Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 35/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 35/2009, které se konalo dne 24. 11. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 24. 11. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost L. Joukla.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 34/2009
 2. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
 3. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
 4. Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
 5. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
 6. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 7. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
 8. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
 9. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 10. Změna usnesení 1498/33/2009/RK
 11. Souhlas se stavbou a veřejnoprávní smlouvou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Nové Město na Moravě
 12. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 13. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Třešť
 14. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
 15. Pověření k podepisování souhlasného prohlášení při zápisech geometrického a polohového určení pozemků do katastru nemovitostí
 16. Nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky), změna ceny nabývaných nemovitostí
 17. Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
 18. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 19. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku DD Onšov, příspěvková organizace
 20. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 21. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 22. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizaci a Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci
 23. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 24. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
 25. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
 26. Čerpání a splácení kontokorentního úvěru
 27. Aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 - kapitola Doprava
 28. Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
 29. Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
 30. Fond Vysočiny - projekt FV 032/236/09
 31. Královská kanonie premonstrátů na Strahově - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
 32. Monitorovací zpráva sub - projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
 33. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
 34. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
 35. Změna investičního plánu Hrad Kámen, příspěvkové organizace na rok 2009
 36. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 37. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví kultury
 38. Ukončení činnosti příspěvkových organizací
 39. Vzdání se funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
 42. Návrh na změnu majetkového úkonu
 43. Souhlas s uzavřením smlouvy
 44. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
 45. Stanovení platu ředitelů škol zřizovaných krajem Vysočina
 46. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009 a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
 48. Zajištění povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách
 49. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
 50. Jmenování ředitele Dětského domova, Rovečné 40
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
 52. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
 53. Prezentace kraje Vysočina na Světové výstavě EXPO 2010 v Shanghai
 54. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
 55. Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1
 56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0033
 57. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
 58. Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
 59. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
 60. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
 61. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny
 62. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
 63. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 64. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
 65. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
 66. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
 67. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
 68. Návrh na změnu finančních plánů pro nemocnice zřizované krajem na rok 2009
 69. Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 70. Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
 71. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 72. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 73. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 74. Bezúplatný převod movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 75. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 76. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 77. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 78. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 8. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
 79. Smlouvy o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
 80. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s.
 81. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2009
 82. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
 83. Rozprava členů rady
Usnesení 1602/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 24. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 34/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

J. Běhounek navrhl projednání bodů majetkového odboru 02 10, 13 - 16 v bloku.
K předkládaným bodům majetkového odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Změna názvu akce zařazené na kapitole Nemovitý majetek v příloze M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství
Usnesení 1603/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu názvu akce zařazené v rozpočtu kraje na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství z Střední průmyslová škola Jihlava - oprava elektroinstalace Jana Masaryka na nový název Střední průmyslová škola Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace Jana Masaryka.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-02.doc

03. Majetkoprávní příprava stavby III/3507 Havlíčkova Borová, druhá stavba
Usnesení 1604/35/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě s vlastníkem nemovitosti vedeným v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy a v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-35-2009-03, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-03.doc

04. Přijetí daru pozemků v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
Usnesení 1605/35/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem ideální 1/6 pozemků par. č. 30/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 430 m2 a par. č. 277/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 204 m2 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-04.doc

05. Nabytí pozemků v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
Usnesení 1606/35/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky par. č. 3222/180 - ostatní plocha, silnice o výměře 70 m2, par. č. 406/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 269 m2, par. č. 415/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 4 m2, par. č. 1415/6 - ostatní plocha, silnice o výměře 41 m2, par. č. 1415/4 - ostatní plocha, silnice o výměře 799 m2, par. č. 1415/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 102 m2, par. č. 1415/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 127 m2, par. č. 1415/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 290 m2, vše v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem, z vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-05.doc

06. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1607/35/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-06.doc

07. Majetkoprávní příprava stavby II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, změna usnesení
Usnesení 1608/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0803/19/2009/RK ze dne 2. 6. 2009 ve znění usnesení 1447/32/2009/RK ze dne 13. 10. 2009 tak, že nemovitost uvedená v materiálu RK-32-2009-10, př. 3, v části týkající se katastrálního území Okrouhlice pod pořadovým číslem 2 - pozemek par. č. 375/23 - bude od vlastníka pronajat na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou s tím, že doba nájmu započne dnem předání pozemku do nájmu na základě předávacího protokolu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-07.doc

08. Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
Usnesení 1609/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o:
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba dodavateli PKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, IČ 46980059;
 • uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-08.doc

09. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1610/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-35-2009-09, př. 1 a RK-35-2009-09, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-09.doc, RK-35-2009-09, př. 1, RK-35-2009-09, př. 2

10. Změna usnesení 1498/33/2009/RK
Usnesení 1611/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1498/33/2009/RK tak, že v materiálu RK-33-2009-15, př. 2 se u pořadového č. 2 nahrazuje ve sloupci Úhrada bez DPH částka 10 600 Kč částkou 2 650 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-10.doc

13. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k. ú. a obec Třešť
Usnesení 1612/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třešť a krajem Vysočina smlouvu zakládající kraji Vysočina právo provést stavbu II/402 Třešť, ulice Nádražní, při níž budou dotčeny i pozemky ve vlastnictví města Třešť par. č. 4590 a par. č. 2556 v k. ú. a obci Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-13.doc

14. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
Usnesení 1613/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením nájemních smluv na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-35-2009-14.
odpovědnost: ředitel Středního odborného učiliště řemesel a služeb Moravské Budějovice, ředitel Střední školy technické Žďár nad Sázavou, odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-14.doc

15. Pověření k podepisování souhlasného prohlášení při zápisech geometrického a polohového určení pozemků do katastru nemovitostí
Usnesení 1614/35/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-15.doc

16. Nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky), změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1615/35/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-16.doc

11. Souhlas se stavbou a veřejnoprávní smlouvou a uzavření smlouvy o výpůjčce - k. ú. a obec Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyjádření souhlasu se stavbou „Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku“ a uzavření smlouvy o výpůjčce umožňující investorovi realizovat tuto stavbu i na pozemku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1616/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • se stavbou Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku, kterou bude dotčen pozemek par. č. 3911/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě za předpokladu dodržení podmínek stanovených Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou ve vyjádření ze dne 10. 11. 2009;
 • s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi stavebním úřadem Městského úřadu Nové Město na Moravě a Sportovním klubem lyžování Nové Město na Moravě IČ: 43378480 na stavbu Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku;
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Sportovním klubem lyžování Nové Město na Moravě, Vlachovická 1355, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 43378480 smlouvu o výpůjčce na část pozemku par. č. 3911/1 v k. ú. a obci Nové Město na Moravě pro účely stavby Rozšíření běžeckých tras na Novoměstsku a to na dobu neurčitou, nejméně dobu udržitelnosti projektu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-11.doc

12. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s předloženým návrhem uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1617/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-35-2009-12, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-12.doc, RK-35-2009-12, př. 1

17. Změna usnesení 0335/05/2008/ZK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1618/35/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-17.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 19 21 a 24 v bloku.
K předkládaným bodům odboru sociálních věcí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Návrh na vyřazení nepotřebného hmotného majetku DD Onšov, příspěvková organizace
Usnesení 1619/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením osobního automobilu GMC Vandura 2500, registrační značka PEE 09-01, z majetku kraje a jeho prodej případnému zájemci za cenu obvyklou ve výši 27 000 Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 4903/153/08 ze dne 25. 11. 2008.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova důchodců Onšov
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-19.doc

20. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Usnesení 1620/35/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-20.doc

21. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2009 u některých příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Usnesení 1621/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního fondu u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, Domova důchodců Humpolec a Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkových organizací, na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-21, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace a ředitel Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-21.doc, RK-35-2009-21, př. 1, RK-35-2009-21, př. 2, RK-35-2009-21, př. 3, RK-35-2009-21, př. 4

24. Návrh na uložení opatření na základě výsledku veřejnosprávní kontroly
Usnesení 1622/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit odvod do rozpočtu kraje za porušení rozpočtové kázně Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou příspěvkové organizaci se sídlem, Náměšť nad Oslavou, Husova 971, IČ 71184520 ve výši 4 101 Kč dle materiálu RK-35-2009-24, př. 1;
 • prominout Domovu pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci, povinnost odvést do rozpočtu kraje odvod ve výši 4 101 Kč dle materiálu RK-35-2009-24.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-24.doc, RK-35-2009-24, př. 1, RK-35-2009-24, př. 2

18. Prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u jmenovaných příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1623/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u:
 • Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz ve výši 2 622 000 Kč:
 • Domova důchodců Proseč u Pošné ve výši 787 000 Kč, příspěvkových organizací zpět na účet kraje do 14. 12. 2009;
 • prodloužení termínu na provedení odvodu z investičního fondu organizace do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí 2009 do 16.12.2009 u Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace a za 3. a 4. čtvrtletí 2009 (včetně navýšení odvodů dle usnesení č. 0389/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009) do 16. 12. 2009 u všech příspěvkových organizací odvětví sociální věci;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 31. 12. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za 3. a 4. čtvrtletí 2009 (včetně navýšených odvodů na základě usnesení č. 0389/05/2009/ZK ze dne 15. 9. 2009) nejpozději v termínu do 16. 12. 2009;
 • řediteli Diagnostického ústavu sociální péče Černovice, příspěvkové organizace, provést odvod z investičního fondu za 1. a 2. čtvrtletí 2009 nejpozději do 16. 12. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, ředitel Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-18.doc

22. Rozpočtové opatření - vrácení přechodné finanční výpomoci poskytnuté Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizaci a Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1624/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o celkovou částku 1 685 000 Kč v souvislosti s vratkou finanční výpomoci ze strany Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, IC 71184597 ve výši 1 185 000 Kč a Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace, IC 71184601 ve výši 500 000 Kč, která byla těmto organizacím poskytnuta z důvodu překlenutí nedostatku finančních zdrojů k zajištění výplaty mezd a úhrady obchodních závazků při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 1 685 000 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-22.doc

23. Návrh odměn pro ředitele příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1625/35/2009/RK
Rada kraje
stanoví
mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-35-2009-23, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-23.doc

25. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a J. Pokorný, pracovník oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 a návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1626/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí Informace o realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 1;
 • schválit:
  • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 2;
  • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 3;
 • vyhlásit Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 4;
rozhoduje
předložit Žádost o státní účelovou dotaci na realizaci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu RK-35-2009-25, př. 5.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-25.doc, RK-35-2009-25, př. 1, RK-35-2009-25, př. 2, RK-35-2009-25, př. 2a, RK-35-2009-25, př. 2b, RK-35-2009-25, př. 3, RK-35-2009-25, př. 3a, RK-35-2009-25, př. 4, RK-35-2009-25, př. 4a, RK-35-2009-25, př. 5

26. Čerpání a splácení kontokorentního úvěru
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, informovala radu kraje o způsobu čerpání kontokorentního úvěru na projekty spolufinancované z fondů EU a jeho splácení. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1627/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
způsob čerpání kontokorentního úvěru na zvláštních účtech, na kterých probíhá financování projektů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie, a splácení kontokorentního úvěru z dotací přijatých na zvláštní účty z fondů Evropské unie, případně ze státního rozpočtu.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-26.doc

27. Aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 - kapitola Doprava
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s aktuálním stavem akcí přílohy D1 v kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1628/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
změnu akcí přílohy D1 dle materiálu RK-35-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-27.doc, RK-35-2009-27, př. 1

28. Rozhodnutí o uzavření Smluv o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty z oblasti dopravní infrastruktury
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace ke změnám, které byly provedeny v předloženém upraveném materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1629/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-28.doc, RK-35-2009-28, př. 1, RK-35-2009-28, př. 2, RK-35-2009-28, př. 3, RK-35-2009-28, př. 4

29. Podklady k žádostem na projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí a M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU, seznámili radu kraje s podobou podkladů k žádostem na projekt do Operačního programu Životní prostředí „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina.“ Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1630/35/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2009-29, př. 1, RK-35-2009-29, př. 2, RK-35-2009-29, př. 3, RK-35-2009-29, př. 4, RK-35-2009-29, př. 5, RK-35-2009-29, př. 6, RK-35-2009-29, př. 7, RK-35-2009-29, př. 8, RK-35-2009-29, př. 9, RK-35-2009-29, př. 10, RK-35-2009-29, př. 11, RK-35-2009-29, př. 12, RK-35-2009-29, př. 13, RK-35-2009-29, př. 14, RK-35-2009-29, př. 15, RK-35-2009-29, př. 16, RK-35-2009-29, př. 17, RK-35-2009-29, př. 18, RK-35-2009-29, př. 19, RK-35-2009-29, př. 20, RK-35-2009-29, př. 21, RK-35-2009-29, př. 22, RK-35-2009-29, př. 23, RK-35-2009-29, př. 24, RK-35-2009-29, př. 25, RK-35-2009-29, př. 26, RK-35-2009-29, př. 27 aRK-35-2009-29, př. 28.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-29.doc, RK-35-2009-29, př. 1, RK-35-2009-29, př. 2, RK-35-2009-29, př. 3, RK-35-2009-29, př. 4, RK-35-2009-29, př. 5, RK-35-2009-29, př. 6, RK-35-2009-29, př. 7, RK-35-2009-29, př. 8, RK-35-2009-29, př. 9, RK-35-2009-29, př. 10, RK-35-2009-29, př. 11, RK-35-2009-29, př. 12, RK-35-2009-29, př. 13, RK-35-2009-29, př. 14, RK-35-2009-29, př. 15, RK-35-2009-29, př. 16, RK-35-2009-29, př. 17, RK-35-2009-29, př. 18, RK-35-2009-29, př. 19, RK-35-2009-29, př. 20, RK-35-2009-29, př. 21, RK-35-2009-29, př. 22, RK-35-2009-29, př. 23, RK-35-2009-29, př. 24, RK-35-2009-29, př. 25, RK-35-2009-29, př. 26, RK-35-2009-29, př. 27, RK-35-2009-29, př. 28, RK-35-2009-29, př. 29

81. Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí My třídíme nejlépe 2009
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh na poskytnutí finančních prostředků na rozvoj odpadového hospodářství vítězným obcím v soutěži obcí „My třídíme nejlépe“. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí a M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1631/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dar subjektům a ve výši uvedené v materiálu RK-35-2009-81, př. 1 z kapitoly Životní prostředí, § 3727 Prevence vzniku odpadů, a to dle materiálu RK-35-2009-81, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-81.doc, RK-35-2009-81, př. 2

82. Aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s aktualizovanou podobou Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, P. Bendová, vedoucí oddělení technické ochrany životního prostředí, E. Navrátilová, pracovnice oddělení technické ochrany životního prostředí a M. Brom, pracovník na úseku strukturálních fondů EU. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1632/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
o zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina v případě, že nabude účinnosti návrh novely nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky;
ukládá
odboru životního prostředí zajistit výběrové řízení na zpracování aktualizace Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina v případě, že nabude účinnosti návrh novely nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-82.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 31 37 v bloku.
K předkládaným bodům odboru kultury a památkové péče nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

31. Královská kanonie premonstrátů na Strahově - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina
Usnesení 1633/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2009-31, př. 3.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-31.doc, RK-35-2009-31, př. 1, RK-35-2009-31, př. 2, RK-35-2009-31, př. 3

32. Monitorovací zpráva sub - projektu v rámci Finančního mechanismu EHP/Norska - programu Kulturní dědictví Vysočiny
Usnesení 1634/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
průběžnou monitorovací zprávu o realizaci sub-projektu dle materiálu RK-35-2009-32, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-32.doc, RK-35-2009-32, př. 1

33. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny financovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska
Usnesení 1635/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu kraje FM EHP/Norsko -sub-projekty o účelovou dotaci z Ministerstva financí ČR ve výši 5 872 234,54 Kč určenou na financování projektu Kulturní dědictví Vysočiny (FM EHP/Norsko - sub-projekty).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-33.doc, RK-35-2009-33, př. 1, RK-35-2009-33, př. 2

34. Souhlas s uzavřením smlouvy o dlouhodobé výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1636/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů ze sbírek Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-35-2009-34, př. 2, a to na dobu určitou do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 24. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-34.doc, RK-35-2009-34, př. 1, RK-35-2009-34, př. 2

35. Změna investičního plánu Hrad Kámen, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1637/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Hradu Kámen, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-35, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-35.doc, RK-35-2009-35, př. 1

36. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1638/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-36, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-36.doc, RK-35-2009-36, př. 1

37. Změna závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví kultury
Usnesení 1639/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Limit prostředků na platy u organizací uvedených v materiálu RK-35-2009-37, př. 1 z důvodu zvýšení platových nároků v průběhu roku 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelé příspěvkových organizací
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-37.doc, RK-35-2009-37, př. 1

30. Fond Vysočiny - projekt FV 032/236/09
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci GP „Obnova památkově chráněných území 2009“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1640/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory FV 032/236/09 uzavřené mezi Petrem Kaňkovským, Varhánkova 271, Polná na realizaci projektu Výměna střešní krytiny a krovu na objektu č. p. 271 v rámci grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-30.doc, RK-35-2009-30, př. 1, RK-35-2009-30, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 39 41, 43, 45 a 46 v bloku.
K předkládaným bodům odboru školství, mládeže a sportu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

39. Vzdání se funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř
Usnesení 1641/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Zdeňka Večeři a vzdání se funkce ředitelky Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř RNDr. Blaženy Petrlíkové ke dni 30. 6. 2010;
pověřuje
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbor školství, mládeže a sportu vyhlášením a organizací konkurzního řízení na funkci ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem a Vyšší odborné školy a Obchodní akademie Chotěboř.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-39.doc

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
Usnesení 1642/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR ve výši 59 220 Kč určenou Střední škole technické Jihlava, IČ 13695461, na zajištění programu Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Střední školy technické Jihlava, IČ 13695461 o částku 59 220 Kč dle materiálu RK-35-2009-40.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy technické Jihlava.
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-40.doc

41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace soukromým školám a školským zařízením
Usnesení 1643/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitoly Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR v celkové výši 37 530 000 Kč určenou na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 4. čtvrtletí roku 2009 dle materiálu RK-35-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-41.doc, RK-35-2009-41, př. 1

43. Souhlas s uzavřením smlouvy
Usnesení 1644/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením Kupní smlouvy a Smlouvy o výpůjčce zásobníků mezi vypůjčitelem Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice a půjčitelem firmou ILLE Servise spol. s r. o., Tanvaldská 1347/2, Praha 8 - Kobylisy, dle materiálu RK-35-2009-43, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy řemesel a služeb Moravské Budějovice
termín: 24. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-43.doc, RK-35-2009-43, př. 1

45. Stanovení platu ředitelů škol zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 1645/35/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat:
 • RNDr. Pavlu Svobodovi, řediteli Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč;
 • Mgr. Miloslavu Císařovi, řediteli Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem s účinností od 1. 12. 2009 dle materiálu RK-35-2009-45, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: listopad 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-45.doc

46. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009 a na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Usnesení 1646/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČ 60126621 ve výši 50 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-35-2009-46;
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Havlíčkův Brod, IČ 60126621 ve výši 50 tis. Kč dle materiálu RK-35-2009-46;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací o částku 50 tis. Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 50 tis. Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 50 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 50 tis. Kč u Gymnázia Havlíčkův Brod, IČ 60126621;
souhlasí
 • s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-46, př. 1;
 • s úpravou objemu čerpání rezervního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-46, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-46.doc, RK-35-2009-46, př. 1, RK-35-2009-46, př. 2

38. Ukončení činnosti příspěvkových organizací
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrhy na odvolání ředitelů jmenovaných příspěvkových organizací v souvislosti s převodem vzdělávacích činností příspěvkových organizací na města. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1647/35/2009/RK
Rada kraje
vyslovuje
poděkování za dosažené výsledky při řízení školy a dlouholetou pedagogickou činnost a v souvislosti s předáním vzdělávacích činností;
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 8;
odvolává
 • ředitele Základní umělecké školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, pana Zdeňka Čulíka, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 2;
 • ředitelku Základní umělecké školy Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, paní Mgr. Danu Foralovou, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 3;
 • ředitelku Základní umělecké školy, Ledeč nad Sázavou, Na Mizerově 82, paní Janu Laudátovou, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 4;
 • ředitele Centra - Domu dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242, pana Miroslava Hánečku, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 5;
 • ředitele Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou, Dolní 3, pana Mgr. Luboše Straku, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 6;
 • ředitelku Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491, paní Mgr. Irenu Pekařovou, ke dni 31. 12. 2009, dle materiálu RK-35-2009-38, př. 7.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-38.doc

42. Návrh na změnu majetkového úkonu
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1648/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit usnesení č. 0645/16/2008/RK a 1453/32/2008/RK v části týkající se Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42;
souhlasí
s vyřazením napařovacího stolu S/AVRM, inventární číslo SS-c-58-1 a plochého pletacího stroje STOLL - CMS 400 Select. Mini, inventární číslo PS-c-86-1 včetně příslušejícího programu Mini Sirix 2D SW, inventární číslo PS-A-81-1 z majetku kraje a jeho fyzickou likvidací dle návrhu Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42.
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-42.doc

44. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, požádali radu kraje o jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1649/35/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle doplněného materiálu RK-35-2009-44, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupce města a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-44.doc, RK-35-2009-44, př. 1

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - první etapa
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s financováním první etapy projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině, a to nákladů projektu Střední průmyslové školy Třebíč dle Roční specifikace aktivit na rok 2009. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1650/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3122 - Střední odborné školy příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, v celkové výši 219 880 Kč na úhradu nákladů projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-35-2009-47;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Střední průmyslová škola Třebíč, IČ 66610702, o částku 219 880 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: leden 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-47.doc, RK-35-2009-47, př. 1

48. Zajištění povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o možnostech řešení povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1651/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o možnostech řešení povinné výuky řízení motorových vozidel skupiny C ve středních školách dle materiálu RK-35-2009-48.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-48.doc, RK-35-2009-48, př. 1, RK-35-2009-48, př. 2

49. Motivační stipendia na podporu učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh systému stipendií kraje na podporu zvýšení počtu kvalifikovaných absolventů vybraných učebních oborů. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1652/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
organizační a finanční rámec pro poskytování motivačních stipendií dle materiálů RK-35-2009-49, př. 1 a RK-35-2009-49, př. 2;
ukládá
OŠMS zpracovat a předložit radě kraje pravidla rady kraje pro poskytování motivačních stipendií učňům.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-49.doc, RK-35-2009-49, př. 1, RK-35-2009-49, př. 2

50. Jmenování ředitele Dětského domova, Rovečné 40
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s výsledky konkursního řízení na ředitele Dětského domova, Rovečné a požádali o jeho jmenování. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 1653/35/2009/RK
Rada kraje
jmenuje
Bc. Radovana Pokorného do funkce ředitele Dětského domova, Rovečné 40, s účinností od 25. 1. 2010 podle materiálu RK-35-2009-50, př. 2;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, plat Bc. Radovanu Pokornému, řediteli Dětského domova, Rovečné 40, s účinností od 25. 1. 2010 podle materiálu RK-35-2009-50, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-50.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 51, 52, 54 57, 59, 61 v bloku. V průběhu jednání odešla M. Kružíková.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Vysočina Tourism, příspěvková organizace - proplacení 1. etapy realizace projektu podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2
Usnesení 1654/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou investiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v celkové výši 140 600 Kč (z toho: ÚZ 38586505 v částce 129 200 Kč a ÚZ 38186501 - 11 400 Kč) při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 6351 - Investiční transfery příspěvkovým organizacím v úhrnu o částku 140 600 Kč (z toho: ÚZ 38586505 o částku 129 200 Kč a ÚZ 38186501 o 11 400 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina;
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina v úhrnné výši 2 580 420 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 371 190 Kč a ÚZ 38186001 o 209 230 Kč) a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch, položky 5331 - Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 580 420 Kč (z toho ÚZ 38586005 o 2 371 190 Kč a ÚZ 38186001 o 209 230 Kč) s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na projekt Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina;
 • u Vysočiny Tourism, příspěvkové organizace změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz o částku 2 580 410,66 Kč a Investiční dotace o 140 590,75 Kč na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 20. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-51.doc

52. Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 015/200/08
Usnesení 1655/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 015/200/08 dle materiálu RK-35-2009-52, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-52.doc, RK-35-2009-52, př. 1, RK-35-2009-52, př. 2, RK-35-2009-52, př. 3

54. Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce v rámci grantových schémat Společného regionálního operačního programu
Usnesení 1656/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce dle materiálu RK-35-2009-54, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-54.doc, RK-35-2009-54, př. 1

55. Rozhodnutí o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 1
Usnesení 1657/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • znění Rozhodnutí č. 1 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01, CZ.1.07/1.2.02 a CZ.1.07/1.3.02 dle materiálu RK-35-2009-55, př. 1;
 • znění Rozhodnutí č. 2 o změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.01, CZ.1.07/1.2.02 a CZ.1.07/1.3.02 dle materiálu RK-35-2009-55, př. 2, RK-35-2009-55, př. 3RK-35-2009-55, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-55.doc, RK-35-2009-55, př. 1, RK-35-2009-55, př. 2, RK-35-2009-55, př. 3, RK-35-2009-55, př. 4

56. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0033
Usnesení 1658/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0033 dle materiálu RK-35-2009-56, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-56.doc, RK-35-2009-56, př. 1, RK-35-2009-56, př. 2

57. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
Usnesení 1659/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů o dvě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 143 524,60 Kč určené na financování projektů Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1 a Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.2;
 • převod konečného zůstatku ve výši 213 791,73 Kč ze zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů včetně připsaných úroků za IV. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení financování projektů Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1 a Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.2 a grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů ve výši převodu konečného zůstatku 213 791,73 Kč včetně připsaných úroků za IV. čtvrtletí 2009;
 • převod konečného zůstatku ve výši 1 442 411,54 Kč ze zvláštního účtu Administrace 3.3. OP RLZ včetně připsaných úroků na IV. čtvrtletí 2009 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení financování projektů Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1, Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Administrace 3.3 OP RLZ ve výši převodu konečného zůstatku 1 442 411,54 Kč včetně připsaných úroků za IV. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-57.doc

59. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina
Usnesení 1660/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2009, dle materiálu RK-35-2009-59, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-59.doc, RK-35-2009-59, př. 1

61. Fond Vysočiny - prodloužení termínu realizace projektu Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny
Usnesení 1661/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/205/08 dle materiálu RK-35-2009-61, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-61.doc, RK-35-2009-61, př. 1, RK-35-2009-61, př. 2

53. Prezentace kraje Vysočina na Světové výstavě EXPO 2010 v Shanghai
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje návrh prezentace kraje Vysočina na Světové výstavě EXPO 2010 v Shanghai, v rámci doprovodného programu „Prezentace regionů a hl. města Prahy“. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1662/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
účastnit se doprovodného programu Prezentace regionů a hl. města Prahy na Světové výstavě EXPO 2010 v Shanghai formou nepřímé účasti a to prostřednictvím společné brožury krajských úřadů a CzechTourism (v základním rozsahu) a uvedením názvu kraje na informačním panelu.
odpovědnost: ORR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-53.doc, RK-35-2009-53, př. 1

58. Profil kraje Vysočina - prosinec 2009
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje aktualizovaný Profil kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1663/35/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina ve třetím čtvrtletí roku 2010;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu RK-35-2009-58, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-58.doc, RK-35-2009-58, př. 1, RK-35-2009-58, př. 2

60. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2010. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1664/35/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu RK-35-2009-60, př. 1;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RK-35-2009-60, př. 2;
 • formulář závěrečného vyúčtování dle materiálu RK-35-2009-60, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-60.doc, RK-35-2009-60, př. 1, RK-35-2009-60, př. 2, RK-35-2009-60, př. 3

62. Žádost o dar na úhradu regulačního poplatku
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o žádosti o poskytnutí finančního daru na úhradu regulačního poplatku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1665/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční dar dle žádosti uvedené v materiálu RK-35-2009-62, př. 1.
odpovědnost: OZ
termín: 30. 11. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-62.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 63 67 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1666/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-63, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-63.doc, RK-35-2009-63, př. 1

64. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1667/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-64, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-64.doc, RK-35-2009-64, př. 1

65. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1668/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-65, př. 1,
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-65, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
 • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice snížení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 3 000 000 Kč u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci se současným zvýšením položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) ve stejné výši 3 000 000 Kč pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace (00051) u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o 3 000 000 Kč a snížení závazného ukazatele Příspěvek na provoz (00051) u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o stejnou částku 3 000 000 Kč;
ukládá
ředitelce Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-65.doc, RK-35-2009-65, př. 1

66. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1669/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-66, př. 1;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-66, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace předložit do 30. 9. 2010 kopie zaplacených faktur a ostatních dokladů o úhradě všech investičních závazků u akcí schválených v rámci investičního plánu na rok 2009, jejichž realizace bude dokončena až v roce 2010.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-66.doc, RK-35-2009-66, př. 1

67. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1670/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-26-2009-05, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn;
 • položkový rozpis investičních akcí zařazených do investičního plánu na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-67, př. 1, které budou z důvodu dosud probíhajících výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách realizovány až v roce 2010; převod prostředků investiční dotace z rozpočtu kraje bude realizován do investičního fondu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace nejpozději do 23. 12. 2009.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-67.doc, RK-35-2009-67, př. 1

68. Návrh na změnu finančních plánů pro nemocnice zřizované krajem na rok 2009
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, předložili radě kraje návrh na změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem na rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1671/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-68, př. 1;
 • změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy pro nemocnice dle materiálu RK-35-2009-68, př. 1;
neschvaluje
změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci na rok 2009 dle materiálu RK-35-2009-68, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-68.doc, RK-35-2009-68, př. 1

69. Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s přípravou veřejné zakázky na společný nákup medicinálních a technických plynů pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1672/35/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • záměr vypsat veřejnou zakázku na společný nákup medicinálních a technických plynů, kde kraj Vysočina bude vykonávat zadavatelkou činnost na základě Smlouvy o společném postupu mezi krajem Vysočina a nemocnicemi jím zřizovanými;
 • pověření firmy RTS, a.s. (sídlem: Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ: 255 33 843) výkonem kompletní administrace veřejné zakázky;
ukládá
 • odboru zdravotnictví připravit Smlouvu o společném postupu mezi krajem Vysočina a jednotlivými nemocnicemi jím zřizovanými;
 • ve spolupráci s RTS, a.s. jako administrátorem této veřejné zakázky připravit kompletní zadávací dokumentaci dle požadavků Pravidel rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22.9.2009 (č. 08/09)
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-69.doc

70. Nadlimitní veřejná zakázka Dodávka zemního plynu pro zdravotnická zařízení kraje Vysočina
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, informovali radu kraje o přípravě veřejné zakázky na společný nákup zemního plynu pro zdravotnická zařízení zřizovaná krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1673/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvu mezi krajem Vysočina a firmou eCENTRE, a.s. dle materiálu RK-35-2009-70, př. 1;
pověřuje
společnost eCENTRE, a. s., (sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha, IČ: 27149862) výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto zadávacím řízení v rozsahu Mandátní smlouvy a k zastupování zadavatele v rozsahu plné moci (RK 35-2009-70, př. 2);
ukládá
 • odboru zdravotnictví připravit Smlouvu o centralizovaném zadávání mezi krajem Vysočina a jednotlivými zdravotnickými zařízeními jím zřizovanými;
 • ve spolupráci s eCENTRE, a. s. jako administrátorem této veřejné zakázky připravit kompletní zadávací dokumentaci dle požadavků Pravidel rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22.9.2009 (č. 08/09).
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-70.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 71 73 a 76 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

71. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Usnesení 1674/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Přístroj dialyzační Hospital; inventární číslo 8370; rok výroby 1994
 • Přístroj dialyzační Hospital; inventární číslo 8371; rok výroby 1994
 • Přístroj dialyzační Hospital; inventární číslo 8373; rok výroby 1994
 • Přístroj dialyzační Hospital; inventární číslo 8374; rok výroby 1994
 • sanitní automobil Ford Transit; inventární číslo 9191; rok výroby 1994
 • osobní automobil Renault Expace; inventární číslo 8304; rok výroby 1989
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-71.doc

72. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Usnesení 1675/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Endoskopický operační soubor WISAP; inventární číslo 6047; rok výroby 1993
 • Diagnostický ultrazvukový přístroj ULTRAMARK 4 Plus; inventární číslo 6323; r. v. 1996
 • Monitor fetální HewlettPackard 8041A; inventární číslo 5520; rok výroby 1990
 • EKG Esaote PERSONAL 120; inventární číslo 6118; rok výroby 1994
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-72.doc

73. Vyřazení movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Usnesení 1676/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Nosítka Medirol; inventární číslo 111; rok pořízení 1994
 • Sanitní Volkswagen; inventární číslo 2670; rok pořízení 1997
 • Sanitní Volkswagen; inventární číslo 3109; rok pořízení 1999
 • Sanitní Volkswagen; inventární číslo 4832; rok pořízení 1999
 • Sanitní Volkswagen; inventární číslo 4974; rok pořízení 1994
 • Osobní Škoda Felicia; inventární číslo 132; rok pořízení 1995
 • Osobní Škoda Felicia; inventární číslo 2920; rok pořízení 1997
 • Sanitní Ford; inventární číslo 200; rok pořízení 1998
 • Nosítka Ferno; inventární číslo 230/1; rok pořízení 2002
odpovědnost: ředitelka ZZS kraje Vysočina, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-73.doc

76. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Usnesení 1677/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, v tomto rozsahu:
 • Automobil Škoda Forman Plus; inventární číslo 01147500; rok výroby 1994;
 • Bronchofibroskop Olympus; inventární číslo 01259500, rok výroby 1997;
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-76.doc

74. Bezúplatný převod movitého majetku Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, požádali o stažení tohoto materiálu z programu jednání z důvodu jeho dalšího dopracování. Rada kraje žádost předkladatelů akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-74.doc

75. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s žádostí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o vyřazení nepotřebného majetku. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1678/35/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku ve vlastnictví Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, v rozsahu dle materiálu č. RK-35-2009-75, př. 1upr1.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-75.doc, RK-35-2009-75, př. 1

77. Havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1679/35/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
výjimku pro další havarijní pojištění vozidel Zdravotnické záchranné služby, příspěvkové organizace, starších 10 let:
 • Volkswagen Transporter, RZ 1J7 7665, rok výroby 1999
 • Volkswagen Transporter, RZ 1J7 7669, rok výroby 1999
 • Volkswagen Transporter, RZ 1J7 7935, rok výroby 2000
po dobu provozu vozidel v této organizaci.
odpovědnost: ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-77.doc

78. Návrh rozpočtového opatření na rok 2009 - finanční plnění vyplývající z agendy příkazních smluv k 31. 8. 2009 u kapitoly Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1680/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 470 685 Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 126 925,14 Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci IČ 00839396 ve výši 487 649,28 Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Mor., příspěvkovou org., IČ 00842001 ve výši 61 245 Kč;
schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí v úhrnné výši 1 226 570 Kč v členění dle materiálu RK-35-2009-78, př. 1;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Zdravotnictví o 1 226 570 Kč v členění dle materiálu RK-35-2009-78, př. 1 s tím, že finanční prostředky jsou nemocnicím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatého nájemného z příkazních smluv na účet kraje sníženého o případné náklady na opravy a údržbu bytového fondu;
  • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u nemocnic zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-35-2009-78, př. 1 s určením na údržbu a opravy majetku;
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizaci, přijmout bez zbytečných průtahů opatření vůči jednotlivým dlužníkům nájemného, které povedou k zajištění dluhu včetně písemného uznání jeho výše; současně v termínu do 30. 11. 2009 informovat odbor zdravotnictví a ekonomický odbor krajského úřadu o dosud přijatých opatření v letošním roce a řešení vzniklé situace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a odbor ekonomický, ředitelé nemocnic
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-78.doc, RK-35-2009-78, př. 1

79. Smlouvy o výpůjčce - pracoviště Pelhřimov
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, seznámila radu kraje s návrhem Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a Smlouvy o výpůjčce movitých věcí. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1681/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor podle materiálu RK-35-2009-79, př. 1upr1 a Smlouvu o výpůjčce movitých věcí podle materiálu RK-35-2009-79, př. 2upr1.
odpovědnost: oddělení hospodářské správy
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-79.doc, RK-35-2009-79, př. 1, RK-35-2009-79, př. 2

80. Smlouva o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje návrh na uzavření smlouvy se Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1682/35/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a Západomoravskou vysokou školou Třebíč, o. p. s. dle materiálu RK-35-2009-80, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-35-2009-80.doc, RK-35-2009-80, př. 1, RK-35-2009-80, př. 2

83. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 35/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 12. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 24. 11. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz