Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2008

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2008 konaného dne 17. 12. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 17. 12. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2008
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 43 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni P. Hájek, J. Jež.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předložen návrh na zařazení bodů:
55. Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina;
56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008;
57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008;
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 (2);
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2008
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu
 4. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Hornice o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 8. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 9. Náhrada výdělku
 10. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
 11. Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
 12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - řijen 2008
 14. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
 15. Vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
 16. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2008 a k 20. 11. 2008
 17. Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
 18. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 19. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Žďár nad Sázavou, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Žďár nad Sázavou
 20. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
 21. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 22. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 23. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 24. Informace o přípravě globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 25. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
 26. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
 27. Grantové schéma 1.1 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
 28. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 4/2008 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 29. Shrnutí a zhodnocení aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 a návrh akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009
 30. Dotace Statutárnímu městu Jihlavě na vytvoření uměleckých děl umístěných v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 31. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
 32. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3507 Havlíčkova Borová - ulice Pivovarská
 33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
 34. Vložení pozemků do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 35. Darování pozemků v k. ú. a obci Krásná Hora
 36. Darování pozemků v k. ú. a obci Česká Bělá
 37. Darování pozemku v k. ú. Zňátky, obec Náměšť nad Oslavou
 38. Darování pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
 40. Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007
 41. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK a 0226/04/2008/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
 42. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - pozemky pod stávající trasou
 43. Uzavření budoucí darovací smlouvy v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
 44. Majetkoprávní vypořádání - nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky)
 45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
 46. Koupě stavby garáže v k.ú. a obci Daňkovice
 47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 48. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 49. Nabídka převodu pozemků v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina
 50. Nabytí nemovitostí a věcí movitých v k. ú. a obci Jihlava
 51. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti v k.ú. a obci Havlíčkův Brod - prodloužení trvání smlouvy, zvýšení kupní ceny a změna výměry pozemku
 52. Město Bystřice nad Pernštejnem - okružní křižovatka - poskytnutí finančního daru
 53. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009
 54. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura VIII.
 55. Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 (2)
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 60. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0434/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ladislav Brož, Ing. Miroslav Houška.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0435/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ladislava Brože a Ing. Miroslava Houšku ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek k předloženým písemným podkladům otevřel rozpravu.
V. Kodet s odkazem na radou kraje č. 34/2008 (z 25. 11. 2008) odložené body 43. Veřejná zakázka na služby II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1.stavba - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 47. Návrh změny financování projektu II/152 Jaroměřice Hrotovice se dotázal na důvody odložení materiálů a jak bude v této záležitosti dále postupováno.
J. Běhounek přislíbil V. Kodetovi písemné vyjádření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0436/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu
M. Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti, jménem ředitele krajského úřadu v krátkosti informoval zastupitele kraje o nejdůležitějších událostech a akcích, jako je předání záslužných medailí složkám IZS; návštěva generální guvernérky Kanady v Telči; návštěva viceprezidentky partnerského regionu Champagne-Ardenne v kraji Vysočina; vypořádání připomínek kraje Vysočina k návrhu Politiky územního rozvoje ČR 2008; vnitrostátní cvičení složek IZS a krizových štábů s názvem ZÓNA 2008; Ocenění a účast v celorepublikové soutěži "Dopravní stavba roku 2007"; cena MV ČR za inovaci v roce 2008 za projekt "Portál strategického řízení úřadu".
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0437/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-03.doc, ZK-07-2008-03, př. 1, ZK-07-2008-03, př. 2, ZK-07-2008-03, př. 3

04. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009.
D. Oulehla ocenil průběh jednání a celkový přístup krajského úřadu k této problematice.
M. Vystrčil vznesl námitku k nastavenému postupu podávání žádostí obcí, hodnocení projektů a způsobu distribuce veřejných prostředků krajského rozpočtu. Z uvedených důvodů navrhl stažení tohoto materiálu z programu jednání.
J. Běhounek neakceptoval návrh předřečníka a vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu M. Vystrčila.
Protinávrh nebyl schválen: pro 14 hlasů, proti 24, zdrželi se 4.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0438/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
doplňuje
opatření v boji proti extremismu obsažená v Koncepci prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011 dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009 dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 4 a
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-07-2008-04, př. 5.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 5, zdrželo se 9.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-04.doc, ZK-07-2008-04, př. 1, ZK-07-2008-04, př. 2, ZK-07-2008-04, př. 2a, ZK-07-2008-04, př. 3, ZK-07-2008-04, př. 4, ZK-07-2008-04, př. 5, ZK-07-2008-04, př. 5a, ZK-07-2008-04, př. 5b

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
K. Pačiska doplnil informace k jednáním, která proběhla s městysem Strážek.
J. Karas vznesl protinávrh poskytnout městysi Strážek návratnou finanční půjčku se splatností do 5 let.
J. Běhounek vyzval zastupitele, aby hlasovali o protinávrhu J. Karase.
Protinávrh nebyl přijat: pro 9 hlasů, proti 28, zdrželo se 6.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0439/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod po povodni v červnu 2006 ve výši 1 129 500 Kč dle materiálu ZK-07-2008-05, př. 3;
 • poskytnout neinvestiční dotaci městysi Strážek, IČ 00295493 na odstranění povodňových škod po povodni v srpnu 2007 ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-07-2008-05, př. 3 a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 629 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 629 500 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-05.doc, ZK-07-2008-05, př. 1, ZK-07-2008-05, př. 2, ZK-07-2008-05, př. 3

06. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Hornice o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Hormice o poskytnutí dotace na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0440/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci obci Hornice, IČ 00377252 na odstranění povodňových škod ve výši 43 800 Kč dle materiálu ZK-07-2008-06, př. 2 a
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku
43 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 43 800 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-06.doc, ZK-07-2008-06, př. 1, ZK-07-2008-06, př. 2

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0441/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období
  1. 6. 2008 - 30. 11. 2008 dle materiálu ZK-07-2008-07, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 6. 2008 -
  30. 11. 2008 dle materiálu ZK-07-2008-07, př. 2.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-07.doc, ZK-07-2008-07, př. 1-2

08. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0442/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2008 - 30. 11. 2008 dle materiálu ZK-07-2008-08, př. 1.
odpovědnost: OSH, OSŔKŽÚ (personální oddělení)
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-08.doc, ZK-07-2008-08, př. 1

09. Náhrada výdělku
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytovaných náhrad ušlého výdělku neuvolněným členům ZK. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0443/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2008-09.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-09.doc

10. Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0444/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva kraje Vysočina ve výši nejvyšší sazby odměn dle přílohy 2 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, s účinností od 18. 10. 2008.
odpovědnost: OSH, OSŘKŽÚ (personální oddělení)
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-10.doc, ZK-07-2008-10, př. 1

11. Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů.
V. Kodet namítl, že návrh na zřízení Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina nebyl dostatečně projednán v politických klubech zastupitelstva kraje, a proto za politický klub KDU-ČSL vznesl požadavek, aby se o návrhu na zřízení legislativního výboru a návrhu na stanovení funkcí předsedů Finančního a Legislativního výboru Zastupitelstva kraje hlasovalo zvlášť.
Rovněž I. Rohovský za politický klub ODS vyjádřil nesouhlas se zřízením Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina a přednesl protinávrh, aby se o částech návrhu usnesení „zřizuje“, „jmenuje“ a „stanoví“ hlasovalo odděleně, a to tak, že v částech „zřizuje“ a „jmenuje“ bude vyjmuta odrážka „Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina” a v části „stanoví“ uveden text: „stanoví všechny pozice předsedů výborů jako neuvolněné.”
V. Kodet se ztotožnil s protinávrhem I. Rohovského a svůj protinávrh stáhl.
V návaznosti na předřečníky M. Vystrčil vyjádřil svůj negativní postoj k finančním prostředkům kraje, které budou vynaloženy na zřízení nového Legislativního výboru a stanovení uvolněných funkcí předsedů Finančního a Legislativního výboru Zastupitelstva kraje.
J. Běhounek vyzval zastupitele kraje, aby hlasovali o 3 částech protinávrhu I. Rohovského.
První část protinávrhu:
„Zastupitelstvo kraje zřizuje:
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina”
Protinávrh nebyl přijat. Pro 15 hlasů, proti 27, zdrželo se 0.
Druhá část protinávrhu:
„Zastupitelstvo kraje jmenuje předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
 • Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina;
Protinávrh nebyl přijat. Pro 14 hlasů, proti 29, zdrželo se 0.
Třetí část protinávrhu:
Zastupitelstvo kraje stanoví všechny pozice předsedů výborů jako neuvolněné.”
Protinávrh nebyl přijat. Pro 13 hlasů, proti 29, zdrželo se 0.
Závěrem J. Běhounek přednesl jmenované předsedy, místopředsedy a členy zřizovaných výborů a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0445/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
zřizuje
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina;
jmenuje
předsedy, místopředsedy a členy těchto výborů:
 • Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Kontrolní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor regionálního rozvoje Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Legislativní výbor Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Výbor pro udělování medailí kraje Vysočina;
dle materiálu ZK-07-2008-11, př. 1upr1, s účinností od 17. 12. 2008 a
stanoví
následující funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni:
 • předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina od 1. 1. 2009;
 • předseda Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina od 1. 1. 2009.
odpovědnost: OSH
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 31 hlasy, proti 6, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-11.doc, ZK-07-2008-11, př. 1

12. Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh členů Výboru Regionální rady pro region soudržnosti Jihovýchod. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0446/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
členy Výboru Regionální rady pro region soudržnosti Jihovýchod:
 • Jiřího Běhounka, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Vladimíra Novotného, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Libora Joukla, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Martina Hyského, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Jiřího Vlacha, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Václava Kodeta, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Jaroslava Vymazala, člena Zastupitelstva kraje Vysočina;
 • Miloše Vystrčila, člena Zastupitelstva kraje Vysočina.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-12.doc

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - řijen 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje v období leden - říjen 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0447/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - říjen 2008 dle materiálu ZK-07-2008-13, př. 1 a materiálu ZK-07-2008-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 17. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-13.doc, ZK-07-2008-13, př. 1

14. Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
V. Novotný podrobněji seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009.
V. Kodet požádal o zasílání písemných odpovědí na dotazy a připomínky, které zastupitelé vznášejí na semináři k rozpočtu kraje s tím, že věcné připomínky budou uvedeny před schvalováním rozpočtu kraje pod čarou.
V. Novotný akceptoval požadavek V. Kodeta a navrhl projednat věcné připomínky zastupitelů přímo na jednání předsedů a místopředsedů politických klubů.
M. Vystrčil vyjádřil nespokojenost s podobou předkládané verze návrhu rozpočtu, se zařazením dosud neschválených projektů z fondů EU do rozpočtu kraje a způsobem řešení regulačních poplatků ve zdravotnictví. Dále doporučil vyřadit ve schvalovací části návrhu usnesení, první odrážka, text „číselné údaje”.
Závěrem přednesl protinávrh na rozšíření předloženého návrhu usnesení o ukládací část:
„Zastupitelstvo kraje ukládá radě kraje připravit a následně použít po jejich schválení zastupitelstvem taková Pravidla pro využití částky 80 milionů Kč v kapitole Zdravotnictví, položka Ostatní nemocnice poplatky v nemocnicích paragraf 3552, která zajistí:
 • aby při platbách poplatku při zdravotnických vyšetřeních, nákupu léků, hospitalizaci apod. nebyli znevýhodněni občané Vysočiny, kteří absolvují vyšetření, hospitalizaci nebo realizují nákup léků apod. v jiných zdravotnických zařízeních, než jsou krajské nemocnice a jejich lékárny;
 • aby při případné kompenzaci poplatků v krajských nemocnicích a jejich lékárnách nebyli znevýhodněni zdravotničtí pracovníci, další pracovníci a jejich zpravidla soukromá zařízení, kteří poskytují některé obdobné služby jako krajské nemocnice a jejich lékárny a to z důvodu vzniku zvýhodněné (nekalé) konkurence;
 • aby zdravotnické poplatky byly kompenzovány pouze občanům, kteří prokáží, že jejich zejména opakovaná platba je pro ně sociálně či jinak neúnosná a aby veškeré zbylé ušetřené prostředky z vyčleněných 80 miliónů korun byly následně využity pro zvýšení kvality zdravotní péče a posílení složky osobních výdajů a to zejména u středního zdravotnického personálu v krajských nemocnicích.“
V. Novotný souhlasil s doporučením M. Vystrčila na úpravu usnesení v první odrážce, vznesený protinávrh však neakceptoval.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o protinávrhu M. Vystrčila.
Protinávrh nebyl schválen: pro13 hlasů, proti 29, zdržel se 1.
Zastupitelstvo kraje přijalo po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0448/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 - Rozpočet kraje 2009;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část D);
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam dotací poskytovaných krajem obcím a jiným subjektům v roce 2009 materiálu ZK-07-2008-14, př. 1 (Rozpočet kraje 2009 - číselné údaje, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se přijetí účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč v jednotlivých případech;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
   1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
   2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
     • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
     • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
     • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
   3. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 7, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-14.doc, ZK-07-2008-14, př. 1, ZK-07-2008-14, př. 2, ZK-07-2008-14, př. 3

15. Vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatků níže uvedených škol a požádala o administrativní opravu usnesení. Zastupitelstvo kraje požadavek předkladatelky akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0449/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod, dle materiálu ZK-07-2008-15, př. 1;
 • Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč, dle materiálu ZK-07-2008-15, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-15.doc, ZK-07-2008-15, př. 1, ZK-07-2008-15, př. 2

16. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2008 a k 20. 11. 2008
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0450/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj v celkové výši
1 407 169 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-16, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce v celkové výši 2 364 909 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-16, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-16.doc, ZK-07-2008-16, př. 1, ZK-07-2008-16, př. 2, ZK-07-2008-16, př. 3

17. Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0451/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 5 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2008-17, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Psychocentra -manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace, zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace
termín: 31.12. 2008
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-17.doc, ZK-07-2008-17, př. 1

18. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitele s návrhem poskytnutí dotací na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013 z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0452/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-07-2008-18, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 17.12. 2008
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-18.doc

19. Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Žďár nad Sázavou, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Žďár nad Sázavou
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace předloženému návrhu smlouvy o společném postupu mezi krajem Vysočina a Městem Žďár nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0453/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu dle materiálu ZK-07-2008-19, př. 1 a
schvaluje
vypsání veřejné zakázky malého rozsahu odborem informatiky v součinnosti s MěÚ Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-19.doc, ZK-07-2008-19, př. 1

20. Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
M. Hyský předložil zastupitelům ke schválení návrh Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0454/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2008-20, př. 1;
 • vzor Smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu ZK-07-2008-20, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-20.doc, ZK-07-2008-20, př. 1, ZK-07-2008-20, př. 2

21. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému seznamu projektů doporučených k financování. K předloženému materiálu se kladně vyjádřili J. Fischerová a M. Vystrčil. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0455/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př. 3;
 • Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
  ZK-07-2008-21, př. 3;
 • vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-21, př. 4 a
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-21, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-21.doc, ZK-07-2008-21, př. 4

22. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0456/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př. 3;
 • Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
  ZK-07-2008-22, př. 3;
 • vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-22, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př. 3 maximálně do výší stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-22, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-22.doc, ZK-07-2008-22, př. 4

23. Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému seznamu projektů doporučených k financování. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0457/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př. 3;
 • Seznam projektů, které nejsou doporučeny k financování dle Tabulky č. 2 materiálu
  ZK-07-2008-23, př. 3;
 • vzor Smlouvy o realizaci projektu dle materiálu ZK-07-2008-23, př. 4;
rozhoduje
 • poskytnout podporu na projekty uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o realizaci grantového projektu se žadateli projektů uvedenými v Tabulce č. 1 materiálu ZK-07-2008-23, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-23.doc, ZK-07-2008-23, př. 4

24. Informace o přípravě globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský informoval zastupitele o přípravě globálního grantu kraje Vysočina v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
M. Vystrčil požádal o upřesnění partnerů, se kterými bude návrh globálního grantu projednáván.
J. Běhounek přislíbil M. Vystrčilovi písemné vyjádření odboru regionálního rozvoje a zajištění potřebných informací výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0458/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě globálního grantu kraje Vysočina v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit globální grant v oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ke schválení Radě kraje Vysočina do 31. 1. 2009.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-24.doc, ZK-07-2008-24, př. 1, ZK-07-2008-24, př. 2

25. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
M. Hyský doporučil zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemci podpory Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0459/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci podpory doc. MVDr. Karlu Bukovjanovi, CSc., Hřiště 7, 582 22 Přibyslav, IČ 41440935, ve výši 1 399 556,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-25.doc, ZK-07-2008-25, př. 1, ZK-07-2008-25, př. 2

26. Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
M. Hyský doporučil zastupitelstvu kraje zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory příjemci podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0460/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory učiněné dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0579/09/2006/ZK příjemci podpory Ing. Petru Pízovi, Eichlerova150/5, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, IČ 48023647, ve výši 4 287 357,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. prosince 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-26.doc, ZK-07-2008-26, př. 1, ZK-07-2008-26, př. 2

27. Grantové schéma 1.1 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrhy na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory a odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0461/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747 dle materiálu ZK-07-2008-27, př. 6;
 • odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748 dle materiálu ZK-07-2008-27, př. 7;
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4747, učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006, příjemci uvedenému v materiálu ZK-07-2008-27, př. 1 ve výši 828 000,- Kč;
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory reg. č. CZ.04.1.05/1.1.59.3/4748, učiněné usnesením č. 0439/07/2006/ZK ze dne 26. 9. 2006, příjemci uvedenému v materiálu ZK-07-2008-27, př. 1 ve výši 828 000,- Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-27.doc

28. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 4/2008 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Hyský seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0462/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-07-2008-28, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-07-2008-28, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-07-2008-28, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-07-2008-28, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-28.doc

29. Shrnutí a zhodnocení aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 a návrh akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009
M. Hyský úvodem představil zastupitelům zástupkyni kraje v Bruselu M. Heřmanovou a poté informoval o aktivitách Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v uplynulém roce a o návrhu akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0463/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • shrnutí aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 popsané v materiálu
  ZK-07-2008-29;
 • návrh akcí pro první pololetí roku 2009 dle materiálu ZK-07-2008-29, př. 5.
odpovědnost: ORR, OSH
termín: 17. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-29.doc, ZK-07-2008-29, př. 1, ZK-07-2008-29, př. 2, ZK-07-2008-29, př. 3, ZK-07-2008-29, př. 4, ZK-07-2008-29, př. 5

30. Dotace Statutárnímu městu Jihlavě na vytvoření uměleckých děl umístěných v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0464/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Statutárnímu městu Jihlavě, Jihlava Masarykovo náměstí 97/1, IČ 00286010 na vytvoření sochy Gustava Mahlera a kamenných prvků symbolizujících jeho hudbu od akademického sochaře prof. Jana Koblasy, které budou umístěny v budoucím Parku Gustava Mahlera v Jihlavě, ve výši 400 tis. Kč dle materiálu ZK-07-2008-30, př. 1, a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura a § 3319 Ostatní záležitosti kultury spočívající ve snížení položky 5321 Neinvestiční transfery obcím o částku 400 tis. Kč při současném zvýšení položky 6341 Investiční transfery obcím o částku 400 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-30.doc, ZK-07-2008-30, př. 1

31. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
T. Škaryd předložil zastupitelům ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0465/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí dle materiálu ZK-07-2008-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-31.doc, ZK-07-2008-31, př. 1, ZK-07-2008-31, př. 2

Předsedající přednesl návrh schválit body 32 49 a 51 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

32. Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3507 Havlíčkova Borová - ulice Pivovarská
Usnesení 0466/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová;
 • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 2 z vlastnictví městyse Havlíčkova Borová do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
 • dodatek č. 277 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 3;
 • dodatek č. 278 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-32, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-32.doc, ZK-07-2008-32, př. 1, ZK-07-2008-32, př. 2, ZK-07-2008-32, př. 3, ZK-07-2008-32, př. 4

33. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
Usnesení 0467/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem část pozemku par. č. 1445/1 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice o výměře 10 m2 dle GP č. 294-4470/2008 označenou jako díl a z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Petrovice;
 • nabýt darem část pozemku par. č. 1457/9 v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice o výměře 5 m2 dle GP č. 294-4470/2008 označenou jako díl b z vlastnictví obce Petrovice do vlastnictví kraje Vysočina a
schvaluje
 • dodatek č. 279 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-33, př. 1;
 • dodatek č. 280 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-33.doc, ZK-07-2008-33, př. 1, ZK-07-2008-33, př. 2

34. Vložení pozemků do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0468/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 281 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-34.doc, ZK-07-2008-34, př. 1

35. Darování pozemků v k. ú. a obci Krásná Hora
Usnesení 0469/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 22/6 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 334 m2, par. č. 22/10 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2734 m2 a par. č. 22/12 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 101 m2 všechny v k. ú. a obci Krásná Hora z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krásná Hora a
schvaluje
dodatek č. 282 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-35.doc, ZK-07-2008-35, př. 1

36. Darování pozemků v k. ú. a obci Česká Bělá
Usnesení 0470/07/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-36.doc, ZK-07-2008-36, př. 1

37. Darování pozemku v k. ú. Zňátky, obec Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0471/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl d pozemku par. č. 676 o výměře 265 m2, který se dle geometrického plánu č. 84-3025/2007 slučuje do pozemku par. č. 676/2- ost. plocha, jiná plocha a díl m pozemku par. č. 676 o výměře 75 m2, který se dle geometrického plánu č. 84-3025/2007 slučuje do pozemku par. č. 676/3 - ost. plocha, jiná plocha vše v k. ú. Zňátky, obec Náměšť nad Oslavou z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 284 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-37.doc, ZK-07-2008-37, př. 1

38. Darování pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
Usnesení 0472/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2119/11 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 2 993 m2, oddělený geometrickým plánem č. 482-281/2008 z pozemku par. č. 2119/1 v k. ú. a obci Červená Řečice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Červená Řečice a
schvaluje
dodatek č. 285 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2008-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-38.doc, ZK-07-2008-38, př. 1

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
Usnesení 0473/07/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-39.doc

40. Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007
Usnesení 0474/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky způsobem a v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-40, př. 1 od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-40.doc

41. Změna usnesení 0539/09/2005/ZK a 0226/04/2008/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
Usnesení 0475/07/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: duben 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-41.doc

42. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - pozemky pod stávající trasou
Usnesení 0476/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt koupí pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina od vlastníků nemovitostí vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv;
 • nabýt bezúplatně pozemky pro akci II/602, hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba v rozsahu dle materiálu ZK-07-2008-42, př. 2 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-42.doc, ZK-07-2008-42, př. 2

43. Uzavření budoucí darovací smlouvy v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
Usnesení 0477/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi krajem Vysočina jako budoucím dárcem a městem Jaroměřice nad Rokytnou jako budoucím obdarovaným na lávku pro pěší (energetickou lávku) vybudovanou v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích a 4 ks podstavců pod sochy v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-43.doc

44. Majetkoprávní vypořádání - nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky)
Usnesení 0478/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálů ZK-07-2008-44, př. 1,
ZK-07-2008-44, př. 2, ZK-07-2008-44, př. 3 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-44.doc

45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0479/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-07-2008-45, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-45.doc, ZK-07-2008-45, př. 1

46. Koupě stavby garáže v k.ú. a obci Daňkovice
Usnesení 0480/07/2008/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-46.doc

47. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0481/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt nemovitosti dle materiálu ZK-07-2008-47, př. 1 z vlastnictví České republiky a správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina za podmínky, že tyto nemovitosti budou po dobu 10 let ode dne jejich nabytí užívány pouze k účelu, ke kterému byly užívány ke dni převodu vlastnictví a stanou-li se před uplynutím této doby převáděné nemovitosti pro kraj nepotřebnými nebo zanikne-li příspěvková organizace, které jsou převáděné nemovitosti předány do správy, aniž by její činnost a náplň převzala jiná příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina za obdobným účelem, musí být převáděné nemovitosti krajem Vysočina nabídnuty k bezúplatnému převodu do vlastnictví státu a
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Střední odborná škola, Střední odborné učiliště Třešť dle materiálu ZK-07-2008-47, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-47.doc, ZK-07-2008-47, př. 1, ZK-07-2008-47, př. 3

48. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0482/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemky z vlastnictví kraje Vysočina v rozsahu a za kupní cenu kupujícím dle materiálu ZK-07-2008-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-48.doc

49. Nabídka převodu pozemků v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0483/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odmítnout nabídku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na bezúplatné převedení geometrickým plánem nově zaměřených pozemků par. č. 1766/8 vodní plocha, tok přirozený o výměře 110 m2 a par. č. 1766/9 vodní plocha, tok přirozený o výměře 60 m2 v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-49.doc

51. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti v k.ú. a obci Havlíčkův Brod - prodloužení trvání smlouvy, zvýšení kupní ceny a změna výměry pozemku
Usnesení 0484/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi Vysočinou jako budoucím prodávajícím a NIMIRU, spol. s r. o. jako budoucím kupujícím dne 23. 8. 2007 pod číslem KUJIP00GFWHA dle materiálu ZK-07-2008-51, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-51.doc, ZK-07-2008-51, př. 3

50. Nabytí nemovitostí a věcí movitých v k. ú. a obci Jihlava
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem ve věci nabytí nemovitostí a věcí movitých v k. ú. a obci Jihlava. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0485/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o nabytí movitých věcí, které jsou pevně spojeny s nemovitostí - stavbou občanské vybavení bez č.p./č.e. postavené na pozemku par. č. st. 3958/2 v k. ú. Jihlava a
rozhoduje
nabýt nemovitý majetek, jeho součásti a příslušenství a věci movité pevně spojené s nemovitostmi v rozsahu a za podmínek darovací smlouvy mezi Ministerstvem obrany České republiky a krajem Vysočina dle materiálu ZK-07-2008-50, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-50.doc

52. Město Bystřice nad Pernštejnem - okružní křižovatka - poskytnutí finančního daru
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh na poskytnutí finančního daru městu Bystřice nad Pernštejnem a přednesl návrh na změnu usnesení.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0486/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar městu Bystřice nad Pernštejnem, IČ 00294136 ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-07-2008-52, př. 1 a
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava § 2212 Silnice spočívající ve snížení přílohy D2, Investice v dopravě, položky 6121 Budovy, haly a stavby o částku 500 tis. Kč při současném zvýšení položky 6341 Investiční transfery obcím o částku 500 tis. Kč.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-52.doc, ZK-07-2008-52, př. 1, ZK-07-2008-52, př. 2

53. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
M. Vystrčil požádal o upřesnění situace u autobusové dopravy.
L. Joukl informoval M. Vystrčila o plánovaném jednání s autobusovými dopravci ohledně předpokládaných nákladů v příštím roce.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0487/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2009:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 256 200 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,8 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 23 230 tis. Kč;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 284 699 tis. Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 4,6 mil. počtu ujetých km. Žákovské jízdné ve výši 7 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-53.doc, ZK-07-2008-53, př. 1

54. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura VIII.
T. Škaryd přednesl zastupitelstvu kraje návrh na vyhlášení grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. K uvedenému grantovému programu nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu, byl přednesen návrh na jmenování členů řídicího výboru a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0488/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program "Regionální kultura VIII." na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění v objemu 2 mil. Kč dle materiálu ZK-07-2008-54, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Regionální kultura VIII.“ ve složení:
ČSSD Pavla Kučerová (PE); Jan Voharčík (PE);
KDU-ČSL Ladislav Bárta (ZR); Jaroslav Hrubý (TR);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Pavel Kalabus (JI);
ODS Pavel Kopecký (HB); Ilona Komínková (ZR);
 • Pavlu Kučerovou předsedkyní řídicího výboru grantového programu "Regionální kultura VIII.",
 • garantem grantového programu "Regionální kultura VIII." odbor kultury a památkové péče a Katinu Lisou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPP
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-54.doc, ZK-07-2008-54, př. 1

55. Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
J. Vondráček vyjádřil své stanovisko k problematice zajištění těchto nestátních neziskových organizací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0489/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 15 290 900,- Kč z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2008-55, př. 1, ZK-07-2008-55, př. 2, ZK-07-2008-55, př. 3 a ZK-07-2008-55, př. 4 a
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2008-55, př. 5.
odpovědnost: OSVZ
termín: 31. 1. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-55.doc, ZK-07-2008-55, př. 1, ZK-07-2008-55, př. 2, ZK-07-2008-55, př. 3, ZK-07-2008-55, př. 4, ZK-07-2008-55, př. 5

Předsedající přednesl návrh schválit body 56 - 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008
Usnesení 0490/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008 ve výši 85 tis. Kč určených pro Základní školu a Mateřskou školu Křižanov (IČ 43380662).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-56.doc

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008
Usnesení 0491/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 Základní škole a Mateřské škole Třebíč, Na Kopcích 342 (IČ 67008381) ve výši 51 990 Kč, Základní škole Měřín (IČ 48895288) ve výši 24 310 Kč a Základní škole a Mateřské škole Větrný Jeníkov (IČ 70987556) ve výši 21 536 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 (2)
Usnesení 0492/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program ve vzdělávání Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 ZŠ a MŠ Mladoňovice (IČ 75020696) ve výši 23 131 Kč, ZŠ a MŠ Jimramov (IČ 70882568) ve výši 24 000 Kč, ZŠ Jihlava, Kollárova 30, Jihlava (IČ 70881413) ve výši 35 260 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-58.doc

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení 0493/07/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-07-2008-59, př. 1;
 • přidělení účelových prostředků v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP ZŠS v etapě září až prosinec 2008 ve výši 36 198 Kč Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 (IČ 70888396).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2008
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2008-59.doc

60. Rozprava členů zastupitelstva
Z rozhodnutí rady kraje předal J. Běhounek M. Vystrčilovi pověření a zmocnění k zajištění zřízení nového energetického oboru ve SPŠ v Třebíči.
L. Joukl vyjádřil poděkování pracovníkům odboru dopravy a odboru majetkového, kteří se podíleli na získání ceny Dopravní stavba roku 2007.
I. Rohovský požádal o zaslání informací ohledně předpokládaných finančních nákladů spojených s výkonem funkcí nově uvolněných členů výborů.
J. Novotný přislíbil I. Rohovskému zaslat bližší informace.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a s přáním do nového roku ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2008 s tím, že příští zasedání se bude konat 27. 1. 2009.Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:Ladislav Brož        ……...……………………………………Ing. Miroslav Houška        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2008 dne 17. 12. 2008.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 17. 12. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz