Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 24/2006 - 15.08.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Uzavření nájemní smlouvy na pozemky pro stavbu silnice II/405 Jihlava - Příseka
03Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
04Návrh na provedení rozpočtového opatření
05Nabídka daru pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
06Zveřejnění záměru darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
07Změna rozsahu nemovitého majetku ve správě Správy a údržby silnic Jihlava
08Zakázka kraje "ÚSP Zboží - rekonstrukce" - výběr dodavatele výkonu technického dozoru investora
09Veřejná zakázka "II/602 Velké Meziříčí - Jihlava, II.etapa" - výběr zhotovitele projektové dokumentace
10Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na akci "Hotelová škola Světlá a obchodní akademie Velké Meziříčí - Stavební úpravy domova mládeže"
11Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
12Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
13Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
14Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenná Lhota
15Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
16Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Pucov
17Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Senorady
18Návrh na provedení rozpočtového opatření - Odborné posouzení tvorby ROP
19Žádost o čerpání I. tranše úvěru EIB
20Prodloužení termínu realizace projektu žadateli z Fondu Vysočiny - GP Modernizace ubytovacích zařízení 2005
20upr1Prodloužení termínu realizace projektu žadateli z Fondu Vysočiny - GP Modernizace ubytovacích zařízení 2005
21Fond Vysočiny - žádost města Nové Město na Moravě o změnu účelu použití přiznané podpory
22Čestné prohlášení o úhradě mzdových nákladů vyplacených v rámci 1. etapy projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
23Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 020/107/05
24Veřejná zakázka na služby - "Návrh zhotovení a dodání turisticko-informačních a propagačních brožur"
24upr1Veřejná zakázka na služby - "Návrh zhotovení a dodání turisticko-informačních a propagačních brožur"
25FOND VYSOČINY - Grantový program Systém sběru a třídění odpadů 2006/II na podporu tvorby uceleného systému sběru a třídění komunálního odpadu
26Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
27FOND VYSOČINY - Grantový program "Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2006" na podporu využívání obnovitelných zdrojů na území kraje Vysočina
28Analýza personálního zajištění činností Krajské knihovny Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Brodě
299 Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
30Rozpočtová opatření v rámci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 za 1. pololetí roku 2006
311 Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava
322 Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu kapitoly Školství a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Jihlava, Jana Masaryka 1
33Informace o Rozhodnutí zadavatele o zadání zakázky kraje
34Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise - Střední škola Pelhřimov
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí
36Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
38Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora přípravy žákovských hokejových výběrů Vysočiny
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
40Fond Vysočiny - vrácení finanční podpory FV 016/56/04 - TJ Kovofiniš Ledeč n. S.
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna závazných ukazatelů, poskytnutí dotací
42Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
43Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
44Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci
45Nemocnice Třebíč - výpůjčka movitého majetku pro dětské a novorozenecké oddělení
46Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
47Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
48Fond Vysočiny - projekt FV 021/118/05
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání kulturní akce "Setkání na Podhorácku"
50Udělení souhlasu zřizovatele k bezúplatnému převodu majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2006 - neinvestiční dotace pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úpravy prostor a technického zázemí pro zřízení Eurocentra
52Návrh na provedení rozpočtového opatření - vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/le Krajské knihovny Vysočiny
53Nepotřebný majetek - návrh bezúplatného převodu
54Informace o průběhu realizace zakázky certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi
55Návrh na opatření proti nečinnosti dle § 80 správního řádu
56Financování individuálního projektu INTERREG IIIC - ICHNOS
57Dohoda o spolupráci při zřízení a provozování Eurocentra Jihlava
58Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na účast na mezinárodní konferenci European Youth Parlament
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - Finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
60Darování pozemků v k. ú. a v obci Rapotice
61Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
62Dodatek ke smlouvě o dílo
63Výstupy Monitoringu profilu návštěvníka kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz