Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 38/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 38/2017, které se konalo dne 28. 11. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 11. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Hyského.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 37/2017
 2. Změny ve zřizovacích listinách
 3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
 7. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2018
 8. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
 9. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání poř
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošný
 12. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
 13. Projektový záměr příspěvkové organizace
 14. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
 15. Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
 16. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 17. Veřejná zakázka Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
 18. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 19. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 20. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 21. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 22. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 23. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
 26. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 28. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
 29. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
 30. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 31. Návrh na neposkytnutí dotací
 32. Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
 33. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
 34. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
 35. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018
 36. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
 37. Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
 38. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
 39. Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
 40. Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
 41. Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 42. Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
 43. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 44. Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
 45. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 46. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 47. Veřejná zakázka na služby Domov Ždírec - pracoviště Jihlava - projektová dokumentace
 48. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 49. Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
 50. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - pokračování
 51. Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 52. Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
 53. Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 54. Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
 55. Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
 56. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
 57. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
 58. Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
 59. Návrh na změnu usnesení č. 0992/19/2017/RK ze dne 30. 5. 2017 vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 60. Návrh na zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018
 61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Pavlíkov - Leštinka
 62. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
 63. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
 64. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
 65. Drážní doprava po roce 2019
 66. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 67. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
 68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
 69. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
 70. Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci některých evropských projektů
 71. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
 72. Navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a příspěvku na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče
 73. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - podání první Průběžné zprávy se Žádostí o platbu
 74. Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 75. Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 76. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
 77. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
 78. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2017
 79. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 80. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
 81. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
 82. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
 83. Monitorovací zpráva o realizaci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
 84. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
 85. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
 86. Projekt Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
 87. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře
 88. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
 89. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2017
 91. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
 92. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci se společností ČEZ, a.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření
 93. Rozprava členů rady

Usnesení 2095/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 37/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Změny ve zřizovacích listinách
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o předložených dodatcích zřizovacích listin. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2096/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154, dle materiálu RK-38-2017-02, př. 1;
 • Dodatek č. xx Zřizovací listiny příspěvkové organizace Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, dle materiálu RK-38-2017-02, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 28. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-02.doc, RK-38-2017-02, př. 1, RK-38-2017-02, př. 2

03. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace na projekt Krajský akční plán Kraje Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2097/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Krajský akční plán Kraje Vysočina o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídícího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 1 394 119,30 Kč.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-03.doc

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2098/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve výši 162 504,60 Kč, § 3121 - Gymnázia ve výši 247 356,00 Kč, § 3122 - Střední odborné školy ve výši 585 586,20 Kč a § 3127 - Střední školy ve výši 2 685 082,80 Kč) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 680 529,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz:
  • Základní škole speciální a Praktické škole Černovice, IČO 70842612, o částku 162 504,60 Kč;
  • Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895466, o částku 247 356,00 Kč;
  • Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, IČO 60545992, o částku 1 642 160,40 Kč;
  • Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod, IČO 00581119, o částku 585 586,20 Kč;
  • Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 66610699, o částku 1 042 922,40 Kč
na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-38-2017-04.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-04.doc

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2099/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3113 - Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 v celkové výši 182 870 Kč dle materiálu RK-38-2017-05, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, UZ 33069) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 2 048 090 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, UZ 33155) rozpočtu kraje o nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na Dotace pro soukromé školy a školská zařízení ve výši 524 940 Kč dle materiálu RK-38-2017-05, př. 2;
 • snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickému centru Vysočina, IČO 70832510, o vrácené účelové prostředky na realizaci Rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2017 v celkové výši 2 048 090 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-05.doc, RK-38-2017-05, př. 1, RK-38-2017-05, př. 2

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání vyhlášeného pro školní rok 2017/2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2100/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání v celkové výši 2 647 800 Kč určenou právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaných krajem a obcemi dle materiálu RK-38-2017-06, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o poskytnuté účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání dle tabulky 1 materiálu RK-38-2017-06, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle tabulky 1 materiálu RK-38-2017-06, př. 2 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle tabulky 2 materiálu RK-38-2017-06, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-06.doc, RK-38-2017-06, př. 1, RK-38-2017-06, př. 2

07. Schválení dotačního titulu Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež pro rok 2018
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu dotačního titulu Kraje Vysočina spolufinancovaného MŠMT ČR pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2101/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zapojení Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež dle materiálu RK-38-2017-07, př. 2;
ukládá
OŠMS odeslat na MŠMT žádost Kraje Vysočina do dotačního programu MŠMT Podpora mládeže na krajské úrovni dle materiálu RK-38-2017-07, př. 4.
odpovědnost: OŠMS
termín: 5. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-07.doc, RK-38-2017-07, př. 1, RK-38-2017-07, př. 2, RK-38-2017-07, př. 2a, RK-38-2017-07, př. 3, RK-38-2017-07, př. 4

08. Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje ke schválení projektový záměr projektu Učíme se ze života pro život. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2102/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr projektu Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2017-08, př. 3;
rozhoduje
předložit žádost o projekt Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2 poskytovateli dotace MŠMT ČR;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu zajistit předložení žádosti projektu Učíme se ze života pro život dle materiálu RK-38-2017-08, př. 2 poskytovateli dotace MŠMT ČR a zapracovat do projektové žádosti projektu případné připomínky poskytovatele dotace;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování aktivit projektu Učíme se ze života pro život ve výši max. 4 200 000 Kč. Finanční prostředky budou převáděny dle potřeby.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-08.doc, RK-38-2017-08, př. 1, RK-38-2017-08, př. 2, RK-38-2017-08, př. 3

09. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Gymnázium Havlíčkův Brod
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s žádostí Gymnázia Havlíčkův Brod o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2103/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-09.doc, RK-38-2017-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na projekt Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2104/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení dle materiálu RK-38-2017-10, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 7 352 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 7 352 000 Kč s určením pro Vyšší odbornou školu a Střední školu veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč na předfinancování projektu Bezbariérový přístup do školy a zvýšení kvality vzdělávání pořízením moderního vybavení.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-10.doc, RK-38-2017-10, př. 1, RK-38-2017-10, př. 2, RK-38-2017-10, př. 3, RK-38-2017-10, př. 4, RK-38-2017-10, př. 5, RK-38-2017-10, př. 6

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - zápůjčka pro Střední průmyslovou školu Třebíč na projekt Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, informovali radu kraje o návrhu poskytnutí zápůjčky Střední průmyslové škole Třebíč na projekt financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2105/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů dle materiálu RK-38-2017-11, př. 1;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 2 036 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Školství, mládeže a sportu, § 3127 - Střední školy za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 2 036 000 Kč s určením pro Střední průmyslovou školu Třebíč na předfinancování projektu Zvýšení kvality vzdělávání v elektrotechnických a strojírenských oborech nákupem laserové tiskárny na výrobu plošných spojů a moderních obráběcích CNC strojů.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-11.doc, RK-38-2017-11, př. 1, RK-38-2017-11, př. 2, RK-38-2017-11, př. 3, RK-38-2017-11, př. 4, RK-38-2017-11, př. 5, RK-38-2017-11, př. 6

12. Aktualizace Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s předloženou aktualizací Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2106/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-38-2017-12, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-12.doc, RK-38-2017-12, př. 1, RK-38-2017-12, př. 2

13. Projektový záměr příspěvkové organizace
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, požádali radu kraje o vyjádření souhlasu s projektovým záměrem příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2107/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru příspěvkové organizace Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, Hradecká 235, 58856 Telč, dle materiálu RK-38-2017-13, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 5. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-13.doc, RK-38-2017-13, př. 1, RK-38-2017-13, př. 2

14. Návrh na úpravu plánu investic příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017 a na rok 2018
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, předložili radě kraje návrh změny čerpání fondu investic u některých organizací v odvětví školství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2108/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací na rok 2017 dle materiálů RK-38-2017-14, př. 1 a RK-38-2017-14, př. 3;
 • s úpravou použití fondu investic Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod na rok 2018 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle materiálu RK-38-2017-14, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-14.doc, RK-38-2017-14, př. 1, RK-38-2017-14, př. 2, RK-38-2017-14, př. 3

15. Smlouva o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství, seznámili radu kraje s návrhem vyjádření souhlasu zřizovatele s uzavřením Smlouvy o partnerství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2109/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem za účelem realizace projektu Konkurenceschopné regiony a zaměstnanost dospělých prostřednictvím vzdělávání příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina dle materiálu RK-38-2017-15, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-15.doc, RK-38-2017-15, př. 1, RK-38-2017-15, př. 2, RK-38-2017-15, př. 3

16. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství, M. Kastner, vedoucí oddělení mládeže a sportu a L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádali radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2110/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina, dle materiálů RK-38-2017-16, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: prosinec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-16.doc, RK-38-2017-16, př. 1, RK-38-2017-16, př. 2, RK-38-2017-16, př. 3, RK-38-2017-16, př. 4

79. Udělení souhlasů v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, která je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2111/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o hypotečním úvěru na nemovitost, ve které došlo k výměně zdroje tepla dle Smlouvy o poskytnutí dotace PR01953.0018 za podmínek uvedených v materiálu RK-38-2017-79, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-79.doc, RK-38-2017-79, př. 1, RK-38-2017-79, př. 2, RK-38-2017-79, př. 3

80. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh nominace člena Valného shromáždění RRAV a člena Předsednictva RRAV za Kraj Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2112/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje nominovat:
   • Mgr. Pavla Pacala členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina;
   • Mgr. Pavla Pacala členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Matky Boží 1182/9, 586 01 Jihlava, IČ: 70857555, za Kraj Vysočina;
a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění a Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-80.doc

81. Zásady pro poskytování dotací - místní Agenda 21 a Zdraví 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2113/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2017-81, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-81.doc, RK-38-2017-81, př. 1, RK-38-2017-81, př. 2

82. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2018
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2114/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-38-2017-82, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-82.doc, RK-38-2017-82, př. 1, RK-38-2017-82, př. 2

83. Monitorovací zpráva o realizaci projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje na vědomí monitorovací zprávu výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2115/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-38-2017-83, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-83.doc, RK-38-2017-83, př. 1

84. Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženou Zprávou o programovacím období EU 2014 - 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2116/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace týkající se programovacího období EU 2014-2020 uvedené v materiálu RK-38-2017-84, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-84.doc, RK-38-2017-84, př. 1

85. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu vyhlášení soutěže o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2117/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny SKUTEK ROKU dle materiálu RK-38-2017-85, př. 2;
   • vyhlásit soutěž o Cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2017 dle materiálu RK-38-2017-85, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-85.doc, RK-38-2017-85, př. 1, RK-38-2017-85, př. 2

86. Projekt Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace výše uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2118/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-38-2017-86, př. 2;
ukládá
odboru regionálního rozvoje dopracovat projektovou žádost a předložit ji dle materiálů RK-38-2017-86, př. 1 a RK-38-2017-86, př. 2 do 11. výzvy Národního programu Životního prostředí.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-86.doc, RK-38-2017-86, př. 1, RK-38-2017-86, př. 2, RK-38-2017-86, př. 3

87. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2119/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2017-87, př. 1;
pověřuje
k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek, posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-38-2017-87, př. 2;
ukládá
Odboru životního prostředí a zemědělství a Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem Revitalizace parku Nová Ves u Chotěboře dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v termínech stanovených zákonem.
odpovědnost: OŽPZ, ORR
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-87.doc, RK-38-2017-87, př. 1, RK-38-2017-87, př. 2, RK-38-2017-87, př. 3

17. Veřejná zakázka Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu zadání veřejné zakázky na služby „Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2120/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Poskytování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina formou otevřeného zadávacího řízení ve zjednodušeném režimu dle § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dle materiálů RK-38-2017-17, př. 1, RK-38-2017-17, př. 2, RK-38-2017-17, př. 3, RK-38-2017-17, př. 4, s tím, že lhůty budou stanoveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, hodnocení a vyhodnocení zakázky, a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2017-17, př. 5;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit realizaci veřejné zakázky Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území Kraje Vysočina v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-17.doc, RK-38-2017-17, př. 1, RK-38-2017-17, př. 2, RK-38-2017-17, př. 3, RK-38-2017-17, př. 4, RK-38-2017-17, př. 5, RK-38-2017-17, př. 6

J. Běhounek navrhl projednání bodů 18, 19 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Peněžní účelový a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2121/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2017-18, př. 1 a RK-38-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 8. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-18.doc, RK-38-2017-18, př. 1, RK-38-2017-18, př. 2

19. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 2122/38/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2017-19, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 8. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-19.doc, RK-38-2017-19, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 20, 21 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

20. Vyřazení majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Usnesení 2123/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku: lůžko pro intenzivní péči - Linet, r. v. 1994, pořizovací cena 64 331 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, způsoby uvedenými v materiálu RK-38-2017-20, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-20.doc, RK-38-2017-20, př. 1

21. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 2124/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-38-2017-21, př. 1, do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, uvedeného v materiálu RK-38-2017-21, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-21.doc, RK-38-2017-21, př. 1

22. Souhlas s realizací nové investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh realizace investiční akce Nemocnice Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2125/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-22, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-22.doc, RK-38-2017-22, př. 1

23. Návrh rozpočtového opatření - změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2126/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 2132 - Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051), o nájemné placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 230 250 Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 190 290 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 190 290 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace, položky 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 - DPH placená krajem) vyplývající z nájemného placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, o částku 39 960 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 28. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-23.doc, RK-38-2017-23, př. 1

24. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu přijetí dotace a vrácení zápůjčky poskytnuté na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2127/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajové části (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice, položka 6356 - Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje na rok 2017 o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 23 239 260 Kč (podíl ze strukturálního EU fondu ÚZ 107517969 ve výši 21 948 190 Kč a státní podíl - ÚZ 107117968 ve výši 1 291 070 Kč Kč) s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na úhradu nákladů spojených s realizací první etapy projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek na rok 2017 pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 23 239 260 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352230) o částku 23 239 260 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, na předfinancování první etapy projektu Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech);
ukládá
řediteli Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vrátit poskytnutou zápůjčku, ve výši 23 239 260 Kč, odpovídající částce způsobilých výdajů, které nemocnice vynaložila na realizaci první etapy Projektu, a které byly nemocnici uhrazeny poskytovatelem dotace v rámci IROP, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po jejich uhrazení poskytovatelem dotace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-24.doc, RK-38-2017-24, př. 1

25. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Dotační program ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2128/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu v celkové výši 566 820 Kč (ÚZ 35020) dle materiálu RK-38-2017-25, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout dotace pro:
  • Nemocnici Počátky, s.r.o. ve výši 317 580 Kč
  • PATEB s.r.o. ve výši 249 240 Kč
 • na úhradu nákladů spojených s navýšením zvláštního příplatku za soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo na analogické navýšení mzdy v souvislosti s vyhlášením Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu;
 • rozhodnout uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálů RK-38-2017-25, př. 3 a RK-38-2017-25, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-25.doc, RK-38-2017-25, př. 1, RK-38-2017-25, př. 2, RK-38-2017-25, př. 3, RK-38-2017-25, př. 4, RK-38-2017-25, př. 5

26. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2129/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu Rezidenční místa ve výši 1 263 762 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
 • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 370 925 Kč
 • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 361 400 Kč
 • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 109 050 Kč
 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 279 587 Kč
 • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 142 800 Kč
určenou v rámci státního dotačního programu Rezidenční místa na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 28. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-26.doc, RK-38-2017-26, př. 1, RK-38-2017-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2130/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • poskytnutí náborového příspěvku pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-38-2017-27, př. 1, RK-38-2017-27, př. 2, RK-38-2017-27, př. 3, RK-38-2017-27, př. 4, RK-38-2017-27, př. 5, RK-38-2017-27, př. 6, RK-38-2017-27, př. 7, RK-38-2017-27, př. 8;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 50 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-27.doc, RK-38-2017-27, př. 1, RK-38-2017-27, př. 2, RK-38-2017-27, př. 3, RK-38-2017-27, př. 4, RK-38-2017-27, př. 5, RK-38-2017-27, př. 6, RK-38-2017-27, př. 7, RK-38-2017-27, př. 8

28. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem udělení odměn členům výborů a komisí za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2131/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2017 - 30. 11. 2017 dle materiálu RK-38-2017-28, př. 1;
 • schválit odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2017 - 30. 11. 2017 dle materiálu RK-38-2017-28, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-28.doc, RK-38-2017-28, př. 1, RK-38-2017-28, př. 2, RK-38-2017-28, př. 3

29. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje na vědomí informaci o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2132/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 2;
 • schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-29, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-29.doc, RK-38-2017-29, př. 1, RK-38-2017-29, př. 2, RK-38-2017-29, př. 2a, RK-38-2017-29, př. 3, RK-38-2017-29, př. 3a, RK-38-2017-29, př. 3b, RK-38-2017-29, př. 3c, RK-38-2017-29, př. 4

30. Návrh na poskytnutí finančního daru - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem poskytnutí finančních darů Dětskému centru Jihlava, příspěvkové organizaci a Trojlístku centru pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2133/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary dle materiálu RK-38-2017-30, př. 3 a v souladu s materiály RK-38-2017-30, př. 1 a RK-38-2017-30, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje spočívající ve zvýšení § 3529 -Ostatní ústavní péče o celkovou částku 12 000 Kč při současném snížení § 6113 -Zastupitelstva krajů o částku 12 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-30.doc, RK-38-2017-30, př. 1, RK-38-2017-30, př. 2, RK-38-2017-30, př. 3

31. Návrh na neposkytnutí dotací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2134/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace žadatelům dle materiálu RK-38-2017-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-31.doc, RK-38-2017-31, př. 1, RK-38-2017-31, př. 2, RK-38-2017-31, př. 3

32. Pracovní program na roky 2018 - 2021, součást Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu schválení Pracovního programu na roky 2018-2021 v rámci spolupráce Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2135/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Pracovní program na roky 2018-2021 dle materiálu RK-38-2017-32, př. 1;
ukládá
zodpovědným koordinátorům začít po schválení Pracovního programu na roky 2018 - 2021 Zastupitelstvem Kraje Vysočina s realizací konkrétních kroků v jednotlivých oblastech spolupráce tak, aby byly naplňovány priority uvedené v Pracovním programu na roky 2018 - 2021.
odpovědnost: ředitel KrÚ Kraje Vysočina, zodpovědní koordinátoři, OSH
termín: po dobu platnosti pracovního programu
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-32.doc, RK-38-2017-32, př. 1

33. Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Dodatek č. 1 ke stávající smlouvě - prodloužení termínu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnutí dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 2136/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 900 000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-38-2017-33, př. 1upr1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-33, př. 2upr1;
 • uzavřít dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení dopravního automobilu dle materiálu RK-38-2017-33, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 900 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 900 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 8. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-33.doc, RK-38-2017-33, př. 1, RK-38-2017-33, př. 2, RK-38-2017-33, př. 3, RK-38-2017-33, př. 4

J. Běhounek navrhl projednání bodů 34 - 36 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

34. Návrh Plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2137/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh plánu činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-34, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 předložený předsedkyní výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost na jednání zastupitelstva.
odpovědnost: předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-34.doc, RK-38-2017-34, př. 1

35. Návrh plánu činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2138/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-35, př. 1.
odpovědnost: předseda komise pro životní prostředí
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-35.doc, RK-38-2017-35, př. 1

36. Návrh Plánu činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
Usnesení 2139/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-38-2017-36, př. 1.
odpovědnost: předseda Výboru regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-36.doc, RK-38-2017-36, př. 1

37. Zápis o kontrole provedené Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Pavlík seznámil radu kraje se zápisem o provedení kontroly předloženým Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2140/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápis o provedení kontroly č. 1/2017 předložený Finančním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2017-37, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-37.doc, RK-38-2017-37, př. 1, RK-38-2017-37, př. 2, RK-38-2017-37, př. 3

38. Stanovení objemu prostředků na platy zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, rozpočtové opatření (snížení)
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2141/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 (§ 6172) o částku 583 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy o částku 784 tis. Kč a při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 784 tis. Kč z důvodu kompenzace vzniklé rezervy s dopadem změny nařízení vlády (navýšením platových tabulek od 1. 11. 2017);
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 -Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 23 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 23 tis. Kč z důvodu snížení převodu do Sociálního fondu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-38.doc

39. Návrh na vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina opatřením obecné povahy
P. Pacal a L. Svoboda, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu, seznámili radu kraje s 5. aktualizací Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. V průběhu jednání odešel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2142/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí důvodovou zprávu dle materiálu RK-38-2017-39, př. 1;
 • vydat Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, podle ust. § 7 odst. 2 písm. a) a podle ust. § 36 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v materiálu RK-38-2017-39, př. 2;
 • uložit odboru ÚPSŘ zajištění:
a) zpracování čistopisu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina;
b) vyhotovení Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, zahrnující právní stav dokumentace po provedené aktualizaci.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-39.doc, RK-38-2017-39, př. 1, RK-38-2017-39, př. 2

40. Zásady ZK pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina - aktualizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, informovali radu kraje o návrhu schválení aktualizovaných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišel J. Pavlík. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2143/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu RK-38-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-40.doc, RK-38-2017-40, př. 1, RK-38-2017-40, př. 2

41. Poskytnutí dotace na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace Městu Nové Město na Moravě na realizaci výše uvedené akce. V průběhu jednání odešel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2144/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
   • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch Městu Nové Město na Moravě, IČO: 00294900, se sídlem Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě ve výši 1 974 232 Kč;
   • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-38-2017-41, př. 2;
   • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch, o částku 1 974 232 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 974 232 Kč na realizaci akce Výstavba pumptracku pro terénní cyklistiku v Novém Městě na Moravě - rozšíření nabídky aktivit v rámci bikeparku Vysočina Arena.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-41.doc, RK-38-2017-41, př. 1, RK-38-2017-41, př. 2

42. Bezúplatný převod kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen do vlastnictví kraje
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, P. Stejskal, úředník na úseku organizace a koordinace cyklodopravy a cykloturistiky, seznámili radu kraje s předloženým návrhem bezúplatného převodu. V průběhu jednání přišel J. Hyliš. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2145/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věcí souvisejících s kaplí Panny Marie Bolestné v obci Kámen;
 • rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. st. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 180 m2 v k. ú. Kámen u Pacova a obci Kámen, jehož součástí je stavba - budova bez čísla popisného nebo evidenčního - objekt občanské vybavenosti (kaple Panny Marie Bolestné) z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-42, př. 1;
 • rozhodnout nabýt darem movité věci související s kaplí Panny Marie Bolestné z vlastnictví Římskokatolické farnosti Věžná se sídlem Mariánské náměstí 84, 39494 Černovice do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-42, př. 2;
 • schválit:
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-42, př. 3;
 • dodatek č. xx Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-42, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor majetkový
termín: 28. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-42.doc, RK-38-2017-42, př. 1, RK-38-2017-42, př. 2, RK-38-2017-42, př. 3, RK-38-2017-42, př. 4, RK-38-2017-42, př. 5

J. Běhounek navrhl projednání bodů 43 46, 48 - 56 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

43. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Usnesení 2146/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-43.doc, RK-38-2017-43, př. 1

44. Majetkoprávní příprava pro akci II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje
Usnesení 2147/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Krajem Vysočina jako budoucím oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 jako budoucím povinným na pozemky pro stavbu II/128, II/150 Lukavec - hranice kraje v rozsahu dle materiálu RK-38-2017-44, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-44.doc, RK-38-2017-44, př. 1, RK-38-2017-44, př. 2

45. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 2148/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2017-45, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv;
 • v případech, kdy se nepodaří získat vlastnické právo k pozemkům dle materiálu RK-38-2017-45, př. 1 dohodou, postupovat pro získání práv k těmto pozemkům potřebným k realizaci veřejně prospěšné stavby II/128 Salačova Lhota - obchvat dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, ve znění pozdějších předpisů a podat příslušnému vyvlastňovacímu úřadu žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-45.doc, RK-38-2017-45, př. 1, RK-38-2017-45, př. 2, RK-38-2017-45, př. 3

46. Předání nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2149/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 1;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 2;
 • dodatek č. xxxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-46, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-46.doc, RK-38-2017-46, př. 1, RK-38-2017-46, př. 2, RK-38-2017-46, př. 3

48. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 2150/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-38-2017-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-48.doc, RK-38-2017-48, př. 1

49. Majetkoprávní vypořádání části silnice III/38815
Usnesení 2151/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně pozemek par. č. 310/8 o výměře 101 m2, oddělený geometrickým plánem č. 162-52/2016 z pozemku par. č. 310/6 v k. ú. Hluboké u Dalečína a obci Dalečín od vlastníka vedeného v době uzavření kupní smlouvy v katastru nemovitostí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 100 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-49.doc, RK-38-2017-49, př. 1, RK-38-2017-49, př. 1a

50. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - pokračování
Usnesení 2152/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Krajem Vysočina jako investorem stavby, městem Velké Meziříčí, jako povinným z věcného břemene a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice, IČ 279 35 311, jako oprávněným z věcného břemene, spočívající v právu zřízení a provozování stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 11. stavba, Okružní křižovatka VM východ - SO 501 a SO 502 Přeložka STL plynovodu a STL plynovodní přípojky na ulici Karlov v obci Velké Meziříčí, číslo stavby: 8800074680 na části pozemku par. č. 5220/1 v k. ú. Velké Meziříčí a s tím související právo vstupu a vjezdu oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů na tento pozemek za účelem udržování a provádění oprav stavby za jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene v celkové výši 5 800 Kč bez DPH + DPH v platné výši dle materiálu RK-38-2017-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-50.doc, RK-38-2017-50, př. 1

51. Vyjmutí a předání nemovitých věcí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 2153/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-51, př. 1;
 • dodatek č. XXXX Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-38-2017-51, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-51.doc, RK-38-2017-51, př. 1, RK-38-2017-51, př. 2, RK-38-2017-51, př. 3

52. Darování nemovitých věcí v k. ú. Velké Meziříčí
Usnesení 2154/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 335/7 trvalý travní porost o výměře 114 m2 a pozemek par. č. 350 ostatní plocha o výměře 301 m2, vše v k. ú. a obci Velké Meziříčí, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-52.doc, RK-38-2017-52, př. 1, RK-38-2017-52, př. 2

53. Nabytí daru pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 2155/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1876/32 o výměře 1336 m2, tak jak vzniká dle geometrického plánu č. 7799-1082/2017 z pozemků par. č. 1876/5, par. č. 1876/32, par. č. 1876/31 a par. č. st. 6157 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví Kraje Vysočina dle darovací smlouvy dle materiálu RK-38-2017-53, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-53.doc, RK-38-2017-53, př. 1, RK-38-2017-53, př. 2

54. Darování pozemku v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
Usnesení 2156/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 282/6 oddělený dle GP 366-106/2017 z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. a obci Stránecká Zhoř z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Stránecká Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-54.doc, RK-38-2017-54, př. 1, RK-38-2017-54, př. 1a

55. Přijetí daru pozemku v k. ú. Ústí u Humpolce
Usnesení 2157/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem par. č. 1088/37 - ost. plocha, silnice o výměře 17 m2, oddělený GP č. 281-45/2016 z pozemku par. č. 1088/16 v k. ú. Ústí u Humpolce z vlastnictví obce Ústí do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 12. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-55.doc, RK-38-2017-55, př. 1

56. Koupě pozemku v k. ú. Sudkův Důl a obci Obrataň
Usnesení 2158/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-56.doc, RK-38-2017-56, př. 1, RK-38-2017-56, př. 2

47. Veřejná zakázka na služby Domov Ždírec - pracoviště Jihlava - projektová dokumentace
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2159/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávání veřejné zakázky na služby Domov Ždírec - pracoviště Jihlava - projektová dokumentace formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 ZZVZ v souladu s Výzvou k podání nabídky a Zadávací dokumentací dle materiálů RK-38-2017-47, př. 1, RK-38-2017-47, př. 2;
schvaluje
seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky dle materiálu RK-38-2017-47, př. 3;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2017-47, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-47.doc, RK-38-2017-47, př. 1, RK-38-2017-47, př. 2, RK-38-2017-47, př. 3, RK-38-2017-47, př. 4, RK-38-2017-47, př. 5

57. Koupě pozemku v k. ú. Třebíč
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem koupě pozemku v k. ú. Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2160/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt koupí pozemek par. č. 2671 - ost. plocha, silnice o výměře 1 278 m2 v k. ú. Třebíč z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s.r.o., Hrotovická - Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 255 48 484 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 511 200 Kč.
odpovědnost: OM
termín: 12. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-57.doc, RK-38-2017-57, př. 1

58. Zvýšení závazného ukazatele - Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2161/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
závazný ukazatel Limit prostředků na platy u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2017 na částku 235 965 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-58.doc, RK-38-2017-58, př. 1

59. Návrh na změnu usnesení č. 0992/19/2017/RK ze dne 30. 5. 2017 vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem zrušení schváleného usnesení č. 0992/19/2017/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2162/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0992/19/2017/RK ze dne 30. 5. 2017 v části, týkající se vyřazení nosiče výměnných nástaveb IVECO TRAKKER 4x4 EURO 6 (nákladní automobil Iveco 190T41W/P).
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-59.doc, RK-38-2017-59, př. 1

60. Návrh na zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2163/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
zadání veřejných zakázek Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2017 s přesahem do roku 2018, dle materiálu RK-38-2017-60, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-60.doc, RK-38-2017-60, př. 1

61. Veřejná zakázka na stavební práce: II/150 Pavlíkov - Leštinka
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zadání výše uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2164/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku II/150 Pavlíkov - Leštinka formou otevřeného řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu s dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-38-2017-61, př. 1;
jmenuje
hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-38-2017-61, př. 2;
stanoví,
že členové komise jsou oprávněni k úkonům spočívajících v hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti dodavatelů;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky II/150 Pavlíkov - Leštinka dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených dokumentací zadávacího řízení, dle materiálu RK-38-2017-61, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 15. 2. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-61.doc, RK-38-2017-61, př. 1, RK-38-2017-61, př. 2, RK-38-2017-61, př. 3

62. Zrušení a opakované zahájení veřejné zakázky na služby: II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu opakovaného zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba (Třešť - ul. Revoluční), PD. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2165/38/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-62.doc, RK-38-2017-62, př. 1, RK-38-2017-62, př. 2, RK-38-2017-62, př. 3

63. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2166/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2018:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 364 065 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 17,2 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 312 197 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,25 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-63.doc

64. Návrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem uzavření Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2167/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822, dle materiálu RK-38-2017-64, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství,
termín: 30. 06. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-64.doc, RK-38-2017-64, př. 1

65. Drážní doprava po roce 2019
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zrušení schváleného usnesení č. 2119/35/2015/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2168/38/2017/RK
Rada kraje
ruší
usnesení Rady Kraje Vysočina č. 2119/35/2015/RK ze dne 24. 11. 2015 a č. 0871/17/2016/RK ze dne 17. 5. 2016;
souhlasí
s notifikací přímého zadání na zajištění drážní dopravy v Kraji Vysočina po roce 2019 s výjimkou tratě č. 228 Jindřichův Hradec - Obrataň.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-65.doc

66. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb a I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, požádaly radu kraje o stanovení odměn ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2169/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2017-66, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-66.doc, RK-38-2017-66, př. 1, RK-38-2017-66, př. 2

67. Předfinancování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2170/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina v celkové výši max. 1 000 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-67.doc

68. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o návrhu poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2171/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2017-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-38-2017-68, př. 3;
 • neposkytnout dotaci v rámci grantového programu Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017 subjektům uvedeným v materiálu RK-38-2017-68, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 1. 2019
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-68.doc, RK-38-2017-68, př. 1, RK-38-2017-68, př. 2, RK-38-2017-68, př. 3

69. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s předloženým návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2172/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-69, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-69.doc, RK-38-2017-69, př. 1

70. Svěření rozhodování o uzavření nájemních smluv na vzdělávací akce realizované v rámci některých evropských projektů
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, podaly radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2173/38/2017/RK
Rada kraje
svěřuje
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání nájemních smluv na akce realizované v rámci projektů Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče a Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.
odpovědnost: OSV
termín: 6. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-70.doc

71. Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace pro FOKUS Vysočina, z.ú. (služba zapojená do projektu IP IV.)
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z důvodu změny navýšení celkové kapacity služby poskytovatele FOKUS Vysočina, z.ú. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2174/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. III ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyrovnávací platby) a o vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-38-2017-71, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-71.doc, RK-38-2017-71, př. 1

72. Navýšení závazného ukazatele odvod z fondu investic do rozpočtu kraje a příspěvku na provoz u některých příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2017 za odvětví sociální péče
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2175/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Odvod z fondu investic u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-38-2017-72, př. 1 provést zvýšený odvod z fondu investic za rok 2017 do rozpočtu kraje nejpozději do 4. 12. 2017.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova Háj, příspěvkové organizace, ředitelka Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ředitelka Domova Ždírec, příspěvkové organizace, ředitel Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-72.doc, RK-38-2017-72, př. 1, RK-38-2017-72, př. 2, RK-38-2017-72, př. 3, RK-38-2017-72, př. 4

73. Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba - podání první Průběžné zprávy se Žádostí o platbu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, předložily radě kraje ke schválení Průběžnou zprávu a Žádost o platbu realizované akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2176/38/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu dle materiálu RK-38-2017-73, př. 2;
schvaluje
Průběžnou zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2;
ukládá
odboru sociálních věcí podat Průběžnou zprávu a Žádost o platbu za sledované období dle materiálů RK-38-2017-73, př. 1 a RK-38-2017-73, př. 2, včetně dalších příloh požadovaných poskytovatelem dotace.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 29. 11. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-73.doc, RK-38-2017-73, př. 1, RK-38-2017-73, př. 2

74. Schválení změn příspěvku kraje na vyrovnávací platbu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich souhrnné rekapitulace pro rok 2017 - rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, informovaly radu kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2177/38/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-74, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Humpolec, příspěvkové organizace, o částku 640 835 Kč na dofinancování sociálních služeb dle materiálu RK-38-2017-74, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
 • schválit rozpočtová opatření v rámci kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-38-2017-74, př. 2 a RK-38-2017-74, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Žďár nad Sázavou, IČO 44990260 ve výši 130 000 Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu RK-38-2017-74, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-74, př. 3;
 • rozhodnout schválit změny ve výši příspěvku na vyrovnávací platbu (dotace) pro Diecézní charitu Brno - Oblastní charitu Jihlava IČO 44990260 dle materiálu RK-38-2017-74, př. 4;
 • rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-74, př. 5;
 • schválit rekapitulaci příspěvku na vyrovnávací platbu z prostředků MPSV (ÚZ 13 305) dle materiálu RK-38-2017-74, př. 6.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-74.doc, RK-38-2017-74, př. 1, RK-38-2017-74, př. 2, RK-38-2017-74, př. 3, RK-38-2017-74, př. 4, RK-38-2017-74, př. 5, RK-38-2017-74, př. 6, RK-38-2017-74, př. 7, RK-38-2017-74, př. 8

75. Návrh na poskytnutí dotace pro Občanskou poradnu Jihlava, z. s. na dofinancování provozních nákladů služby Odborné sociální poradenství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a L. Hondlová, pracovnice oddělení sociálních služeb, seznámily radu kraje s návrhem poskytnutí dotace organizaci Občanská poradna Jihlava, z. s., na podporu poskytování sociální služby. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2178/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit podporu odborného sociálního poradenství organizace Občanská poradna Jihlava, z.s. v rozsahu 5,72 pracovních úvazků pro rok 2017 a v rozsahu až 6,00 pracovních úvazků pro rok 2018;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4312 - Odborné sociální poradenství o částku 263 000 Kč při současném snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 263 000 Kč;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4312 -Odborné sociální poradenství o částku 412 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 412 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4312 - Odborné sociální poradenství ve výši 675 000 Kč organizaci Občanská poradna Jihlava, z. s., IČO: 66597064, na podporu poskytování sociální služby Občanská poradna Jihlava dle materiálu RK-38-2017-75, př. 2;
 • rozhodnout uzavřít dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-38-2017-75, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-75.doc, RK-38-2017-75, př. 1, RK-38-2017-75, př. 2, RK-38-2017-75, př. 3

76. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, pracovník oddělení rozpočtu a financování, předložili radě kraje na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2179/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2017 dle materiálu RK-38-2017-76, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. prosince 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-76.doc, RK-38-2017-76, př. 1

77. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, pracovník oddělení rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2018. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2180/38/2017/RK
Rada kraje
stanoví
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) ve výši 202 994 tis. Kč;
 • objem prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie ve výši 11 253 tis. Kč;
ukládá
vedoucím odvětvových odborů s výkonem zřizovatelské funkce předložit radě kraje návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2018 v termínu do 31. 3. 2018;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 v celkové výši a členění dle materiálu RK-38-2017-77, př. 1 Rozpočet kraje 2018;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2018 materiálu RK-38-2017-77, př. 1 (Rozpočet kraje 2018, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2017 do rozpočtu kraje na rok 2018, kapitoly Evropské projekty;
 • svěřit radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití ke stanovenému účelu;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo na splátku kontokorentního úvěru;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
  1. ke změně příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z fondu investic při současném poskytnutí finančních prostředků ve stejné výši, a to formou příspěvku na provoz nebo investičního příspěvku, popř. ke změně příspěvku na provoz u zřizovaných příspěvkových organizací, kdy potřeba navýšení příspěvku u organizací je současně kryta snížením příspěvku ve stejném objemu u jiných organizací v rámci kapitoly;
  2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
 1. příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
 2. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
 3. příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatých příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu,
kdy je zároveň ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo v objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční příspěvek) na její běžný nebo investiční rozvoj;
  1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z fondu investic;
  2. ke změně rozpočtu kraje, kdy:
 1. dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
 2. příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-77.doc, RK-38-2017-77, př. 1, RK-38-2017-77, př. 2, RK-38-2017-77, př. 3

78. Provádění rozpočtových opatření týkajících se přijetí a použití účelových dotací ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v závěru roku 2017
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického a P. Tulis, pracovník oddělení rozpočtu a financování, seznámili radu kraje s předloženým návrhem pověření. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2181/38/2017/RK
Rada kraje
pověřuje
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor ekonomický, rozhodováním o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, předložit radě kraje v měsíci lednu 2018 přehled o použití poskytnutých dotací, na které kraj obdržel účelově vázané prostředky ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů a jiných institucí v období od 12. 12. 2017 do 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-78.doc

88. Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Krajem Vysočina a obcí Biskupice-Pulkov. Z jednání se omluvil J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2182/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace ID ZZ02116.0010 dle materiálu RK-38-2017-88, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 9. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-88.doc, RK-38-2017-88, př. 1, RK-38-2017-88, př. 2, RK-38-2017-88, př. 3

89. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s návrhem schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2183/38/2017/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2017-89, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-89.doc, RK-38-2017-89, př. 1, RK-38-2017-89, př. 2

90. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - finanční dary pro vítěze soutěže obcí v třídění odpadů s názvem My třídíme nejlépe 2017
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2184/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary z kapitoly Životní prostředí, § 3727 - Prevence vzniku odpadů vítězům soutěže My třídíme nejlépe 2017 dle materiálu RK-38-2017-90, př. 1 a uzavřít smlouvy o poskytnutí daru dle vzoru v materiálu RK-38-2017-90, př. 2.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-90.doc, RK-38-2017-90, př. 1, RK-38-2017-90, př. 2, RK-38-2017-90, př. 3

91. Aktualizace Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje na vědomí aktualizaci výše uvedené Koncepce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2185/38/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025 dle materiálu RK-38-2017-91, př. 1 a akční plán k naplňování koncepce dle materiálu RK-38-2017-91, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit aktualizaci Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Kraje Vysočina pro období 2018 - 2025 dle materiálu RK-38-2017-91, př. 1.
odpovědnost: OŽPZ, OŠMS, ORR
termín: 20. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-91.doc, RK-38-2017-91, př. 1, RK-38-2017-91, př. 2

92. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci se společností ČEZ, a.s. - návrh na provedení rozpočtového opatření
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 2186/38/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci se společností ČEZ, a.s. dle materiálu RK-38-2017-92, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 36 300 Kč a výdajů (kapitola Zemědělství, § 2399 - Ostatní záležitosti vodního hospodářství o částku 30 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 6 300 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-38-2017-92, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 31. 1. 2018
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-38-2017-92.doc, RK-38-2017-92, př. 1

93. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuze.


P. Franěk ukončil zasedání rady kraje č. 38/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 5. 12. 2017, v 7:15 hod.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jana Fischerová, CSc.        …..………………………………….……


Ing. Jana Fialová, MBA        …..………………………………….……


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 38/2017 dne 28. 11. 2017.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 30. 11. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz