Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2013

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2013, které se konalo dne 16. 4. 2013 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2013
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 16. 4. 2013.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost Z. Chláda.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
81. Veřejná zakázka na služby „Transformace ÚSP Křižanov II.“;
82. Informace o novele zákona o vodovodech a kanalizacích.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2013
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID PR00502.0005
 3. Uzavření Smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor
 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 Nová Říše - průjezdní úsek
 5. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
 6. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
 7. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
 8. Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
 9. Majetkoprávní příprava akce III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace
 10. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
 11. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
 12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 13. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Hodov
 14. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
 15. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
 16. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7 Domov pro seniory Mitrov - rekonstrukce hospodářské budovy na Domov pro seniory Mitrov - demolice č. p. 2, výstavba skladu
 17. Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna - rekonstrukce elektroinstalace
 18. Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
 19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
 20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 22. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 23. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 24. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014
 25. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
 26. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2012 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 za rok 2012
 27. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 28. Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2012
 30. Peněžní dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 31. Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 32. Dary a výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 33. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 34. Projekt Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
 35. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 31. 3. 2013
 36. Veřejná zakázka Pronájem šedého optického vlákna
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
 40. Změny ve školském rejstříku
 41. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
 42. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
 44. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
 45. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 46. Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Dohoda o splátkách
 48. FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
 49. Složení odborné poroty pro výběr projektů nominovaných na Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012
 50. Zavedení energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
 51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Průkazy energetické náročnosti
 54. Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 55. Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
 56. Monitorovací zpráva č. 2 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
 57. Monitorovací zpráva č. 3 projektu CEC5 (OP Central Europe)
 58. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
 59. Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
 61. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2013
 62. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 5
 63. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/403 Nevcehle - průtah
 64. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2012
 65. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - průtah
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2013
 68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce MOTOKROS Pacov
 70. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 1. monitorovací období
 71. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012
 72. Dodatek č. 2 smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
 73. Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje, Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
 74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada odvodu na základě kontrolního zjištění
 76. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. a podstatná změna č. IV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
 77. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 78. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
 79. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
 80. Doklady požadované Státním fondem životního prostředí ČR ke změně hlavního účtu pro projekty z Operačního programu Životní prostředí
 81. Veřejná zakázka na služby „Transformace ÚSP Křižanov II.“
 82. Informace o novele zákona o vodovodech a kanalizacích
 83. Rozprava členů rady
Usnesení 0597/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2013 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID PR00502.0005
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0598/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2013-02, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-02.doc, RK-13-2013-02, př. 1, RK-13-2013-02, př. 2

03. Uzavření Smlouvy o krátkodobém nájmu nebytových prostor
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0599/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o krátkodobém nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-13-2013-03, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-03.doc, RK-13-2013-03, př. 1

K bodům 04 22 odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

04. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice II/407 Nová Říše - průjezdní úsek
Usnesení 0600/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce záměr darování pozemků v rozsahu dle materiálu RK-13-2013-04, př. 1 do vlastnictví městyse Nová Říše;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2013-04, př. 1 v k. ú. Nová Říše z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Říše;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2013-04, př. 2 v k. ú. Nová Říše z vlastnictví městyse Nová Říše do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-04.doc, RK-13-2013-04, př. 1, RK-13-2013-04, př. 2, RK-13-2013-04, př. 3, RK-13-2013-04, př. 3a, RK-13-2013-04, př. 3b

05. Prodej pozemku v k. ú. Kadov u Sněžného a obci Kadov
Usnesení 0601/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-05.doc, RK-13-2013-05, př. 1

06. Uzavření nájemních smluv v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049
Usnesení 0602/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a vlastníky pozemků na straně pronajímatelů nájemní smlouvy na pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2013-06, př. 1 za cenu stanovenou dohodou ve výši 7 Kč/m2/rok a to na dobu 1 roku ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby II/112 Bácovice - most ev. č. 112-049 .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-06.doc, RK-13-2013-06, př. 1, RK-13-2013-06, př. 2

07. Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
Usnesení 0603/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-07.doc, RK-13-2013-07, př. 1

08. Prodej pozemku v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč
Usnesení 0604/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 271/26 - vodní plocha, tok umělý o výměře 221 m2, oddělený GP 112-7260/2012 z pozemku par. č. 271/8 v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek par. č. 271/26 - vodní plocha, tok umělý o výměře 221 m2, oddělený GP č. 112-7260/2012 z pozemku par. č. 271/8 v k. ú. Horní Lhotka, obec Maleč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO: 708 900 05 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 210 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. června 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-08.doc, RK-13-2013-08, př. 1

09. Majetkoprávní příprava akce III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace
Usnesení 0605/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace“ na pozemku par. č. 332/33 v k. ú. Bedřichov u Jihlavy se statutárním městem Jihlava;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace“ na pozemku par. č. 15/3 v k. ú. Zborná s vlastníky pozemku vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy;
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu „III/1316 Jihlava - Zborná, dešťová kanalizace“ na pozemku par. č. 15/1 v k. ú. Zborná s vlastníky pozemku vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-09.doc, RK-13-2013-09, př. 1, RK-13-2013-09, př. 2

10. Prodej a darování pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0606/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-10.doc, RK-13-2013-10, př. 1

11. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
Usnesení 0607/13/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0021/01/2012/ZK, tak že se v materiálu ZK-01-2012-21, př. 1 se ruší položky 1 až 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-11.doc

12. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0608/13/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemek par. č. 8710 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 555 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví města Žďár nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-13-2013-12, př. 1 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-12.doc, RK-13-2013-12, př. 1, RK-13-2013-12, př. 2

13. Žádost o prodej pozemku v k. ú. a obci Hodov
Usnesení 0609/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-13.doc, RK-13-2013-13, př. 1

14. Majetkoprávní příprava stavby III/03824 Jihlava - most ev. č. 03824-2
Usnesení 0610/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít se statutárním městem Jihlava smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-13-2013-14, př. 1;
 • uzavřít s Českou republikou, Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby na pozemku ČR ÚZSVM dle materiálu RK-13-2013-14, př. 2;
 • uzavřít se společností IMMO omega, s.r.o. IČO 252 39 678 nájemní smlouvu dle materiálu RK-13-2013-14, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-14.doc, RK-13-2013-14, př. 1, RK-13-2013-14, př. 2, RK-13-2013-14, př. 3, RK-13-2013-14, př. 4

15. Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
Usnesení 0611/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-15.doc, RK-13-2013-15, př. 1

16. Změna názvu stavební akce uvedené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek v příloze M7 Domov pro seniory Mitrov - rekonstrukce hospodářské budovy na Domov pro seniory Mitrov - demolice č. p. 2, výstavba skladu
Usnesení 0612/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s odstraněním budovy č. p. 2 v obci Strážek, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku par. č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2 v k. ú. Mitrov;
rozhoduje
změnit název akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M7 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích z Domov pro seniory Mitrov - rekonstrukce hospodářské budovy na nový název Domov pro seniory Mitrov - demolice č. p. 2, výstavba skladu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace vyjmout z hospodaření příspěvkové organizace budovu č. p. 2 v obci Strážek, objekt občanské vybavenosti, postavenou na pozemku par. č. st. 2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 487 m2 v k. ú. Mitrov.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-16.doc, RK-13-2013-16, př. 1, RK-13-2013-16, př. 2

17. Veřejná zakázka na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna - rekonstrukce elektroinstalace
Usnesení 0613/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Domov mládeže a Školní jídelna - rekonstrukce elektroinstalace dle materiálu RK-13-2013-17, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče TOMBAK s. r. o., Na Bělidle 5008/1C, 586 01 Jihlava, IČ 269 39 304 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Domov mládeže a Školní jídelna - rekonstrukce elektroinstalace;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení všem dotčeným zájemcům a uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-17.doc, RK-13-2013-17, př. 1, RK-13-2013-17, př. 1a, RK-13-2013-17, př. 1b, RK-13-2013-17, př. 2

18. Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
Usnesení 0614/13/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 701/24 o výměře 4638 m2 v k. ú. Týn u Třebíče a obci Třebíč z vlastnictví města Třebíče do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-18.doc, RK-13-2013-18, př. 1

19. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice
Usnesení 0615/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků:
 • par. č. 1620/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2, par. č. 1620/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 374 m2, par. č. 1620/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 2447/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
 • par. č. 1543/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 564 m2, par. č. 1543/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 900 m2, par. č. 1543/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2, par. č. 1543/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, par. č. 2777/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 231 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2533/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice
na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky par. č. 1620/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 256 m2, par. č. 1620/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 374 m2, par. č. 1620/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 162 m2, par. č. 2447/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
 • převést darem pozemky par. č. 1543/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 564 m2, par. č. 1543/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 900 m2, par. č. 1543/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 599 m2, par. č. 1543/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 36 m2, par. č. 2777/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 231 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2533/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Mladoňovice;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1535/2 ostatní plocha, silnice o výměře 156 m2, par. č. 1535/3 ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2, par. č. 1539/3 ostatní plocha, silnice o výměře 118 m2, par. č. 1540/2 ostatní plocha, silnice o výměře 78 m2, které byly nově utvořeny dle geometrického plánu č. 336-2804/2012, vše v k. ú. Mladoňovice na Moravě a obci Mladoňovice, z vlastnictví obce Mladoňovice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-19.doc, RK-13-2013-19, př. 1

20. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0616/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-13-2013-20, př. 1 a RK-13-2013-20, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 07. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-20.doc, RK-13-2013-20, př. 1, RK-13-2013-20, př. 2

21. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0617/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-13-2013-21, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-13-2013-21, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 2259/25 v k. ú. Havlíčkův Brod do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků par. č. 936/1 v k. ú. Těchobuz do vlastnictví obce Těchobuz.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-21.doc, RK-13-2013-21, př. 1

22. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 0618/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ředitelka Domova mládeže a Školní jídelny Jihlava, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-22.doc, RK-13-2013-22, př. 1, RK-13-2013-22, př. 1a, RK-13-2013-22, př. 2, RK-13-2013-22, př. 3, RK-13-2013-22, př. 3a, RK-13-2013-22, př. 4, RK-13-2013-22, př. 5, RK-13-2013-22, př. 5a, RK-13-2013-22, př. 6, RK-13-2013-22, př. 7

23. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zveřejnit záměr prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0619/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-23.doc, RK-13-2013-23, př. 1, RK-13-2013-23, př. 2, RK-13-2013-23, př. 3, RK-13-2013-23, př. 4, RK-13-2013-23, př. 5

81. Veřejná zakázka na služby „Transformace ÚSP Křižanov II.“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0620/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku „Transformace ÚSP Křižanov II.“ dle materiálu RK-13-2013-81, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČ 280 94 026 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby „Transformace ÚSP Křižanov II.“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem dotčeným uchazečům a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-81, RK-13-2013-81, př. 1, RK-13-2013-81, př. 2

24. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu vyhlásit danou nadlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0621/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-13-2013-24, př. 1, RK-13-2013-24, př. 2, RK-13-2013-24, př. 3, RK-13-2013-24, př. 4, RK-13-2013-24, př. 5, RK-13-2013-24, př. 6, RK-13-2013-24, př. 7;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle doplněného materiálu RK-13-2013-24, př. 8;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a to v navržených termínech.
odpovědnost: OAPŘ, ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-24.doc, RK-13-2013-24, př. 1, RK-13-2013-24, př. 2, RK-13-2013-24, př. 3, RK-13-2013-24, př. 4, RK-13-2013-24, př. 5, RK-13-2013-24, př. 6, RK-13-2013-24, př. 7, RK-13-2013-24, př. 8

25. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, upřesnila radě kraje návrh vyhlásit uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0622/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-13-2013-25, př. 1, RK-13-2013-25, př. 2, RK-13-2013-25, př. 3, RK-13-2013-25, př. 4, RK-13-2013-25, př. 5;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle materiálu RK-13-2013-25, př. 6upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 posoudí hodnotící komise;
ukládá
Odboru analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Veřejná zakázka o dodávkách zemního plynu pro Kraj Vysočina v roce 2014 dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: OAPŘ, ORR
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-25.doc, RK-13-2013-25, př. 1, RK-13-2013-25, př. 2, RK-13-2013-25, př. 3, RK-13-2013-25, př. 4, RK-13-2013-25, př. 5, RK-13-2013-25, př. 6

26. Souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2012 a souhrnná zpráva vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 za rok 2012
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí shora uvedené souhrnné zprávy za rok 2012. V průběhu jednání odešel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0623/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí č. 12/07 za rok 2012 a souhrnnou zprávu vyhodnocující činnost podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 08/12 za rok 2012 dle materiálů RK-13-2013-26, př. 1 a RK-13-2013-26, př. 2.
odpovědnost: oddělení vnitřní kontroly
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-26.doc, RK-13-2013-26, př. 1, RK-13-2013-26, př. 2

27. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0624/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Monitor AK 100 Gambro r. v. 1993, pořizovací cena 715.645,- Kč, zůstatková cena 403,- Kč;
 • Monitor AK 100 Gambro r. v. 1993, pořizovací cena 716.736,- Kč, zůstatková cena 1.189,- Kč;
 • Monitor AK 100 Gambro r. v. 1993, pořizovací cena 776.975, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Monitor AK 100 Gambro r. v. 1993, pořizovací cena 715.646,- Kč, zůstatková cena 403,- Kč;
 • Přístroj hemodialyzační AK 200 r. v. 2001, pořizovací cena 115.674,- Kč, zůstatková cena 82.353,- Kč;
 • Autotechnikon Citadel 1000 r. v. 1993, pořizovací cena 336.000,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč;
 • Plošina zvedací ZP 1N-500 r. v. 1993, pořizovací cena 116.850,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-27.doc, RK-13-2013-27, př. 1

28. Aktualizace Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí aktualizaci Procesního postupu pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0625/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Procesní postup pro zadávání veřejných zakázek zdravotnickými zařízeními zřizovanými Krajem Vysočina č. 3 dle materiálu RK-13-2013-28, př. 1;
ukládá
ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina a odboru zdravotnictví postupovat při zadávání veřejných zakázek dle postupu uvedeném v materiálu RK-13-2013-28, př. 1.
odpovědnost: ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných krajem, odbor zdravotnictví
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-28.doc, RK-13-2013-28, př. 1

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2012
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0626/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 414 826,21 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2012.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-29.doc

30. Peněžní dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv o sponzorování pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0627/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o sponzorování pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2013-30, př. 1, a materiálu RK-13-2013-30, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-30.doc, RK-13-2013-30, př. 1, RK-13-2013-30, př. 2

31. Peněžní dary pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0628/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-13-2013-31, př. 1, a smlouvy dle materiálu RK-13-2013-31, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-31.doc, RK-13-2013-31, př. 1, RK-13-2013-31, př. 2, RK-13-2013-31, př. 3, RK-13-2013-31, př. 4

32. Dary a výpůjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0629/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-32.doc, RK-13-2013-32, př. 1, RK-13-2013-32, př. 2, RK-13-2013-32, př. 3

33. Dary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s uzavřením smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0630/13/2013/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-33.doc, RK-13-2013-33, př. 1, RK-13-2013-33, př. 2, RK-13-2013-33, př. 3, RK-13-2013-33, př. 4, RK-13-2013-33, př. 5

34. Projekt Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel P. Piňos. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0631/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina o platbu ve výši 8 258 940 Kč za 1. etapu projektu;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Digitální mapa veřejné správy o splátku kontokorentního úvěru ve výši 8 258 940 Kč;
 • převod konečného zůstatku a připsaných úroků za 1. a 2. čtvrtletí roku 2013 na projektovém účtu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření;
bere na vědomí
ukončení projektu Digitální mapa veřejné správy kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-34.doc

35. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 31. 3. 2013
K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0632/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru informatiky za období od 1. 1. do 31. 3. 2013 dle materiálu RK-13-2013-35, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-35.doc, RK-13-2013-35, př. 1

36. Veřejná zakázka Pronájem šedého optického vlákna
K. Mayerová, úřednice odboru informatiky, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce uchazeče v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0633/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku Pronájem šedého optického vlákna dle materiálu RK-13-2013-36, př. 2,
rozhoduje
ukládá
odboru informatiky zajistit oznámení výsledků veřejné zakázky uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy k plnění veřejné zakázky.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-36.doc, RK-13-2013-36, př. 1, RK-13-2013-36, př. 2, RK-13-2013-36, př. 3

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvek na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0634/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci s SBERBANK CZ, a.s., IČO: 25083325, dle materiálu RK-13-2013-37, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-13-2013-37, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 8. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-37.doc, RK-13-2013-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0635/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 243 383 tis. Kč dle materiálu RK-13-2013-38;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-13-2013-38, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-13-2013-38, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-13-2013-38, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-38.doc, RK-13-2013-38, př. 1, RK-13-2013-38, př. 2, RK-13-2013-38, př. 3, RK-13-2013-38, př. 4

39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0636/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 v celkové výši 341 000 Kč;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz školám zřizovaným krajem o účelovou dotaci MŠMT na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 dle tabulky 1 materiálu RK-13-2013-39, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-13-2013-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-39.doc, RK-13-2013-39, př. 1

40. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání návrh na změny ve školském rejstříku. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o předložení materiálu na příští zasedání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-40.doc, RK-13-2013-40, př. 1

41. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotace členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2013. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0637/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2013 v celkové výši 372 240 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-13-2013-41, př. 4upr1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2013-41, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina na činnost v roce 2013 v celkové výši 3 627 760 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-13-2013-41, př. 4upr1 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-13-2013-41, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-41.doc, RK-13-2013-41, př. 1, RK-13-2013-41, př. 2, RK-13-2013-41, př. 3, RK-13-2013-41, př. 4, RK-13-2013-41, př. 5

42. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 4. ročník
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu na poskytnutí věcného daru soutěžícímu ve 4. ročníku dané soutěže. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0638/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout věcný dar soutěžícímu s vylosovaným čtvrtým pořadím ve 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-13-2013-42, př. 1;
 • zrušit část usnesení rady kraje č. 0405/08/2013/RK ze dne 5. 3. 2013 a neposkytnout věcný dar soutěžícímu s vylosovaným čtvrtým pořadím ve 4. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-08-2013-34, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-42.doc, RK-13-2013-42, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0639/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2013 dle materiálu RK-13-2013-43, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizované příspěvkové organizace o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 64 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-13-2013-43, př. 1;
bere na vědomí
přidělení finančních prostředků v celkové výši 1 306 000 Kč organizacím dle tabulky 2 materiálu RK-13-2013-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-43.doc, RK-13-2013-43, př. 1

44. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku - zrušení části veřejné zakázky
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem zrušit část uvedené nadlimitní veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnila V. Kotrbová, úředník odboru analýz a podpory řízení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0640/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit zadávací řízení v části 3 Robotická pracoviště - robot a řídící systém veřejné zakázky Veřejná zakázka na dodávku zařízení pro projekt Od myšlenky k výrobku (ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. číslem zakázky: 238411) v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-44.doc, RK-13-2013-44, př. 1

45. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně příjemce podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0641/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-45.doc, RK-13-2013-45, př. 1, RK-13-2013-45, př. 2

46. Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemců podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0642/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-46.doc, RK-13-2013-46, př. 1, RK-13-2013-46, př. 2, RK-13-2013-46, př. 3, RK-13-2013-46, př. 4, RK-13-2013-46, př. 5, RK-13-2013-46, př. 6

47. Dohoda o splátkách
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít dohodu o splátkách. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0643/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o splátkách dle materiálu RK-13-2013-47, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-47.doc, RK-13-2013-47, př. 1, RK-13-2013-47, př. 2, RK-13-2013-47, př. 3

48. FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí města Světlá nad Sázavou o zařazení oprav a rekonstrukcí místních účelových komunikací do předmětu podpory grantového programu Fondu Vysočiny Rozvoj vesnice. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0644/13/2013/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • nevyhovět žádosti uvedené v materiálu RK-13-2013-48, př. 1 na změnu zaměření grantového programu Rozvoj vesnice 2013;
 • uložit Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zohlednit argumenty uvedené v materiálu RK-13-2013-48, př. 1 při přípravě případných grantových programů z Fondu Vysočiny v následujících letech.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 14. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-48.doc, RK-13-2013-48, př. 1

49. Složení odborné poroty pro výběr projektů nominovaných na Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh jmenovat členy odborné pracovní skupiny pro vyhodnocení projektů uvedené soutěže. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0645/13/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
členy odborné pracovní skupiny pro výběr nominací do soutěže Cena Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2012 dle materiálu RK-13-2013-49, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-49.doc, RK-13-2013-49, př. 1

50. Zavedení energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0646/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
s účinností od 1. 6. 2013 zavedení Energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2013-50;
ukládá
 • Krajskému úřadu Kraje Vysočina a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zajistit sběr dat pro potřeby energetického managementu dle materiálu RK-13-2013-50, př. 1;
 • Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina provést k 30. 9. 2013 vyhodnocení prováděného energetického managementu a navrhnout další postup.
odpovědnost: ORR, oHS, příspěvkové organizace Kraje Vysočina
termín: 1. 7. 2014
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-50.doc, RK-13-2013-50, př. 1, RK-13-2013-50, př. 2, RK-13-2013-50, př. 3

51. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0647/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5 572 240,08 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-51.doc

52. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0648/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG II 1.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 1 448 884,66 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina II.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj - Průkazy energetické náročnosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0649/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, o částku 1 990 tis. Kč za současného snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 990 tis. Kč určenou na zpracování Průkazů energetické náročnosti pro budovy v majetku Kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-53.doc

54. Prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně příjemci podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje materiál týkající se žádosti příjemce podpory o prominutí povinnosti zaplatit penále do rozpočtu kraje. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0650/13/2013/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-54.doc, RK-13-2013-54, př. 1, RK-13-2013-54, př. 2, RK-13-2013-54, př. 3, RK-13-2013-54, př. 4

55. Návrh jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh na jmenování zástupce Kraje Vysočina do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0651/13/2013/RK
Rada kraje
jmenuje
Ing. Bc. Martina Hyského zástupcem Kraje Vysočina do voleb orgánů Národní sítě Zdravých měst ČR.
odpovědnost: ORR
termín: 24. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-55.doc, RK-13-2013-55, př. 1

56. Monitorovací zpráva č. 2 projektu RAILHUC (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0652/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (Železniční uzlová města a TEN-T sítě) dle materiálu RK-13-2013-56, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2013-56, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-56.doc, RK-13-2013-56, př. 1, RK-13-2013-56, př. 2

57. Monitorovací zpráva č. 3 projektu CEC5 (OP Central Europe)
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0653/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v monitorovací zprávě projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (Demonstrace energetické efektivnosti a využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách) dle materiálu RK-13-2013-57, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2013-57, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-57.doc, RK-13-2013-57, př. 1, RK-13-2013-57, př. 2

58. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání závěrečné monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě v rámci realizace daného projektu. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0654/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v závěrečné monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - Kvalita 09 dle materiálů RK-13-2013-58, př. 1, RK-13-2013-58, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-13-2013-58, př. 1, RK-13-2013-58, př. 2, RK-13-2013-58, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-58.doc, RK-13-2013-58, př. 1, RK-13-2013-58, př. 2, RK-13-2013-58, př. 3

59. Euroregion Dunaj Vltava - informace o činnosti
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava. Projednávání se zúčastnil P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0655/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o činnosti Euroregionu Dunaj Vltava uvedené v materiálu RK-13-2013-59.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-59.doc, RK-13-2013-59, př. 1, RK-13-2013-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Ostatní finanční operace - vratky dotací z příjmů projektů
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0656/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vratku částí dotací v celkové výši 1 241 167,33 Kč, dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 25. 3. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 1, ze dne 28. 3. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 2, ze dne 2. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 3, ze dne 3. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 4 ze dne 4. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 5 a ze dne 5. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 6 do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 1 037 880 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 1 037 880 Kč určenou na úhradu vratky peněžních prostředků do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dle Výzev k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 25. 3. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 1, ze dne 28. 3. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 2, ze dne 3. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 4, ze dne 4. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 5 a ze dne 5. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 6;
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba, související s odvodem vratky části dotace ve výši 203 292,37 Kč dle Výzvy k úhradě vratky dotace ÚRR JV ze dne 2. 4. 2013 dle materiálu RK-13-2013-60, př. 3.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-60.doc, RK-13-2013-60, př. 1, RK-13-2013-60, př. 2, RK-13-2013-60, př. 3, RK-13-2013-60, př. 4, RK-13-2013-60, př. 5, RK-13-2013-60, př. 6

61. Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za I. čtvrtletí 2013
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných danou příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0657/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. ledna 2013 do 31. března 2013 dle materiálu RK-13-2013-61, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 30. 04. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-61.doc, RK-13-2013-61, př. 1

62. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Projektové dokumentace - soubor 5
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0658/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na služby: Projektové dokumentace - soubor 5 dle materiálu RK-13-2013-62, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace - soubor 5:
 • pro část 1) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218;
 • pro část 2) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218;
 • pro část 3) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218;
 • pro část 4) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218;
 • pro část 5) Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868
 • pro část 6) Báňské projekty Teplice a.s., se sídlem Kollárova 11, Teplice 415 36, IČO: 46708456;
 • pro část 7) AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČO: 47307218;
 • pro část 8) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
v souladu s materiálem RK-13-2013-62, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-62.doc, RK-13-2013-62, př. 1

63. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/403 Nevcehle - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce podlimitní veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0659/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/403 Nevcehle - průtah dle materiálu RK-13-2013-63, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/403 Nevcehle - průtah STRABAG a. s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO: 608 38 744, v souladu s materiálem RK-13-2013-63, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-63.doc, RK-13-2013-63, př. 1

64. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit účetní závěrku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0660/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
účetní závěrku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace za rok 2012 dle materiálu RK-13-2013-64, př. 1.
odpovědnost: ODSH a KSÚSV
termín: do 31. 7. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-64.doc, RK-13-2013-64, př. 1

65. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky II/406 Telč - průtah
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh schválit pořadí nabídek a rozhodnout o nejvhodnější nabídce podlimitní veřejné zakázky v souladu se závěry hodnotící komise. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0661/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/406 Telč - průtah dle materiálu RK-13-2013-65, př. 1;
rozhoduje
vybrat nejvhodnější nabídku podlimitní veřejné zakázky na stavební práce služby II/406 Telč - průtah STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO: 608 38 744, v souladu s materiálem RK-13-2013-65, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybranými uchazeči.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-65.doc, RK-13-2013-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0662/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-13-2013-66, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 100 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 82 640 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 17 360 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-13-2013-66, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 16. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-66.doc, RK-13-2013-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2013
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dotaci HC Dukla Jihlava na pořádání Mezinárodní hokejové školy 2013. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0663/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mezinárodní hokejové školy, dle materiálu RK-13-2013-67, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-67.doc, RK-13-2013-67, př. 1, RK-13-2013-67, př. 2

K bodům 68, 69, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení obou bodů současně.

68. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Automotoklubu Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0664/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 46485864, na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Ledečský motokros 2013 - Mezinárodní mistrovství ČR ve třídách MX 1, MX 2, MX 3, Junior 85ccm dle materiálu RK-13-2013-68, př. 3;
 • poskytnout dotaci ve výši 15 000 Kč Automotoklubu Ledeč nad Sázavou, Pod Šeptouchovem 260, 584 01 Ledeč nad Sázavou, IČO: 46485864, na zajištění zdravotnické záchranné služby na akci Ledečský motokros 2013 - Mezinárodní mistrovství čtyřkolek a side dle materiálu RK-13-2013-68, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 30 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 30 000 Kč dle materiálu RK-13-2013-68.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-68.doc, RK-13-2013-68, př. 1, RK-13-2013-68, př. 2, RK-13-2013-68, př. 3, RK-13-2013-68, př. 4

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce MOTOKROS Pacov
Usnesení 0665/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 100 000 Kč Automotoklubu Pacov v AČR, Náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov, IČO: 75092671, na zajištění zdravotnické záchranné služby na motokrosových závodech v Pacově v roce 2013 dle materiálu RK-13-2013-69, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 100 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 100 000 Kč dle materiálu RK-13-2013-69.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-69.doc, RK-13-2013-69, př. 1, RK-13-2013-69, př. 2, RK-13-2013-69, př. 3

70. Projekt SENIOR PLUS - monitorovací zpráva 2 za 1. monitorovací období
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení návrh monitorovací zprávy 2 projektu SENIOR PLUS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0666/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu 2 projektu SENIOR PLUS dle materiálu RK-13-2013-70, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-13-2013-70, př. 1, části žádost o platbu.
odpovědnost: OSV
termín: 19. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-70.doc, RK-13-2013-70, př. 1

71. Zpráva o situaci romské menšiny v kraji za rok 2012
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0667/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o stavu romské menšiny v kraji za rok 2012 dle materiálu RK-13-2013-71, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-71.doc, RK-13-2013-71, př. 1

72. Dodatek č. 2 smlouvy o partnerství projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení dodatek č. 2 smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0668/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o partnerství dle materiálu RK-13-2013-72, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-72.doc, RK-13-2013-72, př. 1

73. Žádost o podstatnou změnu v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby rodinné politiky kraje, Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt, Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem rozhodnout o podání Žádostí o podstatnou změnu u daných projektů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0669/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Žádost o podstatnou změnu:
 • v projektu Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00239 dle materiálu RK-13-2013-73, př. 1;
 • v projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina - individuální projekt reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00030 dle materiálu RK-13-2013-73, př. 2;
 • v projektu Žijeme a pracujeme na Vysočině - zavádění prorodinných opatření do personální politiky příspěvkových organizací Kraje Vysočina v kontextu rodinné politiky kraje , reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/76.00238 dle materiálu RK-13-2013-73, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí předložit Žádosti o podstatnou změnu v projektech dle materiálu RK-13-2013-73, př. 1, RK-13-2013-73, př. 2, RK-13-2013-73, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 04. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-73.doc, RK-13-2013-73, př. 1, RK-13-2013-73, př. 2, RK-13-2013-73, př. 3

74. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0670/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu Kraje Vysočina OP AT-CZ o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 72 268,75 EUR (1 822 979,22 Kč);
 • převod finančních prostředků z devizového účtu OP AT-CZ na zvláštní účet projektu Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku ve výši 67 759 EUR (1 709 220,78 Kč).
odpovědnost: OSV, EO
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-74.doc

75. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Ostatní finanční operace - úhrada odvodu na základě kontrolního zjištění
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0671/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odvody v celkové výši 202 498 Kč dle materiálu RK-13-2013-75, př. 1 na účet správce daně;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, o částku 202 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 202 500 Kč určenou na úhradu odvodů dle materiálu RK-13-2013-75, př. 1.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-75.doc, RK-13-2013-75, př. 1

76. Podstatná změna č. VIII v projektu Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz I. a podstatná změna č. IV v projektu Transformace Ústavu sociální péče Křižanov II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0672/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálů RK-13-2013-76, př. 1 a RK-13-2013-76, př. 2;
ukládá
majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálů RK-13-2013-76, př. 1 a RK-13-2013-76, př. 2 a zapracovat je do požadovaných příloh MPSV.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 15. 1. 2015
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-76.doc, RK-13-2013-76, př. 1, RK-13-2013-76, př. 2

77. Žádost o poskytnutí dotace občanskému sdružení Český svaz žen o. s. na podporu celoročních aktivit - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0673/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství občanskému sdružení Český svaz žen o. s., IČ: 00442801, se sídlem Panská 7, Praha ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-13-2013-77, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 5. 2013
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-77.doc, RK-13-2013-77, př. 1, RK-13-2013-77, př. 2, RK-13-2013-77, př. 3

78. Podstatná změna III. v projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz II.
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0674/13/2013/RK
Rada kraje
schvaluje
oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-13-2013-78, př. 1;
ukládá
 • majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-13-2013-78, př. 1;
 • odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-13-2013-78, př. 1 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 15. 6. 2015
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-78.doc, RK-13-2013-78, př. 1

79. Dotační řízení na podporu dobrovolnictví - vyhlášení výzvy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0675/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyhlásit Výzvu k podávání žádostí o dotace na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu RK-13-2013-79, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-79.doc, RK-13-2013-79, př. 1

80. Doklady požadované Státním fondem životního prostředí ČR ke změně hlavního účtu pro projekty z Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu uzavřít příslušné Dohody a Dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0676/13/2013/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-80.doc, RK-13-2013-80, př. 1, RK-13-2013-80, př. 2, RK-13-2013-80, př. 3, RK-13-2013-80, př. 4, RK-13-2013-80, př. 5, RK-13-2013-80, př. 6

82. Informace o novele zákona o vodovodech a kanalizacích
Rada kraje pojednala materiál odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 0677/13/2013/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o změně zákona o vodovodech a kanalizacích;
nesouhlasí
s nově navrženou změnou ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, podle které by náklady na realizaci veškerých oprav a údržeb vodovodních či kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, měl zajišťovat vždy provozovatel příslušného vodovodu či kanalizace na základě žádosti majitele nemovitosti, a to na náklady tohoto majitele (nesouhlasí především z důvodu, že je vytvářen monopol na uvedené činnosti bez podrobení se konkurenčnímu prostředí; rovněž nesouhlasí z důvodu přenášení finanční zátěže na vlastníky nemovitostí bez jejich možnosti práce a cenu ovlivnit);
ukládá
radnímu kraje pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství zaslat členům Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dopis s vyjádřením nesouhlasu se změnou ustanovení § 3 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: radní pro oblast lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 4. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2013-82

83. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2013 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 4. 2013, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2013 dne 16. 4. 2013.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 17. 4. 2013 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz