Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2013 - 14.05.2013

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2013
05Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile Kraje Vysočina
06Návrh na realizaci mezinárodního projektu EMS pro Kraj Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
07Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
08Změna zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
09Smlouva o spolupráci při poskytování zdravotnické záchranné služby
10Návrh na schválení záměru realizace plánovaného projektu pořízení zdravotnických prostředků v rámci 14. výzvy IOP - KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ PÉČE
11Smlouva o ručení k úvěru pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
12Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2013
13Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací na infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina
14FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012 - dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
16Darování pozemku v k. ú. Česká Bělá
17Dodatek Zřizovací listiny Domova bez zámku, příspěvkové organizace
18Dodatek Zřizovací listiny Domova Jeřabina, příspěvkové organizace
19Zrušení usnesení 0203/03/2009/ZK
20Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - změna usnesení 0021/01/2012/ZK
21Nabytí pozemku v k. ú. Týn u Třebíče
22Majetkoprávní vypořádání pozemků a dešťové kanalizace po dokončení stavby III/3507 Havlíčkova Borová - 3. etapa
23Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
24Prodej pozemku v k. ú. Dlouhé na Moravě a obci Dlouhé
25Darování pozemků v k. ú. Služátky u Pelhřimova a obci Pelhřimov
26Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásná Hora
27Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Litovany
28Koupě pozemku v k. ú. Tis u Habrů a obci Tis
29Darování pozemku v k. ú. a obci Křoví
30Koupě pozemku v k. ú. a obci Rudolec
31Darování pozemků v k. ú. Nové Město na Moravě
32Nabytí pozemku v k. ú. a obci Velké Meziříčí
33Modernizace D1 - uzavření smlouvy o realizaci přeložek
34Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna usnesení zastupitelstva kraje
35Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
36Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Stříbrné Hory u Přibyslavi
37Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
38FOND VYSOČINY - žádost města Světlá nad Sázavou
39Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2013
40Ceny Kraje Vysočina - Skutek roku 2012
41Dotace na zpracování předprojektové dokumentace - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
42Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti se 3. splátkou půjčky určené na realizaci projektu NEWMARKETS
43Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, splátka půjčky a ukončení realizace projektu REILA 2009
44Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2012
45FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Památky místního významu 2013
46Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program MŠMT Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2013
48Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2013
49Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2012 - Excelence středních škol 2012) a změna závazných ukazatelů u organ
50Změny ve zřizovacích listinách
51Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia Kraje Vysočina
52Změny ve školském rejstříku
53Fond Vysočiny - grantový program Jednorázové akce 2013 - schválení navržených podpor
54Dodatky ke smlouvám na podporu Krajských center talentované mládeže
55Fond Vysočiny - Sportoviště 2013 - schválení navržených podpor
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
57Informace o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně a žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně
58Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
59Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace ID ZZ00033.0006
60Fond Vysočiny - grantový program Čistá voda 2012 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
61FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2013 - návrh na poskytnutí dotací
62Převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet Realizace úspor energie
63FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2013 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
64Vypovězení mezinárodní smlouvy o spolupráci na projektu Švýcarsko - dobrá praxe pro ISNOV
65FOND VYSOČINY - grantový program PREVENCE KRIMINALITY 2013
66FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2013
67Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz