Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 14/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 14/2013, které se konalo dne 23. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 23. 4. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil neúčast J. Fialové.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
73. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet „Realizace úspor energie“
a návrh na vyřazení bodu 27. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací (zdrojové materiály: RK-14-2013-27.doc, RK-14-2013-27, př. 1, RK-14-2013-27, př. 2, RK-14-2013-27, př. 3).
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2013
 2. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 3. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 4. Monitorovací zpráva v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
 5. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 6. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 7. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
 8. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
 9. Soutěž Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2012 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategoriích A a B
 10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
 11. Koupě pozemku v k. ú. a obci Litovany
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 do přílohy M 1
 13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 15. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
 16. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 17. Koupě pozemků v k. ú. a obci Rudolec
 18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a zrušení části věcného břemene v k. ú. Třebíč
 19. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III.
 20. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
 21. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
 22. Informace o připravovaném spuštění speciálního portálu, věnovaného rozpočtu Kraje Vysočina - Rozpočet populárně
 23. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
 24. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 25. Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
 26. Smlouva o využití webové aplikace eAmbulance s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 27. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
 28. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 29. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 31. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
 32. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
 34. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 35. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
 37. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
 38. Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 - výběr dodavatele
 39. Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
 40. Změny ve zřizovacích listinách
 41. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 42. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 43. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
 44. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 45. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
 46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 47. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
 48. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
 49. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 50. Změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II., Transformace ÚSPMP Těchobuz III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
 51. Závěrečná monitorovací zpráva individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
 52. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.
 53. Podání projektové žádosti Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb
 54. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
 55. Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
 56. Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO v roce 2013
 57. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
 58. Návrh na udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina
 59. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
 60. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
 61. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
 62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
 63. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky V Kopaninách
 64. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
 65. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
 66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
 67. Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
 68. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
 69. Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2012
 70. Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
 71. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
 72. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet „Realizace úspor energie“
 73. Rozprava členů rady
Usnesení 0678/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 13/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů 02, 03 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0679/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-02.doc

03. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 0680/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-03.doc

04. Monitorovací zpráva v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje monitorovací zprávu za 4. monitorovací období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 v rámci projektu „Partner AT-CZ PRO 2013+“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0681/14/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2013-04, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-04.doc, RK-14-2013-04, př. 1

05. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0682/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-05.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 06 12 a 14 - 18 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

06. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0683/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-14-2013-06, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-06.doc, RK-14-2013-06, př. 1

07. Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
Usnesení 0684/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2013-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-07.doc, RK-14-2013-07, př. 1

08. Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
Usnesení 0685/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 931/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a pozemek par. č. 931/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2, v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. par. č. 931/7- ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a pozemek par. č. 931/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2 v k. ú. a obci Hořepník z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hořepník.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-08.doc, RK-14-2013-08, př. 1

09. Soutěž Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2012 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategoriích A a B
Usnesení 0686/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přihlásit do soutěže Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2012, v kategoriích:
A - Novostavby občanské vybavenosti, stavbu Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Třebíč;
B - Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, stavbu Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce;
 • uhradit účastnický poplatek z Kapitoly Nemovitý majetek, položka Výdaje spojené s majetkem kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 3. května 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-09.doc

10. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
Usnesení 0687/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-10.doc, RK-14-2013-10, př. 1, RK-14-2013-10, př. 2, RK-14-2013-10, př. 3

11. Koupě pozemku v k. ú. a obci Litovany
Usnesení 0688/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-11.doc, RK-14-2013-11, př. 1

12. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 do přílohy M 1
Usnesení 0689/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství, o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: duben 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-12.doc

14. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0690/14/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-14-2013-14, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-14-2013-14, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 1675/1 v k.ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 173, 530, a 2547 v k.ú. Lavičky;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2284/1 v k.ú. Vícenice u Náměště nad Oslavou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 23. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-14.doc, RK-14-2013-14, př. 1

15. Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
Usnesení 0691/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xx Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2013-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-15.doc, RK-14-2013-15, př. 1

16. Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0692/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemek par. č. 2960/10 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m2, pozemek par. č. 2960/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, pozemek par. č. 2961/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2, díl a z pozemku par. č. 3911/2, díly k, b z pozemku par. č. 3927/1, vše dle geometrického plánu č. 2655-217/2013 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 2960/10 - ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 41 m2, pozemek par. č. 2960/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 38 m2, pozemek par. č. 2961/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 75 m2, díl a z pozemku par. č. 3911/2, díly k, b z pozemku par. č. 3927/1, vše dle geometrického plánu č. 2655-217/2013 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-16.doc, RK-14-2013-16, př. 1

17. Koupě pozemků v k. ú. a obci Rudolec
Usnesení 0693/14/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-17.doc, RK-14-2013-17, př. 1

18. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a zrušení části věcného břemene v k. ú. Třebíč
Usnesení 0694/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít bezúplatnou smlouvu o zřízení věcného břemene na přeložku teplovodu a zrušení části věcného břemene původní trasy teplovodu na pozemcích par. č. 995/1, 995/5 a 2429 v k. ú. Třebíč a obci Třebíč mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemků a povinného z věcného břemene a společností TTS energo, s.r.o. na straně oprávněného z věcného břemene dle materiálů RK-14-2013-18, př. 1 a RK-14-2013-18, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-18.doc, RK-14-2013-18, př. 1, RK-14-2013-18, př. 2

13. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předloženém upraveném materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0695/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-14-2013-13, př. 1upr1 a RK-14-2013-13, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-13.doc, RK-14-2013-13, př. 1, RK-14-2013-13, př. 2

19. Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III.
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0696/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Transformace ÚSP Jinošov III. dle materiálu RK-14-2013-19, př. 2;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III.
 • část 1 (Rekonstrukce rodinného domu č.p. 859 v Náměšti nad Oslavou) nabídku uchazeče RENO-stavební firma s.r.o., Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČO 63497786;
 • část 2 (Rekonstrukce rodinného domu č.p. 52 v Hrotovicích) nabídku uchazeče PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár n. Sázavou, IČO 46980059;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledky zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-19.doc, RK-14-2013-19, př. 1, RK-14-2013-19, př. 2

20. Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na realizaci stavebních prací k akci „Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0697/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
odůvodnění veřejné zakázky dle materiálu RK-14-2013-20, př. 1;
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na stavební práce Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon formou otevřeného řízení v souladu se Zadávací dokumentací dle materiálu RK-14-2013-20, př. 2;
jmenuje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-20.doc, RK-14-2013-20, př. 1, RK-14-2013-20, př. 2, RK-14-2013-20, př. 3, RK-14-2013-20, př. 4

50. Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o návrhu uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0698/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o výpůjčce movitého majetku dle materiálu RK-14-2013-50, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova bez zámku, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-50.doc, RK-14-2013-50, př. 1

51. Změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II., Transformace ÚSPMP Těchobuz III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení oznámení o změnách v uvedených projektech. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0699/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-14-2013-51, př. 1, RK-14-2013-51, př. 2, RK-14-2013-51, př. 3, RK-14-2013-51, př. 4, RK-14-2013-51, př. 5, RK-14-2013-51, př. 6, RK-14-2013-51, př. 7;
ukládá
odpovědnost: OSV
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-51.doc, RK-14-2013-51, př. 1, RK-14-2013-51, př. 2, RK-14-2013-51, př. 3, RK-14-2013-51, př. 4, RK-14-2013-51, př. 5, RK-14-2013-51, př. 6, RK-14-2013-51, př. 7

52. Závěrečná monitorovací zpráva individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje se závěrečnou monitorovací zprávou projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0700/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
závěrečnou monitorovací zprávu projektu dle materiálu RK-14-2013-52, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály včetně povinných příloh na MŠMT.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-52.doc, RK-14-2013-52, př. 1

53. 2. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení 2. Monitorovací zprávu projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0701/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu projektu dle materiálů RK-14-2013-53, př. 1 a RK-14-2013-53, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2013-53, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně příloh požadovaných MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-53.doc, RK-14-2013-53, př. 1, RK-14-2013-53, př. 2

54. Podání projektové žádosti Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o předloženém upraveném materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle upraveného materiálu.
Usnesení 0702/14/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektové žádosti Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb dle materiálu RK-14-2013-54, př. 1upr1, a to v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k výzvě č. A7.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-54.doc, RK-14-2013-54, př. 1

55. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0703/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 150 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 150 000 Kč. Jedná se o vrácení finančních prostředků, které byly poskytnuty Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci, na výplatu mezd za měsíc únor včetně povinných odvodů a úhradu potřebných faktur.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-55.doc

56. Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0704/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí jednotlivých nabídek u nadlimitních veřejných zakázek na služby zadávaných formou jednacího řízení bez uveřejnění dle materiálu RK-14-2013-56, př. 17;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče:
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi - Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 146 800 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 480 500 Kč;
 • Občanského sdružení Ječmínek, Jiřího z Poděbrad 15, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 26538377, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro rodiče s dětmi s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 905 500 Kč;
 • o.s. Spektrum Vysočina, Jeřišno 54, 582 74 Jeřišno, IČO 26623242, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 239 000 Kč;
 • Oblastní charity Havlíčkův Brod, B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060233, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro matky s dětmi - Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčkobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 4 196 000 Kč;
 • Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 43379168, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 585 900 Kč;
 • Střediska křesťanské pomoci - Naděje pro život, Žižkova 2076/108, 586 01 Jihlava, IČO 70876339, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro ženy a matky s dětmi - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 2 923 400 Kč;
 • Střediska křesťanské pomoci Jihlava, Čajkovského 9, 586 01 Jihlava, IČO 46258830, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Azylový dům pro muže - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 277 200 Kč;
 • Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Chotěboř s místem plnění a poskytování sociální služby na území Chotěbořska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 2 761 500 Kč;
 • Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Havlíčkův Brod s místem plnění a poskytování sociální služby na území Havlíčskobrodska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 5 564 400 Kč;
 • Fokus Vysočina, 5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 15060306, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Pelhřimov s místem plnění a poskytování sociální služby na území Pelhřimovska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 6 063 700 Kč;
 • Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava, Komenského 5264/36a, 586 01 Jihlava, IČO 65761979, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 106 200 Kč;
 • Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s kombinovaným a zrakovým postižením - Jihlava s místem plnění a poskytování sociální služby na území Jihlavska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 1 297 000 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním Žďár nad Sázavou s místem plnění a poskytování sociální služby na území Žďárska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 875 300 Kč;
 • Diecézní charity Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, IČO 44990260, jako nejvhodnější nabídku pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Sociální rehabilitace osob s chronickým duševním onemocněním - Třebíč s místem plnění a poskytování sociální služby na území Třebíčska s nabídkovou cenou s DPH ve výši 3 795 500 Kč
a uzavřít Smlouvy o zajištění sociální služby s vybranými poskytovateli sociálních služeb dle materiálů RK-14-2013-56, př. 1, RK-14-2013-56, př. 2, RK-14-2013-56, př. 3, RK-14-2013-56, př. 4, RK-14-2013-56, př. 5, RK-14-2013-56, př. 6, RK-14-2013-56, př. 7, RK-14-2013-56, př. 8, RK-14-2013-56, př. 9, RK-14-2013-56, př. 10, RK-14-2013-56, př. 11, RK-14-2013-56, př. 12, RK-14-2013-56, př. 13, RK-14-2013-56, př. 14, RK-14-2013-56, př. 15;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybranými uchazeči o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-56.doc, RK-14-2013-56, př. 1, RK-14-2013-56, př. 2, RK-14-2013-56, př. 3, RK-14-2013-56, př. 4, RK-14-2013-56, př. 5, RK-14-2013-56, př. 6, RK-14-2013-56, př. 7, RK-14-2013-56, př. 8, RK-14-2013-56, př. 9, RK-14-2013-56, př. 10, RK-14-2013-56, př. 11, RK-14-2013-56, př. 12, RK-14-2013-56, př. 13, RK-14-2013-56, př. 14, RK-14-2013-56, př. 15, RK-14-2013-56, př. 16, RK-14-2013-56, př. 17

21. Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
V. Novotný a I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, seznámili radu kraje se zápisem z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0705/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2013 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2013-21, př. 1;
rozhoduje
ukládá
 • oddělení hospodářské správy vyřadit nepotřebný majetek dle materiálu RK-14-2013-21, př. 1 z majetkové evidence;
 • odboru ekonomickému odepsat pohledávky uvedené v materiálu RK-14-2013-21, př. 1 z účetnictví kraje.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-21.doc, RK-14-2013-21, př. 1

22. Informace o připravovaném spuštění speciálního portálu, věnovaného rozpočtu Kraje Vysočina - Rozpočet populárně
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz, předložila radě kraje na vědomí informaci o vytvoření speciálního portálu věnovaného rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0706/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o vytvoření speciálního portálu věnovaného rozpočtu Kraje Vysočina;
ukládá
odboru analýz a podpory řízení a oboru informatiky zpřístupnit speciální portál věnovaný rozpočtu Kraje Vysočina na webu Kraje Vysočina.
odpovědnost: OAPŘ, OI
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-22.doc

23. Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, seznámil radu kraje s variantním návrhem usnesení předloženého materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0707/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21032/2013 ze dne 25. 3. 2013 a o uložení penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21033/2013 ze dne 25. 3. 2013 Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481;
 • povolit ve smyslu § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě žádosti dle materiálu RK-14-2013-23, př. 4 prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21032/2013 ze dne 25. 3. 2013 a prominutí povinnosti zaplatit penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč vyměřeného platebním výměrem Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 21033/2013 ze dne 25. 3. 2013 Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481, a to jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • uložit Krajskému úřadu Kraje Vysočina vrátit uhrazenou částku odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 27 192 Kč a uhrazenou částku penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 8 131 Kč Tyfloservisu, o.p.s. se sídlem Krakovská 21, 110 00 Praha 1, IČO 26200481.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-23.doc, RK-14-2013-23, př. 1, RK-14-2013-23, př. 2, RK-14-2013-23, př. 3, RK-14-2013-23, př. 4

24. Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0708/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-24.doc, RK-14-2013-24, př. 1, RK-14-2013-24, př. 2, RK-14-2013-24, př. 3, RK-14-2013-24, př. 4

25. Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0709/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit realizaci projektu EMS pro Kraj Vysočina, dle materiálu RK-14-2013-25, př. 1;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-14-2013-25, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 3636 Územní rozvoj o částku 1 191 850 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 191 850 Kč.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-25.doc, RK-14-2013-25, př. 1, RK-14-2013-25, př. 2, RK-14-2013-25, př. 3

26. Smlouva o využití webové aplikace eAmbulance s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh uzavření smlouvy o využití webové aplikace eAmbulance. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0710/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o využití webové aplikace eAmbulance dle materiálu RK-14-2013-26, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-26.doc, RK-14-2013-26, př. 1

28. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
Z. Chlád seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0711/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006 dle materiálu RK-14-2013-28, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-28.doc, RK-14-2013-28, př. 1, RK-14-2013-28, př. 2, RK-14-2013-28, př. 3

29. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0712/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-14-2013-29, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7, dle materiálu RK-14-2013-29, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-29.doc, RK-14-2013-29, př. 1, RK-14-2013-29, př. 2

30. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařazení níže uvedených akcí do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0713/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/35417, 35120 Slavkovice - Mělkovice
 • II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 • II/404, III/4045 Komárovice - křiž. s III/4045
 • II/353 Nové Veselí - obchvat
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-30.doc, RK-14-2013-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0714/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 520 000 Kč (ÚZ 00013) s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě dle materiálu RK-14-2013-31, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 6 520 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-14-2013-31, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-31.doc, RK-14-2013-31, př. 1

32. Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejné zakázky na stavební práce pro rekonstrukci komunikace „II/347 Světlá nad Sázavou úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0715/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa formou otevřeného podlimitního řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-14-2013-32, př. 1;
jmenuje
stanovuje,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-14-2013-32, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-32.doc, RK-14-2013-32, př. 1, RK-14-2013-32, př. 2, RK-14-2013-32, př. 3

33. Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0716/14/2013/RK
Rada kraje
stanoví
ukazatele hodnocení a systém hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2013-33, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-33.doc, RK-14-2013-33, př. 1

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Z jednání se omluvil P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0717/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2013 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 85 389,70 Kč v souvislosti s vratkou třetí splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu NEWMARKETS a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-34.doc

35. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0718/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2013-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2013-35, př. 2;
 • rozhodnout neposkytnout dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek z kapitoly Kultura § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-14-2013-35, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-35.doc, RK-14-2013-35, př. 1, RK-14-2013-35, př. 2, RK-14-2013-35, př. 3

36. Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení monitorovací hlášení k projektu Muzea a galerie na Vysočině on-line. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0719/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací hlášení uvedené v materiálu RK-14-2013-36, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-14-2013-36, př. 1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-36.doc, RK-14-2013-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0720/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení realizace projektu REILA 2009 dle materiálu RK-14-2013-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstva kraje schválit:
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položka 5336 - Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 031 322,14 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 031 322,14 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci k zajištění podílu 10% spoluúčasti organizace na financování projektu REILA 2009, kurzových rozdílů a k pokrytí nezpůsobilých výdajů vzniklých při realizaci projektu dle materiálu RK-14-2013-37, př. 1;
 • u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 3 031 322,14 Kč za účelem zajištění vlastního podílu, kurzových rozdílů a nezpůsobilých výdajů vzniklých v rámci projektu REILA 2009;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 3 031 322,14 Kč v souvislosti s vratkou splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu REILA 2009 a převedení částky 3 031 322,14 Kč do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-37.doc, RK-14-2013-37, př. 1

38. Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu s žádostí o platbu k projektu Zámek Třebíč modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0721/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu s žádostí o platbu uvedenou v materiálech RK-14-2013-38, př. 1 a RK-14-2013-38, př. 2upr1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2013-38, př. 1 a RK-14-2013-38, př. 2upr1.
odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-38.doc, RK-14-2013-38, př. 1, RK-14-2013-38, př. 2

39. Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 - výběr dodavatele
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0722/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby s názvem Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 dle materiálu RK-14-2013-39, př. 3;
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na služby s názvem Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 uchazeči uvedeném v materiálu RK-14-2013-39, př. 4;
ukládá
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-39.doc, RK-14-2013-39, př. 1, RK-14-2013-39, př. 2, RK-14-2013-39, př. 3, RK-14-2013-39, př. 4

40. Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh harmonogramu periodického hodnocení pro rok 2013. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0723/14/2013/RK
Rada kraje
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu, zajistit přípravu a organizaci periodického hodnocení dle materiálu RK-14-2013-40, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-40.doc, RK-14-2013-40, př. 1

41. Změny ve zřizovacích listinách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0724/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-14-2013-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-41.doc, RK-14-2013-41, př. 1

42. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu uzavření darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0725/14/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2013-42, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-42.doc, RK-14-2013-42, př. 1

43. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnutí dotací na podporu pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje materiál projednala a po rozsáhlé diskusi doporučila předkladateli materiál k dopracování. M. Pech doporučení rady akceptoval a požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-43.doc

44. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh využití notebooků zapůjčených žákům v rámci projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ po dokončení studia. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0726/14/2013/RK
Rada kraje
ukládá
řediteli Střední průmyslové školy Třebíč nabídnout a v případě zájmu odprodat notebooky zapůjčené v rámci projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za 2 000 Kč zájemcům z žáků 4. ročníku školního roku 2012/2013 vzdělávacího programu Energetika, a to každému nejvýše jeden kus.
odpovědnost: ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, OŠMS
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-44.doc, RK-14-2013-44, př. 1

57. Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO v roce 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o zahraničních aktivitách Kraje Vysočina směrem k zemi Dolní Rakousko v roce 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0727/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o spolupráci se zemí Dolní Rakousko v roce 2013 dle materiálu RK-14-2013-57, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-57.doc, RK-14-2013-57, př. 1

58. FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem grantového programu na podporu specifických programů prevence kriminality. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0728/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013 dle materiálu RK-14-2013-58, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2014
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-58.doc, RK-14-2013-58, př. 1, RK-14-2013-58, př. 2

59. Návrh na udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh udělení ceny Kraje Vysočina formou Záslužné medaile Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0729/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout věcný dar za mimořádně hrdinský čin dle materiálu RK-14-2013-59, př. 1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-14-2013-59, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina dle materiálu RK-14-2013-59, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-59.doc, RK-14-2013-59, př. 1, RK-14-2013-59, př. 2, RK-14-2013-59, př. 3

60. Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Vítejte na Vysočině. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0730/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu dle materiálu RK-14-2013-60, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-60.doc, RK-14-2013-60, př. 1

V průběhu jednání přišel J. Běhounek a navrhl projednání bodů 61 - 67 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
Usnesení 0731/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 1/2013, o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník, dle materiálu RK-14-2013-61, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-61.doc, RK-14-2013-61, př. 1

62. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
Usnesení 0732/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 2/2013, o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic, dle materiálu RK-14-2013-62, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-62.doc, RK-14-2013-62, př. 1

63. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
Usnesení 0733/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 3/2013, o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-14-2013-63, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-63.doc, RK-14-2013-63, př. 1

64. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky V Kopaninách
Usnesení 0734/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 4/2013, o zřízení přírodní památky V Kopaninách, dle materiálu RK-14-2013-64, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-64.doc, RK-14-2013-64, př. 1

65. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
Usnesení 0735/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 5/2013, o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné, dle materiálu RK-14-2013-65, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-65.doc, RK-14-2013-65, př. 1

66. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
Usnesení 0736/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 6/2013, o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma, dle materiálu RK-14-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-66.doc, RK-14-2013-66, př. 1

67. Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
Usnesení 0737/14/2013/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Kraje Vysočina ze dne 23. dubna 2013 č. 7/2013, o zřízení přírodní rezervace Suché skály, dle materiálu RK-14-2013-67, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 23. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-67.doc, RK-14-2013-67, př. 1

68. Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí zprávu z průběžného plnění aktivit EVVO Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0738/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu z průběžného plnění aktivit EVVO Kraje Vysočina dle materiálů RK-14-2013-68, př. 1, RK-14-2013-68, př. 2, RK-14-2013-68, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 04. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-68.doc, RK-14-2013-68, př. 1, RK-14-2013-68, př. 2, RK-14-2013-68, př. 3

69. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotací projektům realizovaným v rámci grantového programu na podporu předcházení vzniku odpadů, využívání materiálů šetrných k ŽP a třídění využitelných složek odpadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0739/14/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŽP
termín: 30. června 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-69.doc, RK-14-2013-69, př. 1, RK-14-2013-69, př. 2, RK-14-2013-69, př. 3, RK-14-2013-69, př. 4

70. Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2012
Z. Chlád, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o návrhu uzavření dodatku k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0740/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2012 dle materiálu RK-14-2013-70, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-14-2013-70, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-70.doc, RK-14-2013-70, př. 1, RK-14-2013-70, př. 2

71. Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
Z. Chlád, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, informovali radu kraje o ukončení projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV. Z jednání se omluvil M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0741/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukončení projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vypovědět mezinárodní smlouvu o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV dle materiálu RK-14-2013-71, př. 4.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-71.doc, RK-14-2013-71, př. 1, RK-14-2013-71, př. 2, RK-14-2013-71, př. 3, RK-14-2013-71, př. 4, RK-14-2013-71, př. 5

72. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva) v rámci Operačního programu Životní prostředí
Z. Chlád, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0742/14/2013/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-14-2013-72, př. 1, RK-14-2013-72, př. 2, RK-14-2013-72, př. 3, RK-14-2013-72, př. 4, RK-14-2013-72, př. 5, RK-14-2013-72, př. 6 a RK-14-2013-72, př. 7.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 04. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-72.doc, RK-14-2013-72, př. 1, RK-14-2013-72, př. 2, RK-14-2013-72, př. 3, RK-14-2013-72, př. 4, RK-14-2013-72, př. 5, RK-14-2013-72, př. 6, RK-14-2013-72, př. 7

73. Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet „Realizace úspor energie“
Z. Chlád, J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí a E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí, předložili radě kraje na vědomí informaci o průběhu přípravy projektu „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c“ spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0743/14/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu přípravy projektu „Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. c“ spolufinancovaného z Fondu soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši 33.000.000 Kč na zvláštní účet kraje „Realizace úspor energie“ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 05. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-73.doc, RK-14-2013-73, př. 1, RK-14-2013-73, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 45, 47 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

45. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 0744/14/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-14-2013-45, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-45.doc, RK-14-2013-45, př. 1, RK-14-2013-45, př. 2, RK-14-2013-45, př. 3

47. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Usnesení 0745/14/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace uvedeného v materiálu RK-14-2013-47, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-47.doc, RK-14-2013-47, př. 1

46. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0746/14/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledky hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012 dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace a jeho následné zapojení na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2012 do rezervního fondu a do fondu odměn u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1;
 • účetní závěrku všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012;
bere na vědomí
informace o výsledku hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-14-2013-46, př. 2 a komentář k výsledkům hospodaření dle materiálu RK-14-2013-46, př. 3;
ukládá
 • ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a následně zúčtovat tento příděl do rezervního fondu vůči neuhrazené ztrátě minulých let (syntetický účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období) dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1;
 • řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zúčtovat zhoršený výsledek hospodaření za rok 2012 dle materiálu RK-14-2013-46, př. 1 na účet 432 - Výsledek hospodaření minulých účetních období.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-46.doc, RK-14-2013-46, př. 1, RK-14-2013-46, př. 2, RK-14-2013-46, př. 3

48. Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s návrhem uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0747/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby dle materiálu RK-14-2013-48, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-48.doc, RK-14-2013-48, př. 1, RK-14-2013-48, př. 2

49. Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrhy dodatků zřizovacích listin uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0748/14/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2013-49, př. 3;
 • Dodatek č. XX Zřizovací listiny Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-14-2013-49, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-14-2013-49.doc, RK-14-2013-49, př. 1, RK-14-2013-49, př. 2, RK-14-2013-49, př. 3, RK-14-2013-49, př. 4

74. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 14/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 30. 4. 2013, v 9:15 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 14/2013 dne 23. 4. 2013.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 4. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz