Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2009, které se konalo dne 1. 9. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 1. 9. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost T. Škaryda a omluvil pozdější příchod V. Novotného, Z. Ryšavého, M. Kružíkové.
K navrženému programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2009
 2. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín
 4. Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
 5. Změna Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
 6. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
 7. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 8. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 9. Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
 10. Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k. ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
 11. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
 12. Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
 14. Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
 15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Vicenice
 16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 17. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice II/405 Jihlava - Příseka , změna ceny nabývaných nemovitostí
 18. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 19. Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 20. Nabytí pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
 21. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
 22. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice o uzavření nájemní smlouvy a poskytnutí bezdůvodného obohacení
 23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
 24. Nabytí pozemku v k. ú. a obcí Jemnice
 25. Žádost Římskokatolické farnosti Třebíč - Zámek o finanční příspěvek
 26. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu - ENERGY FUTURE
 27. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina - informace o průběhu prací
 28. Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
 29. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 30. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 31. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 32. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
 33. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
 34. Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
 35. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
 36. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
 38. Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 39. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2009
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 41. Veřejná zakázka na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - výběr nejvhodnější nabídky
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 43. Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 44. Opětovné podání projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací a úprava limitu prostředků na platy
 46. Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
 47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 48. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 “Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II”
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov
 50. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
 52. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
 53. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
 54. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 56. Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
 57. Projekt MORE - schválení přípravy projektu
 58. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
 59. Projekt PreCo - účast Vysočiny v projektu
 60. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
 61. Rozprava členů rady
Usnesení 1235/27/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 04, 06, 07, 09 11, 13, 14, 16 19, 21, 23 - 25, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 1236/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje formou schválení dodatku zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, předat této organizaci k hospodaření pozemky dle materiálů RK-27-2009-02, př. 1 a RK-27-2009-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-02.doc, RK-27-2009-02, př. 1, RK-27-2009-02, př. 2

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín
Usnesení 1237/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 878/8 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2, par. č. 878/9 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 265 m2, par. č. 878/10 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 134 m2 a par. č. 878/11 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2, oddělené GP č. 154-50/2009 z pozemku par. č. 878/1 v k. ú. a obci Sedletín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Sedletín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-03.doc

04. Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
Usnesení 1238/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0104/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-35 př. 1 - dodatku č. 5 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín - se pojem svěřen do správy nahrazuje pojmem předáván k hospodaření.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-04.doc

06. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
Usnesení 1239/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2009-06, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2009-06, př. 2;
 • dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2009-06, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-06.doc, RK-27-2009-06, př. 1, RK-27-2009-06, př. 2, RK-27-2009-06, př. 3

07. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1240/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu RK-27-2009-07, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-07.doc, RK-27-2009-07, př. 1

09. Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1241/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem vyřazený úsek silnice I/38 v délce 3,496 km, jehož začátek je v km 168,338 původního provozního staničení a konec v km 171,834 původního provozního staničení včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-09.doc

10. Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k. ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1242/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt stavební objekt SO 101 - Úprava komunikace III/4036 vybudovaného v rámci stavby I/38 Dlouhá Brtnice, most ev. č. 38-087 do vlastnictví kraje Vysočina a k tomu vydat závazné prohlášení dle materiálu RK-27-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-10.doc

11. Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
Usnesení 1243/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 844 - ostatní plocha, silnice o výměře 9501 m2 včetně komunikace na tomto pozemku situované, součástí a příslušenství v k. ú. Popice u Jihlavy a obci Jihlava z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-11.doc

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
Usnesení 1244/27/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-13.doc

14. Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
Usnesení 1245/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ideální ˝ pozemku par. č. 922 - ostatní plocha, silnice o výměře 82 m2 v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-14.doc

16. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1246/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-27-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-16.doc, RK-27-2009-16, př. 1

17. Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice II/405 Jihlava - Příseka, změna ceny nabývaných nemovitostí
Usnesení 1247/27/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-17.doc

18. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 1248/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-27-2009-18, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-18.doc, RK-27-2009-18, př. 1

19. Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 1249/27/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-19.doc

21. Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
Usnesení 1250/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit usnesení 0276/04/2009/ZK;
 • nabýt pozemek st. par. č. 258/14 - zast. plocha o výměře 368 m2 oddělený GP 419-2009020/2009 z pozemku st. par. č. 258/10, pozemky dle citovaného GP nově označené jako par. č. 927/205 - travní plocha o výměře 747 m2 a par. č. 927/206 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 2 366 m2, par. č. 927/207 - travní plocha o výměře 49 m2, par. č. 927/208 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 a pozemek st. par. č. 259/4 - zast. plocha a nádvoří o výměře 312 m2, dále budovu bez č.p./č.e. - zem. stavba stojící na pozemku dle GP st. par. č. 258/14 a budovu bez č.p./č.e. - administrativní stavba stojící na pozemku st. par. č. 259/4, vše v k. ú. a obci Herálec z vlastnictví Zemědělského obchodního družstva v Herálci, Herálec 134, IČ: 00122335 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 2 121 770 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-21.doc

23. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
Usnesení 1251/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-27-2009-23, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnuté kupní ceny vycházející z oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-27-2009-23, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnuté kupní ceny vycházející z oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-23.doc, RK-27-2009-23, př. 1

24. Nabytí pozemku v k. ú. a obcí Jemnice
Usnesení 1252/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 1832/39 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 222 m2 oddělený GP č. 1649-6775/2009 z pozemku par. č. 1832/1 v k. ú. a obci Jemnice z vlastnictví města Jemnice do vlastnictví kraje Vysočina pro účely umístění novostavby výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-24.doc

25. Žádost Římskokatolické farnosti Třebíč - Zámek o finanční příspěvek
Usnesení 1253/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout Římskokatolické farnosti Třebíč - Zámek, se sídlem Zámek 1, 674 01 Třebíč, IČ 64269035 finanční dar ve výši 94 000 Kč dle materiálu RK-27-2009-25, př. 1 z kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené a tím vyhovět žádosti Římskokatolické farnosti Třebíč - Zámek dle materiálu RK-27-2009-25, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Římskokatolickou farností Třebíč - Zámek, se sídlem Zámek 1, 674 01 Třebíč jako povinným z věcného břemene a krajem Vysočina jako oprávněným z věcného břemene spočívající v trpění odvodu srážkových vod z budovy bez č. p. postavené na pozemku par. č. st. 10/2 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč do kanalizace na pozemku par. č. 18/1 v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč v rozsahu dle zaměření geometrickým plánem, a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-25.doc, RK-27-2009-25, př. 1

05. Změna Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh Pravidel. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1254/27/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2009-05, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-05.doc, RK-27-2009-05, př. 1

08. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu na prodej majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1255/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést budovu v části obce Havlíčkův Brod č. p. 254, postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemek st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemek par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2 v obci a k. ú. Havlíčkův Brod se všemi součástmi a příslušenstvím za kupní cenu 4 000 000 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví fy MARCO-CZECH s. r. o. se sídlem, Praha 8, Libeň, Františka Kadlece 849/12, IČ 26706954.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-08.doc

12. Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem schválit návrh na změnu správy nemovitého majetku v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1256/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • dodatek č. 13 České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy dle materiálu RK-27-2009-12, př. 1;
 • dodatek č. 5 Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-27-2009-12, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-12.doc, RK-27-2009-12, př. 1, RK-27-2009-12, př. 2

15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Vicenice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje žádost obce Vícenice o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemky v k. ú. a obci Vicenice. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1257/27/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Zlepšení vzhledu obce - úprava veřejného prostranství - Vícenice , kterou budou dotčeny pozemky par. č. 476 a par. č. 508 v k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice;
rozhoduje
zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 479 a par. č. 508 v k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice, zastavěných stavbou, jejímž investor je obec Vícenice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Vícenice smlouvu o budoucí darovací smlouvě na části pozemků, ve které se kraj zaváže převést darem části pozemků par. č. 476 a par. č. 508 v k. ú. Vícenice u Lažan, obec Vícenice zastavěných stavbou Zlepšení vzhledu obce - úprava veřejného prostranství - Vícenice do vlastnictví obce Vícenice a obec se zaváže uvedené pozemky do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-15.doc

20. Nabytí pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem nabýt pozemky pro účely realizace projektu Vědeckotechnologický park Jihlava 2. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1258/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 a par. č. 214/22 - orná půda o výměře 19 987 m2 v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 18 176 400 Kč dle materiálu RK-27-2009-20, př. 1;
rozhoduje
prodloužit termín splnění usnesení 0825/19/2009/RK do 30. 6. 2010.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-20.doc

22. Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice o uzavření nájemní smlouvy a poskytnutí bezdůvodného obohacení
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k žádosti vlastníků na uzavření nájemní smlouvy. Projednávání se zúčastnil P. Dvořák, úředník oddělení majetkoprávního odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty b.
Usnesení 1259/27/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-22.doc

26. Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu - ENERGY FUTURE
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu. Projednávání se zúčastnili P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu dle materiálu RK-27-2009-26, př. 1.
odpovědnost: OM, ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-26.doc, RK-27-2009-26, př. 1

27. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina - informace o průběhu prací
Na zasedání se dostavili V. Novotný, Z. Ryšavý. T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informoval radu kraje o dosavadním průběhu prací na aktualizaci SWOT analýzy kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/27/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-27.doc, RK-27-2009-27, př. 1, RK-27-2009-27, př. 2, RK-27-2009-27, př. 3, RK-27-2009-27, př. 4, RK-27-2009-27, př. 5, RK-27-2009-27, př. 6

28. Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu Rovné příležitosti v max. výši 1 989 000 Kč (76 500 € při kurzu 26 Kč/1 €) na předfinancování projektu s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-28.doc, RK-27-2009-28, př. 1

29. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-29, př. 3;
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK zařazených do zásobníku projektů OP VK dle materiálu RK-27-2009-29, př. 4;
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů RK-27-2009-29, př. 1, RK-27-2009-29, př. 2, RK-27-2009-29, př. 5;
  • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu RK-35-2008-29, př. 7;
 • rozhodnout:
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-29, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-29, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.1 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-29, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-29.doc

30. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený materiál. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-30, př. 3;
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů RK-27-2009-30, př. 1, RK-27-2009-30, př. 2;
  • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu RK-27-2009-30, př. 5;
 • rozhodnout
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-30, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-30, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.2 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-30, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-30.doc

31. Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnil radě kraje předložený materiál. Projednávání se zúčastnila J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-31, př. 3;
  • Seznam grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK nedoporučených k financování dle materiálů RK-27-2009-31, př. 1, RK-27-2009-31, př. 2, RK-27-2009-31, př. 4;
  • vzor Smlouvy o realizaci grantového projektu dle materiálu RK-35-2008-31, př. 6;
 • rozhodnout:
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-31, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-31, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Seznamu grantových projektů v oblasti podpory 1.3 OP VK doporučených k financování dle materiálu RK-27-2009-31, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 9. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-31.doc

32. Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
Na zasedání se dostavila M. Kružíková. M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1266/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí z kapitoly Zastupitelstvo kraje (ORJ 1400) v celkové výši 516 915 Kč na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008 dle materiálu RK-27-2009-32, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kontroly, ekonomický odbor
termín: 31.10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-32.doc, RK-27-2009-32, př. 1

33. Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje udělit Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu v rámci 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1267/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje udělit ve smyslu § 35 odst. 2 písm. t) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v rámci konaného 19. ročníku Podzimního knižního veletrhu Cenu kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně - naučnou) knihu s finančním oceněním ve výši 60 tis. Kč nakladateli knihy, která bude nejvýše bodově hodnocena odbornou porotou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-33.doc

34. Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje návrh poskytnout finanční dar oceněnému režisérovi. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1268/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu s § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 150 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy v sekci Mezi moři v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 dle vzoru darovací smlouvy uvedeném v materiálu RK-27-2009-34, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 1. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-34.doc, RK-27-2009-34, př. 1

35. Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1269/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, Horácké galerie v Novém Městě na Moravě, Oblastní galerie Vysočiny a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě dle materiálů RK-27-2009-35, př. 1, RK-27-2009-35, př. 2, RK-27-2009-35, př. 3, RK-27-2009-35, př. 4, RK-27-2009-35, př. 5, RK-27-2009-35, př. 6 a RK-27-2009-35, př. 7.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-35.doc, RK-27-2009-35, př. 1, RK-27-2009-35, př. 2, RK-27-2009-35, př. 3, RK-27-2009-35, př. 4, RK-27-2009-35, př. 5, RK-27-2009-35, př. 6, RK-27-2009-35, př. 7

36. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, zdůvodnila radě kraje předložený návrh na změnu usnesení č. 0124/02/2009/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1270/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení č. 0124/02/2009/ZK tak, že v materiálu
ZK-02-2009-59, př. 1 se nahradí Nadace Svébyt Stavebním bytovým družstvem SVÉBYT v likvidaci zastoupeným Městem Brtnice dle materiálu RK-27-2009-36, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-36.doc, RK-27-2009-36, př. 1, RK-27-2009-36, př. 2

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1271/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • poskytnout neinvestiční dotaci:
 • obci Fryšava pod Žákovou horou, IČ 00294284 na odstranění povodňových škod ve výši 71 800 Kč dle materiálu RK-27-2009-37, př. 5,
 • městysi Bobrová, IČ 00293971 na odstranění povodňových škod ve výši 63 700 Kč dle materiálu RK-27-2009-37, př. 6;
 • městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod ve výši 10 500 Kč dle materiálu RK-27-2009-37, př. 7;
 • obci Věchnov, IČ 00842184 na odstranění povodňových škod ve výši 150 000 Kč dle materiálu RK-27-2009-37, př. 8;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 296 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 296 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-37.doc, RK-27-2009-37, př. 1, RK-27-2009-37, př. 2, RK-27-2009-37, př. 3, RK-27-2009-37, př. 4, RK-27-2009-37, př. 5, RK-27-2009-37, př. 6, RK-27-2009-37, př. 7, RK-27-2009-37, př. 8

38. Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o uvolnění 5 míst přísedících Krajského soudu v Hradci Králové, která náleží kraji Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje, OSH
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-38.doc

39. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, upřesnila radě kraje předloženou zprávu o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/27/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení rady kraje za první pololetí roku 2009;
schvaluje
navrhovaná řešení dle materiálu RK-27-2009-39, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva kraje za první pololetí roku 2009 dle materiálu RK-27-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-39.doc, RK-27-2009-39, př. 1, RK-27-2009-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením na kapitole Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6113 Zastupitelstva krajů o částku 10 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 mil. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-40.doc

K bodům 41, 42, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

41. Veřejná zakázka na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - výběr nejvhodnější nabídky
Usnesení 1275/27/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi dle materiálu RK-27-2009-41, př. 1;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče SWIETELSKY stavební s. r. o., sídlo: České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 37004, IČO: 48035599 jako nejvhodnější nabídku podanou v podlimitní veřejné zakázce na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi zadané formou otevřeného řízení;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 1276/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, IČ 00090450:
 • investiční dotaci ve výši 42 256 000 Kč na úhradu výdajů spojených s výběrovým řízením, vypracováním projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí podle jmenovitého seznamu akcí uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1;
 • investiční dotaci ve výši 5 722 000 Kč na úhradu nákladů spojených s vypracováním diagnostických průzkumů a projektových dokumentací uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 2;
 • neinvestiční dotaci ve výši 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3;
 • schválit:
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 Silnice spočívající ve snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 Investice v dopravě o částku 87 978 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 40 000 000 Kč a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 47 978 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční dotace“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 47 978 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 1 a RK-27-2009-42, př. 2;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace IČ, 00090450 o částku 40 000 000 Kč na dofinancování souvislých oprav silnic a mostů jmenovitě uvedených v materiálu RK-27-2009-42, př. 3.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-42.doc, RK-27-2009-42, př. 1, RK-27-2009-42, př. 2

43. Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 1 415 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 415 000 Kč dle materiálu RK-27-2009-43, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 1 415 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-27-2009-43, př. 1;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-27-2009-43, př. 2;
 • schválit u dotací poskytnutých na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0489/07/2008/ZK a č. 0117/02/2009/ZK pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, změnu účelu využití z provozování služby Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou ve výši 202 000 Kč na provozování služby Dům klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, Domov se zvláštním režimem Seniorpenzion Fit;
rozhodnout neuplatnit vůči příspěvkové organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČ 43379168, nárok na vrácení části dotace na službu Pečovatelská služba ve Žďáře nad Sázavou ve výši 307 000 Kč, který kraji Vysočina vznikl podle čl. VI. bodu 2) Smlouvy o poskytnutí dotace č. OSVZ 35/2009/PS dopl.
odpovědnost: OSV, OE
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-43.doc, RK-27-2009-43, př. 1, RK-27-2009-43, př. 2

44. Opětovné podání projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/27/2009/RK
Rada kraje
ukládá
odboru sociálních věcí opětovné podání projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku, dle materiálu RK-27-2009-44, př. 1, a to v rámci Projektu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 22. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-44.doc, RK-27-2009-44, př. 1, RK-27-2009-44, př. 2, RK-27-2009-44, př. 3, RK-27-2009-44, př. 4

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací a úprava limitu prostředků na platy
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, informovali radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření a doplnili souhlasné stanovisko komise sociální a pro oblast protidrogové politiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1279/27/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazného ukazatele Limit prostředků na platy u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-27-2009-45, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociální péče zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření ke konci roku.
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • uložit odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje příspěvkovým organizacím v odvětví sociální péče v celkové výši 5 693 000 Kč dle materiálu RK-27-2009-45, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci příspěvkovým organizacím zřizovaným krajem v odvětví sociální péče v celkové výši 14 148 000  Kč dle materiálu RK-27-2009-45, př. 1 k zajištění vyrovnaného finančního hospodaření těchto organizací v letošním roce;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 4357 Domovy, položka 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 5 693 000  Kč při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Sociální věcí, § 4357 Domovy, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 693 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu RK-27-2009-45, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 8 455 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 455 000 Kč dle materiálu RK-27-2009-45, př. 1;
  • schválit změnu závazných ukazatelů „ Příspěvek na provoz“ a „Odvod z investičního fondu“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-27-2009-45, př. 1 v souvislosti s pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-45.doc, RK-27-2009-45, př. 1, RK-27-2009-45, př. 2, RK-27-2009-45, př. 3

46. Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
V. Novotný upřesnil radě kraje předložený informativní materiál, týkající se průběhu vyřizování stížností a situace v Dětském domově Senožaty. V průběhu jednání odešel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/27/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o průběhu vyřizování stížností na situaci v Dětském domově Senožaty;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o průběhu vyřizování stížností ve věci situace v Dětském domově Senožaty.
odpovědnost: Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-46.doc

47. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit finanční prostředky na hospodaření v lesích. V průběhu jednání přišel J. Běhounek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-27-2009-47, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 a dle materiálu RK-27-2009-47, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-47.doc, RK-27-2009-47, př. 2

48. Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 “Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II”
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, zdůvodnili předložené úpravy přílohy 2 tohoto materiálu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1282/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím a dobrovolným svazkům obcí na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu RK-27-2009-48, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-48.doc, RK-27-2009-48, př. 1, RK-27-2009-48, př. 2, RK-27-2009-48, př. 3

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství a § 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství spočívající ve snížení kapitálových výdajů o částku 200 000 Kč při současném zvýšení běžných výdajů o částku 200 000 Kč;
 • rozhodnout poskytnout dotaci městysu Dolní Cerekev ve výši 929 070 Kč ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokalitě bývalé skládky průmyslového odpadu v k. ú. Nový Rychnov dle materiálu RK-27-2009-49, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-49.doc, RK-27-2009-49, př. 1, RK-27-2009-49, př. 2

50. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, informovali radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1284/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace obcím a dobrovolnému svazku obcí v rámci kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 40 608 939 Kč dle materiálu RK-27-2009-50, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-50.doc, RK-27-2009-50, př. 1, RK-27-2009-50, př. 2, RK-27-2009-50, př. 3

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, se rada kraje s předkladatelem shodli odložit daný materiál z projednávání.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-51.doc, RK-27-2009-51, př. 1, RK-27-2009-51, př. 2, RK-27-2009-51, př. 3, RK-27-2009-51, př. 4

52. Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálů RK-27-2009-52, př. 2, RK-27-2009-52, př. 3, RK-27-2009-52, př. 4 a RK-27-2009-52, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-52.doc, RK-27-2009-52, př. 1, RK-27-2009-52, př. 2, RK-27-2009-52, př. 3, RK-27-2009-52, př. 4, RK-27-2009-52, př. 5

53. Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh smlouvy na převzetí vzdělávacích činností Základní školy Kamenice nad Lipou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1286/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní škola Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491, dle materiálu RK-27-2009-53, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu RK-27-2009-53, př. 1;
 • poskytnout městu Kamenice nad Lipou věcný dar movitých věcí dle darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2009-53, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu RK-27-2009-53, př. 4;
 • poskytnout městu Kamenice nad Lipou peněžitý dar ve výši 3 570 000 Kč dle darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2009-53, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-53.doc, RK-27-2009-53, př. 1, RK-27-2009-53, př. 2, RK-27-2009-53, př. 3, RK-27-2009-53, př. 4, RK-27-2009-53, př. 5

54. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1287/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-54.doc, RK-27-2009-54, př. 1, RK-27-2009-54, př. 2, RK-27-2009-54, př. 3, RK-27-2009-54, př. 4, RK-27-2009-54, př. 5, RK-27-2009-54, př. 6, RK-27-2009-54, př. 7, RK-27-2009-54, př. 8, RK-27-2009-54, př. 9, RK-27-2009-54, př. 10, RK-27-2009-54, př. 11, RK-27-2009-54, př. 12, RK-27-2009-54, př. 13, RK-27-2009-54, př. 14, RK-27-2009-54, př. 15, RK-27-2009-54, př. 16, RK-27-2009-54, př. 17, RK-27-2009-54, př. 18, RK-27-2009-54, př. 19, RK-27-2009-54, př. 20, RK-27-2009-54, př. 21, RK-27-2009-54, př. 22

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 1288/27/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavření Smlouvy o půjčce k realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu RK-27-2009-55, př. 5upr1 s Vysočinou Education za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 1 158 000 Kč Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, IČ 75140349, za účelem realizace projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých dle materiálu RK-27-2009-55, př. 5upr1 za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci na realizaci projektu mezi nositelem projektu a Vysočinou Education;
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 1 158 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání za účelem poskytnutí půjčky Vysočině Education na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-55.doc, RK-27-2009-55, př. 1, RK-27-2009-55, př. 2, RK-27-2009-55, př. 3, RK-27-2009-55, př. 4, RK-27-2009-55, př. 5

56. Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému záměru města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých budov v majetku kraje. Projednávání se zúčastnil P. Kolář, vedoucí odboru majetkového. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/27/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
nabýt peněžitý dar do vlastnictví kraje Vysočina a uzavřít darovací smlouvu dle materiálu RK-27-2009-56, př. 10;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem nemovitý majetek v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva, dle materiálu RK-27-2009-56, př. 6;
 • uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví převezme nemovitosti v rozsahu a za podmínek smlouvy o budoucí darovací smlouvě dle materiálu RK-27-2009-56, př. 7;
 • uzavřít smlouvu o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů, podle které kraj Vysočina ze svého vlastnictví převede a město Bystřice nad Pernštejnem do svého vlastnictví převezme peněžitý dar, nemovitosti, v rozsahu a za podmínek smlouvy o budoucích darovacích smlouvách a rámcové smlouvě o podmínkách zajištění praktického výcviku žáků a studentů, dle materiálu RK-27-2009-56, př. 8;
 • schválit Dodatek č. 16 Zřizovací listiny Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-27-2009-56, př. 9.
odpovědnost: OM, OŠMS
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-56.doc, RK-27-2009-56, př. 1, RK-27-2009-56, př. 2, RK-27-2009-56, př. 3, RK-27-2009-56, př. 5, RK-27-2009-56, př. 6, RK-27-2009-56, př. 7, RK-27-2009-56, př. 8, RK-27-2009-56, př. 9, RK-27-2009-56, př. 10

57. Projekt MORE - schválení přípravy projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit přípravu projektové žádosti k záměru MORE. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit přípravu projektové žádosti a souvisejících příloh záměru MORE dle materiálu RK-27-2009-57, př. 1;
 • schválit uzavření mezipartnerské dohody jako součásti projektové žádosti dle předlohy programu Přeshraniční spolupráce ČR-Rakousko;
 • v případě přijetí projektu schválit spolufinancování projektu v maximální výši 9228 euro;
 • v případě přijetí projektu schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2600000 Kč na zvláštní účet kraje MORE s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby;
 • pověřit člena rady kraje odpovědného za oblast informačních technologií podpisem administrativních dokumentů projektové žádosti včetně souvisejících příloh.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 27. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-57.doc, RK-27-2009-57, př. 1, RK-27-2009-57, př. 2

58. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, zdůvodnil radě kraje úpravu materiálu ZK-04-2009-61. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/27/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o průběhu 2. kola příjmu žádostí na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit materiál ZK-04-2009-61, a to tak, že v materiálech ZK-04-2009-61, př. 1 a ZK-04-2009-61, př. 2 se slova Vybavení učeben - 3 dataprojektory ruší a nahrazují se slovy Upgrade vybavení počítačové učebny .
odpovědnost: odbor informatiky
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-58.doc

59. Projekt PreCo - účast Vysočiny v projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o předloženém návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/27/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
účast kraje Vysočina v projektu PreCo;
pověřuje
člena rady kraje za oblast informačních technologií podpisem administrativních dokumentů určených koordinátorovi projektu.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-59.doc, RK-27-2009-59, př. 1

60. Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
Z. Ryšavý podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/27/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství na projekt Rekonstrukce Stanice ochrany fauny v Pavlově dle materiálu RK-27-2009-60, př. 2 s obecně prospěšnou společností Stanice Pavlov, o. p. s., IČ 28771028;
 • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 1 500 000 Kč pro Stanici Pavlov, o. p. s., IČ 28771028 na zajištění provozu záchranné stanice pro handicapované živočichy Stanice ochrany fauny v Pavlově v roce 2010 dle materiálu RK-27-2009-60, př. 3.
odpovědnost: OŽP
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2009-60.doc, RK-27-2009-60, př. 1, RK-27-2009-60, př. 2, RK-27-2009-60, př. 3, RK-27-2009-60, př. 4, RK-27-2009-60, př. 5

61. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 27/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 8. 9. 2009, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2009 dne 1. 9. 2009.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 1. 9. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz