Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 26/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 26/2009, které se konalo dne 25. 8. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 8. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost M. Kružíkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
52. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
53. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“
54. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu soutěž Náš kraj Vysočina
a návrh na vyřazení bodu 26. Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení (RK-26-2009-26, RK-26-2009-26, př. 1, RK-26-2009-26, př. 2).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 25/2009
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
 3. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 4. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
 5. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
 6. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 7. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 8. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 9. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 10. Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
 11. Pracovní cesta do partnerského regionu Champagne-Ardenne, Francie
 12. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2009
 14. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 15. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemena
 16. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
 17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
 18. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 19. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - Brtnice
 20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 21. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
 22. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
 23. Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
 24. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
 25. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
 1. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, na rok 2009
 2. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení lhůty pro zaslání vyúčtování
 3. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 4. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 5. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
 6. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
 7. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2009
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
 9. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
 10. Stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
 11. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 12. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 13. Pravidla Rady kraje Vysočina o volebním řádu školských rad
 14. Pronájem movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
 15. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
 16. Seminář učitelů dějepisu v návaznosti na Dolnorakouskou zemskou výstavu
 17. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
 18. Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
 19. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
 20. Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 21. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
 22. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 23. Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
 24. Dozor nad výkonem samostatné působnosti - regulační poplatky
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 5. Mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady
 26. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
 27. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“
 28. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu soutěž Náš kraj Vysočina
 30. Rozprava členů rady
Usnesení 1181/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 25/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

Z jednání se omluvil J. Běhounek.
L. Joukl navrhl projednání bodů 02 - 05 v bloku.
K předkládaným bodům odboru zdravotnictví nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
Usnesení 1182/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu o 185 740 Kč a zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zdravotnictví, § 3721 - Sběr a svoz nebezpečných odpadů o účelovou dotaci z MF ČR na likvidaci nepoužitých léčiv za I. pololetí roku 2009 ve stejné výši 185 740 Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-02.doc

03. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
Usnesení 1183/26/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, MUDr. Leoši Novotnému, řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, plat v nové výši dle materiálu RK-26-2009-03, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-03.doc

04. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1184/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-26-2009-04, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-04.doc, RK-26-2009-04, př. 1

05. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
Usnesení 1185/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace pro rok 2009 dle materiálu RK-26-2009-05, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-05.doc, RK-26-2009-05, př. 1

K bodům 06 09, odboru sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

06. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1186/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2009-06, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-06.doc

07. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1187/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2009-07, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-07.doc

08. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1188/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2009-08, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-08.doc

09. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 1189/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-26-2009-09, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-09.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 14 - 22 v bloku. V průběhu jednání odešel V. Novotný.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

14. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 1190/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-26-2009-14, př. 1 a RK-26-2009-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-14.doc, RK-26-2009-14, př. 1, RK-26-2009-14, př. 2

15. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemena
Usnesení 1191/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina jako povinným z věcného břemene a obcí Hubenov jako oprávněným z věcného břemene na užívání stavby vodovodního řádu spočívající v provozování stavby vodovodního řádu a s tím souvisejícím právu vstupování a vjíždění oprávněného z věcného břemene či jeho dodavatelů za účelem údržby a oprav na části pozemků par. č. 1035, par. č. 1055/2, par. č. 1056/2, par. č. 1060/2, par. č. 1061/2, par. č. 1062/2, par. č. 1191/2 a par. č. 1199/2 v k. ú. a obci Hubenov v rozsahu geometrického plánu č. 181-99/2009 a to bezúplatně a současně s uzavřením kupní smlouvy mezi obcí Hubenov jako prodávajícím a krajem Vysočina jako kupujícím na pozemky par. č. 1034/2, par. č. 1056/2 a par. č. 1067/2 v k. ú. a obci Hubenov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-15.doc

16. Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
Usnesení 1192/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-26-2009-16, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-16.doc, RK-26-2009-16, př. 1

17. Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
Usnesení 1193/26/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-17.doc

18. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1194/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 2520/1 o výměře 40 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 4273-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Třebíč z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 1521/29 a pozemek par. č. 749/1 o výměře 664 m2 oddělený na základě geometrického plánu, číslo plánu 860-3619/2007 ze dne 21. 12. 2007 pro katastrální území Týn u Třebíče z pozemku vedeného v katastru nemovitostí jako par. č. 701/24 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-18.doc

19. Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - Brtnice
Usnesení 1195/26/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-19.doc

20. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1196/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-26-2009-20, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-26-2009-20, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků zastavěných chodníkem par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby městu Havlíčkův Brod, par. č. 1597/1 v k. ú. Březské obci Březské, par. č. 556 a PK 552/15 v k. ú. Lesonice obci Lesonice a par. č. 434/1, par. č. 434/39 a par. č. 434/48 v k.ú. Ujčov obci Ujčov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-20.doc, RK-26-2009-20, př. 1

21. Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
Usnesení 1197/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Třebíč jako půjčitelem a krajem Vysočina jako vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov v katastrálním území Třebíč, Týn u Třebíče a Pocoucov dle materiálu RK-26-2009-21, př. 1 na dobu určitou a to na dobu dvou let od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-21.doc

22. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
Usnesení 1198/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit:
 • usnesení 0336/05/2007/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK, 0475/07/2008/ZK a 0096/02/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2007-42, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly:
  • 693 až 695 nahrazuje Kalina Václav, Sudkův Důl 8, 395 01 Pacov (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 45 novým spoluvlastníkem Kalina František, Dolní Hořice 51, 391 55 Chýnov (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 45;
  • 735 a 736 nahrazuje Ryantová Květuše, Staré Vyklantice 12, 394 27 Vyklantice na LV 16 novým vlastníkem Ryant Zdeněk MUDr., U Naděje 415, 370 06 Srubec na LV 16;
  • 847 a 848 nahrazuje Ing. Marie Kodetová, Žitenická 1529, Čáslav-Nové Město, 586 01 (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 212 novým spoluvlastníkem Kodet Jan Ing., Stupárovice 21, 582 82 Golčův Jeníkov (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 212;
  • 867 a 868 a dále 907 a 908 nahrazuje Vladimír Cemper, Husova 90, Golčův Jeníkov, 582 82 na LV 29 novým vlastníkem Cemperová Marie, Husova 90, 582 82 Golčův Jeníkov na LV 29;
  • 1047 až 1054 nahrazuje Pavel Ganzwohl, Pavlovova 1516, Nové Město na Moravě, 592 31 na LV 167 novým vlastníkem Olšbauer Ladislav, Tusarova 1267/9, 170 00 Praha - Holešovice na LV 167;
  • 1057 až 1058 nahrazuje Libuše Nováková, Petrovice 28, Štoky, 582 53 na LV 203 novým vlastníkem Vencová Libuše, Petrovice 65, 582 53 Štoky na LV 203;
  • 1069 až 1072 nahrazuje Zdeněk Bouchner, Petrovice 51, Štoky, 582 53 na LV 56 novým vlastníkem Němec Vladimír Ing., Krále Jana 51, 583 01 Chotěboř na LV 56;
  • 1083 až 1090 nahrazuje Marie Rauerová, 47, Sázavka, 582 44 (spoluvlastnický podíl 1/8), Ladislav Adamec, Obora 427, Golčův Jeníkov, Golčův Jeníkov, 582 82 (spoluvlastnický podíl 1/8), Jaroslava Štilhammerová, Hrnčiarská 87, Pezinok (spoluvlastnický podíl 1/8), Jiřina Vaňková, U stromečku 882, Světlá nad Sázavou, 582 91 (spoluvlastnický podíl 1/8), Helena Rálišová, V zahradách 748, Golčův Jeníkov, 582 82 (spoluvlastnický podíl 1/8), Jaroslav Adamec, Štěpánov 29, Leština u Světlé, 582 82 (spoluvlastnický podíl 1/8), Josef Adamec, 105, Vlkaneč, 285 64 (spoluvlastnický podíl 1/8) a Václav Adamec, U stromečku 883, Světlá nad Sázavou, 582 91 (spoluvlastnický podíl 1/8) na LV 141 novým vlastníkem Zemědělské družstvo Petrovice, Petrovice 50, 582 53 Štoky na LV 157;
  • 1757 až 1762 nahrazuje František Noháček, Veverkova 749, Moravské Budějovice, 676 02 na LV 436 novým vlastníkem Noháček Ladislav, Komenského 1116, 676 02 Moravské Budějovice na LV 436;
  • 1843 až 1844 nahrazuje Jan Kliner, Miličova 509, Moravské Budějovice, 676 02 na LV 39 novým vlastníkem HITOP TRADE s.r.o., Ondřeje Veselého 470/5b, 627 00 Brno na LV 39;
  • 1895 až 1896 nahrazuje Stanislav Hladík 59, Cikháj, 591 02 na LV 69 novým vlastníkem Obec Cikháj, Cikháj 19, 591 02 Žďár nad Sázavou na LV 1;
  • 1903 až 1904 nahrazuje Ing. Pavel Haman, Ulička 860/10, Brno, Kohoutovice, 623 00 na LV 1153 novým vlastníkem Ing. Pavel Haman, Cikháj 14, 591 02 Žďár nad Sázavou na LV 210;
  • 2009 až 2022 nahrazuje Josef Peňáz, Brusné 88, Brusné, 768 61 (spoluvlastnický podíl 1/3), Magda Peňázová, Petrovice 19, Nové Město na Moravě, 592 31 (spoluvlastnický podíl 1/3) a Lenka Brhelová, Količín 110, Holešov, 769 01 (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 61 novým vlastníkem Trödler Vojtěch, Radňovice 46, 592 31 Nové Město na Moravě na LV 248;
  • 2251 a 2252 nahrazuje Tůmová Antonie, Rovečné 179, 592 65 Rovečné na LV 213 nahrazuje novými spoluvlastníky Dvořáková Marie, 5. května 1807/31, 251 01 Říčany (spoluvlastnický podíl 1/5), Tůma František JUDr., Pavla Švandy ze Semčic 850/7, 150 00 Praha, Smíchov, (spoluvlastnický podíl 1/5), Tůma Josef, Rovečné 179, 592 65 Rovečné (spoluvlastnický podíl 1/5), Tůma Martin, Glinkova 390/17, 623 00 Brno, Kohoutovice, (spoluvlastnický podíl 1/5) a Tůma Petr, Skochovická 109, Zvole, 252 45 (spoluvlastnický podíl 1/5) na LV 213;
  • 2402 až 2407 nahrazují JUDr. Krejčířová Svatava, Leoše Janáčka 850, 763 26 Luhačovice (spoluvlastnický podíl 1/2) a Dobiáš Vladimír, Brožíkova 61/21, 638 00 Brno - Lesná (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 133 novým vlastníkem Dobiáš Vladimír, Brožíkova 61/21, 638 00 Brno - Lesná na LV 133;
  • 2561 až 2568 nahrazuje Julie Lukešová, Žďárská 68, Nové Město na Moravě, 592 31 (spoluvlastnický podíl 6/48) na LV 218 novými spoluvlastníky Lukeš Bohumil, Žďárská 714, 592 31 Nové Město na Moravě (spoluvlastnický podíl 3/48) a Vichrová Jaroslava, Nádražní 2123/41, 591 01 Žďár nad Sázavou 6 (spoluvlastnický podíl 3/48) na LV 218;
 • usnesení 0161/03/2008/ZK ve znění usnesení 0359/05/2008/ZK a 0475/07/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-03-2008-24, př. 1upr1 se v řádcích s pořadovými čísly:
  • 173 a 174 nahrazuje Wožniak Daniel, Plandry 26, Plandry, 588 41 na LV 4 novými spoluvlastníky Wožniak Daniel, Plandry 26, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou (spoluvlastnický podíl 1/2) a Wožniak Henryk, Červené Domky 99/8, 586 01 Jihlava - Staré Hory (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 4;
  • 455 až 460 nahrazuje Zmátlo Oldřich Ing., Zmátlová Božena JUDr., Nad Splavem 61/26, Jihlava, Staré Hory, 586 04 (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 395 novými spoluvlastníky Štěpánková Miriam, Vysoká 26, 586 01 Jihlava (spoluvlastnický podíl 1/6) a Zmátlo Martin Bc., Dušejov 16, 588 05 Dušejov (spoluvlastnický podíl 1/6) na LV 395;
  • 663 a 664 nahrazuje Šmíd Karel Ing., Přemyslova 94/7, Praha, Vyšehrad, 128 00 na LV 716 novým vlastníkem Zelenková Eva, Přemyslova 94/7, 128 00 Praha - Vyšehrad na LV 716;
  • 681 a 682 nahrazuje Vašica Ivan Dr., Fadruszova 23, Bratislava na LV 837 novým vlastníkem Vašica Dalibor Ing., Trebuľa 1595/16, 962 31 Sliač - Hájniky, Slovensko;
  • 687 až 690 nahrazuje Kopecký Leoš Ing., Cibulkova 79, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 (spoluvlastnický podíl 1/12) na LV 1377 novým spoluvlastníkem Kopecký Leoš Ing., Pionýrů 892, 263 01 Dobříš (spoluvlastnický podíl 1/12) na LV 1377;
  • 705 až 709 nahrazuje Kopecký Leoš Ing., Cibulkova 79, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 (spoluvlastnický podíl 1/8) na LV 320 novým spoluvlastníkem Kopecký Leoš Ing., Pionýrů 892, 263 01 Dobříš (spoluvlastnický podíl 1/8) na LV 320;
 • usnesení 0349/05/2008/ZK ve znění usnesení 0475/07/2008/ZK a 0200/03/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly:
  • 165 a 166 nahrazuje Vrtišovská Růžena, Krátká 251/8, Měšice, 250 64 Měšice u Prahy (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 382 novým spoluvlastníkem Vrtiška Pavel Ing., Malířská 235/8, 170 00 Praha - Bubeneč (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV č. 382;
  • 223 a 224 nahrazuje Společný podnik pro živočišnou výrobu Pelhřimov, s.r.o. Plevnice 42, Olešná, 393 01 Pelhřimov na LV 256 novým vlastníkem SPV spol. s r.o. Pelhřimov, Plevnice 42, 393 01 Pelhřimov na LV 256;
  • 255 až 258 nahrazuje Pišan Ladislav, Mírová 109, 252 30 Řevnice (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 27 novým spoluvlastníkem Moravcová Ludmila, 28. pluku 128/12, 101 00 Praha - Vršovice (spoluvlastnický podíl 1/3) na LV 27;
  • 358 a 359 nahrazuje Miroslav Pánek, Gen. Svobody 636/19, Nové Dvory, 674 01 Třebíč na LV 315 novými vlastníky SJM Dobešovi Jan a Jarmila, Dukovanská 759/9, 674 01 Třebíč - Nové Dvory na LV 315;
  • 441 až 446 nahrazuje Vlasta Bartušková, Nevcehle 35, Nevcehle, 588 62 na LV 57 novým vlastníkem Linha František, Nevcehle 91, 588 62 Urbanov na LV 57;
  • 499 až 502 nahrazuje Vladimír Wagner, EL PALMARITO CALLE G-15 MARACAY, Venezuela na LV 157 novým vlastníkem Zemědělské družstvo Sedlejov, Sedlejov 45, 588 62 Urbanov na LV 8;
  • 567 až 572 nahrazuje Jiří Bureš, Panské Dubenky 36, 378 53 Strmilov na LV 165 novým vlastníkem FARMA JAVOŘICE JIHLÁVKA, spol. s r.o., Jihlávka 127, 588 51 Batelov na LV 184;
  • 601 a 602 nahrazuje Marie Kendralová, Panské Dubenky 6, 378 53 Strmilov (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 76 novým vlastníkem Mária Kendralová, Panské Dubenky 3, 378 53 Strmilov (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 76 a současně se nahrazuje označení pozemku par. č. 254 oddělený dle GP č. 96-342/2008 označením pozemek par. č. 254/2 oddělený dle GP č. 96-342/2008;
  • 605 a 606 nahrazuje Božena Veselá, Panské Dubenky 32, 378 53 Strmilov na LV 74 novým vlastníkem Veselý Pavel, Horní Žďár 76, 377 01 Jindřichův Hradec na LV 74;
  • 668 a 669 nahrazuje Najmanová Blažena, Sněžné 18, 592 03 Sněžné (spoluvlastnický podíl 1/2) a Tesárková Věra, Sněžné 18, 592 03 Sněžné (spoluvlastnický podíl 1/2) na LV 142 novým vlastníkem Tesárková Věra, Sněžné 18, 592 03 Sněžné na LV 142;
  • 791 a 792 nahrazuje Miloš Kéda, Tišnovská 113, 595 01 Velká Bíteš na LV 474 novým vlastníkem Kéda Miloš, Nádražní 2123/41, 591 01 Žďár nad Sázavou na LV 47.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-22.doc

23. Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nevyhovět žádosti obce Sklené o převedení budovy č.p. 40, ubytovací zařízení postavené na pozemku par. č. st. 73 v k. ú. Sklené u Žďáru nad Sázavou do vlastnictví obce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-23.doc

53. Veřejná zakázka na stavební práce „Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o průběhu uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/26/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-53.doc

K bodům 24 25, odboru dopravy a silničního hospodářství, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

24. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
Usnesení 1201/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011 dle materiálu RK-26-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-24.doc, RK-26-2009-24, př. 1

25. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
Usnesení 1202/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-25.doc, RK-26-2009-25, př. 1, RK-26-2009-25, př. 2

27. Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, na rok 2009
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s předloženým návrhem změny investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov pro rok 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1203/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, pro rok 2009 dle materiálu RK-26-2009-27, př. 1, včetně položkového rozpisu investičních akcí.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-27.doc, RK-26-2009-27, př. 1

K bodům 28 29, odboru informatiky, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

28. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení lhůty pro zaslání vyúčtování
Usnesení 1204/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2009-28, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-28.doc, RK-26-2009-28, př. 1, RK-26-2009-28, př. 2

29. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Usnesení 1205/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2009-29, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-29.doc, RK-26-2009-29, př. 1, RK-26-2009-29, př. 2

30. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o žádosti příjemce podpory z Fondu Vysočiny o prodloužení termínu pro realizaci uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1206/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory dle materiálu RK-26-2009-30, př. 3.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-30.doc, RK-26-2009-30, př. 1, RK-26-2009-30, př. 2, RK-26-2009-30, př. 3

31. Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1207/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
návrh kroků realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina;
ukládá
týmu eGoverment a odboru informatiky realizovat navržené kroky.
odpovědnost: tým eGoverment a odbor informatiky
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-31.doc

L. Joukl navrhl projednání bodů 32-33 v bloku.
K předkládaným bodům ekonomického odboru nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

32. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
Usnesení 1208/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009 dle materiálů RK-26-2009-32, př. 1 a RK-26-2009-32, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 15. září 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-32.doc, RK-26-2009-32, př. 1

33. Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2009
Usnesení 1209/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční příspěvek a investiční dotaci pro příspěvkové organizace zřizované krajem dle materiálu RK-26-2009-33, př. 2 na účely specifikované dle materiálu RK-26-2009-33, př. 3;
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina v úhrnné výši 457,12 tis. Kč dle materiálů RK-26-2009-33, př. 1 a RK-26-2009-33, př. 2;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Investiční dotace na rok 2009 u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2009-33, př. 2 s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány ve výši skutečně odvedených příjmů z prodeje majetku realizovanými těmito organizacemi;
 • změnu investičního plánu na rok 2009 u příspěvkových organizací dle materiálu RK-26-2009-33, př. 3 s povinností pro příspěvkové organizace dodržet účelovost poskytnuté investiční dotace.
odpovědnost: odbory dopravy a silničního hospodářství, kultury a památkové péče, sociálních věcí, zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-33.doc, RK-26-2009-33, př. 1, RK-26-2009-33, př. 2, RK-26-2009-33, př. 3

V průběhu jednání odešel V. Novotný.
K bodům 34 38, 40 - 42, odboru školství, mládeže a sportu, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
Usnesení 1210/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci ve výši 3 950 tis. Kč Střední škole Pelhřimov, IČ 14450470, za účelem vybavení učebny mechatroniky;
 • rozhodnout poskytnout investiční dotaci ve výši 2 690 tis. Kč a neinvestiční dotaci ve výši 1 010 tis. Kč Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Studentská 1, IČ 48895598, za účelem vybavení učebny mechatroniky;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 7 650 tis. Kč při současném zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 950 tis. Kč a § 3122 Střední odborné školy, položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 690 tis. Kč a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 1 010 tis. Kč;
schvaluje
za podmínky schválení shora uvedeného rozpočtového opatření zvýšení závazných ukazatelů:
 • Investiční dotace o částku 3 950 tis. Kč pro Střední školu Pelhřimov;
 • Investiční dotace o částku 2 690 tis. Kč a Příspěvek na provoz o částku 1 010 tis. Kč pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu Žďár nad Sázavou, Studentská 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-34.doc

35. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení 1211/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout finanční příspěvek Střední průmyslové škole stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, dle materiálu RK-26-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-35.doc, RK-26-2009-35, př. 1

36. Stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
Usnesení 1212/26/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Karla Matějů, ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72, s účinností od 1. 9. 2009 dle materiálu RK-26-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-36.doc

37. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
Usnesení 1213/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nákladního automobilu Avie A-30 I valník, registrační značka ZR 82-90 z majetku kraje a jeho rozebráním na náhradní díly a jejich použití k výuce žáků pro obor mechanik-opravář dle návrhu Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
 • s vyřazením osobního automobilu Škoda Favorit 135, registrační značka ZRD 97-87 z majetku kraje a jeho rozebráním na náhradní díly a jejich použití k výuce žáků pro obor mechanik opravář dle návrhu Střední odborné školy Nové Město na Moravě;
 • s vyřazením traktoru Zetor 10045, registrační značka PE 54-81 z majetku kraje a jeho prodejem zájemci s nejvyšší nabídkou dle návrhu Střední školy Kamenice nad Lipou;
 • s vyřazením osobního auta Škoda Forman 135, registrační značka HBH 57-25 z majetku kraje a jeho prodejem zájemci s nejvyšší nabídkou, případnou likvidací sešrotováním dle návrhu České zemědělské akademie Humpolec, střední školy.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, ředitel Střední školy Kamenice nad Lipou, ředitel České zemědělské akademie Humpolec, střední školy.
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-37.doc

38. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
Usnesení 1214/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelky příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-38.doc, RK-26-2009-38, př. 1, RK-26-2009-38, př. 2

40. Pronájem movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
Usnesení 1215/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na pronájem chladící skříně FKVsl 4112 dle materiálu RK-26-2009-40, př. 1 mezi nájemcem Střední průmyslovou školou Třebíč a pronajímatelem AG FOODS Group a.s. se sídlem v Brně, Lesná, Soběšická 151, okres Brno - město, PSČ 638 00 na dobu 48 měsíců.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-40.doc, RK-26-2009-40, př. 1

41. Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
Usnesení 1216/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb., s tím, aby ředitelé základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením, ve kterých se vzdělávají žáci podle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 zákona č. 561/2004 Sb., povolili žákům, jejichž seznam je uveden v materiálu RK-26-2009-41, př. 1, pokračovat v základním vzdělávání do dvacátého šestého roku věku;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu informovat ředitele dotčených škol o rozhodnutí Rady kraje Vysočina podle § 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 158/2006 Sb.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-41.doc

42. Seminář učitelů dějepisu v návaznosti na Dolnorakouskou zemskou výstavu
Usnesení 1217/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem finančně podpořit kurz učitelů dějepisu ze středních škol se sídlem v kraji Vysočina z rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání UZ 00317 Zvyšování odbornosti učitelů ve výzkumných a vzdělávacích pracovištích maximálně do výše 90 000 Kč;
ukládá
odboru školství, mládeže a sportu předložit radě kraje k projednání rozpočtové opatření.
odpovědnost: OŠMS, Vysočina Education
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-42.doc, RK-26-2009-42, př. 1

39. Pravidla Rady kraje Vysočina o volebním řádu školských rad
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem Pravidel Rady kraje Vysočina o volebním řádu školských rad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-26-2009-39, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 1. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-39.doc, RK-26-2009-39, př. 1, RK-26-2009-39, př. 2

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 5. Mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč ZERA - Zemědělské a ekologické regionální agentuře, o.s. se sídlem V. Nezvala 977, Náměšť nad Oslavou, IČ: 70851131, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním 5. Mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady dle materiálu
RK-26-2009-51;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 40 000 Kč při současném zvýšení § 3727 Prevence vzniku odpadů o částku 40 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-51.doc, RK-26-2009-51, př. 1, RK-26-2009-51, př. 2

L. Joukl navrhl projednání bodů 43, 45-49 v bloku. V průběhu jednání přišel V. Novotný.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

43. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
Usnesení 1220/26/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2009-43, př. 1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-43.doc, RK-26-2009-43, př. 1

45. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
Usnesení 1221/26/2009/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-26-2009-45, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-45.doc, RK-26-2009-45, př. 1

46. Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 1222/26/2009/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-26-2009-46, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s účinností od 25. 8 2009.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-46.doc, RK-26-2009-46, př. 1

47. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
Usnesení 1223/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 14 843,13 Kč určenou na financování projektu Projekt na administraci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10 v opatření 5.1.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-47.doc

48. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Usnesení 1224/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.1 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 216 041,21 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 26 237 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Informovanost a publicita GG OP VK v kraji Vysočina;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu TP 5.3 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 11 593,64 Kč určenou na financování způsobilých výdajů projektu Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-48.doc

49. Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Usnesení 1225/26/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 352 537 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-49.doc

44. Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a J. Zikánová, pracovnice oddělení grantových programů, předložili radě kraje návrh navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK do oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/26/2009/RK
Rada kraje
ruší
své usnesení č. 1166/25/2009/RK ze dne 11. 8. 2009;
rozhoduje
navýšit alokaci 2. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK do oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání na celkovou částku 102 983 091,89 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-44.doc

10. Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje ke schválení návrh Pracovního programu na roky 2010 2013. V průběhu jednání se dostavil J. Běhounek a omluvil se J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s personální změnou v oblasti Vzdělávání, výchova, mládež, rodina a sport, kde se zodpovědným koordinátorem stala Mgr. Alena Mikulíková a dále s ustanovením paní doc. RNDr. Ivety Fryšové Ph.D zodpovědnou koordinátorkou pro oblast Věda a výzkum;
schvaluje
Pracovní program na roky 2010 - 2013 dle materiálů RK-26-2009-10, př. 1;
ukládá
zodpovědným koordinátorům začít s realizací konkrétních kroků v jednotlivých oblastech spolupráce tak, aby byly naplňovány priority uvedené v Pracovním programu na roky 2010 - 2013 v částech týkajících se kraje Vysočina.
odpovědnost: zodpovědní koordinátoři pracovních skupin z OSH, OLVHZ, OŽP, ORR, OZ, ODSH, OUPSŘ, OKPP, OŠMS, OI
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-10.doc, RK-26-2009-10, př. 1, RK-26-2009-10, př. 2

11. Pracovní cesta do partnerského regionu Champagne-Ardenne, Francie
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, M. Tomšů, pracovnice oddělení vnějších vztahů a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámili radu kraje se záměrem pracovní cesty do partnerského regionu Champagne-Ardenne. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty do partnerského regionu Champagne-Ardenne, Francie, ve dnech 1. - 4. 9. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-11.doc

12. Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, M. Tomšů, pracovnice oddělení vnějších vztahů, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, podali radě kraje doplňující informace ke Zprávě o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/26/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009 dle materiálu RK-26-2009-12, př. 1.
odpovědnost: OSH (oddělení vnějších vztahů)
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-12.doc, RK-26-2009-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2009
J. Běhounek, I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, M. Tomšů, pracovnice oddělení vnějších vztahů, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 10 000 Kč Řádu svatého Huberta, IČ: 65715390, se sídlem Horní Krupá 118, PSČ: 580 01 na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Mysliveckých slavností Vysočiny 2009;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 10 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 10 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 25. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-13.doc, RK-26-2009-13, př. 1

52. Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů, M. Tomšů, pracovnice oddělení vnějších vztahů, Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů a K. Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, seznámili radu kraje se záměrem pracovní cesty do Zakarpatské oblasti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/26/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměrem pracovní cesty do Zakarpatské oblasti ve dnech 11.  13. 9. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-52.doc, RK-26-2009-52, př. 1, RK-26-2009-52, př. 2

54. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje návrh na zrušení vyhlášeného výběrového řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/26/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zrušit vyhlášené výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, vyhlášené usnesením rady kraje č. 0996/23/2009/RK ze dne 14. 7. 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-54.doc

50. Dozor nad výkonem samostatné působnosti - regulační poplatky
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Jednání se uskutečnilo za přítomnosti L. Kettnera, vedoucího odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/26/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
oPKŽÚ
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-50.doc

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu soutěž Náš kraj Vysočina
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 1234/26/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-26-2009-55upr1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 150 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 150 000 Kč za účelem zajištění soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu
RK-26-2009-55upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 3. 2010
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-26-2009-55.doc

56. Rozprava
Bez rozsáhlejší diskuse.


J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 26/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 1. 9. 2009, v 10:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 26/2009 dne 25. 8. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 25. 8. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz