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. června 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-10.doc, RK-20-2014-10, př. 1

11. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1071/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-11.doc

12. Darování pozemků pod budoucí chodníky v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou
Usnesení 1072/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-20-2014-12, př. 1 v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 173-35/2014 pro k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obec Pavlov nově oddělené pozemky uvedené v materiálu RK-20-2014-12, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 9. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-12.doc, RK-20-2014-12, př. 1, RK-20-2014-12, př. 2

13. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 1073/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-20-2014-13, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-13.doc, RK-20-2014-13, př. 1

14. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Kožichovice
Usnesení 1074/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. st. 398 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 100 m2 v k. ú. a obci Kožichovice;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání s Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ 42196451 o bezúplatném zřízení služebnosti spočívající v právu zřízení a provozování stavby silničního tělesa na stavbě vodního díla na pozemku par. č. st. 398 v k. ú. a obci Kožichovice a s tím spojených práv údržby a oprav silničního tělesa ve prospěch vlastníka pozemků par. č. 2590/1 a par. č. 2590/2 v k. ú. a obci Kožichovice, které bude podmínkou případného projednání prodeje pozemku par. č. st. 398 v k. ú. a obci Kožichovice v samosprávných orgánech Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-14.doc, RK-20-2014-14, př. 1

15. Uzavření smluv pro akci II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 - změna usnesení 0302/08/2012/RK a 0028/01/2012/ZK
Usnesení 1075/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-15.doc

16. Veřejná zakázka na stavební práce Gymnázium Třebíč - rekonstrukce oken, ÚT a elektroinstalace
Usnesení 1076/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-16.doc

17. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1077/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení služebnosti s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-20-2014-17, př. 1 a RK-20-2014-17, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-17.doc, RK-20-2014-17, př. 1, RK-20-2014-17, př. 2

18. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1078/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-20-2014-18, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-20-2014-18, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2519/1, 2536/1 a 2559 v k. ú. Nová Říše zastavěnou chodníky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1331/55 v k. ú. Okříšky zastavěnou chodníkem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Okříšky.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-18.doc, RK-20-2014-18, př. 1

19. Prodej nemovitých věcí v k. ú. Třebíč
Usnesení 1079/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. st. 2488/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 417 m2, jehož součástí je stavba Jejkov č. p. 68, bydlení, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč za kupní cenu 2 927 000 Kč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena v termínu do 1 roku od uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-19.doc, RK-20-2014-19, př. 1, RK-20-2014-19, př. 2, RK-20-2014-19, př. 3

20. Úplatný převod vodovodního řadu do vlastnictví města Moravské Budějovice
Usnesení 1080/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně povinného ze služebnosti a vlastníka pozemků par. č. 2087/7 a par.č. 4204/3 v k. ú. Moravské Budějovice a městem Moravské Budějovice, na straně oprávněného ze služebnosti smlouvu o zřízení služebnosti vedení a provozování vodovodního řadu na pozemcích par. č. 2087/7 a par. č. 4204/3 v k. ú. Moravské Budějovice a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem prohlídky a údržby vodovodního řadu, a to jako smlouvu bezplatnou;
 • uzavřít mezi městem Moravské Budějovice a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina smlouvu o zřízení služebnosti vedení a provozování vodovodního řadu na pozemcích par. č. 2087/8, par. č. 2087/11 a par. č. 2087/12 v k. ú. Moravské Budějovice s tím, že jako vedlejší účastník této smlouvy bude Kraj Vysočina, který bude hradit náklady spojené se zřízením této služebnosti včetně jednorázové úhrady za zřízení služebnosti ve výši určené znaleckým posudkem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Moravské Budějovice vodovodní řad vybudovaný na pozemcích par. č. 2083/4, par. č. 2083/5, par. č. 2087/7 par. č. 2087/8, par. č. 2087/11, par. č. 2087/12, par. č. 2702 a par. č. 4204/3 v k.ú. Moravské Budějovice za dohodnutou kupní cenu ve výši 300 000 Kč včetně DPH dle smlouvy dle materiálu RK-20-2014-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-20.doc, RK-20-2014-20, př. 1, RK-20-2014-20, př. 2

21. Zrušení usnesení 0575/08/2012/ZK - k. ú. Okříšky
Usnesení 1081/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout zrušit usnesení 0575/08/2012/ZK;
 • uložit OM předložit hodnotu stavby autobusového zálivu jako nepeněžní příjem k dani z příjmu právnických osob v daňovém přiznání.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. června 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-21.doc

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M5 a kapitole Doprava
Usnesení 1082/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 Silnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M5 - Investice ve školství o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 5 000 000 Kč na pořízení geometrických oddělovacích plánů na zaměření pozemků jiných vlastníků pod silnicemi II. a III. Tříd;
schvaluje
za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření změnu investičního plánu u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci na rok 2014 v rozsahu dle materiálu RK-20-2014-22.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, p. o.
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-22.doc

73. Darování pozemků v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh darování pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina, dotčených stavbou „Chodník podél silnice II/408 v obci Slavíkovice“ do vlastnictví obce Slavíkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1083/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat části pozemku par. č. 699/1 v k. ú. Slavíkovice u Jemnice, dle GP č. 140-3382/2013 nově označené jako par. č. 699/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 420 m2, par. č. 699/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 427 m2, par. č. 699/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2 a par. č. 699/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 206 m2, vše v k. ú. Slavíkovice u Jemnice a obci Slavíkovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavíkovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-73.doc, RK-20-2014-73, př. 1

23. Informace o sjednané službě se Sberbank CZ, a. s., o vedení transparentních účtů Kraje Vysočina
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, informovaly radu kraje o službě sjednané se Sberbank CZ, a. s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1084/20/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o sjednané službě se Sberbank CZ, a. s., o vedení seznamu účtů dle materiálu RK-20-2014-23, př. 1 jako transparentních, tj. takových účtů, u nichž jsou přehledy pohybů na účtu a výše zůstatků veřejně dostupné třetím osobám;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a odboru ekonomickému zpřístupnit tuto službu na webu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ, OE
termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-23.doc, RK-20-2014-23, př. 1

24. Schválení účetní závěrky za účetní období roku 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s účetní závěrkou Kraje Vysočina za rok 2013. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1085/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit účetní závěrku Kraje Vysočina sestavenou k 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-24.doc, RK-20-2014-24, př. 1, RK-20-2014-24, př. 2, RK-20-2014-24, př. 3, RK-20-2014-24, př. 4, RK-20-2014-24, př. 5, RK-20-2014-24, př. 6, RK-20-2014-24, př. 7, RK-20-2014-24, př. 8, RK-20-2014-24, př. 9

25. Rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1086/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 dle materiálu RK-20-2014-25, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpočtový výhled Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 bez kapitoly Evropské projekty dle materiálu RK-20-2014-25, př. 2, rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu Kraje Vysočina na roky 2015 až 2017 dle materiálu RK-20-2014-25, př. 3 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-20-2014-25, př. 4.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-25.doc, RK-20-2014-25, př. 1, RK-20-2014-25, př. 2, RK-20-2014-25, př. 3, RK-20-2014-25, př. 4

26. Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující informace k předloženému Závěrečnému účtu Kraje Vysočina za rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1087/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2013 bez výhrad;
 • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2013 dle materiálu RK-20-2014-26, př. 1.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-26.doc, RK-20-2014-26, př. 1

27. Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko - předfinancování projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovaly radu kraje o návrhu smlouvy o zápůjčce s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací za účelem předfinancování projektu „Živá kulturní spolupráce Vysočina Dolní Rakousko“. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1088/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informace o projektu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2014-27, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout zápůjčku v celkové výši 3 120 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČO: 00083607, za účelem realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko dle materiálu RK-20-2014-27, př. 3;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 3 120 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014 na kapitolu Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 3 120 000 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na financování projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina - Dolní Rakousko.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický; ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-27.doc, RK-20-2014-27, př. 1, RK-20-2014-27, př. 2, RK-20-2014-27, př. 3

28. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrh poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2014. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1089/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2014-28, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2014-28, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2014-28, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2014 žadatelům uvedeným v materiálu RK-20-2014-28, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-28.doc, RK-20-2014-28, př. 1, RK-20-2014-28, př. 2, RK-20-2014-28, př. 3, RK-20-2014-28, př. 4

29. Návrh Zásad pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s návrhem výše uvedených Zásad. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1090/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina dle materiálu RK-20-2014-29, př. 1upr1;
 • rozpočtové opatření spočívají ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-29.doc, RK-20-2014-29, př. 1

30. Souhlas s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na výstavě v zahraničí
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, informovaly radu kraje o návrhu udělení souhlasu s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace na putovní výstavě „Stříbrná horečka a volání hor“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1091/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu společnosti Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací sbírkových předmětů ze sbírky Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-20-2014-30, př. 1 na výstavě v Dippoldiswalde v Německu v termínu od 23. 10. 2014 do 29. 3. 2015 (s vývozní lhůtou od 1. 9. 2014 do 30. 4. 2015).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 17. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-30.doc, RK-20-2014-30, př. 1, RK-20-2014-30, př. 2

31. Provedení rozpočtového opatření u projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace schválených v rámci ROP JV
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1092/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků:
 • ve výši 3 880 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Propagace turistické nabídky Kraje Vysočina v České republice v letech 2014-2015;
 • ve výši 3 200 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2014, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism na financování projektu Zkvalitnění on-line komunikace a zahraniční marketingové aktivity Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-31.doc, RK-20-2014-31, př. 1

32. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, předložily radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1093/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací dle materiálů RK-20-2014-32, př. 1, RK-20-2014-32, př. 2, RK-20-2014-32, př. 3, RK-20-2014-32, př. 4, RK-20-2014-32, př. 5, RK-20-2014-32, př. 6, RK-20-2014-32, př. 7, RK-20-2014-32, př. 8, RK-20-2014-32, př. 9, RK-20-2014-32, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-32.doc, RK-20-2014-32, př. 1, RK-20-2014-32, př. 2, RK-20-2014-32, př. 3, RK-20-2014-32, př. 4, RK-20-2014-32, př. 5, RK-20-2014-32, př. 6, RK-20-2014-32, př. 7, RK-20-2014-32, př. 8, RK-20-2014-32, př. 9, RK-20-2014-32, př. 10

33. Projektová žádosti projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen do Fondu EHP 2009-2014
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče, seznámily radu kraje se zpracováním projektové žádosti projektu „Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen“ do Fondu EHP 2009-2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1094/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
znění projektové žádosti projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen dle materiálu RK-20-2014-33, př. 1;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu předložit projektovou žádost projektu Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizaci objektu bývalého pivovaru hradu Kámen dle materiálu RK-20-2014-33, př. 1 do Fondu EHP 2009-2014, programu CZ06.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 20. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-33.doc, RK-20-2014-33, př. 1

34. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole pro společné zadání veřejné zakázky na stavební práce II/388 Bobrová - Zvole - 2. část Zvole
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1095/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a obcí Zvole dle materiálu RK-20-2014-34, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-34.doc, RK-20-2014-34, př. 1

35. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod pro společné zadání veřejné zakázky na služby II/150 Havlíčkův Brod - most ev. č. 150-025, projektová dokumentace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1096/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu RK-20-2014-35, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-35.doc, RK-20-2014-35, př. 1

36. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2014 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1097/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2014-36, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2014 žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2014-36, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-36.doc, RK-20-2014-36, př. 1, RK-20-2014-36, př. 2

37. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014 - návrh na poskytnutí dotací
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na projekt v rámci grantového programu Podpora budování dětských dopravních hřišť 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1098/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci žadatelům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-20-2014-37, př. 1.
odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 10. 2015
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-37.doc, RK-20-2014-37, př. 1

38. Dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1099/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-20-2014-38, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-38.doc, RK-20-2014-38, př. 1

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1100/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 00013 o částku 10 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akce dle materiálu RK-20-2014-39, př. 1 při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 10 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17 000 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na akci II/351 Dobrá - Macourov při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě o částku 17 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 10 000 000 Kč s určením na zajištění jmenovitých akcí dle materiálu RK-20-2014-39, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 17 000 000 Kč s určením na krytí nákladů spojených s realizací akce II/351 Dobrá - Macourov.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-39.doc, RK-20-2014-39, př. 1

40. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ptáčovské rybníky
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení nového zvláště chráněného území přírodní památky Ptáčovské rybníky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1101/20/2014/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina č. 3/2014, o vyhlášení přírodní památky Ptáčovské rybníky, dle materiálu RK-20-2014-40, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-40.doc, RK-20-2014-40, př. 1

41. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1102/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00586.0001 dle materiálu RK-20-2014-41, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 15. července 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-41.doc, RK-20-2014-41, př. 1, RK-20-2014-41, př. 2, RK-20-2014-41, př. 3

42. Informace o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o změně v realizaci projektu „Splašková kanalizace Sázava U Mlýna“ podpořeného Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1103/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o změně v realizaci projektu ID ZZ00544.0009.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-42.doc, RK-20-2014-42, př. 1

43. Zpráva o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o přípravě na programovací období EU 2014 až 2020. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1104/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se přípravy na Programovací období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-20-2014-43, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-43.doc, RK-20-2014-43, př. 1

44. Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o plánovaném setkání expertů znalostní platformy Evropského regionu Dunaj-Vltava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1105/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu dle materiálu RK-20-2014-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 18. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-44.doc, RK-20-2014-44, př. 1

45. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí dotací v rámci grantového programu Prodejny regionálních produktů 2014. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1106/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-45.doc, RK-20-2014-45, př. 1, RK-20-2014-45, př. 2

46. Strategie inteligentní specializace - krajský annex
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh schválení Krajského annexu Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1107/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Krajský annex Kraje Vysočina Strategie inteligentní specializace ČR dle materiálu RK-20-2014-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-46.doc, RK-20-2014-46, př. 1, RK-20-2014-46, př. 2

47. Nájemní smlouva pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o nájmu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1108/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2014-47, př. 1 a RK-20-2014-47, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-47.doc, RK-20-2014-47, př. 1, RK-20-2014-47, př. 2

48. Návrh rozpočtového opatření - dotace na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1109/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2014 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví o účelovou dotaci na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 5 102 090 Kč (ÚZ 35018);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu na rok 2014, kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 35018) o částku 5 102 090 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz na rok 2014 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 5 102 090 Kč určenou na úhradu nákladů pro zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-48.doc, RK-20-2014-48, př. 1, RK-20-2014-48, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 49 52 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Peněžní dar pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1110/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-20-2014-49, př. 1 a RK-20-2014-49, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-49.doc, RK-20-2014-49, př. 1, RK-20-2014-49, př. 2

50. Peněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1111/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2014-50, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-50.doc, RK-20-2014-50, př. 1, RK-20-2014-50, př. 2

51. Věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1112/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2014-51, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-51.doc, RK-20-2014-51, př. 1

52. Věcné dary pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1113/20/2014/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcných darů pro Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-20-2014-52, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 20. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-52.doc, RK-20-2014-52, př. 1

53. Veřejná zakázka Služby servisní podpory systému eMeDocS
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/20/2014/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-53.doc

54. Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1115/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9 816 152,54 Kč určenou na financování projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 06. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-54.doc

55. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2014
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na podporu nutného investičního vybavení či jeho modernizace v zařízeních NNO, poskytujících sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2014 dle materiálu RK-20-2014-55, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-55.doc, RK-20-2014-55, př. 1, RK-20-2014-55, př. 2

56. Podstatná změna projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I č. XIX
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o změně v projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1117/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-20-2014-56, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-20-2014-56, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-20-2014-56, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-56.doc, RK-20-2014-56, př. 1

57. Poskytnutí dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. V průběhu jednání přišel V. Novotný a odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 445 700 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 445 700 Kč dle materiálu RK-20-2014-57, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti ve výši 2 839 700 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-20-2014-57, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-20-2014-57, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-57.doc, RK-20-2014-57, př. 1, RK-20-2014-57, př. 2, RK-20-2014-57, př. 3

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí daru městu Velké Meziříčí
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh poskytnutí finančního daru na realizaci investiční akce městu Velké Meziříčí. V průběhu jednání přišel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1119/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout finanční dar ve výši 1 000 000 Kč městu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČO: 00295671 dle materiálu RK-20-2014-58, př. 2.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-58.doc, RK-20-2014-58, př. 1, RK-20-2014-58, př. 2

59. Vyhodnocení účasti Kraje Vysočina na výstavě Mladý tvorca 2014 v Nitře - změna závazných ukazatelů příspěvkových organizací - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/20/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vyhodnocení účasti na výstavě Mladý tvorca 2014 popsané v materiálu RK-20-2014-59, př. 1;
souhlasí
se zajištěním účasti na výstavě Mladý tvorca 2015 v rozsahu popsaném v materiálu RK-20-2014-59, př. 2;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zapracovat finanční prostředky na pokrytí nákladů spojených s účastí na výstavě Mladý tvorca 2015 do návrhu rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2015;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2014-59, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-59.doc, RK-20-2014-59, př. 1, RK-20-2014-59, př. 2, RK-20-2014-59, př. 3, RK-20-2014-59, př. 4

60. Podpora pořádání sportovního mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotace pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem na podporu pořádání Mistrovství ČR v šermu žactva fleretem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pobočnému spolku Tělocvičná jednota Sokol Bystřice nad Pernštejnem, IČO 43378412, se sídlem Tyršova 403, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ve výši 10 950 Kč na podporu pořádání Mistrovství ČR v šermu žactva fleretem.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-60.doc, RK-20-2014-60, př. 1

62. Změna závazných ukazatelů slučovaných organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se změnou závazných ukazatelů sloučených středních škol k 1. 7. 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1122/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci příjmové části rozpočtu, u položky 2122 Odvody příspěvkových organizací spočívající ve změně příjmů mezi jednotlivými paragrafy (§ 3121 Gymnázia zvýšení o 215 000 Kč, § 3122 Střední odborné školy zvýšení o 652 000 Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště snížení o 867 000 Kč) dle materiálu RK-20-2014-62, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci výdajové části rozpočtu, kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve změně výdajů mezi jednotlivými paragrafy (§ 3121 Gymnázia zvýšení o 1 292 000 Kč, § 3122 Střední odborné školy zvýšení o 11 044 000 Kč a § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště snížení o 12 336 000 Kč) dle materiálu RK-20-2014-62, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-20-2014-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-62.doc, RK-20-2014-62, př. 1

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Individuální projekt
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci individuálního projektu Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a jejich zprostředkování organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/20/2014/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 1 794 857,20 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 1 794 857,20 Kč na realizaci projektu Inovace vzdělávacích programů a rozvoj praxí vyšších odborných zdravotnických škol na Vysočině.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-61.doc

63. Žádosti o finanční podporu - Střední škola automobilní Jihlava, Gymnázium Jihlava
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti Střední školy automobilní Jihlava a Gymnázia Jihlava o finanční podporu spojenou s účastí žáků škol na celostátních finále odborných soutěží. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1124/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotaci organizaci Střední škola automobilní Jihlava, IČO 00056260 dle materiálu RK-20-2014-63, př. 1;
 • neposkytnout dotaci organizaci Gymnázium Jihlava, IČO 60545984 dle materiálu RK-20-2014-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-63.doc, RK-20-2014-63, př. 1, RK-20-2014-63, př. 2

64. Společný projekt regionů Kraj Vysočina a City of Tampere s názvem Schools as learning institutions
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh uzavření dodatku ke grantové smlouvě pro PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke grantové smlouvě pro PARTNERSTVÍ COMENIUS REGIO v rámci Programu celoživotního učení, SMLOUVA ČÍSLO: COM-REG-2013-012, projekt s názvem Schools as learning institutions, dle materiálu RK-20-2014-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-64.doc, RK-20-2014-64, př. 1

65. Změny ve školském rejstříku
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje se záměry škol a školských zařízení na změny ve školském rejstříku. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/20/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označené v materiálu RK-20-2014-65, př. 1 kód 2A;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-20-2014-65, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C;
ukládá
OŠMS předložit žádost o změny ve školském rejstříku u školy zřizované krajem označené v materiálu RK-20-2014-65, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C na příslušný správní orgán;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí záměry změn ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označené v materiálu RK-20-2014-65, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 6. 2014 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-65.doc, RK-20-2014-65, př. 1

66. Informace o změnách v síti středních škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje informace o vývoji v jednotlivých středních školách, které vznikají na základě opatření k řešení důsledků demografického vývoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1127/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o vývoji v subjektech, které vznikají na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0308/04/2013/ZK k řešení důsledků demografického vývoje dle materiálu RK-20-2014-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-66.doc, RK-20-2014-66, př. 1

67. Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny 2014
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí stipendia oceněným žákům. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1128/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-20-2014-67, př. 3:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. prosince 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-67.doc, RK-20-2014-67, př. 1, RK-20-2014-67, př. 2, RK-20-2014-67, př. 3

68. Zpráva o aktivitách Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu v období březen-květen 2014
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí Zprávu o aktivitách kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období březen - květen 2014. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/20/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktivity kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu v období od března do května 2014.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-68.doc

69. Poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o žádosti České umělecké agentury s. r. o. o příspěvek na uhrazení nákladů spojených se zajištěním prezentace Kraje Vysočina na osmém ročníku Czech Street Party 2014 v Bruselu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/20/2014/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce dle materiálu RK-20-2014-69, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-69.doc, RK-20-2014-69, př. 1, RK-20-2014-69, př. 2

70. Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč za účelem realizace projektu Řešení zadluženosti v Kraji Vysočina se státní dotací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu, o jejímž zadání rozhodl hejtman Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1131/20/2014/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, o jejímž zadání rozhodl MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, dle materiálu RK-20-2014-70.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-70.doc, RK-20-2014-70, př. 1, RK-20-2014-70, př. 2

71. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1132/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu RK-20-2014-71, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-71.doc, RK-20-2014-71, př. 1

72. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1133/20/2014/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu RK-20-2014-72, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2013 - 31. 5. 2014 dle materiálu RK-20-2014-72, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 24. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2014-72.doc, RK-20-2014-72, př. 1, RK-20-2014-72, př. 2

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2014 s tím, že další zasedání se bude konat dne 17. 6. 2014, v 7:00 hod.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2014 dne 10. 6. 2014.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 12. 6. 2014 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz