Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 7/2011 - 13.12.2011

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Stanovení důležitých termínů na rok 2012
04upr1Stanovení důležitých termínů na rok 2012
05Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
06Náhrada výdělku
07Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
08Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
09Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
10Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
11Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
12Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
13Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
14Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
15Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011
16Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
17Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
18Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
19Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
20Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
21Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
21upr1Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
22Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
23Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
24Dopravní plán Kraje Vysočina
25Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
26Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice , změna usnesení 0488/06/2010/ZK
27Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
28Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
29Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/353 Bohdalov - obchvat
30Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
31Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Zašovice - Okříšky
32Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
33Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
34Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Příseka obchvat
35Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
36Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
37Darování pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
38Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
39Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
40Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
41Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
42Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
43Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
44Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
45Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
46Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
47Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Rudíkov
48Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení 0409/05/2011/ZK
49Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
50Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
51Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
52Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
54Změny ve školském rejstříku
55Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
56Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
57Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
58Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
59Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
60Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
61Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
62Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
63Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
64Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
65Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
67Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
68Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
69Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
70Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
71Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
72Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
73Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
74Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
75Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
76Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
77Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
78Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
79Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
80Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz