Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 15/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 15/2013, které se konalo ve dnech 26. a 30. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2013
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 26. 4. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 14/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Rada kraje projednala informativní materiál týkající se situace v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 0749/15/2013/RK
Rada kraje
projednala
složitou až kritickou situaci v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci;
ukládá
odboru zdravotnictví pozvat ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, na jednání rady kraje dne 30. 4. 2013 k vysvětlení dané situace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Z důvodu získání podkladů k dané situaci rada kraje rozhodla (9 hlasy) přerušit jednání rady kraje č. 15/2013 s tím, že zasedání bude pokračovat dne 30. 4. 2013, v 9:15 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

J. Běhounek zahájil pokračování zasedání rady kraje č. 15/2013.
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 30. 4. 2013.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
67. Odvolání ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
68. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi;
69. Změna pracovních smluv projektových a finančních manažerů projektů transformace od 1. 5. 2013.
Dále byl předložen návrh na stažení bodu 41. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1 (Zdrojové materiály: RK-15-2013-41.doc, RK-15-2013-41, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 14/2013
 2. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Úsobí
 3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/405 Příseka obchvat
 4. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
 5. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice - doplnění
 7. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
 8. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 9. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 11. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 12. Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině, akce SPŠ Třebíč - zavedení oboru energetika
 14. Nabídka na prodej pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
 15. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 16. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 17. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 18. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Uničově
 20. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
 21. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
 23. Dodání a instalace informačních kiosků - výběr dodavatele
 24. Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti
 25. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
 26. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 27. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
 28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu Videokonference
 29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
 30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200.000,- Kč bez DPH, zadaných hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
 31. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 32. Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
 33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola stavební Třebíč
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
 36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
 37. Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
 38. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 39. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
 40. Změny ve školském rejstříku
 1. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
 2. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
 3. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 4. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
 6. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
 7. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora včelařství
 9. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 10. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
 11. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 12. Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
 13. Projekt IPO OP VK
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Kids For Kids
 15. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
 17. Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 18. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
 19. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2012
 20. Návrh odměny řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
 21. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 22. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 23. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 24. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 2. monitorovací období
 25. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 26. Odvolání ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 27. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
 28. Změna pracovních smluv projektových a finančních manažerů projektů transformace od 1. 5. 2013
 29. Rozprava členů rady
Usnesení 0750/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

67. Odvolání ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Na jednání rady kraje se dostavil Ing. Leoš Dostál a předložil radě kraje své vyjádření k situaci v Nemocnici Třebíč. Rada kraje projednala materiál týkající se řízení Nemocnice Třebíč a závěrem diskuse se rozhodla přijmout podkladový materiál odboru zdravotnictví. Projednávání se zúčastnily S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví.
Usnesení 751/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-67, RK-15-2013-67, př. 1, RK-15-2013-67, př. 2

02. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Úsobí
Ze zasedání se omluvil V. Novotný. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí městyse Úsobí o snížení částky úhrady za zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0752/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, jako povinným z věcného břemene, VČP Net, s.r.o., jako oprávněným z věcného břemene a městysem Úsobí, jako investorem stavby a plátcem úhrady za zřízení věcného břemene úplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu oprávněného z věcného břemene zřídit a provozovat stavbu Plošná plynofikace obce Úsobí a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů za účelem údržby a provádění oprav této stavby na pozemcích par. č. 1108, 1113, 1129, 1178, 1199/2 a PK 1151 v k. ú. a obci Úsobí v rozsahu geometrických plánů č. 397-298/2010, 402-68/2011, 403-69/2011, 405-71/2011 a 407-73/2011, ve které bude cena úhrady za zřízení věcného břemene stanovena dohodou ve výši 271 045 Kč + DPH.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 08. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-02.doc, RK-15-2013-02, př. 1

K bodům 03 12, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

03. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před realizací stavby II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0753/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr převést darem:
 • pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 636/2 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy a část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2007/1 v katastrálním území Příseka, včetně části tělesa silnice II/405, od křížení silnic II/405 a III/4045 v obci Příseka po napojení na připravovaný obchvat Příseky;
 • v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ nově vybudovanou zpevněnou polní cestu, včetně části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako par. č. 687/2, par. č. 692/2, par. č. 695/2, par. č. 698/2, par. č. 701/2, par. č. 704/2, par. č. 705/2, par. č. 710, par. č. 711, par. č. 719 a par. č. 721 v katastrálním území Příseka po jejich nabytí do vlastnictví kraje
z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Brtnice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a městem Brtnice na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě:
 • na pozemek vedený v katastru nemovitostí jako par. č. 636/2 v katastrálním území Uhřínovice u Jihlavy a část pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 2007/1 v katastrálním území Příseka, včetně části tělesa silnice II/405, od křížení silnic II/405 a III/4045 v obci Příseka po napojení na připravovaný obchvat Příseky;
 • na v rámci stavby „II/405 Příseka obchvat“ nově vybudovanou zpevněnou polní cestu, včetně části pozemků vedených ve zjednodušené evidenci jako par. č. 687/2, par. č. 692/2, par. č. 695/2, par. č. 698/2, par. č. 701/2, par. č. 704/2, par. č. 705/2, par. č. 710, par. č. 711, par. č. 719 a par. č. 721 v katastrálním území Příseka, na kterých bude vybudována
dle materiálu RK-15-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-03.doc, RK-15-2013-03, př. 1, RK-15-2013-03, př. 2

04. Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
Usnesení 0754/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníkem pozemku Česká republika Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové na straně pronajímatele nájemní smlouvu na část pozemku par. č. 201/38 v k. ú. Babice u Okrouhlice o výměře 15 m2, za cenu stanovenou dohodou ve výši 10 Kč/m2/rok a to na dobu 1. 4. 2014 až 31. 12. 2014, to je po dobu stavby „II/150 Dobrá most ev. č. 150-019“ dle materiálu RK-15-2013-04, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-04.doc, RK-15-2013-04, př. 1, RK-15-2013-04, př. 2

05. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
Usnesení 0755/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-15-2013-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-05.doc, RK-15-2013-05, př. 1

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice - doplnění
Usnesení 0756/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemku par. č. 1620/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 274 m2, který byl nově utvořen dle geometrického plánu č. 336-2804/2012 v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice do vlastnictví obce Mladoňovice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1620/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 274 m2, který byl nově utvořen dle geometrického plánu č. 336-2804/2012 v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-06.doc, RK-15-2013-06, př. 1

07. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
Usnesení 0757/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-07.doc

08. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0758/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek par. č. 187/1 o výměře 14 611 m2 v k. ú. Starý Telečkov, pozemky par. č. 1667/1 o výměře 9 788 m2 a par. č. 1667/6 o výměře 42 m2 v k. ú. Měřín a pozemek par. č. 161/1 o výměře 8 115 m2 v k. ú. Pustina u Měřína z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-08.doc

09. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0759/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-15-2013-09, př. 1 a RK-15-2013-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-09.doc, RK-15-2013-09, př. 1, RK-15-2013-09, př. 2

10. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0760/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-15-2013-10, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-15-2013-10, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. 1832 v  k. ú. Nové Syrovice určeného k zastavění chodníkem do vlastnictví obce Nové Syrovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-10.doc, RK-15-2013-10, př. 1

11. Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
Usnesení 0761/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-11.doc, RK-15-2013-11, př. 1, RK-15-2013-11, př. 2

12. Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
Usnesení 0762/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o realizaci přeložek dle materiálu RK-15-2013-12, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-12.doc, RK-15-2013-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině, akce SPŠ Třebíč - zavedení oboru energetika
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0763/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změně stavebně technického řešení podlahy víceúčelového sálu rekonstruovaného v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině, akce v rozpočtu kraje s názvem SPŠ Třebíč zavedení oboru energetika dle materiálu RK-15-2013-13;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ze zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy (ORJ 8000, ORG 9109900000) o částku 1 300 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 300 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 6. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-13.doc

14. Nabídka na prodej pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s nabídkou Obec Dolní Heřmanice odprodat Kraji Vysočina pozemky v  k. ú. a obci Dolní Heřmanice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0764/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku obce Dolní Heřmanice na koupi pozemků par. č. 1130/1 a par. č. 1133/2 v k. ú. Dolní Heřmanice;
ukládá
odboru majetkovému dále jednat s obcí Dolní Heřmanice o možnosti darování výše uvedených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-14.doc, RK-15-2013-14, př. 1

15. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu rozhodnout o zahájení zadávacího řízení shora uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje delegovala své zástupce do komise pro otevírání obálek, hodnotící komise a přijala návrh usnesení.
Usnesení 0765/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-15.doc, RK-15-2013-15, př. 1, RK-15-2013-15, př. 2, RK-15-2013-15, př. 2a, RK-15-2013-15, př. 3, RK-15-2013-15, př. 4, RK-15-2013-15, př. 5

16. Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kaje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o úplatném nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0766/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 40 700 Kč a zaplatit úhradu za bezesmluvní užívání pozemku par. č. 1640/3 o výměře 117 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 20 Kč/m2/rok za období od 1. 1. 2012 do doby převodu pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina dle kupní smlouvy dle materiálu RK-15-2013-16, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-16.doc, RK-15-2013-16, př. 1, RK-15-2013-16, př. 2

68. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Stříbrné Hory smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku dotčeného stavbou chodníku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0767/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Stříbrné Hory smlouvu o budoucí darovací smlouvě, kterou se kraj zaváže darovat obci část pozemku par. č. 585/2 v k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi, obec Stříbrné Hory zastavěnou chodníkem a obec se zaváže chodníkem zastavěnou část uvedeného pozemku do svého vlastnictví nabýt.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-68, RK-15-2013-68, př. 1

17. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0768/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-15-2013-17, př. 1 a smlouvy o podnájmu dle materiálu RK-15-2013-17, př. 3.
odpovědnost: ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-17.doc, RK-15-2013-17, př. 1, RK-15-2013-17, př. 2, RK-15-2013-17, př. 3, RK-15-2013-17, př. 3a, RK-15-2013-17, př. 3b, RK-15-2013-17, př. 3c, RK-15-2013-17, př. 3d

18. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací žadatelům v rámci daného grantového programu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0769/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památky místního významu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2013-18, př. 1;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památky místního významu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2013-18, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památky místního významu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2013-18, př. 3;
 • rozhodnout neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Památky místního významu 2013“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-15-2013-18, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-18.doc, RK-15-2013-18, př. 1, RK-15-2013-18, př. 2, RK-15-2013-18, př. 3, RK-15-2013-18, př. 4

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Uničově
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. V průběhu jednání odešel Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0770/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 ve výši 9 900 Kč Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizaci, Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČO: 29253136, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí dětského pěveckého sboru Pramen na národní přehlídce Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uničově dle materiálu RK-15-2013-19, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-19.doc, RK-15-2013-19, př. 1

20. Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s žádostí Horáckého divadla o udělení souhlasu s uzavřením darovacích smluv za účelem přijetí finančních darů a současně udělení souhlasu s čerpáním těchto finančních prostředků z rezervního fondu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0771/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s uzavřením darovacích smluv Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-15-2013-20, př. 1 a materiálu RK-15-2013-20, př. 2;
 • s použitím rezervního fondu pro rok 2013 u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, ve výši 40 000 Kč na zajištění provozu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-20.doc, RK-15-2013-20, př. 1, RK-15-2013-20, př. 2

21. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu úpravy stop lyžařských běžeckých tras v Kraji Vysočina. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0772/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013 dle materiálu RK-15-2013-21, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-21.doc, RK-15-2013-21, př. 1, RK-15-2013-21, př. 2

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0773/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 dle materiálu RK-15-2013-22, př. 1;
 • výběr projektů postupujících do přeshraniční soutěže dle materiálu RK-15-2013-22, př. 2;
rozhoduje
poskytnout finanční dar subjektům uvedeným v materiálu RK-15-2013-22, př. 5 na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-15-2013-22, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu RK-15-2013-22, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012 dle materiálu RK-15-2013-22, př. 6.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-22.doc, RK-15-2013-22, př. 1, RK-15-2013-22, př. 2, RK-15-2013-22, př. 3, RK-15-2013-22, př. 4, RK-15-2013-22, př. 5, RK-15-2013-22, př. 6

23. Dodání a instalace informačních kiosků - výběr dodavatele
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0774/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na dodávky s názvem Dodání a instalace informačních kiosků dle materiálu RK-15-2013-23, př. 5;
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na dodávky s názvem Dodání a instalace informačních kiosků uchazeči uvedeném v materiálu RK-15-2013-23, př. 6;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-23.doc, RK-15-2013-23, př. 1, RK-15-2013-23, př. 2, RK-15-2013-23, př. 3, RK-15-2013-23, př. 4, RK-15-2013-23, př. 5, RK-15-2013-23, př. 6

24. Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitosti. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0775/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o nájmu nemovitosti dle materiálu RK-15-2013-24, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-24.doc, RK-15-2013-24, př. 1

25. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013. V průběhu jednání přišli L. Joukl, Z. Chlád. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0776/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013 dle materiálu RK-15-2013-25, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-25.doc, RK-15-2013-25, př. 1

26. Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro danou příspěvkovou organizaci. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0777/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-26.doc, RK-15-2013-26, př. 1

27. Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit s realizací plánovaného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0778/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
Projektovou fiši dle materiálu RK-15-2013-27, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • souhlasit s realizací plánovaného projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného operačního programu a se spolufinancováním tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů, tj. celkem ve výši 8 250 000 Kč v souladu s materiálem RK-15-2013-27, př. 4;
 • schválit:
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem RK-15-2013-27, př. 4, předkládaného do Integrovaného operačního programu v celkové jeho výši 46 750 000 Kč, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného operačního programu;
 • závazek Kraje Vysočina poskytnout investiční dotaci pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci v maximální výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu (55 000 000 Kč), tj. 8 250 000 Kč na modernizaci a obnovu přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-15-2013-27, př. 4;
 • vzít na vědomí čestné prohlášení o spolufinancování v požadované výši 8 250 000 Kč dle materiálu RK-15-2013-27, př. 5.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-27.doc, RK-15-2013-27, př. 1, RK-15-2013-27, př. 2, RK-15-2013-27, př. 3, RK-15-2013-27, př. 4, RK-15-2013-27, př. 5

28. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu Videokonference
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0779/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 1 671 620 Kč při současném zvýšení § 3599 - Ostatní činnost ve zdravotnictví o částku 1 671 620 Kč na realizaci projektu Videokonference.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-28.doc

29. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0780/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou nad 500 tis. Kč bez DPH zadaných příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 dle materiálu RK-15-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-29.doc, RK-15-2013-29, př. 1

30. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200.000,- Kč bez DPH, zadaných hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0781/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu 2. kategorie s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 tis. Kč bez DPH zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním pro oblast zdravotnictví v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 dle materiálu RK-15-2013-30, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-30.doc, RK-15-2013-30, př. 1

31. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o schválení zvýšení limitu kontokorentního úvěru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0782/15/2013/RK
Rada kraje
nesouhlasí
s uzavřením Smlouvy kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálů RK-15-2013-31, př. 2, RK-15-2013-31, př. 3, a RK-15-2013-31, př. 4;
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o kontokorentním úvěru mezi Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, a Komerční bankou, a. s., dle materiálů RK-15-2013-31, př. 3 a RK-15-2013-31, př. 6;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zasílat na odbor zdravotnictví čtvrtletně přehled o příjmech a výdajích, údaje o výši úvěru a jeho použití;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-31.doc, RK-15-2013-31, př. 1, RK-15-2013-31, př. 2, RK-15-2013-31, př. 3, RK-15-2013-31, př. 4, RK-15-2013-31, př. 5, RK-15-2013-31, př. 6, RK-15-2013-31, př. 7

32. Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu uzavřít dodatky ke smlouvám. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0783/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky dle materiálů RK-15-2013-32, př. 2, RK-15-2013-32, př. 3, RK-15-2013-32, př. 4, RK-15-2013-32, př. 5, RK-15-2013-32, př. 6;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky dle materiálů RK-15-2013-32, př. 7, RK-15-2013-32, př. 8, RK-15-2013-32, př. 9, RK-15-2013-32, př. 10, RK-15-2013-32, př. 11, RK-15-2013-32, př. 12, RK-15-2013-32, př. 13.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-32.doc, RK-15-2013-32, př. 1, RK-15-2013-32, př. 2, RK-15-2013-32, př. 3, RK-15-2013-32, př. 4, RK-15-2013-32, př. 5, RK-15-2013-32, př. 6, RK-15-2013-32, př. 7, RK-15-2013-32, př. 8, RK-15-2013-32, př. 9, RK-15-2013-32, př. 10, RK-15-2013-32, př. 11, RK-15-2013-32, př. 12, RK-15-2013-32, př. 13

33. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola stavební Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0784/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením Navíječky NV 184/A, inventární číslo DHM/0000246 z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Třebíč dle materiálu RK-15-2013-33.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0785/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 18 929,85 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 18 929,85 Kč na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s úpravou předloženého návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0786/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MMR v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 ve výši 11 278,54 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, IČO 75140349, o částku 11 278,54 Kč na realizaci projektu M00201 EDU.ECO.NET - Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor Rakousko-Česko.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-35.doc

36. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh souhlasit s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0787/15/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2013 dle materiálu RK-15-2013-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-36.doc, RK-15-2013-36, př. 1

37. Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Sportoviště 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0788/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-37.doc, RK-15-2013-37, př. 1, RK-15-2013-37, př. 2, RK-15-2013-37, př. 3, RK-15-2013-37, př. 4

38. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0789/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 164 950 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 1 materiálu RK-15-2013-38, př. 8;
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 2 materiálu RK-15-2013-38, př. 8;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 30 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky č. 3 materiálu RK-15-2013-38, př. 8.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-38.doc, RK-15-2013-38, př. 1, RK-15-2013-38, př. 2, RK-15-2013-38, př. 3, RK-15-2013-38, př. 4, RK-15-2013-38, př. 5, RK-15-2013-38, př. 6, RK-15-2013-38, př. 7, RK-15-2013-38, př. 8

39. Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s úpravou navrhovaných projektů v rámci grantového programu Jednorázové akce 2013. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0790/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-39, př. 3;
 • zastupitelstvu kraje rozhodnout neposkytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-39, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-39.doc, RK-15-2013-39, př. 1, RK-15-2013-39, př. 2, RK-15-2013-39, př. 3, RK-15-2013-39, př. 4

40. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0791/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměrům změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných jiným zřizovatelem než Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-15-2013-40, př. 1 kódy 1A, 1B, 1C, 1D;
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-15-2013-40, př. 1 kód 2B;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán, pokud rada kraje nebo zastupitelstvo kraje vysloví souhlas se záměrem;
doporučuje
zastupitelstvu kraje souhlasit se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-15-2013-40, př. 1 kód 2A, 3A, 4A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2013 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-40.doc, RK-15-2013-40, př. 1

42. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení pořadí nabídek a rozhodnutí o nejvhodnější nabídce uchazeče shora uvedené veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0792/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006 dle materiálu RK-15-2013-42, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006, podanou společností Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a. s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60932171, v souladu s materiálem RK-15-2013-42, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-42.doc, RK-15-2013-42, př. 1

43. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory z grantového programu Bezpečná silnice 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0793/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace s příjemci podpory z grantového programu Bezpečná silnice 2012 dle materiálů RK-15-2013-43, př. 1, RK-15-2013-43, př. 2, RK-15-2013-43, př. 3, RK-15-2013-43, př. 4, RK-15-2013-43, př. 5, RK-15-2013-43, př. 6, RK-15-2013-43, př. 7, RK-15-2013-43, př. 8, RK-15-2013-43, př. 9.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-43.doc, RK-15-2013-43, př. 1, RK-15-2013-43, př. 2, RK-15-2013-43, př. 3, RK-15-2013-43, př. 4, RK-15-2013-43, př. 5, RK-15-2013-43, př. 6, RK-15-2013-43, př. 7, RK-15-2013-43, př. 8, RK-15-2013-43, př. 9

44. Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0794/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu OP AT-CZ o účelovou dotaci z Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 ve výši 740 984,38 Kč a zvláštního účtu Severojižní propojení Kraje Vysočina 3 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky ve výši 44 693,94 Kč, která je určena na financování projektu SJP-3;
 • převod přijaté dotace z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet SJP-3 ve výši 740 984,38 Kč;
 • převod přijaté dotace ze zvláštního účtu SJP-3 v celé výši do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-44.doc

45. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0795/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt III/13035 Hořice - most ev. č. 13035-2 dle materiálu RK-15-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-45.doc, RK-15-2013-45, př. 1

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0796/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2251 Letiště v celkové výši 2 247 173,73 Kč na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu RK-15-2013-46, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-46.doc, RK-15-2013-46, př. 1

47. Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0797/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace FV00280.0039 dle materiálu RK-15-2013-47, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-47.doc, RK-15-2013-47, př. 1, RK-15-2013-47, př. 2, RK-15-2013-47, př. 3

48. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Čistá voda 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0798/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-48, př. 1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-15-2013-48, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2013 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-48, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-48.doc, RK-15-2013-48, př. 1, RK-15-2013-48, př. 2, RK-15-2013-48, př. 3

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora včelařství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0799/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 380 100 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 380 100 Kč;
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, dle materiálu RK-15-2013-49, př. 6 a dle vzorové smlouvy o poskytnutí daru dle materiálu RK-15-2013-49, př. 7.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-49.doc, RK-15-2013-49, př. 1, RK-15-2013-49, př. 2, RK-15-2013-49, př. 3, RK-15-2013-49, př. 4, RK-15-2013-49, př. 5, RK-15-2013-49, př. 6, RK-15-2013-49, př. 7

50. Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0800/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč;
ukládá
odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství zajistit prezentaci Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 3. 9. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-50.doc

51. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o dotacích v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0801/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-51, př. 1;
nedoporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-15-2013-51, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-51.doc, RK-15-2013-51, př. 1, RK-15-2013-51, př. 2

52. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0802/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-52.doc, RK-15-2013-52, př. 1, RK-15-2013-52, př. 2

53. Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit ceny Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 fyzickým osobám. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0803/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit ceny Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2012 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2013-53, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-15-2013-53, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-53.doc, RK-15-2013-53, př. 1, RK-15-2013-53, př. 2

54. Projekt IPO OP VK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem rozhodnout o podání projektové žádosti projektu „Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost“. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0804/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat projektovou žádost projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost dle materiálu RK-15-2013-54, př. 1a 1eeupr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálů RK-15-2013-54, př. 1a 1ddupr1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit projektovou žádost Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
odpovědnost: OŠMS, ORR
termín: 2. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-54.doc, RK-15-2013-54, př. 1

58. Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, upřesnila radě kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0805/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Transformace ÚSPM Těchobuz I. o investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 173 270 Kč určenou na financování výše uvedeného projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-58.doc

59. Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0806/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na poskytování programů specifické primární prevence rizikového chování ve školách ve druhém pololetí 2013 dle materiálu RK-15-2013-59, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 10. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-59.doc, RK-15-2013-59, př. 1

60. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2012
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0807/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 u odvětví sociální péče dle materiálu RK-15-2013-60, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče, u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, zapojení kladného výsledku hospodaření k úhradě ztráty z minulých let dle materiálu RK-15-2013-60, př. 1;
 • účetní závěrku všech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče za rok 2012 dle přílohy 3 a 4 materiálu RK-15-2013-60;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkových organizací v oblasti sociální péče dle materiálu RK-15-2013-60, př. 3;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče provést příděly do rezervního fondu a u Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, zúčtovat zapojení rezervního fondu na úhradu ztráty z minulých let (syntetický účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období) dle materiálu RK-15-2013-60, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociální služby
termín: do 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-60.doc, RK-15-2013-60, př. 1, RK-15-2013-60, př. 2, RK-15-2013-60, př. 3, RK-15-2013-60, př. 4

61. Návrh odměny řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit mimořádnou odměnu řediteli uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0808/15/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-61.doc, RK-15-2013-61, př. 1

62. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0809/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina č. ú.:4200192818/6800 o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 103 092,46 Kč (3 985,79 EUR).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-62.doc

63. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem schválit finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2013 včetně návrhu rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0810/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření:
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věcí, § 4350 Domovy pro seniory, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 80 000 Kč s určením pro Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvkovou organizaci k pokrytí nákladů spojených s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2013 sociální stáže pro pracovníky ze sociálních zařízení ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny (tyto stáže proběhnou v měsíci srpnu 2013) při současném snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje, §  6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) o stejnou částku 80 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 230 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Sociální věcí, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 230 000 Kč s určením pro Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Domova pro seniory Proseč u Pošné, příspěvkové organizace, navýšení o 80 000 Kč v souvislosti s projektem o spolupráci Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na rok 2013 a Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, navýšení o 230 000 Kč k částečnému krytí provozních nákladů organizace a „Odvod z investičního fondu“ u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, navýšení o 230 000 Kč;
schvaluje
 • finanční plán výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2013 dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán údržby a oprav u organizací sociální péče na rok 2013 dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1;
stanoví
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2013:
  • celkový objem použití investičního fondu;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-15-2013-63, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
   • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy;
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje návrh finančního plánu na rok 2013 za Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvkovou organizaci a v termínu do 8. 10. 2013 materiál o výsledcích hospodaření krajských zařízení sociální péče společně s výhledem ke konci roku 2013 včetně případného návrhu na změnu finančního plánu na tento rok;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2013, za 3. čtvrtletí do 15. 9. 2013 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2013;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru sociálních věcí nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
 • předložit výsledky hospodaření za 1. pololetí 2013 společně s výhledem ke konci letošního roku odboru sociálních věcí v termínu do 22. 7. 2013;
 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají vliv na projednaný finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-63.doc, RK-15-2013-63, př. 1, RK-15-2013-63, př. 2

64. Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0811/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-15-2013-64, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, Český svaz žen
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-64.doc, RK-15-2013-64, př. 1

65. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 2. monitorovací období
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit monitorovací zprávu 1 k projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0812/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 1 za 2. monitorovací období projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-15-2013-65, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-15-2013-65, př. 1, části finanční zpráva - soupiska výdajů.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-65.doc, RK-15-2013-65, př. 1

66. Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu vize příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0813/15/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku poskytování sociálních služeb dle materiálu RK-15-2013-66, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zveřejnit schválené vize na Portálu příspěvkových organizací.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
termín: 1. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-66.doc, RK-15-2013-66, př. 1

69. Změna pracovních smluv projektových a finančních manažerů projektů transformace od 1. 5. 2013
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje informace k návrhu vzít na vědomí informaci o změně pracovních smluv pracovníků zařazených na odboru majetkovém a odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0814/15/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vznik neuznatelných nákladů v oblasti osobních výdajů v projektu „Transformace ÚSPMP Těchobuz I“ v maximální výši 33 700 Kč, jejichž úhrada proběhne v rámci již schváleného objemu prostředků na platy;
schvaluje
personální zajištění projektů transformace financovaných z Integrovaného operačního programu s určením odpovědnosti a finančních zdrojů s účinností od 1. 5. 2013:
 • projektový a finanční manažer (OM):
pro projekty Transformace ÚSP Jinošov III. a Transformace ÚSP Jinošov II. (výše úvazků na jednotlivé projekty bude efektivně čerpána dle administrativní náročnosti každého projektu, vždy však v součtu 1,0 úvazku za oba projekty za měsíc);
 • projektový a finanční manažer I (OSV):
pro projekty Transformace ÚSP Křižanov II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz I. (výše úvazků na jednotlivé projekty bude efektivně čerpána dle administrativní náročnosti každého projektu, vždy však v součtu 1,0 úvazku za oba projekty za měsíc);
 • projektový a finanční manažer (OSV):
pro projekt Transformace ÚSP Křižanov I. a v případě vydání rozhodnutí o poskytnuté dotace do 31. 5. 2015 pro projekty Transformace ÚSPMP Těchobuz II. a Transformace ÚSPMP Těchobuz III. s obsahovou náplní funkčního místa zaměřeného na administraci projektů transformace.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-69

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Kids For Kids
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0815/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 32 000 Kč občanskému sdružení Kids For Kids, Okrajová 505, 675 22 Stařeč, IČ: 22719750 na krytí nákladů spojených s pořádáním benefičního koncertu Děti dětem dle materiálu RK-15-2013-55, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 32 000 Kč při současném zvýšení § 3312 Hudební činnost o částku 32 000 dle materiálu RK-15-2013-55.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-55.doc, RK-15-2013-55, př. 1, RK-15-2013-55, př. 2, RK-15-2013-55, př. 3

56. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit medaile navrhovaným kandidátům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0816/15/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit medaile dle materiálu RK-15-2013-56, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-56.doc, RK-15-2013-56, př. 1, RK-15-2013-56, př. 2

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0817/15/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, dle materiálu RK-15-2013-57, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 10 000 Kč dle materiálů RK-15-2013-57.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-15-2013-57.doc, RK-15-2013-57, př. 1, RK-15-2013-57, př. 2, RK-15-2013-57, př. 3

70. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 15/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 7. 5. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 15/2013 dne 30. 4. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 4. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz