Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 4/2005 - 18.01.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost obce Pucov o poskytnutí příspěvku
03Souhlas s pokácením stromu v k. ú. a obci Třebíč
04Bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
05Vypořádání pozemků pod silnicí v k. ú. a obci Koroužné
06Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek pro stavbu "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava", obchvat obce Oslavička
07Výkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná
08Změna rozpisu položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizacích rozpočtu kraje Vysočina
09Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
10 Vzájemné darování nemovitého majetku v k. ú. a obci Kožichovice
11Vypořádání pozemků v k. ú. a obci Leskovice
12Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Pacov
13Majetkové převody mezi Vysočinou a Jihomoravským krajem
14Přijetí daru nemovitého majetku v k. ú. Uhřínov u Velkého Meziříčí a obci Uhřínov
15Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba"
16Veřejná zakázka na stavební práce na provedení stavby "Přístavba tělocvičny s učebnami pro Gymnázium, Vyšší odbornou školu a Integrovanou střední školu Ledeč nad Sázavou" formou veřejné zakázky na stavební práce
17Změna usnesení č. 125/06/2002/ZK
18Majetkoprávní vypořádání nemovitého majetku v k. ú. Koňkovice a obci Trpišovice
19Zástupci kraje Vysočina v Radě pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina
20Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
21Stanovení mzdy ředitelů plaveckých škol zřizovaných krajem Vysočina
22Změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
23Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 2. pololetí 2004
24Návrh účetního řešení finančně nekrytého zůstatku investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
25Návrh na zrušení Zásad Rady kraje Vysočina, kterými zřizovatel stanoví podmínky pro udělení souhlasu k uzavírání smluv o půjčkách z fondu kulturních a sociálních potřeb mezi příspěvkovými organizacemi a jejich zaměstnanci (dále jen Zásady)
26Územní energetická koncepce kraje Vysočina
27Smlouvy o výpůjčce výpočetní techniky
28Metropolitní síť kraje - Dodatek č. 1 smlouvy o užívání podzemních prostor
29Změna zástupců Kraje Vysočina v Monitorovacím výboru Společného regionálního operačního programu České republiky
30FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
31EKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu
32FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2005 na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
33Partnerství v projektu "Síť informačních center zaměřených na agroenvironmentální programy v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina"
34Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2005
35Návrh dalšího postupu rozvoje spolupráce s regionem Champagne-Ardenne
36Veřejná zakázka na zhotovení novin kraje Vysočina
37Návrh na změnu jmenovaných členů komise pro výběrové řízení na funkci ředitele/ky Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz