Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2009 - 01.09.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
03Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín
04Změna usnesení 0104/02/2009/ZK
05Změna Pravidel rady kraje pro zřizování věcných břemen na majetku kraje Vysočina
06Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina, dodatky zřizovacích listin
07Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
08Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
09Nabytí části vyřazené silnice I/38 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina
10Nabytí stavebního objektu SO 101 Úprava komunikace III/4036 - k. ú. Dlouhá Brtnice do vlastnictví kraje Vysočina
11Darování pozemků a stavby pozemní komunikace - k. ú. Popice u Jihlavy
12Změna správy budovy s čp. 692 včetně pozemků st. par. č. 771 a par. č. 532/2 v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou
13Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Horní Bobrová a obci Bobrová - změna usnesení 0218/04/2008/ZK
14Nabytí pozemku pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek
15Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. a obec Vicenice
16Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
17Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice II/405 Jihlava - Příseka , změna ceny nabývaných nemovitostí
18Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
19Darování pozemků v k. ú. Jilemník, Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod a výkup pozemku v k. ú. Březinka u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
20Nabytí pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava do vlastnictví kraje
21Koupě nemovitostí v k. ú. a obci Herálec, zrušení usnesení 0276/04/2009/ZK a nové rozhodnutí
22Žádost vlastníků pozemků pod silnicí III/35319 v k. ú. a obcí Daňkovice o uzavření nájemní smlouvy a poskytnutí bezdůvodného obohacení
23Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina
24Nabytí pozemku v k. ú. a obcí Jemnice
25Žádost Římskokatolické farnosti Třebíč - Zámek o finanční příspěvek
26Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu - ENERGY FUTURE
27Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina - informace o průběhu prací
28Uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech
29Výsledky 2. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
30Výsledky 2. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
31Výsledky 2. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
32Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2008
33Udělení Ceny kraje Vysočina za nejkrásnější naučnou (nebo populárně-naučnou) knihu na Podzimním knižním veletrhu
34Cena pro nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2009 - poskytnutí finančního daru
35Návrh dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací na úseku kultury
36Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obcí Fryšava pod Žákovou horou a Věchnov, městysů Bobrová a Strážek o dotaci na odstranění povodňových škod
38Uvolnění míst přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
39Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2009
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
41Veřejná zakázka na stavební práce III/01926, III/01928, III/01929 v Nové Cerekvi - výběr nejvhodnější nabídky
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
43Návrh na dofinancování nestátních neziskovým organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2009 a návrh rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
44Opětovné podání projektové žádosti Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NO Familienpass v Dolním Rakousku
45Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - navýšení příspěvku na provoz na krytí schodkového finančního hospodaření příspěvkových organizací a úprava limitu prostředků na platy
46Stížnosti ve věci situace v Dětském domově Senožaty
47Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
48Poskytnutí dotací na akce, na které byla podána žádost o podporu na Ministerstvu zemědělství v rámci programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
49Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství a poskytnutí dotace ze zvláštního účtu vod kraje Vysočina městysu Dolní Cerekev na spolufinancování nákladů monitorované přirozené atenuace zbytkového znečištění podzemních vod na lokal
50Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce v rámci kapitoly Zemědělství
51Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o investiční dotaci na dofinancování modernizace atletického stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
52Smlouva o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině
53Převod vzdělávací činnosti Základní školy Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 491
54Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
56Záměr města Bystřice nad Pernštejnem na využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem
57Projekt MORE - schválení přípravy projektu
58Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na realizaci Standardu ICT vybavení organizací zřizovaných krajem Vysočina - informace o 2. kole
59Projekt PreCo - účast Vysočiny v projektu
60Smlouva o partnerství pro projektový záměr Stanice Pavlov, o. p. s. na výkupy pozemků a nemovitostí a rekonstrukci stanice do Operačního programu Životní prostředí a zabezpečení provozu Stanice Pavlov o. p. s. v roce 2010
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz