Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 13/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 13/2012, které se konalo dne 27. 3. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 3. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení bodu 03. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
  1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 12/2012
  2. Veřejná zakázka Komplexní realizace expozice v zámku Třebíč
  3. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
  4. Rozprava členů rady
Usnesení 0578/13/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 12/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Veřejná zakázka Komplexní realizace expozice v zámku Třebíč
Na jednání rady kraje se dostavila M. Kružíková. K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem zahájit zadávací řízení na shora uvedenou nadlimitní veřejnou zakázku. Projednávání se zúčastnili I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Tlustoš, úředník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES odboru regionálního rozvoje. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0579/13/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-13-2012-02, př. 1;
stanoví
  • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise;
  • že hodnotící komise posoudí kvalifikaci veřejné zakázky s názvem Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Komplexní realizace a dodávka stálé expozice včetně náplní AV techniky a veřejného interiéru na zámku Třebíč, dle materiálu RK-13-2012-02, př. 2.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2012-02.doc, RK-13-2012-02, př. 1, RK-13-2012-02, př. 2

03. Aktualizace Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet
K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, informoval radu kraje o předloženém návrhu aktualizace shora uvedené Směrnice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0580/13/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Směrnici upravující přidělování a užívání mobilních telefonů a SIM karet č. 7/12 dle materiálu RK-13-2012-03, př. 1.
odpovědnost: OI, OddPKŽÚ
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-13-2012-03.doc, RK-13-2012-03, př. 1

04. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 13/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 4. 2012, v 10:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 13/2012 dne 27. 3. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 27. 3. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz