Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2010 - 12.01.2010

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření rozpočtu roku 2009 v rámci kapitoly Nemovitý majetek
03Uzavření nájemních smluv a smluv zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby III/03810 Hesov - most ev. č. 03810 - 006, 007, 008
04Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
05Uzavření podnájemní smlouvy na pozemek zahrnutý do dočasného záboru pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
06Žádost o snížení nájemného za užívání bytu
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
09Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky , změna ceny nabývaných nemovitostí
10Majetkoprávní příprava stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most ev. č. 602-029
11Uzavření budoucích smluv o zřízení věcného břemene pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
12Stavební záměr Muzeum Vysočiny Pelhřimov - rekonstrukce depozitáře
13Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě
14Podpůrný dopis k projektu Dobrovolnictví jako cesta k sociální soudržnosti
15Podání projektové žádosti Strategie kraje v oblasti zvyšování potenciálu lidských zdrojů a zaměstnanosti v kontextu s tvorbou koncepce prorodinné politiky kraje Vysočina
16Změna projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů
17Náhrada výdělku
18Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
19Veřejná zakázka na služby Vydávání novin Kraj Vysočina vč. realizace jejich multimediálního obsahu
20Dotace významným akcím v kraji Vysočina v roce 2010 z kapitoly Zastupitelstvo kraje
21Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci sub-projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - program Kulturní dědictví Vysočiny
22Centrální evidence dotací - eDotace
23Plán činnosti Dopravní komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
24Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
25III/03811 Havlíčkův Brod most ev. č. 03811-1 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
26Povýšení rozpočtu zvláštních účtů evropských projektů na rok 2009 o účelové dotace přijaté v závěru roku 2009
27Povýšení schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 o účelové dotace přijaté v závěru roku 2009
28Plán činnosti Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina na rok 2010
29Změna pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků v sekci Oddělení mládeže a sportu
30Jmenování ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
31Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
32Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy interny v Nemocnici Havlíčkův Brod - dodávka zdravotnické technologie III. a IV. etapa
33Způsob realizace poskytování darů
34Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Olšoveček
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina za ukončené II. pololetí 2009
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2009
37Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2010
38Přehled nejdůležitějších aktivit na úseku agendy zastoupení kraje Vysočina v Bruselu v období leden až červen 2010
39Oblasti možné spolupráce kraje Vysočina s Tchaj-wanem
40Dodatky ke Smlouvám o realizaci grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
41Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
42Uzavření účtu zřízeného k projektu Vesmír Vysočiny
43Reforma účetnictví státu a její implementace v podmínkách kraje
44Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - Mladý web Vysočiny
45Návrh Plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina na rok 2010
46Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2010
47Posouzení předpokladu pro výkon funkce ředitele
48Informace o peněžních zůstatcích kraje Vysočina k 31. 12. 2009
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz