Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 14/2006 - 02.05.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Informace o zadání zakázek kraje
03Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava střechy a stropu"
04Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "GYMNÁZIUM, VOŠ A ISŠ LEDEČ NAD SÁZAVOU - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A ZTI"
05Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "VOŠ, Gymnázium, SSŠ a SOU Světlá n. Sázavou - Rekonstrukce sociálního zařízení DM"
06Stavba chodníků k. ú. a obci Nové Syrovice
07Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Budkov
08Vzájemné darování pozemků v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky a v k. ú. a obci Počátky
09Vzájemné darování pozemků v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou
10Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy
11Návrh na provedení rozpočtového opatření - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Dětský domov Humpolec havárie
12Koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
13Prodej pozemku v k. ú. a obci Stáj
14Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina
15Koupě pozemků v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
16Bezúplatné nabytí pozemků od ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
17Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou silnice II/406 Dvorce - Telč
18ÚSP Zboží - novostavba lůžkové části s chráněným bydlením a stavební úpravy
19Návrh na změnu usnesení 0471/08/2005/ZK
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na sportovní gymnázium
21Peněžní dar Integrované střední škole stavební a Učilišti Jihlava, Žižkova 20
22Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214
23Převod vzdělávacích činností Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3
24Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - financování "Preventivních programů realizovaných školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými organizacemi na rok 2006"
27Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost obcí kraje Vysočina o finanční náhradu za statické posouzení budov v důsledku velkého množství sněhu
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - Školní statek Humpolec a Základní umělecká škola Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
30Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - Komunitní plánování sociálních služeb v kraji Vysočina
32Návrh rozpočtového opatření na rozdělení rezervy u kapitoly Zdravotnictví - investiční akce zdravotnických zařízení pro rok 2006 a včetně návrhu rozpočtového opatření o účelovou investiční dotaci ze státního rozpočtu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organi
33Návrh na posunutí termínu splacení půjček u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
34Návrh finančního plánu Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina na rok 2006 včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
35Stavební záměr rekonstrukce školní budovy zrušené SPŠ Stavební na Kosmákově ul. 66/1319 v Třebíči (na p. č. st. 1433/1, k.ú. Třebíč) pro potřeby Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - vybudování depozitáře, pracoven, konzervátorských a preparátor
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - úhrada škod po povodních na silniční síti kraje Vysočina
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - posílení finančních prostředků Správám a údržbám silnic kraje Vysočina z přebytku hospodaření kraje za rok 2005.
38Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace z přebytku hospodaření kraje Vysočina za rok 2005 na zvláštním účtu zřízeného podle vodního zákona Městu Humpolec na sanaci staré ekologické zátěže v areálu bývalého závodu Humpoleckých strojíre
40FOND VYSOČINY-Návrh grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2006
41Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozhodnutí o poskytnutí příspěvku dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Vysočina na zpracování projektové dokumentace pro další kola výzev do grantových schémat vyhlašova
42Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.1.62.1/1616
43Odstoupení od přiznané podpory akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2956
44Grantové schéma 4.2.2 - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
45Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.1/2030
46Zpráva o vývoji spolupráce mezi krajem Vysočina a regionem Friuli Venezia Giulia - Severní Itálie
47Nabídka spolupráce nad společnými problematikami - region Bansko Bystrický - Slovenská republika
48Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
49Změna financování GS 4.2.2
50Projekt kraje Vysočina v rámci GS 4.1.2 SROP - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu v kraji Vysočina
51Dodatek č.1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 22/05 pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
52Projekt Rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
54Převody silničního majetku v Havlíčkově Brodě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz