Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 32/2008 - 21.10.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. Řeženčice a obci Nový Rychnov
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou a obci Vilémovice
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
05Uzavření smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
06Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
07Uzavření smlouvy zakládající právo stavby - k. ú. Jimramov
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
10Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - přijetí účelové dotace z MF na výdaje spojené s výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy
11Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
12Návrh rozpočtového opatření - neinvestiční dotace pro projekt kraje Vysočina Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 4
13Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohových plateb na globální granty realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
14Příprava 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
14upr1Příprava 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina v letech 2007 - 2012
15Shrnutí a zhodnocení aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 a návrh vybraných akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009
16Fond Vysočiny - projekt FV 033/182/07
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR Muzeu Vysočiny Třebíč příspěvkové organizaci na úseku kultury
18Souhlas s vývozem a prezentací sbírkového předmětu ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavu Agónie individua - Umělec a idea dekadence v českých zemích, 1880 - 1914 konanou od ledna do května 2009 v Bruselu
19Průběžné monitorovací zprávy sub - projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
20Realizace veřejné zakázky - produkty MS Select
21Veřejná zakázka malého rozsahu na nákup výpočetní techniky
22Návrh na provedení rozpočtového opatření - zapracování neplánovaných příjmů do rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje
24Grantové schéma 3.2 SROP - penále z neoprávněně použitých finančních prostředků
25Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina - Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov
26Žádost o spolufinancování projektu Implementace soustavy Natura 2000 - Vysočina z OPŽP
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy stavební Jihlava a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42
28Pronájem movitého majetku v Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizaci
29Odvolání ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem
30Stanovení platu ředitele Domu dětí a mládeže, Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí 68
31Návrh na úpravu investičního plánu Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, příspěvkové organizace na rok 2008
32Změny ve školském rejstříku
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -úprava schváleného příspěvku na provoz a změna závazných ukazatelů u Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Týden vzdělávání dospělých
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na nákup kompenzačních pomůcek
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
38Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Ústavu sociální péče pro dospělé Věž a Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkových organizací
39Vyřazení nepotřebného majetku Domova důchodců Proseč - Obořiště, příspěvkové organizace
40Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
41Návrh rozpočtového opatření - provozní dotace pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
42Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2008
43Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2008
44Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví a návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2008
45Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví na rok 2008 - proces akreditace u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina
46Veřejná zakázka Provozování protialkoholní záchytné stanice pro území kraje Vysočina
47Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - navýšení finančních prostředků
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na Individuální projekt kraje Vysočina
50Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování finančních prostředků z fondu prevence na ochranu zdraví
51Veřejná zakázka na dodávky Dodávka xerografického papíru
52Střední škola Pelhřimov - rekonstrukce a nástavba dílen - informace o průběhu stavebních prací, návrh na provedení změny v dispozici stavby
53II/128 Salačova Lhota - obchvat - výběr nejvhodnější varianty
54ÚSP Jinošov - řešení odstranění příčin a následků havarijního stavu budov, záměr transformace ÚSP Jinošov
55Rozprava členů rady
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz