Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2009 - 25.08.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření - změna rozpočtu na kapitole Zdravotnictví
03Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
04Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009
05Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na rok 2009
06Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
07Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
08Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
09Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
10Pracovní program na roky 2010 - 2013, součást Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
11Pracovní cesta do partnerského regionu Champagne-Ardenne, Francie
12Zpráva o spolupráci kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
13Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Myslivecké slavnosti Vysočiny 2009
14Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
15Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - zřízení věcného břemena
16Dodatek ke Smlouvě o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací
17Prodej pozemku v k. ú. a obci Moravec
18Nabytí nemovitostí pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
19Uzavření smlouvy zakládajících právo kraje Vysočina jako investora provést stavbu v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - Brtnice
20Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
21Uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného a trvalého záboru pro stavbu II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov
22Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
23Žádost obce Sklené o převod nemovitého majetku
24Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
25Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
26Dotace na obnovu kulturních památek - změna usnesení
27Změna investičního plánu Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, na rok 2009
28FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení lhůty pro zaslání vyúčtování
29FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
30FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
31Realizace strategie implementace eGovermentu v kraji Vysočina VI. - eGON Centrum, datové schránky
32Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - červenec 2009
33Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2009
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Učebny mechatroniky ve středních školách
35Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
36Stanovení platu ředitele Odborného učiliště a Praktické školy, Černovice, Mariánské náměstí 72
37Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
38Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
39Pravidla Rady kraje Vysočina o volebním řádu školských rad
40Pronájem movitého majetku Střední průmyslovou školou Třebíč
41Základní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základních školách zřizovaných krajem Vysočina - povolení pokračování
42Seminář učitelů dějepisu v návaznosti na Dolnorakouskou zemskou výstavu
43Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 2. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
44Navýšení alokace 2. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ) v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v oblasti podpory 1.1
45Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
46Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
47Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na projekt CZ.04.1.03/5.1.00.2/3310
48Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotací na projekty technické pomoci realizované v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
49Návrh rozpočtového opatření - přijetí zálohové platby na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
50Dozor nad výkonem samostatné působnosti - regulační poplatky
51Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 5. Mezinárodní konference biologicky rozložitelné odpady
52Pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny
53Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba
54Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - výběrové řízení na obsazení funkčního místa ředitele/ředitelky
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - soutěž Náš kraj Vysočina
55upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - soutěž Vysočinou po Evropě
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz