Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 21/2014 - 17.06.2014

ČísloNázev
01Pozvánka
02Penále za porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci grantových projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
03Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Snižování energetické náročnosti - SEN v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 a odeslání finančního podílu pr
04Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2014
05Zpráva o pokroku a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 3. monitorovacího období projektu Angažovanci
06MAS kraje Vysočina o.p.s. - žádost o finanční podporu - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
07Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost č. 03/44/1.1/2013
08Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Kraje Vysočina
09Zpráva o realizaci a žádost o platbu č. 2 projektu II/406 Telč - průtah
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - Odvod za porušení rozpočtové kázně
11Veřejná zakázka na stavební práce na akci: II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba - úsek č. 1
12Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
12upr1Záložní projekty z oblasti dopravy pro ROP Jihovýchod
13Aktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
14Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0325/05/2007/ZK
15Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0410/06/2007/ZK
16Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina - změna usnesení 0468/07/2007/ZK
17Uzavření smluv v rámci přípravy stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská
18Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
19Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/4029 Hrutov - průjezdní úsek
21Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov
22Uzavření smlouvy o výpůjčce v k. ú. a obci Budkov - aktualizace dle NOZ
23Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Humpolec
24Návrh na zařazení nové akce Family point Jihlava stavební úpravy domu na ulici Palackého č. 26, Jihlava, do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M7
25Souhlas zřizovatele k přijetí finančního daru u Domova bez zámku, příspěvkové organizace
26Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IOP za 3. etapu projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
27Podstatná změna č. XII v projektu Transformace ÚSP Křižanov I.
28Oznámení o změně č. XIV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
29Podstatná změna č. XV v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
30Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v Kraji Vysočina pro rok 2014 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
31Nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32Dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
33Peněžní dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
34Nadační příspěvky a peněžní dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
35Návrh na odepsání nedobytné pohledávky Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
36Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
37Souhlas s realizací nových investičních akcí Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
38Jmenování ředitelky Krajské knihovny Vysočiny
39Hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
40Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce ze sbírkového fondu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
41Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace na TV cyklus
43Informace o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč
44Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
45Stanovení platu ředitelce Domova Háj, příspěvkové organizace
46Jmenování ředitelky Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748 na základě konkursního řízení
47Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2014
50Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2014 - úprava rozpočtu k 12. 6. 2014
51Stanovení počtu členů školské rady
52Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř - změna závazných ukazatelů
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Střední průmyslová škola Třebíč - změna závazných ukazatelů
54Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Udržitelný jídelníček
56Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875
57Návrh na úpravu investičního plánu Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2014
58Informace o průběhu mezinárodního projektu Schools as learning institutions
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci Rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských
60Integrace systémů eAmbulance a MAX - schválení smlouvy o spolupráci
61Projekt Provenience dekorativního kamene a surovin vápenného pojiva v rámci spolupráce s Akademií věd České republiky
62Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSPMP Těchobuz II. - Pelhřimov
64Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Informace o Rozhodnutích o porušení rozpočtové kázně, vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně a Žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz