Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 17/2006 - 30.05.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření - učební a kompenzační pomůcky a návrh změny rozpočtu PO kraje
03Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na realizaci programů Socrates - ARION a Socrates - Comenius 2
04Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2006
05Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
06Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
07Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
08Darování části pozemku v k. ú. Otín u Stonařova a obci Otín
09Darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
10Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "SOU zemědělské Velké Meziříčí - Oprava střechy domova mládeže"
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Koupě pozemků v k. ú. a obci Horní Paseka
13Vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí v k. ú. a obci Chotěboř
14Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SOU řemesel Třebíč, úprava oken a střechy"
15Uzavření nájemní smlouvy na pozemek pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
16Převod části pozemku v k. ú. a obci Ledeč městu Ledeč nad Sázavou
17Zajištění akce "SOU technické Chotěboř - Úprava výměníkové stanice"
18Uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Ledeč nad Sázavou
19Odstranění pevných překážek na silnici č. III/03811 v Havlíčkově Brodě
20Veřejná zakázka na stavební práce na akci "II/360, II/388 Bobrová"
21Návrh na zpracování Programu prevence kriminality kraje Vysočina
22FOND VYSOČINY - Grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2006
23FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
24Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na služby "Fyzická ostraha sídla kraje Vysočina"
25Mandátní smlouva s PATROL group s. r. o. - dohoda o ukončení smlouvy
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na dětská dopravní hřiště
27Informace o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 1542005 - Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina
28Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj ICT pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
29Sloučení příspěvkových organizací Domov důchodců Třebíč - Kubešova a Domov důchodců Třebíč - Koutkova
30Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2006 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální péče
31Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - dotace na provoz pro Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvkovou organizaci v souvislosti s pořádáním mezinárodního fotbalového turnaje pro ústavy pečující o uživatele s mentálním postižením
32Výsledky hodnocení grantového schématu kraje pro podopatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
33Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akci reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.2/2910 v rámci grantového schématu Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
34Fond Vysočiny - grantový program ROZVOJ VESNICE 2006
35Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
36FOND VYSOČINY - Grantový program - Výzkum a vývoj pro inovace 2006
37Udělení pověření k podání žádosti do OPPP priorita 1. 4. KLASTRY
38Monitoring klastrových iniciativ v kraji Vysočina
39Grantová schémata opatření 1.1 SROP -dokumentace pro 3. výzvu
40Změny v žádostech o grantové schéma v rámci opatření 1.1 SROP
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz