Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2008 - 17.12.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost městyse Strážek o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
06Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost obce Hornice o dotaci na úhradu části nákladů na odstranění povodňových škod
07Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
08Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
09Náhrada výdělku
10Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
11Zřízení výborů Zastupitelstva kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů, místopředsedů a členů
12Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - řijen 2008
14Návrh rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009
15Vymezení doplňkové činnosti ve zřizovacích listinách
16Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2008 - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 30. 9. 2008 a k 20. 11. 2008
17Návrh na změnu Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny, příspěvkové organizace
18Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
19Smlouva o společném postupu mezi Vysočinou a Městem Žďár nad Sázavou, pokládka optického kabelu metropolitní sítě MAN Žďár nad Sázavou
20Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
21Výsledky 1. výzvy globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
22Výsledky 1. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
23Výsledky 1. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
24Informace o přípravě globálního grantu v rámci oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
25Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
26Výpověď smlouvy o poskytnutí podpory na akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.3/5003
27Grantové schéma 1.1 - návrh na zrušení rozhodnutí o poskytnutí podpory, odstoupení od Smlouvy o poskytnutí podpory
28Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 4/2008 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
29Shrnutí a zhodnocení aktivit Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu v roce 2008 a návrh akcí kraje Vysočina v Bruselu v prvním pololetí roku 2009
30Dotace Statutárnímu městu Jihlavě na vytvoření uměleckých děl umístěných v Parku Gustava Mahlera v Jihlavě - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
31Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na změnu
32Majetkoprávní vypořádání stavby silnice III/3507 Havlíčkova Borová - ulice Pivovarská
33Vzájemné darování pozemků v k. ú. Petrovice u Třebíče a obci Petrovice
34Vložení pozemků do správy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
35Darování pozemků v k. ú. a obci Krásná Hora
36Darování pozemků v k. ú. a obci Česká Bělá
37Darování pozemku v k. ú. Zňátky, obec Náměšť nad Oslavou
38Darování pozemku v k. ú. a obci Červená Řečice
39Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení
40Majetkoprávní vypořádání stavby II/387 Štěpánov nad Svratkou most ev. č. 387-007
41Změna usnesení 0539/09/2005/ZK a 0226/04/2008/ZK - koupě pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou
42Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - pozemky pod stávající trasou
43Uzavření budoucí darovací smlouvy v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
44Majetkoprávní vypořádání - nabytí pozemků pro stavbu Silnice II/360 Třebíč - Velké Meziříčí (zbývající úseky)
45Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina
46Koupě stavby garáže v k.ú. a obci Daňkovice
47Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
48Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
49Nabídka převodu pozemků v k. ú. a obci Přibyslav do vlastnictví kraje Vysočina
50Nabytí nemovitostí a věcí movitých v k. ú. a obci Jihlava
51Smlouva o smlouvě budoucí kupní na nemovitosti v k.ú. a obci Havlíčkův Brod - prodloužení trvání smlouvy, zvýšení kupní ceny a změna výměry pozemku
52Město Bystřice nad Pernštejnem - okružní křižovatka - poskytnutí finančního daru
53Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2009
54Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura VIII.
55Poskytnutí části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v kraji Vysočina
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora čtenářství v základních školách v roce 2008
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora výuky cizích jazyků v roce 2008 (2)
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz