Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2011-78

ZK-07-2011-78.doc  ZK-07-2011-78pr01.pdf  ZK-07-2011-78pr02.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-07-2011-78
NázevPatronátní prohlášení ke Smlouvě o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, metodou EPC
Zpracoval L. Kettner
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuSpolečnost ENESA a.s. uzavřela s Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, Smlouvu o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (dále jen Smlouva ), jejímž předmětem je provedení stavebních a technických opatření a provádění energetického managementu za účelem energetické úspory v objektech Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace (dále jen nemocnice ), blíže specifikovaných ve Smlouvě a označených jako Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektech nemocnice. Podrobnější informace jsou obsaženy ve Smlouvě dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 1.
Na svém zasedání dne 29. 11. 2011 Rada kraje projednala rozšíření projektu energetických úspor v nemocnici metodou EPC tak, že vzala na vědomí informaci o projektu a usnesením 1933/39/2011/RK uložila nemocnici předložit radě kraje ke schválení konečný projekt poskytování energetických služeb metodou EPC a informovat radu kraje o uzavření dodatku smlouvy se společností ENESA a.s.; rozšíření projektu předpokládá navýšení celkové ceny a prodloužení doby jeho splácení na 12 let.
Tímto požadavkem došlo k nutnosti zvýšení investice do celého projektu. V návaznosti na tuto situaci začala společnost ENESA a.s. jednat o možnosti postoupení pohledávky za nemocnicí bance, a to z důvodu zajištění dostatečných dodatečných finančních zdrojů na realizaci rozšířeného projektu.
Společnost ENESA a.s. požádala Kraj Vysočina o převzetí ručitelského závazku. Tento krok ze strany Kraje Vysočina pouze urychlí zajištění dostatečných dodatečných finančních zdrojů na realizaci rozšířeného projektu.
Z pohledu Kraje se jedná de facto pouze o potvrzení zákonného ručení za vlastní příspěvkovou organizaci, když dle § 27 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., v případě zániku organizace přechází veškerá práva a povinnosti na zřizovatele. V případě, že nemocnice bude plnit své závazky řádně a včas, což lze důvodně předpokládat, nebude mít převzatý ručitelský závazek na Kraj Vysočina žádný dopad.
Rada kraje na svém zasedání dne 6. 12. 2011 usnesením 2013/40/2011/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 2, a to ke dni vzniku zajišťovaného závazku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace za společností ENESA a.s.
Návrh řešení Dle § 36 odst. 1 písm. i) je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodování o převzetí ručitelského závazku, přičemž dle § 17 odst. 3 písm. c) je kraj oprávněn ručit za závazky právnických osob jejichž je zřizovatelem.
Odbor zdravotnictví navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-07-2011-78, př. 2, a to ke dni vzniku zajišťovaného závazku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, za společností ENESA a.s.
Odpovědnost OZ
Termín 31. 12. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz