Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2008 - 03.06.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Smlouva o výpůjčce Třebíč - dohoda o ukončení
03Přijetí daru pozemku v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
04Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
05Majetkoprávní smlouvy pro stavbu rekonstrukce "mostu Budeč"
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Moudrov a obci Obrataň
07Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
08Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
08upr1Veřejná zakázka na stavební práce na akci "Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely"
09Žádost o poskytnutí podpory projektu II/360 Štěpánovice - Vacenovice
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - projekt III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce
12Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v důsledku poskytnutí mimořádné dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury
13Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
14Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 050/174/07
15FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj vesnice 2008
16Projekt Technická asistence pro realizaci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006 č. 3
17Dodatky ke Smlouvám o financování grantových schémat Společného regionálního operačního programu
18Poskytnutí dotací obcím a školám z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2008 dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtové
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Horácké divadlo Jihlava
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2008 - poskytnutí účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro Krajskou knihovnu Vysočiny
24Fond Vysočiny - projekt FV 069/187/07
25Poskytnutí finanční dotace z kapitoly Kultura pořadateli krajské přehlídky "Pohádkový mlejnek"
26Návrh darování sochy plk. Josefa Jiřího Švece
27Záměr vydávání CD s nahrávkami děl Gustava Mahlera související s oslavami jeho 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí v letech 2010-2011
28FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
29Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
30Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2009 až 2011
31Navýšení kontokorentního rámce
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - nákup automatického zařízení pro plnění protipovodňových pytlů pískem
33Návrh na poskytnutí dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v roce 2008 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
34Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - program Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a program Zajištění podmínek z
35Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední školy technické Žďár nad Sázavou
36Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
37Stanovení platu ředitelky Základní školy a Praktické školy Chotěboř, Hradební 529
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Domova mládeže a školní jídelny Jihlava
39Změny ve školském rejstříku
40Změna názvu příspěvkové organizace a rozšíření doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
42Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
43Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví - dotace na provoz na pořádání kongresu "VIII. Dny mladých chirurgů" pro Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
44Mimořádná odměna řediteli příspěvkové organizace
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
46Kontrola funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních
47Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na financování specializovaných odborníků inspektorů sociálních služeb
48Ukončení činnosti pobočky Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, v Dobroníně
49Informace o předpokládaném postupu OSVZ při hodnocení sociálních služeb pro financování vlastního podílu žadatelů v regionálním operačním programu
50Větrný park Rešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
51Zajištění vzdělávání ve strojírenských oborech v Jihlavě
52Zrušení usnesení 604/34/2002/RK ze dne 15.10. 2002
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz