Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 6/2008

zápis zk
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2008 konaného dne 14. 11. 2008 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 45 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 14. 11. 2008;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2008
Úvodem hejtman M. Vystrčil přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 45 členů zastupitelstva kraje.
Zapisovatelkou byla určena M. Jakoubková.
Zastupitelstvu kraje byl předložen upravený program jednání.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění upraveného programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 5/2008
 2. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
 3. Ocenění pamětních medailí kraje Vysočina
 4. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace městu Světlá nad Sázavou na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou
 5. Volba hejtmana
 6. Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
 7. Rozprava
Usnesení 0428/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: MUDr. Pavel Antonín, Stanislav Cejpek
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0429/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
MUDr. Pavla Antonína a Stanislava Cejpka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2008.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva č. 5/2008 byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Složení slibu členů zastupitelstva kraje
Členové zastupitelstva kraje po přečtení textu slibu jednotlivě složili slib a stvrdili jej svým podpisem. Na závěr M. Vystrčil složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva, J. Nekuly.
Zdrojové materiály. ZK-06-2008-02

03. Ocenění pamětních medailí kraje Vysočina
U příležitosti ukončení volebního období 2004 2008 M. Vystrčil ocenil zástupce složek IZS a udělit pamětní medaile kraje Vysočina osobám za osobní zásluhy o rozvoj integrovaného záchranného systému a bezpečnosti v kraji Vysočina. Poté zastupitelstvo kraje schválilo návrh usnesení.
Usnesení 0430/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení ocenění pamětní medailí kraje Vysočina těmto osobám:
 • brig. gen. Mgr. Oldřichovi Martinů, policejnímu prezidentovi;
 • plk. Ing. Bedřichovi Koutnému, řediteli Policie České republiky správy Jihomoravského kraje;
 • plk. JUDr. Jaroslavu Vaňkovi, zástupci ředitele pro vnější službu Policie České republiky správy Jihomoravského kraje;
 • genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi, řediteli, MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR;
 • plk. Ing. Drahoslavu Rybovi, řediteli Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina;
 • Františku Grubauerovi, starostovi, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;
 • plk. Bc. Pavlu Maslákovi, řediteli Územního odboru HZS Třebíč;
 • MUDr. Lukáši Kettnerovi, řediteli Zdravotnické záchranné služby;
 • MUDr. Editě Richterové, náměstkyni LPNP, vedoucí lékařce ZOS.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály. ZK-06-2008-03

04. Návrh na provedení rozpočtového opatření dotace městu Světlá nad Sázavou na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou
M. Vystrčil sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k žádosti města Světlá nad Sázavou o poskytnutí dotace na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0431/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 135 tis. Kč při současném zvýšení kapitoly Doprava, § 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě o stejnou částku 135 tis. Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci městu Světlá nad Sázavou ve výši 135 tis. Kč na úhradu nákladů souvisejících s pracovním uplatněním zaměstnanců ze Světlé nad Sázavou dle materiálu ZK-06-2008-04, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 45 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály. ZK-06-2008-04, ZK-06-2008-04, př. 1, ZK-06-2008-04, př. 2, ZK-06-2008-04, př. 3

05. Volba hejtmana
V. Novotný předložil zastupitelstvu návrh na volbu hejtmana.
I. Rohovský a V. Kodet tlumočili nesouhlasné vyjádření zastupitelů politických klubů ODS
a KDU-ČSL s navrhovanou kandidaturou J. Běhounka.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0432/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
hejtmanem kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina
termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 11, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály. ZK-06-2008-05

06. Volba náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh na volbu náměstků hejtmana a dalších členů rady kraje.
I. Rohovský a V. Kodet tlumočili nesouhlasné vyjádření zastupitelů politických klubů ODS
a KDU-ČSL s návrhem na volbu náměstků a členů rady kraje.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Vzhledem k tomu, že zastupitelé politických klubů ODS a KDU-ČSL vznesli námitku k výsledku hlasování: pro 27 hlasů, proti 10 hlasů, zdržel se 0, J. Běhounek požádal zastupitele, aby o návrhu usnesení hlasovali znovu.
M. Vystrčil poznamenal, že postup při opakovaném hlasování nebyl v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva kraje Vysočina, čl. 7, odst. 7.
Na základě poznámky M. Vystrčila zastupitelstvo kraje nejprve odsouhlasilo opakované hlasování o návrhu usnesení: pro 45 hlasy, proti 0, zdrželo se 0 a poté znovu hlasovalo o předloženém návrhu usnesení.
Usnesení 0433/06/2008/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
 • náměstkem hejtmana kraje Vysočina Vladimíra Novotného;
 • náměstkem hejtmana kraje Vysočina  Libora Joukla;
 • dalšími členy Rady kraje Vysočina Martina Hyského, Petra Krčála, Marii Kružíkovou, Josefa Matějka, Zdeňka Ryšavého, Tomáše Škaryda;
stanoví
 • počet uvolněných členů Rady kraje Vysočina na 9;
 • Jiřího Běhounka uvolněným členem rady kraje pro funkci hejtmana s účinností od 14. 11. 2008;
 • Vladimíra Novotného uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od 14. 11. 2008;
 • Libora Joukla uvolněným členem rady kraje pro funkci náměstka hejtmana s účinností od
 • 14. 11. 2008;
 • Martina Hyského uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008;
 • Petra Krčála uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008;
 • Marii Kružíkovou uvolněnou členkou rady kraje s účinností od 14. 11. 2008;
 • Josefa Matějka uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008;
 • Zdeňka Ryšavého uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008,
 • Tomáše Škaryda uvolněným členem rady kraje s účinností od 14. 11. 2008;
určuje
v souladu s § 64 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, náměstkem hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho nepřítomnosti nebo v době kdy hejtman nevykonává funkci, Vladimíra Novotného.
odpovědnost: Zastupitelstvo kraje Vysočina, hejtman kraje Vysočina
termín: 14. 11. 2008
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 14, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály. ZK-06-2008-06

07. Rozprava
Na základě Jednacího řádu Zastupitelstva kraje Vysočina, čl. 5, odst. 13 b), maximální doba vystoupení, M. Vystrčil požádal zastupitelstvo kraje o prodloužení doby svého vystoupení. Zastupitelstvo kraje tento požadavek akceptovalo a schválilo 43 hlasy pro, proti 0, zdrželi se 2.
M. Vystrčil úvodem pogratuloval novému hejtmanovi kraje a ve své zprávě o Vysočině mimo jiné shrnul čtyřleté fungování Zastupitelstva kraje Vysočina zvoleného pro období 2004 2008, činnost Rady kraje Vysočina složenou ze čtyř zástupců občanských demokratů, čtyř zástupců křesťanských demokratů a jedné zástupkyně z volební strany SNK-ED. Poděkoval bývalým zastupitelkám a zastupitelům, bývalým kolegyním a kolegům radním za odvedenou práci pro Vysočinu. Rovněž vysoce ocenil práci naprosté většiny zaměstnanců krajského úřadu v čele s bývalou ředitelkou i současným ředitelem, s řediteli sekcí a vedoucími odborů a oddělení. Neopomenul ocenit práci výborů zastupitelstva a komisí rady kraje a všech dalších s krajem spolupracujících orgánů a seskupení, jako jsou Rada hospodářské a sociální dohody, Regionální rada Regionu soudržnosti Jihovýchod, Sdružení obcí Vysočiny, Rada pro rozvoj lidských zdrojů a desítky dalších různých neziskových, zájmových a společenských orgánů a organizací.
J. Fischerová poděkovala odstupujícímu hejtmanovi M. Vystrčilovi za dobrou práci pro Vysočinu a dobrou spolupráci s bývalými krajskými zastupiteli.

Na závěr jednání ustavující zasedání zastupitelstva poděkoval hejtman všem zastupitelům a ukončil ustavující zasedání zastupitelstva kraje 6/2008 s tím, že další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat 17. 12. 2008.

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:MUDr. Pavel Antonín        ……...……………………………………Stanislav Cejpek        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2008.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 6/2008 dne 14. 11. 2008.
Zapsala M. Jakoubková dne 24. 11. 2008 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz