Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2013 - 23.04.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci grantového projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
03Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
04Monitorovací zpráva v rámci projektu Partner AT-CZ PRO 2013+
05Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
06Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
07Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
08Darování pozemků v k. ú. a obci Hořepník
09Soutěž Stavba Vysočiny - Stavba roku Kraje Vysočina 2012 - návrh na účast Kraje Vysočina v kategoriích A a B
10Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Krásná Hora
11Koupě pozemku v k. ú. a obci Litovany
12Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 5 do přílohy M 1
13Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
13upr1Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
14Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
15Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
16Darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17Koupě pozemků v k. ú. a obci Rudolec
18Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a zrušení části věcného břemene v k. ú. Třebíč
19Veřejná zakázka na stavební práce Transformace ÚSP Jinošov III.
20Veřejná zakázka na stavební práce k akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III. - Nemocnice Jihlava - diagnostický pavilon
21Návrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
22Informace o připravovaném spuštění speciálního portálu, věnovaného rozpočtu Kraje Vysočina - Rozpočet populárně
23Informace u uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
24Smlouva o budoucí smlouvě - věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
25Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
26Smlouva o využití webové aplikace eAmbulance s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
27FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
28Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
29Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
30Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
32Veřejná zakázka na stavební práce: II/347 Světlá nad Sázavou - úprava křiž. se sil. III/34711, II. etapa
33Návrh na stanovení ukazatelů a hodnocení ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
34Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
35Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
36Projekt Muzea a galerie na Vysočině on-line - hlášení o pokroku (monitorovací hlášení)
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
38Projekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - monitorovací zpráva s žádostí o platbu
39Zpracování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 - 2020 - výběr dodavatele
40Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina v roce 2013
41Změny ve zřizovacích listinách
42Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
43Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
44Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - využití notebooků po ukončení studia žáků
45Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
46Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických organizací zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2012
47Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
48Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
49Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
50Smlouva o výpůjčce uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
51Změny v projektech: Transformace ÚSP Jinošov II., Transformace ÚSP Jinošov III., Transformace ÚSP Křižanov I., Transformace ÚSP Křižanov II., Transformace ÚSPMP Těchobuz II., Transformace ÚSPMP Těchobuz III., Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
52Závěrečná monitorovací zpráva individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
532. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I.
54Podání projektové žádosti Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb
54upr1Podání projektové žádosti Vzděláváním ke kvalitě sociálních služeb
55Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Domovu bez zámku, příspěvkové organizaci
56Nadlimitní veřejná zakázka na poskytování vybraných služeb sociální prevence realizované v rámci projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt II. - rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnějších nabídek
57Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO v roce 2013
58FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
59Návrh na udělení Záslužné medaile Kraje Vysočina
60Projekt Vítejte na Vysočině - schválení monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu
61Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rychtářský rybník
62Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Koupaliště u Bohuslavic
63Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Rybníky V Pouštích a jejího ochranného pásma
64Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky V Kopaninách
65Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Vysoký kámen u Smrčné
66Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní památky U Borovné a jejího ochranného pásma
67Nařízení Kraje Vysočina o zřízení přírodní rezervace Suché skály
68Zpráva z průběžného plnění cílů Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina
69FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
70Dodatek č. 3 k Dohodě o spolupráci kraje a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2013 a závěrečná zpráva z realizace projektu v roce 2012
71Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
72Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
73Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz