Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 15/2006 - 09.05.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování chodníkem zastavěné části pozemku v k. ú. Plešice a obci Třebenice
03Koupě pozemku v k. ú. Dvorce u Jihlavy a obci Dvorce
04Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
05Pojištění majetku a odpovědnosti za škody organizací zřizovaných krajem Vysočina - zpráva pojišťovacího makléře za rok 2005
06Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. a obci Ledeč nad Sázavou
07Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
08Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
09Veřejná zakázka na stavební práce "Silnice II/403 Urbanov-rekonstrukce mostů ev. č. 403-007 a 403-008"
10Souhlas se stavbou "I/19-Nové Město na Moravě, okružní křižovatka"
11Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna ceny nabývaných nemovitostí
12Darování pozemků v k. ú. Týn u Třebíče
13Rekonstrukce silnice II/602
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ, SZeŠ, SOU opravárenské a OU Bystřice nad Pernštejnem- Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže"
16Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,, Domov důchodců Mitrov - Rekonstrukce ÚT"
17Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,VOŠ a SPŠ Žďár n. S. - Oprava fasády a oken dílen"
18Zakázka kraje na zhotovitele stavby ,,Hotelová škola a OA Velké Meziříčí - Oprava střechy domova mládeže"
19Věcná břemena na majetku jiných osob pro stavbu "II/405 Jihlava - Příseka" stavební objekt 401 - přeložka sdělovacích kabelů
20Věcná břemena na majetku jiných osob pro stavbu "Průtah Nový Rychnov, rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336" stavební objekt 461 - překládka telekomunikačních kabelů
21Stanovení platu
22Zpráva o činnosti příspěvkových organizací kapitoly Školství - schválení zlepšeného výsledku hospodaření a přehled o stavu pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti
23Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na účast krajských škol na veletrhu FOND EX 2006
24Změny ve školském rejstříku
25Náhradní stravování škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - Otevření krajských sportovišť veřejnosti
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování projektu SomtNet-MAX
28Pověření odboru sekretariátu hejtmana
29Návrh na pořízení pamětních medailí kraje Vysočina
30Fond Vysočiny - projekt FV 111/92/05
31Záměr rekonstrukce školní budovy zrušené SPŠ Stavební na Kosmákově ul. 66/1319 v Třebíči (na p. č. st. 1433/1, k.ú. Třebíč) pro potřeby Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře, pracoven, konzervátorských a preparátorských díl
32Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
33Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "JID 20-06"
34Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "WOLKRŮV PROSTĚJOV 2006"
35Návrh na rozdělení výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury za rok 2005
36Zakázka kraje - Osobní vozidla - výběr dodavatele
37Nepotřebný majetek - návrh bezúplatného převodu
38Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na služby "Stravování zaměstnanců kraje Vysočina"
39Informativní zpráva o výběru dodavatele na zakázku "Zajištění II. regionální konference v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina"
40Informace o postupu na přípravě vzniku Regionální rady
41Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se zpracovatelem Regionálního operačního programu
42Záměr pronájmu nebytových prostor v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci včetně podmínek výběru nájemce
43Dodatky organizačních řádů příspěvkových organizací
44Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na likvidaci léčiv
45Vyhodnocení projektu "První pomoc do škol" a příprava dalšího ročníku
46Návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví k zajištění hmotné zainteresovanosti ředitelů nemocnic
47Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s certifikací a akreditací zdravotnických zařízení v roce 2006
48Další profesní vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách v kraji Vysočina
49Předávání novinářských cen Křepelky
50Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze MTB maratonu Přes tři vrchy Vysočiny
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Mezinárodní střelecké soutěže CIOR
53Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "SOŠ, SOU zemědělské Humpolec - Rekonstrukce učeben"
54Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
56Návrh na jmenování konkurzní komise
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz