Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2013 - 26.04.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Úsobí
03Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě před relizací stavby II/405 Příseka obchvat
04Uzavření nájemní smlouvy v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/150 Dobrá - most ev. č. 150-019
05Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice - doplnění
07Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
08Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
09Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
10Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
11Veřejná zakázka na služby Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
12Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině , akce SPŠ Třebíč - zavedení oboru energetika
14Nabídka na prodej pozemků v k. ú. a obci Dolní Heřmanice
15Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
16Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
17Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
18FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění - účast na národní přehlídce v Uničově
20Souhlas zřizovatele k přijetí finančních účelových darů u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
21FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
22Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
23Dodání a instalace informačních kiosků - výběr dodavatele
24Návrh na uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti
25Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
26Výpůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
27Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
28Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - realizace projektu Videokonference
29Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
30Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200.000,- Kč bez DPH, zadaných hejtmanem Kraje Vysočina jako gesčním radním v rámci působnosti odboru zdravotnictví za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
31Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
32Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední škola stavební Třebíč
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na projekt EDU.ECO.NET
36Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2013
37Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
38Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
39Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
40Změny ve školském rejstříku
41Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky III/3876 Dolní Čepí - most ev. č. 3876-1
42Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/344 Rozsochatec - most ev. č. 344-006
43FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
44Připsání dotace na projekt silniční infrastruktury Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3, návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
45Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
46Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
47Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
48FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - podpora včelařství
50Zajištění prezentace Kraje Vysočina na 40. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
51Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
52Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
53Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
54Projekt IPO OP VK
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace občanskému sdružení Kids For Kids
56Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru
58Přijetí dotace z IOP na projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
59Výzva k podávání žádostí o dotace na podporu programů primární prevence rizikového chování ve školách
60Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb za rok 2012
61Návrh odměny řediteli Domova ve Zboží, příspěvkové organizace
62Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
63Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2013 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
64Smlouva o výpůjčce v rámci projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
65Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 1 za 2. monitorovací období
66Vize příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
67Odvolání ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
68Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
69Změna pracovních smluv projektových a finančních manažerů projektů transformace od 1. 5. 2013
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz