Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 35/2005 - 08.11.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - snížení rozpočtu kapitol
03Návrh na vyřazení, škody na majetku kraje
04Prodej budovy v k. ú. a obci Chrudim
05Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Želetava
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Želiv
07Převod pozemků v k. ú. Týn u Třebíče, Třebíč a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina
08Stavební záměr "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá nad Sázavou - rekonstrukce kuchyně"
09Uznání vlastnického práva města Třebíč
10Výkupy pozemků v k. ú. a obci Černov
11Výkup pozemků v k. ú. a obci Kožichovice
12Výkup pozemků v k. ú. Bor u Nedvědice a obci Sejřek
13Uzavření budoucích darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov
14Výkup pozemku v k. ú. Mostiště a obci Velké Meziříčí
15Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - Speciální školy Chotěboř
16Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
17Návrh na řešení havárie
18Nájemní smlouvy na pozemky dočasného záboru pro stavbu silnice "II/360 Třebíč -Velké Meziříčí, obchvat obce Oslavička"
19Vysokorychlostní trať - rozbor a podklad pro odpověď Ministerstvu dopravy ČR
20Úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - výukové CNC pracoviště
22Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - dotace soukromým školám a školským zařízením
23Zřízení školských rad na školách zřizovaných krajem Vysočina
24Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
25Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
26Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
27Návrh změny ve Smlouvě o poskytnutí podpory
28Zakázka kraje "Podpora talentované mládeže ve sportovních oddílech kopané v kraji Vysočina"
29Darování movitého majetku kraje
30Zakázka kraje "Úklidové služby - objekty Seifertova" výběr dodavatele
31Kolektivní smlouva - dodatek č. 2
32POVV 2005 - žádost obce Nová Říše o převod dotace
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek Asociaci krajů ČR
34Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro 1. kolo výzev do grantových schémat vyhlašovaných krajem Vysočina - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
35Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
36Jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Zpracování Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod pro programovací období 2007-2013"
37Žádost obce Kojčice o finanční pomoc po povodni ze dne 23. května 2005
38Cena Vesnice Vysočiny - návrh dalšího postupu
39Fond Vysočiny - Vyúčtování projektu "Rozdělení knihovny a IC"
40Poskytnutí finančního příspěvku - Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles
41FOND VYSOČINY - Grantový program "REGIONÁLNÍ KULTURA V."
42Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
43Návrh finanční podpory na činnost Českého svazu bojovníků za svobodu v kraji Vysočina
44Žádosti o finanční podporu při zavádění technologie GPS
45Roční vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
46Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2006
47Vyřazení nepotřebného majetku Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace
48Úprava závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" u některých příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2005 za odvětví sociální péče
49Návrh na poskytnutí dotace pro občanské sdružení "Slepíši" na realizaci přípravné fáze projektu Hele hlína
50Změna rozpočtu v kapitole Zdravotnictví
51Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
52Stanovení platu ředitelce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
53Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u ÚSP Ledeč nad Sázavou a DÚSP Černovice, příspěvkových organizací
54Rezignace člena zastupitelstva kraje
55Zřízení věcného břemene ve prospěch budovy č.p. 159 v k. ú. Lesonice
56Projekt Sjednocení digitálního zpracování územně plánovací dokumentace
57Návrh opatření k zajištění likvidních prostředků k 31.12.2005 u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz