Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-07-2011-47

ZK-07-2011-47.doc  ZK-07-2011-47pr01.pdf
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-07-2011-47
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. a obec Rudíkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov.
Usnesením 1226/25/2011/RK rada kraje vyslovila souhlas mimo jiné se stavbou Výstavba chodníků v obci Rudíkov na pozemcích par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5 v k.ú. a obci Rudíkov, rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu prokazující právo stavebníka provést stavbu na výše uvedených pozemcích a dále rozhodla zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov zastavěných chodníky a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rudíkov na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou zastavěny chodníky. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena dne 2. 9. 2011 a zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 2. 9. -
3. 10. 2011. Ve smyslu citovaného usnesení je nyní třeba uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě.
Návrh řešení OM navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže po realizaci stavby chodníků a předložení geometrických plánů na oddělení částí pozemků zastavěných chodníky, darovat zastavěné pozemky do vlastnictví obce Rudíkov a obec se zaváže tyto pozemky do svého vlastnictví přijmout. Smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní typ smlouvy.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na chodníkem zastavěné části dotčených pozemků.
StanoviskaUsnesením 1226/25/2011/RK rada kraje souhlasila se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1; rozhodla uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2011-04, př. 1 a zveřejnit záměr darování částí pozemků par. č. 1800 a 2695 v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem zastavěných chodníky a částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov zastavěných chodníky; dále doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Rudíkov na straně budoucího obdarovaného na darování těch částí pozemků par. č. 2250/1, 2250/4 a 2250/5 v k. ú. a obci Rudíkov, které budou zastavěny chodníky.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny požaduje po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření provést majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných stavbou chodníku a převést zastavěné pozemky do vlastnictví obce Rudíkov.
ODSH souhlasí s darováním částí pozemků zastavěných chodníkem, resp. uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Rudíkov na převod pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Rudíkov.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Rudídkov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat části pozemků par. č. 2250/1, par. č. 2250/4 a par. č. 2250/5 v k.ú. a obci Rudíkov dotčených stavbou Vybudování chodníků v obci Rudíkov a obec Rudíkov se zaváže zastavěné části těchto pozemků do svého vlastnictví přijmout.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. ledna 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz