Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 7/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011 konaného dne 13. 12. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 13. 12. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Doležal.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
77. Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
78. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
79. Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k. ú. Velké Meziříčí
80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Na základě závěrů dopravní komise V. Kodet vznesl protinávrh na stažení b. 24. Dopravní plán Kraje Vysočina z programu jednání.
L. Joukl neakceptoval návrh V. Kodeta a zastupitelstvo kraje hlasovalo o předneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl schválen. Pro 15, proti 27, zdržel se 1.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 6/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Stanovení důležitých termínů na rok 2012
 5. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
 6. Náhrada výdělku
 7. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
 8. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
 9. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
 10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 11. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
 12. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 13. Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 14. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
 15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011
 16. Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
 17. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
 18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
 19. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
 20. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 21. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 22. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
 23. Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
 24. Dopravní plán Kraje Vysočina
 25. Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice, změna usnesení 0488/06/2010/ZK
 27. Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
 28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
 29. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/353 Bohdalov - obchvat
 30. Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
 31. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Zašovice - Okříšky
 32. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
 33. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
 34. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Příseka obchvat
 35. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
 36. Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
 37. Darování pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
 38. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
 39. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
 40. Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
 41. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
 42. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 43. Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
 44. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 45. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 46. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
 47. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Rudíkov
 48. Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení 0409/05/2011/ZK
 49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
 50. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 51. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
 52. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 54. Změny ve školském rejstříku
 55. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
 57. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
 58. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
 59. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
 60. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
 61. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
 62. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
 63. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
 64. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
 65. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
 67. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 68. Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
 69. Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
 70. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
 71. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
 72. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 73. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
 74. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
 75. Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 76. Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
 77. Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 78. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
 79. Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
 80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 81. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0531/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 1, zdrželi se 2.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: PhDr. Zdeněk Dobrý a Ing. Václav Kodet.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0532/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
PhDr. Zdeňka Dobrého a Ing. Václava Kodeta, ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.
Na zasedání zastupitelstva kraje se dostavili plk. Ing. Miroslav Šimon, ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a plk. Mgr. Miloš Trojánek, ředitel Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, jenž ve svém vystoupení shrnuli celoroční činnost daných organizací.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Popelka s odkazem na radou kraje č. 37/2011 projednávaný bod 70. Odvolání ředitelky Dětského domova, Hrotovice, Sokolská 362, se dotázal z jakých důvodů nebyla ředitelka z funkce odvolána.
J. Běhounek k dotazu uvedl, že touto záležitostí se rada kraje podrobně zabývala a na základě závěrů ustanovila pracovní komisi, která provede v této organizaci šetření. S výsledkem šetření budou zastupitelé seznámeni.
V souvislosti s návrhem pravidel rady kraje na řízení příspěvkových organizací, který byl zastupitelům kraje zaslán k připomínkování, M. Vystrčil vyjádřil svůj postoj ke vzniku těchto pravidel a tlumočil stanovisko politického klubu ODS.
Z. Kadlec reagoval na předřečníka podrobným komentářem k navrhovanému strategickému řízení příspěvkových organizací s tím, že M. Vystrčilovi poskytne upřesňující informace písemně.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0533/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-02.doc, ZK-07-2011-02, př. 1, ZK-07-2011-02, př. 2, ZK-07-2011-02, př. 3, ZK-07-2011-02, př. 4

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec informoval zastupitelstvo kraje o činnosti krajského úřadu v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0534/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-03.doc, ZK-07-2011-03, př. 1, ZK-07-2011-03, př. 2, ZK-07-2011-03, př. 3

04. Stanovení důležitých termínů na rok 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva kraje a další důležité termíny na rok 2012.
J. Vymazal požádal o vyřazení termínu 17. května v souvislosti se shodným termínem konání slavností G. Mahlera. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0535/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovení termínů jednání dle materiálu ZK-07-2011-04upr1.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-04.doc

05. Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011
J. Běhounek seznámil zastupitele s výsledky průzkumu veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality v roce 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0536/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu Průzkum veřejného mínění o názorech obyvatel Kraje Vysočina na kriminalitu a prevenci kriminality 2011 dle materiálu ZK-07-2011-05, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-05.doc, ZK-07-2011-05, př. 1

06. Náhrada výdělku
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh stanovit paušální částky poskytované neuvolněným zastupitelům jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem této funkce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0537/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanoví
výši paušální částky 200 Kč za 1 hodinu, která bude poskytována jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, za podmínek dle materiálu ZK-07-2011-06.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-06.doc

07. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina v roce 2012 (VIP akce)
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout dotace na realizaci významných kulturních, sportovních a společenských akcí v Kraji Vysočina pořádaných v roce 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0538/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z rozpočtu kraje ve výši dle materiálu ZK-07-2011-07, př. 1, na základě vzorové smlouvy dle materiálu ZK-07-2011-07, př. 2; a to v režimu de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis;
 • poskytnout dotaci z rozpočtu kraje ve výši 30 000 Kč pro Město Žďár nad Sázavou, IČ: 00295841, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, na pořádání kulturního festivalu Slavnosti jeřabin dle materiálu ZK-07-2011-07, př. 3;
 • svěřit hejtmanovi Kraje Vysočina rozhodování o smluvních podmínkách poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2011-07.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-07.doc, ZK-07-2011-07, př. 1, ZK-07-2011-07, př. 2, ZK-07-2011-07, př. 3

08. Volba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh volby přísedících Krajského soudu v Brně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0539/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-08.doc, ZK-07-2011-08, př. 1, ZK-07-2011-08, př. 2, ZK-07-2011-08, př. 3, ZK-07-2011-08, př. 4, ZK-07-2011-08, př. 5

09. Návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0540/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny dle materiálu ZK-07-2011-09, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-09.doc, ZK-07-2011-09, př. 1, ZK-07-2011-09, př. 2, ZK-07-2011-09, př. 3

10. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0541/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu ZK-07-2011-10, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-10.doc, ZK-07-2011-10, př. 1

11. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členům výborů a komisí Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0542/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu ZK-07-2011-11, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 6. 2011 - 30. 11. 2011 dle materiálu ZK-07-2011-11, př. 2;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 6. 2011 - 30. 11. 2011, dle materiálu ZK-07-2011-11, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-11.doc, ZK-07-2011-11, př. 1, ZK-07-2011-11, př. 2, ZK-07-2011-11, př. 3

12. Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012.
D. Oulehla přednesl kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0543/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Informace o realizaci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2011 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 1;
schvaluje
 • Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 2;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 3;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-12, př. 4.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-12.doc, ZK-07-2011-12, př. 1, ZK-07-2011-12, př. 2, ZK-07-2011-12, př. 2a, ZK-07-2011-12, př. 3, ZK-07-2011-12, př. 4, ZK-07-2011-12, př. 4a

13. Ukončení provozu Sanatoria Buchtův kopec a změna zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0544/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-13.doc, ZK-07-2011-13, př. 1, ZK-07-2011-13, př. 2

14. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0545/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva ve výši 10 000 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 - Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 10 000 000 Kč z důvodu zajištění vyrovnaného hospodaření v letošním roce.
odpovědnost: OZ, OE, ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-14.doc, ZK-07-2011-14, př. 1, ZK-07-2011-14, př. 2

77. Návrh na schválení dotace Městu Moravské Budějovice - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0546/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení č. 0075/02/2011/ZK v té části, která se týká poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč pro Město Moravské Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním“;
 • poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku Městu Moravské Budějovice, IČ: 00289931, se sídlem nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice, na realizaci projektu „Víceúčelové hřiště pro děti a mládež ohrožené rizikovým chováním“ ve výši 200 000 Kč dle materiálu ZK-07-2011-77, př. 1.
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-77.doc, ZK-07-2011-77, př. 1

78. Patronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0547/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 2, a to ke dni vzniku zajišťovaného závazku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za společností ENESA a.s.
odpovědnost: OZ
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-78.doc, ZK-07-2011-78, př. 1, ZK-07-2011-78, př. 2

15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0548/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - říjen 2011 dle materiálu ZK-07-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-15.doc, ZK-07-2011-15, př. 1

16. Změna rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011
V. Novotný seznámil zastupitele s navrhovanou změnou rozpočtu kraje na rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0549/07/2011/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-16.doc, ZK-07-2011-16, př. 1, ZK-07-2011-16, př. 2

17. Návrh Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012.
V. Kodet ve svém příspěvku nejprve tlumočil stanovisko klubu KDU-ČSL k návrhu rozpočtu kraje, zdůvodnil navrhovanou úpravu spočívající ve snížení kapitoly Zastupitelstvo kraje a to v oblasti zrušení výdajů na platy a zajištění činnosti 3 uvolněných předsedů finančního výboru, legislativního výboru a bezpečnostní komise a poté přednesl protinávrh ve znění:
“Zastupitelstvo kraje ruší s účinností od 31. 12. 2011 část usnesení 0445/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 týkající se ustanovení funkcí, pro které byli členové zastupitelstva uvolněni: předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 1. 2009, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina od 1. 1. 2009 a usnesení č. 0243/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009, týkající se rozhodnutí o uvolnění zastupitele kraje pro výkon funkce předsedy Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina od 1. 7. 2009.”
Rovněž M. Vystrčil ve svém příspěvku vyjádřil za klub ODS souhlas s navrhovanými úpravami rozpočtu kraje a podporu vzneseného protinávrhu. Současně nepodpořil zavedení seniorských pasů.
Předkladatel neakceptoval protinávrh V. Kodeta a předsedající vyzval zastupitele, aby o pozměňovacím protinávrhu hlasovali.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 14, proti 26, zdrželi se 3.
Z. Dobrý tlumočil kladné stanovisko finančního výboru k předloženému návrhu Rozpočtu kraje na rok 2012.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0550/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 v celkové výši a členění dle materiálu
 • ZK-07-2011-17, př. 1 - Rozpočet kraje 2012;
 • závazné ukazatele pro příspěvkové organizace kraje, které jsou obsaženy v části Závazné ukazatele rozpisu rozpočtu pro příspěvkové organizace na rok 2012 materiálu ZK-07-2011-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část D);
 • zapojení zůstatků zvláštních účtů evropských projektů ve výši bankovních výpisů k 31. 12. 2011 do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Evropské projekty;
rozhoduje
poskytnout účelové dotace organizacím, které jsou obsaženy v části Seznam transferů obcím a jiným subjektům schvalovaných zastupitelstvem kraje materiálu ZK-07-2011-17, př. 1 (Rozpočet kraje 2012, část E);
svěřuje
radě kraje provádění:
 • všech rozpočtových opatření týkajících se účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů, popř. z prostředků Evropské unie a od mezinárodních a jiných institucí a jejich použití;
 • rozpočtových opatření týkajících se převodu zůstatků na zvláštních účtech evropských projektů včetně připsaných úroků (po ukončení realizace projektu, případně jeho etap) do Fondu strategických rezerv v souladu s podmínkami jednotlivých projektů a v souladu se Statutem Fondu strategických rezerv Vysočiny;
 • všech rozpočtových opatření souvisejících s výkonem zřizovatelské funkce, kdy dochází:
 1. ke změně rozpočtu kraje na základě uloženého odvodu z investičního fondu, popřípadě změny příspěvku na provoz příspěvkové organizace a zároveň jsou této organizaci z výdajové části rozpočtu kraje poskytnuty finanční prostředky ve stejném objemu formou příspěvku na provoz, popřípadě dotace na investice;
 2. ke zvýšení (snížení) příjmové části rozpočtu kraje o:
  • příjmy z prodeje movitého majetku kraje předaného příspěvkové organizaci do správy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje obhospodařovaných příspěvkovou organizací na základě příkazní smlouvy;
  • příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí ve vlastnictví kraje pronajatého příspěvkové organizaci na základě smlouvy o nájmu
a zároveň je ve výdajové části rozpočtu kraje ve stejném objemu nebo objemu sníženém o dopad vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty upraven u této organizace příslušný dotační titul (příspěvek na provoz, investiční dotace) na její běžný nebo investiční rozvoj;
 1. ke změně rozpočtu kraje v souvislosti se snížením příspěvku na provoz, resp. s odvodem z investičního fondu;
 2. ke změně rozpočtu kraje, kdy
  • dočasný nedostatek finančních zdrojů ke krytí provozních potřeb u příspěvkové organizace je nutné řešit poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu kraje podle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů;
  • příspěvková organizace vrátí návratnou finanční výpomoc poskytnutou z rozpočtu kraje na účet svého zřizovatele;
 • úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem;
 • všech ostatních rozpočtových opatření do výše 2 000 tis. Kč v jednotlivých případech.
Předmětem svěření nejsou rozpočtová opatření prováděná na položce Nespecifikovaná rezerva v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 16.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-17.doc, ZK-07-2011-17, př. 1, ZK-07-2011-17, př. 2, ZK-07-2011-17, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18, 20 – 23 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce I/34 Česká Bělá, most ev. č. 34-046
Usnesení 0551/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR dle materiálu ZK-07-2011-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31.12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-18.doc, ZK-07-2011-18, př. 1

20. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov - zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
Usnesení 0552/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov dle materiálu ZK-07-2011-20, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-20.doc, ZK-07-2011-20, př. 1

21. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0553/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0187/03/2011/ZK ze dne 10. 5. 2011;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2011:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 275 374 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 795 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2242 – Provoz veřejné železniční dopravy o částku 650 000 Kč při současném snížení § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy o částku 650 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-21.doc

22. Stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2012
Usnesení 0554/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina pro rok 2012:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 265 929 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 267 850 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-22.doc

23. Přenosné dětské dopravní hřiště - Darovací smlouva
Usnesení 0555/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít darovací smlouvu dle materiálu ZK-07-2011-23, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-23.doc, ZK-07-2011-23, př. 1, ZK-07-2011-23, př. 2

19. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod - veřejná zakázka II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod
Z. Dobrý zdůraznil nezbytnou koordinaci prací a jednání s městem Havlíčkův Brod ve vztahu ke vzniklé dopravní situaci.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0556/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina a městem Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-07-2011-19, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-19.doc, ZK-07-2011-19, př. 1

24. Dopravní plán Kraje Vysočina
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Dopravní plán Kraje Vysočina.
V. Kodet v krátkosti zdůvodnil navrhovanou úpravu návrhu usnesení a přednesl protinávrh ve znění:
“Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-24, př. 1.”
Předkládající L. Joukl si protinávrh V. Kodeta neosvojil. Zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat 13 hlasy, proti 25, zdrželi se 5.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0557/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dopravní plán Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-24, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 2, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-24.doc, ZK-07-2011-24, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 25 – 42, 45 - 52, 75, 76 a 79 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

25. Uzavření darovací smlouvy na nemovitosti po stavbě Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích
Usnesení 0558/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem lávku pro pěší (energetickou lávku) vybudovanou v rámci stavby Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích a 4 ks podstavců pod sochy v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
schvaluje
dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-25.doc, ZK-07-2011-25, př. 1

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice, změna usnesení 0488/06/2010/ZK
Usnesení 0559/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0488/06/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2010-41, př. 1 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26, př. 1 a v materiálu ZK-06-2010-41, př. 2 se části týkající se katastrálních území Nová Brtnice a Zašovice nahrazují materiálem ZK-07-2011-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-26.doc, ZK-07-2011-26, př. 1, ZK-07-2011-26, př. 2

27. Majetkoprávní vypořádání stavby III/34311 Chlumětín - most ev. č. 34311-1 a silnice III/34311
Usnesení 0560/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 1159/8, ostatní plocha, silnice o výměře 783 m2 a par. č. 1198, ostatní plocha, silnice o výměře 8811 m2 v katastrálním území Svratka z vlastnictví města Svratka do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-27.doc

28. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba - křižovatka II/406 a II/602 v k. ú. Hosov a obci Jihlava
Usnesení 0561/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt dle GP č. 350-50/2011 nově oddělené pozemky par. č. 343/3 - lesní pozemek o výměře 4 m2, par. č. 276/6 - lesní pozemek o výměře 134 m2 a par. č. 276/7 - lesní pozemek o výměře 48 m2 v k. ú. Hosov a obci Jihlava z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 3 790 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-28.doc, ZK-07-2011-28, př. 1

29. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/353 Bohdalov - obchvat
Usnesení 0562/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 693 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-29.doc, ZK-07-2011-29, př. 1

30. Převody pozemků v k. ú. a obci Pošná
Usnesení 0563/07/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. února 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-30.doc, ZK-07-2011-30, př. 1, ZK-07-2011-30, př. 2, ZK-07-2011-30, př. 3

31. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0564/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 696 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-31.doc, ZK-07-2011-31, př. 1

32. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba
Usnesení 0565/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 697 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-32.doc, ZK-07-2011-32, př. 1

33. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 2. stavba
Usnesení 0566/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 698 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-33.doc, ZK-07-2011-33, př. 1

34. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0567/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 699 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-34.doc, ZK-07-2011-34, př. 1

35. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - stavba II/152 Jaroměřice - Hrotovice - hr. kraje, 1. stavba
Usnesení 0568/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 700 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-35.doc, ZK-07-2011-35, př. 1

36. Majetkoprávní vypořádání - Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnice II/133, III/1333, III/1335 a III/1336
Usnesení 0569/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č 701 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-36, př. 1;
 • dodatek č 702 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-36, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: leden 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-36.doc, ZK-07-2011-36, př. 1, ZK-07-2011-36, př. 2

37. Darování pozemku v k. ú. a obci Jezdovice
Usnesení 0570/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem nově utvořené pozemky st. par. č. 168 - zastavěná plocha o výměře 14 m2 a par. č. st. 169 - zastavěná plocha o výměře 12 m2, vše v k. ú. a obci Jezdovice, které vznikly oddělením z původních pozemků par. č. 1156/18 a par. č. 1156/35, dle geometrického plánu č. 187-74/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Jezdovice;
schvaluje
Dodatek č. 703 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-37, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-37.doc, ZK-07-2011-37, př. 1, ZK-07-2011-37, př. 2

38. Prodej chodníku a veřejného osvětlení v Jihlavě
Usnesení 0571/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést chodník včetně veřejného osvětlení mezi ul. Vrchlického a sídlištěm Za Prachárnou v Jihlavě na pozemcích par. č. 1039/1, 1040/3, 1040/12 v k.ú Horní Kosov za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 % nákladů vynaložených na jeho realizaci, t.j. 403 729,50 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-38.doc, ZK-07-2011-38, př. 1

39. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat - změna usnesení 0102/02/2010/ZK
Usnesení 0572/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0102/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 tak, že se v materiálu ZK-02-2010-33, př. 1 se u ideální 1/2 pozemku par. č. 2073/76 a ideálních 20/128 pozemku par. č. 2073/136 v katastrálním území Příseka ve vlastnictví ČR - Pozemkového fondu ČR mění způsob nabytí do vlastnictví Kraje Vysočina z bezúplatného na převod úplatný, za cenu stanovenou Pozemkovým fondem ČR na základě znaleckého posudku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-39.doc

40. Nabytí pozemků v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov
Usnesení 0573/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky par. č. 93/3 ostatní plocha, silnice o výměře 60 m2, par. č. 93/4 ostatní plocha, silnice o výměře 6 m2, par. č. 103/2 ostatní plocha, silnice o výměře 26 m2, par. č. 133/4 ostatní plocha, silnice o výměře 21 m2 a par. č. 1524/6 ostatní plocha, silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov z vlastnictví městyse Vilémov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 704 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-40.doc, ZK-07-2011-40, př. 1, ZK-07-2011-40, př. 2

41. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Štoky
Usnesení 0574/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2897/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 83 m2 v k. ú. a obci Štoky z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 705 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2011
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-41.doc, ZK-07-2011-41, př. 1, ZK-07-2011-41, př. 2

42. Darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0575/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky vedené ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 793/2 o výměře 3 941 m2 a par. č. 863 o výměře 360 m2 v k. ú. a obec Ledeč nad Sázavou, původní katastrální území Hradec u Ledče nad Sázavou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
schvaluje
dodatek č. 706 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-42.doc, ZK-07-2011-42, př. 1, ZK-07-2011-42, př. 2

45. Darování pozemku v k.ú. a obci Třebíč
Usnesení 0576/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 324/18 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 39 m2, oddělený GP č. 4942-474/2009 z pozemku par. č. 324/10 v k.ú. a obci Třebíč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-07-2011-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. března 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-45.doc, ZK-07-2011-45, př. 1

46. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0577/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést nemovitý majetek dle materiálu ZK-07-2011-46, př. 1, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. a obci Telč, za kupní cenu 5 489 407 Kč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena formou bezúročných splátek takto: 1. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 30. 6. 2012, 2. splátka ve výši 1 000 000 Kč v termínu do 31. 12. 2012, 3. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 30. 6. 2013, 4. splátka ve výši 1 744 703,50 Kč v termínu do 31. 12. 2013;
schvaluje
dodatek č. 16 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, dle materiálu ZK-07-2011-46, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-46.doc, ZK-07-2011-46, př. 1, ZK-07-2011-46, př. 2, ZK-07-2011-46, př. 3, ZK-07-2011-46, př. 4

47. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Rudíkov
Usnesení 0578/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudídkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat části pozemků par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5 v k.ú. a obci Rudíkov dotčených stavbou Vybudování chodníků v obci Rudíkov a obec Rudíkov se zaváže zastavěné části těchto pozemků do svého vlastnictví přijmout.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-47.doc, ZK-07-2011-47, př. 1

48. Vyjmutí pozemků z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, změna usnesení 0409/05/2011/ZK
Usnesení 0579/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0409/05/2011/ZK ze dne 20. 9. 2011 tak, že v materiálu ZK-05-2011-60, př. 3 se vyjímají pozemky dle KN par. č. 312/32 a par. č. 312/35 v k. ú. Heroltice u Jihlavy;
schvaluje
dodatek č. 709 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-48, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-48.doc, ZK-07-2011-48, př. 1

49. Předání nemovitostí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci - pozemky pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0580/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 710 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-49, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-49.doc, ZK-07-2011-49, př. 1

50. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0581/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatně pozemky dle materiálu ZK-07-2011-50, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-50.doc, ZK-07-2011-50, př. 1

51. Prodej pozemku v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 0582/07/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-51.doc, ZK-07-2011-51, př. 1, ZK-07-2011-51, př. 2

52. Prodej pozemku v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0583/07/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-52.doc, ZK-07-2011-52, př. 1, ZK-07-2011-52, př. 2

75. Výkup pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0584/07/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 29. února 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-75.doc, ZK-07-2011-75, př. 1

76. Darování pozemků v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov
Usnesení 0585/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část pozemku par. č. 772/2 dle GP č. 237-322/2011 nově označenou jako díl a o výměře 169 m2 a část pozemku par. č. 772/1 dle GP č. 237-322/2011 nově označenou jako díl b o výměře 418 m2 v k. ú. Římov na Moravě a obci Římov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Římov;
schvaluje
dodatek č. 713 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-07-2011-76, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-76.doc, ZK-07-2011-76, př. 1, ZK-07-2011-76, př. 2

79. Změna usnesení 0477/06/2011/ZK - k.ú. Velké Meziříčí
Usnesení 0586/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0477/06/2011/ZK tak, že text:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout“
se nahrazuje textem:
„Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Velké Meziříčí na straně budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město Velké Meziříčí zaváže darovat část pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí v rozsahu cca 1 500 m2 do vlastnictví Kraje Vysočina a Kraj Vysočina se zaváže tuto nemovitost do svého vlastnictví přijmout s tím, že ve prospěch budoucího dárce bude zřízeno předkupní právo k darované části pozemku par. č. 5999/149 v k.ú. Velké Meziříčí, jako právo věcné dle § 603 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.“
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. ledna 2012
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-79.doc

43. Prodej pozemků v k. ú. Slavice a obci Třebíč
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem prodeje pozemků.
S. Cejpek se zajímal o tržní hodnotu prodávaného pozemku.
L. Joukl uvedl, že o daný pozemek projevil zájem jediný zájemce a pozemek je prodáván za úřední cenu zjištěnou znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0587/07/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-43.doc, ZK-07-2011-43, př. 1, ZK-07-2011-43, př. 2

44. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženým návrhům Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina.
D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0588/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-44, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-44.doc, ZK-07-2011-44, př. 1, ZK-07-2011-44, př. 2

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0589/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 41 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-07-2011-53, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 1, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-53.doc, ZK-07-2011-53, př. 1, ZK-07-2011-53, př. 2, ZK-07-2011-53, př. 3, ZK-07-2011-53, př. 4, ZK-07-2011-53, př. 5

54. Změny ve školském rejstříku
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s žádostí Střední školy obchodu a služeb Jihlava o souhlas zřizovatele se zápisem nového oboru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0590/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovisko OŠMS k záměru změny ve školském rejstříku u školy zřizované Krajem Vysočina označené v materiálu ZK-07-2011-54, př. 1 kódem 1A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 12. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-54.doc, ZK-07-2011-54, př. 1

55. Dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika - úprava rozpočtu škol a školských zařízení k 18. 11. 2011
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu úpravy rozpočtu škol a školských zařízení. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0591/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-07-2011-55, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-55.doc, ZK-07-2011-55, př. 1, ZK-07-2011-55, př. 2, ZK-07-2011-55, př. 3, ZK-07-2011-55, př. 4, ZK-07-2011-55, př. 5

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0592/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava, IČO 00638056, ve výši 645 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách dle materiálu ZK-07-2011-56, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3122 Střední odborné školy o částku 645 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 645 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-56.doc, ZK-07-2011-56, př. 1, ZK-07-2011-56, př. 2, ZK-07-2011-56, př. 3

57. Zásady pro poskytování dotací - Místní Agenda 21 a Zdraví 21
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
D. Oulehla přednesl kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0593/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-57, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-57.doc, ZK-07-2011-57, př. 1

58. Schválení Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU a vyhlášení soutěže SKUTEK ROKU 2011
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU. Současně zdůvodnil navrhovanou úpravu v předložených Zásadách.
D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0594/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROKU dle materiálu ZK-07-2011-58, př. 1upr1;
vyhlašuje
soutěž o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2011 dle materiálu ZK-07-2011-58, př. 1upr1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-58.doc, ZK-07-2011-58, př. 1

59. Aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0595/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-59, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-59.doc, ZK-07-2011-59, př. 1, ZK-07-2011-59, př. 2, ZK-07-2011-59, př. 3

60. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012
M. Hyský předložil zastupitelům návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
D. Oulehla přednesl kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0596/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny dle materiálu ZK-07-2011-60, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 13. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-60.doc, ZK-07-2011-60, př. 1, ZK-07-2011-60, př. 2, ZK-07-2011-60, př. 3, ZK-07-2011-60, př. 4

61. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku ke smlouvě o půjčce uzavřené mezi Energetickou agenturou Vysočina a Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0597/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2011-61, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-61.doc, ZK-07-2011-61, př. 1, ZK-07-2011-61, př. 2, ZK-07-2011-61, př. 3, ZK-07-2011-61, př. 4

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0598/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 1 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši 50 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-80.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 62 – 66 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

62. Návrh na úpravu zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
Usnesení 0599/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-07-2011-62, př. 1 a ZK-07-2011-62, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace
termín: do 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-62.doc, ZK-07-2011-62, př. 1, ZK-07-2011-62, př. 2

63. Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015
Usnesení 0600/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dokument Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2012 - 2015 dle materiálu ZK-07-2011-63, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 12. 2015
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-63.doc, ZK-07-2011-63, př. 1

64. Změna zřizovací listiny příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb
Usnesení 0601/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-64, př. 1;
 • Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-64, př. 2;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Psychocentra - manželské a rodinné poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-07-2011-64, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: 1. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-64.doc, ZK-07-2011-64, př. 1, ZK-07-2011-64, př. 2, ZK-07-2011-64, př. 3

65. Poskytnutí části dotace pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v Kraji Vysočina a pro domovy pro seniory zřizované obcemi
Usnesení 0602/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout část dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 12 074 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012, kapitoly Sociální věci dle materiálů ZK-07-2011-65, př. 1, ZK-07-2011-65, př. 2 a ZK-07-2011-65, př. 3;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-07-2011-65, př. 4.
odpovědnost: OSV
termín: 15. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-65.doc, ZK-07-2011-65, př. 1, ZK-07-2011-65, př. 2, ZK-07-2011-65, př. 3, ZK-07-2011-65, př. 4

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - žádost o poskytnutí dotace na financování spoluúčasti na investiční akci
Usnesení 0603/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 2 870 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 870 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy, Městu Světlá nad Sázavou, IČO: 00268321, na spoluúčast města na stavební akci Stavební úpravy domova důchodců - vestavba 18 pokojů v celkové výši 2 870 000 Kč dle materiálu ZK-07-2011-66, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-66.doc, ZK-07-2011-66, př. 1, ZK-07-2011-66, př. 2

67. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0604/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda (ÚZ 00020) o částku 1 308 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství, spočívající ve zvýšení § 103x položka Lesní hospodářství o částku 1 308 000 Kč při současném snížení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (ÚZ 00000) o částku 1 308 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 103x položka Lesní hospodářství o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout či neposkytnout navržené dotace žadatelům v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 -2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2011-67, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1, 2, 3 a 4, žadatelům uvedeným v materiálu ZK-07-2011-67, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-67.doc, ZK-07-2011-67, př. 1, ZK-07-2011-67, př. 2

68. Návrh Dodatku č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku výše uvedených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina.
D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0605/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 5 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu ZK-07-2011-68, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-68.doc, ZK-07-2011-68, př. 1

69. Projektový záměr Úspora energií v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina III.
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0606/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů Kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálů ZK-07-2011-69ZK-07-2011-69, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 500 000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet Realizace úspor energie III.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový a odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-69.doc, ZK-07-2011-69, př. 1

70. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu REILA 2009
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem uzavřít dodatek ke Smlouvě o půjčce za účelem realizace projektu „RegionalImpuls LandesAusstellung 2009“ (Dolnorakouská zemská výstava 2009). Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0607/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-07-2011-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-70.doc, ZK-07-2011-70, př. 1, ZK-07-2011-70, př. 2

71. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina.
D. Oulehla tlumočil kladné stanovisko legislativního výboru.
J. Karas vyjádřil svůj názor k navrhovanému dokládání použitých finančních prostředků na podporu památek UNESCO ze strany jednotlivých měst.
V. Novotný podpořil navrhovaný postup z důvodu zpětné kontroly pro Kraj.
T. Škaryd doplnil, že toto opatření je navrhováno z důvodu zlepšení přehlednosti a systematičnosti poskytovaných podpor Kraje.
J. Hulák vznesl dotaz k navrhovanému vymezení délky kontroly Kraje.
T. Škaryd objasnil, že se jedná o vymezení doby, po kterou je Kraj oprávněn provádět kontrolu plnění realizace projektu v průběhu realizace i po jejím dokončení.
M. Vystrčil podpořil svým vyjádřením navrhovanou evidenci podpor.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0608/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina dle materiálu ZK-07-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželo se 5.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-71.doc, ZK-07-2011-71, př. 1

72. Návrh plánu činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0609/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-72, př. 1.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-72.doc, ZK-07-2011-72, př. 1

73. Návrh na předložení zákonodárné iniciativy - změna zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv
D. Oulehla podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
J. Fischerová podpořila návrh D. Oulehly a přislíbila předložení této iniciativy k projednání v Poslanecké sněmovně.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0610/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
předkládá
návrh zákona dle materiálů ZK-07-2011-73, př. 1, ZK-07-2011-73, př. 2 a ZK-07-2011-73, př. 3 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;
pověřuje
MUDr. Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina, a JUDr. Drahoslava Oulehlu, předsedu Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, jednáním za Zastupitelstvo Kraje Vysočina ve věci podaného návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu jednat jako o samostatném nebo zprostředkovaném a projednat s poslanci jeho podporu a poskytnout jim veškeré podkladové materiály.
odpovědnost: OddPKŽÚ
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 14.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-73.doc, ZK-07-2011-73, př. 1, ZK-07-2011-73, př. 2, ZK-07-2011-73, př. 3

74. Návrh plánu činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
D. Oulehla seznámil zastupitele s předloženým Plánem činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0611/07/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Plán činnosti Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu ZK-07-2011-74, př. 1.
odpovědnost: předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 4, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-07-2011-74.doc, ZK-07-2011-74, př. 1

81. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek všem přítomným poděkoval za účast, popřál k novému roku a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011 s tím, že příští zasedání se bude konat 14. 2. 2012.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


PhDr. Zdeněk Dobrý        ……...……………………………………


Ing. Václav Kodet        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 7/2011 dne 13. 12. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 23. 12. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz