Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 38/2017 - 28.11.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změny ve zřizovacích listinách
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
04Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
07Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2018
08Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
09Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání poř
11Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošný
12Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
13Projektový záměr příspěvkové organizace
14Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
15Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
16Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
17Veřejná zakázka Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
18Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
19Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
20Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
21Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
22Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
23Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
24Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
25Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
26Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
27Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
28Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
29Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
30Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
31Návrh na neposkytnutí dotací
32Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
33Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
33upr1Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
34Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
35Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018
36Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
37Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
38Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
39Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
40Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
41Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
42Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
43Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
44Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
45Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
46Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
47Veřejná zakázka na služby Domov Ždírec - pracoviště Jihlava - projektová dokumentace
48Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
49Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
50Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - pokračování
51Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
52Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
53Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
54Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
55Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
56Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
57Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
58Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
59Návrh na změnu usnesení č. 0992/19/2017/RK ze dne 30. 5. 2017 vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
60Návrh na zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018
61Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Pavlíkov - Leštinka
62Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
63Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
64Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
65Drážní doprava po roce 2019
66Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
67Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
68FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
69Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
70Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci některých evropských projektů
71Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
72Navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a příspěvku na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče
73Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - podání první Průběžné zprávy se Žádostí o platbu
74Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
75Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
76Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
77Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
78Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2017
79Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
80Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
81Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
82Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
83Monitorovací zpráva o realizaci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
84Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
85Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
86Projekt Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
87Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře
88Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
89Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
90Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2017
91Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
92Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci se společností ČEZ, a.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz