Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2011-08

ZK-07-2011-08.doc  ZK-07-2011-08pr01.doc  ZK-07-2011-08pr02.doc  ZK-07-2011-08pr03.doc  ZK-07-2011-08pr04.doc  ZK-07-2011-08pr05.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíZK-07-2011-08
NázevVolba přísedících pro Českou republiku - Krajský soud v Brně
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 26. 10. 2011 se na hejtmana kraje obrátil předseda Krajského soudu v Brně, ve kterém žádá o projednání návrhu na zvolení pana Petra Drdly a pana Ing. Petra Kociána do funkce přísedících Krajského soudu v Brně dle materiálu ZK-07-2011-08, př. 1.
Krajský soud v Brně doložil podklady nutné pro zvolení navrhovaných kandidátů do funkce přísedících krajského soudu. Pan Petr Drdla splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu ZK-07-2011-08, př. 2, pan Ing. Petr Kocián splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu ZK-07-2011-08, př. 3.
Dodatkem k výše uvedenému dopisu na hejtmana kraje obrátil předseda Krajského soudu v Brně, ve kterém žádá ještě o projednání návrhu na zvolení paní Bc. Olgy Pospíšilové do funkce přísedící Krajského soudu v Brně dle materiálu ZK-07-2011-08, př. 4. Krajský soud v Brně doložil podklady nutné pro zvolení navržené kandidátky do funkce přísedící krajského soudu, paní Bc. Olga Pospíšilová splňuje všechny předpoklady pro výkon funkce přísedící dle materiálu ZK-07-2011-08, př. 5.
Návrh řešení Podle § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů
a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, přísedící krajských soudů volí zastupitelstvo kraje na návrh člena příslušného zastupitelstva.
Zastupitelstvo příslušné ke zvolení přísedících se určuje podle trvalého pobytu navržené osoby a nikoliv podle sídla krajského soudu, ke kterému je přísedící volen.
StanoviskaStanovisko JUDr. Jaromíra Pořízka, předsedy Krajského soudu v Brně: P. Drdla
a Ing. Kocián se ve funkci přísedících Krajského soudu v Brně na úseku trestním plně osvědčili, k výkonu funkce přistupovali se zájmem, odpovědně a svými zkušenostmi byli přínosem v rozhodovací činnosti - proto jsou navrhováni ke zvolení do funkcí přísedících KS na dobu dalších čtyř let. S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem a k tomu, aby P. Drdla a Ing. Kocián mohli ve výkonu přísedících Krajského soudu v Brně pokračovat i nadále, doporučuji jejich zvolení do funkcí přísedících Krajského soudu v Brně na dobu čtyř let , Ve funkci přísedící Krajského soudu v Brně se Bc. Pospíšilová plně osvědčila, na úseku trestním přistupovala k výkonu funkce se zájmem, zodpovědně, při rozhodovací činnosti využívala získaných zkušeností a svých znalostí - proto je ke zvolení do funkce pro KS navrhovaná na další funkční období. Vzhledem k uvedeným skutečnostem a k tomu, aby mohla Bc. O. Pospíšilová ve výkonu funkce přísedící Krajského soudu v Brně pokračovat i nadále, doporučuji její zvolení do funkce přísedící Krajského soudu v Brně na dobu 4 let .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
volí
pana Petra Drdlu, pana Ing. Petra Kociána a paní Bc. Olgu Pospíšilovou do funkce přísedících Krajského soudu v Brně.
Odpovědnost hejtman kraje, OSH
Termín 13. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz